Teknik- og Miljøudvalget

03-06-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Peter Michael Jensen(V)
Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)

Fraværende

Pia Hess Larsen(A)

Sager 53 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen den 13.05.2014 (se bilag 2).
 3. Politianmeldelse i sag om overtrædelse af Rødovre Kommunes påbud om at afhjælpe gener fra hold af bier (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 29. april 2014 til den 21. maj 2014
Bilag 2: Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen
Bilag 3: Politianmeldelse i sag om overtrædelse af Rødovre Kommunes påbud om at afhjælpe gener fra hold af bier

Rødovre Kommuneplan 2014 - endelig vedtagelse
Sag nr. 54

Sagens kerne

Rødovre Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.01.2014 til den 25.03.2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, samt
 3. at temarevisionen integreres i Kommuneplan 2010-2022, som offentlig bekendtgøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommuneplan 2014 er en temarevision om bæredygtig byudvikling. Det er en delvis revision af den nuværende Kommuneplan 2010-2022. Forslaget er revideret på baggrund af Kommuneplanstrategi 2012. Den omfatter således en revision af 5 udvalgte byudviklingsområder med bolig- og erhvervsudvikling som vækstgenerator. Udviklingsområderne Rødovre Nord og Islevdal Erhvervskvarter får stationsnær status på grund af den kommende letbane i Ring 3. Dette medfører nye og udvidede byggemuligheder i disse to udviklingsområder. Herudover omhandler forslaget byudvikling i Korsdalskvarteret, Bykernen, samt Rødovre Syd. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 29.01.2014 til 25.03.2014. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de ændringer, som er anbefalet i forhold til Kommuneplan 2010-2022. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget ialt 33 høringssvar. Heraf er 7 bemærkninger fra statslige- eller kommunale myndigheder. Endvidere er der indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, Rødovre Kirke, Boligforeningen AAB, 2 grundejerforeninger, samt en lokal virksomhed.

De fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger og virksomheder, handler om:

 • Højere bebyggelsesprocenter og tilladte byggehøjder i den nordlige del af Islevdal erhvervsområde og i Bykernen.
 • Øget trafikbelastning som følge af byvækst. Særligt på Jyllingevej, Slotsherrensvej, Brandstrupvej og Hendriksholms Boulevard.
 • Trafikstøjbelastning af nærliggende boligområder på grund af en højere bebyggelsesprocent i den nordlige del af erhvervsområdet Islevdal 1E01.
 • Belastning af eksisterende kloakker ved byvækst.
 • Integration af klimatilpasning og bæredygtighed ved byvækst.
 • Manglende beskyttelse af eksisterende grønne områder.
 • For få udlagte nye grønne områder i byudviklingsområder.

De fremførte bemærkninger fra Naturstyrelsen handler om:

 • Udbygning af tekst i rammerne vedr. stationsnærhed.
 • Mere præcis afgrænsning af rammeområder med stationsnærhed.
 • Udbygning af tekstafsnit i kommuneplanforslaget, hvor de konkrete ændringer i rammerne, vurderes i forhold til grundvandsinteresser.

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om ovenstående punkter, jf. aftalenotat af 25.03.2014.

Bemærkninger fra andre myndigheder handler om følgende:

 • Vejdirektoratet gør opmærksom på, at statens vejarealer fremstår med forskellige signaturer på retningslinjekortene i kommuneplanforslaget.
 • Energistyrelsen anbefaler, at kommuneplanen viser eksisterende og planlagte lednings- og kabelanlæg for højspænding.
 • Banedanmark ønsker at blive inddraget tidligt i processen, når der foreligger konkrete planer for udvikling af Rødovre Stationscenter, der har nærhed til Banedanmarks arealer.
 • Helsingør Stift påpeger, at kommuneplanforslaget muliggør projekter i rammeområde 5F07, som medfører en bebyggelse med en højde som overstiger de 8,5 m, der er tilladt indenfor kirkebeskyttelseslinjen omkring Rødovre Kirke.
 • Glostrup Kommune ønsker dialog med Rødovre Kommune om at skabe en sammenhæng mellem de 2 erhvervsområder Islevdal Erhvervskvarter i Rødovre og naboområdet Ejby Erhvervsområde i Glostrup.

Teknisk Forvaltnings vurderinger og anbefalinger er samlet i notat af 12.05.2014.
Sammenfattende anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget.

Forslag til ændringer

1. Ændring af rammerne 1E01 og 1E04 - Erhvervsområdet Islevdal.

Fingerplan 2013 fastlægger et stationsnærhedsprincip. Stationsnærhedsprincippet bestemmer, at kontorbyggeri og andre byintensive funktioner over 1500 m² skal lokaliseres stationsnært. Fingerplanen opererer med to grader af stationsnær beliggenhed: Det stationsnære kerneområde, som har udstrækningen 600 m fra den nærmeste station og det stationsnære område, som har en udstrækning på 1000-1200 m fra den nærmeste station. På baggrund af aftale med Naturstyrelsen ændres rammerne 1E01 og 1E04 for Islevdal Erhvervskvarter således, at det tydeligt fremgår af rammerne for erhvervsområdet, hvilken grad af stationsnærhed det enkelte rammeområde har.

Rammeområderne for Islevdal erhvervsområde revideres således:

Ramme 1E01 bliver ramme for den nordlige del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde.
Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m² og etableres funktioner af regional betydning. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E05 bliver ramme for den midterste del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære område. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m², såfremt der i et kommuneplantillæg redegøres for anvendelsen af supplerende virkemidler, der kan fremme den kollektive trafik. Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde og det stationsnære område. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E04 bliver ramme for den sydlige del af Islevdal erhvervsområde. Området får status som ikke stationsnært område. Indenfor området må der således ikke opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 70 og der må bygges i en højde af max 8.5 m. Rammen giver stadig mulighed for butikker til særlig pladskrævende varer.

Rammernes præcise afgrænsning fremgår af bilag 3.

2. Aftale med Naturstyrelsen vedrørende afgrænsning af rammeområder, i forhold til stationsnærhed, i næste kommuneplanrevision.

På baggrund af Fingerplanens principper er det aftalt med Naturstyrelsen, at samtlige rammer gennemgås i næste kommuneplanrevision således, at de følger afgrænsningen mellem stationsnært kerneområde, stationsnært område og øvrige områder. Naturstyrelsen gjorde Rødovre Kommune opmærksom på, at planforslagets cirkelslag for stationsnær afgrænsning ikke er tilstrækkelig præcis afgrænsning. I denne forbindelse vurderer Teknisk Forvaltning, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en helhedsplan for Islevdal erhvervsområde, som baggrund for den bedst mulige afgrænsning af de stationsnære områder i Islevdal erhvervsområde.

3. Præcisering af afsnit vedr. grundvandsinteresser.

Der er ingen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) i Rødovre Kommune. Naturstyrelsen ønsker dog oplyst hvorvidt, der sker ændringer af anvendelsesbestemmelserne indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Byudviklingsområderne 1, 3 og 5 i kommuneplanforslaget er beliggende indenfor indvindingsoplande til lokale vandværker i Rødovre Kommune. Der er derfor udarbejdet en analyse, hvor de eksisterende rammer holdes op mod de nye rammer i kommuneplanforslaget. De ændringer der sker, præciseres og konsekvensen i forhold til grundvandsinteresser vurderes for hver enkelt ramme. På baggrund af analysen konkluderes det, at den byudvikling som kommuneplanforslaget anbefaler ikke skønnes, at påvirke grundvandsinteresserne i Rødovre.

4. Kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke.

Naturbeskyttelseslovens § 19 fastlægger kirkebyggelinjer, der bestemmer, at indenfor en afstand af 300 meter fra en kirke må der ikke opføres bebyggelse, med en højde over 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Rødovre Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke skønnes ikke, at være gældende i dette tilfælde, da der reelt er bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor revideres teksten i miljøvurderingen af planforslaget således, at det fremgår, at Rødovre Kirke reelt er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Kirkebeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 skønnes derfor ikke, at være gældende omkring Rødovre Kirke.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle tilpasninger og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.

Sammenfattende vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. notat af 12.05.2014, at der ikke er nogen høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget. De udvidede byggemuligheder, som kommuneplanforslaget omhandler, skønnes at fremme et alsidigt udvalg af boliger og erhverv. Dermed sikres vækst i Rødovre Kommune.

Kommunens byudviklingsområder, som omfatter Rødovre Nord, Bykernen, Korsdalskvarteret, Rødovre Syd og Islevdal erhvervskvarter har behov for fornyelse og omdannelse til mere tidssvarende bolig, butiks- og erhvervsområder. Som baggrund for kommuneplanforslaget er der udarbejdet helhedsplaner for de ovenfor nævnte byudviklingsområder med undtagelse af Islevdal erhvervsområde. Helhedsplanerne tager udgangspunkt i de enkelte områders særlige kvaliteter og muligheder og beskriver visioner for vækst ved, at skabe funktionelle og oplevelsesrige byrum, samt et alsidigt boligudbud og gode muligheder for erhvervslivet.

Byudviklingsområde 1 - Rødovre Nord

Rødovre Nord får udvidede byggemuligheder på grund af den kommende letbane i Ring 3. Flere områder i Rødovre Nord får derfor stationsnær status. Det har f.eks. givet nye udviklingsmuligheder på Statens Pædagogiske Forsøgscenters arealer. Her planlægges et nyt blandet bolig- og erhvervsområde. Endvidere planlægges en fornyelse af Islevbrovej med projektet ID- linjen. Langs Islevbrovej er de fleste grunde beliggende inden for det stationsnære område, hvilket åbner muligheder for byfortætning. På SPF grunden (ramme 1F05) sættes bebyggelsesprocenten derfor op fra 40 til 50. I ramme 1F02 øges etageantallet fra 2 etager til 3 etager.

Byudviklingsområde 2 - Bykernen

I bykernen er der visioner om at skabe en tæt, levende og funktionsblandet bydel med grønne byrum og arkitektur af høj kvalitet. Der er udarbejdet en helhedsplan for bykernen, der forventes offentliggjort i den kommende planperiode. Der ønskes en attraktiv bydel sammensat af forskellige funktioner, der skaber byliv, arkitektonisk kvalitet og et attraktivt boligudbud. Derfor øges bebyggelsesprocenterne i rammerne 5F06 og 5F07 fra 60 til 120 og etageantallet øges fra 3 etager til 7 etager.

Byudviklingsområde 3 - Korsdalskvarteret

Korsdalskvarteret er under omdannelse fra et asfaltbelagt industriområde til et blandet bolig- og erhvervsområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for området, der har til formål at fremme en blanding af funktioner, et attraktivt boligudbud, nye muligheder for erhvervslivet samt arkitektur og byrum af høj kvalitet. Derfor er området i kommuneplanforslaget udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent, der øges fra 80 til 85. Antallet af etager øges fra 5 etager til 8 etager.

Byudviklingsområde 4 - Rødovre Syd

Rødovre Syd består af et større boligområde fra 1950erne, Rødovre Station og stationsområde samt flere uddannelsesinstitutioner. Der ønskes udvikling af både boliger, erhverv og centerfunktioner som detailhandel mv. Nærheden til Rødovre Station giver mulighed for fortætning og placering af funktioner af regional betydning. Som resultat af en arkitektkonkurrence er der udarbejdet en helhedsplan, der danner baggrund for rammerne i kommuneplanforslaget. På baggrund af projektforslagets intentioner øges bebyggelsesprocenten omkring boligbebyggelsen Milestedet, da det er stationsnært område og der ønskes fortætning. Bebyggelsesprocenten øges fra 60 til 250 og etageantallet reduceres fra 17 etager til 9 etager. I centerområdet 7C01 (tidligere 7C01 og 7F04) omkring Rødovre Station sættes bebyggelsesprocenten ned fra 500 og 900 til 300 for at fastholde en åben karakter. Etageantallet øges fra 8 etager til 9 etager.

Byudviklingsområde 5 - Islevdal Erhvervskvarter

Islevdal erhvervskvarter ønskes omdannet til et attraktivt erhvervsområde, der kan fremtidens ønsker om mere kontorerhverv og mindre industri. Den nordlige - og midterste del af Islevdal erhvervsområde får stationsnær beliggenhed i forbindelse med den kommende letbane i Ring 3. Det betyder, at der i store dele af Islevdal erhvervsområde kan placeres byintensive funktioner som større kontorvirksomheder over 1500 m² og funktioner af regional betydning. Bebyggelsesprocenten i den nordlige- og midterste del af Islevdal erhvervsområde er derfor øget fra 70 til 120 og etageantallet øges fra 2 etager til 5 etager.

Ved byudvikling i kommunen er der generelt fokus på klima-, social- og økonomisk bæredygtighed. At udviklingen sker med en bæredygtighed sikres, bl.a. via den nye klimatilpasningsplan, som er et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen sikrer rammerne for, at bestemmelser vedrørende bæredygtighed indarbejdes i handleplaner og kommende lokalplaner for nye byudviklingsområder. I lokalplaner kan der ligeledes stilles krav til støj ved nybyggeri, byggeriers udformning, samt visuel indpasning i området.

På denne baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at den vækst og de nye byggemuligheder, som kommuneplanforslaget foreslår, bør fastholdes. De foreslåede ændringer i kommuneplanforslaget er ikke så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2. Det anbefales derfor, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt, med de ovenfor nævnte forslag til ændringer.

Note til bilag:

De afsnit i kommuneplanforslaget, hvor der er foretaget ændringer er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om bilag 3 "Detaljerede rammer - revideret" og bilag 4 "Bysamfundet - revideret". Til sammenligning er kommuneplanforslaget, som har været i offentlig høring vedhæftet som bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Planloven kapitel 4.
Fingerplan 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - 17.06.2014.
 • Offentliggørelse - medio august 2014.

Bilag

Bilag 1: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer samt aftale med Naturstyrelsen.
Bilag 2: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 3: Detaljerede rammer - revideret
Bilag 4: Bysamfundet - revideret
Bilag 5: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2014

Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2022 - endelig vedtagelse
Sag nr. 55

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2013 Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2022 (sag nr. 197). Forslaget har været i offentlig høring fra den 29.01.2014 til den 26.03.2014 og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt, samt
 2. at Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets formål

Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2022 omhandler Islevgård Allé 5 (tidligere Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Ungdomsbyen). Islevgård Allé 5 er i dag omfattet af Partiel Byplan nr. 26, der begrænser områdets anvendelse til ”diverse offentlige formål” (Statens pædagogiske forsøgscenter i Rødovre).

Området er beliggende i den centrale del af Islev, der er udpeget som ét af vores byudviklingsområder i Kommuneplanstrategi 2012.

For at opnå de beskrevne visioner i planstrategien vedtog Kommunalbestyrelsen den 29.01.2013, at nedlægge et forbud, i henhold til Planlovens § 14, mod at anvende området til privatskole. Forbuddet indebar, at der indenfor 12 måneder skulle offentliggøres et forslag til en lokalplan. Lokalplanforslaget (Forslag til Lokalplan 130) blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 17.12.2013 (sag nr. 198). Kommuneplantillæg 3 er nødvendigt for den endelige vedtagelse af Lokalplan 130. Tillæg 3 til Kommuneplan 2010 – 2022 medfører en ændring af:

 • rammeområdets afgrænsning og status,
 • anvendelsen, bebyggelsesprocenten og rammerne for udstykning samt
 • at bevaringsværdien for Islevgård ophæves.

Ændring af rammeområde, rammestatus

I kraft af ændringen af områdets anvendelse, ændres rammeområdets status til et blandet bolig- og erhvervsområde med den fremtidige betegnelse: 1F05. Matriklerne 1cp, 1cq og 1cr inddrages i 1F05.

Nye anvendelser, bebyggelsesprocenter og udstykninger

Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen af Islevgård Allé 5 (matr.nr. 1aq, 1cp, 1cq og 1cr) til boliger, erhverv og offentligt tilgængelig park, samtidig med at bebyggelsesprocenten hæves fra 40 til 50. Derudover gives der mulighed for etablering af en enkeltstående butik, med en størrelse på maks. 250 m², i overensstemmelse med Kommuneplanens detailhandelsstruktur. Ud fra et ønske om, at fastholde området som et åbent areal, gives der mulighed for, at grunde kan udstykkes ned til en mindste grundstørrelse på 100 m². Større grundstørrelser vil reducere væsentligt i områdets fælles friarealer.

Ophævelsen af Islevgård som bevaringsværdig bebyggelse

Med kommuneplantillægget ophæves Islevgårds hovedbygning som bevaringsværdig bebyggelse.
Den oprindelige gård ’Islevgård’ bestod af en firelænget gård, placeret i det åbne marklandskab, med direkte indkørsel fra datidens landevej (i dag Slotsherrensvej). Gårdens tre øvrige længer er siden revet ned, haveanlægget er fjernet og anlæggelsen af Slotsherrensvej har afskåret resten af Islevgård fra sin oprindelige forbindelse til landevejen. Det samlede kulturhistoriske anlæg består derfor ikke længere i sin helhed.

Rent funktionelt har gården, siden etableringen af Slotsherrensvej, ligget indegemt på grunden, og har således hverken spillet en synlig eller funktionel rolle i forhold til det omkringliggende miljø.

Islevgårds gamle hovedbygning ses i en større sammenhæng ikke, at repræsentere et unikt eller uerstatteligt stykke arkitektur. Derfor bør bevaring af bygningen alene bero på, hvorvidt det er muligt, at integrere den i en fremtidig udvikling end ud fra bevaringsværdige værdier.

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2022 med tilhørende miljøscreening har været i høring hos Kroppedal Museum. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Foroffentlighedshøring er sket i forbindelse med processen for Kommuneplanstrategi 2012.

Kommuneplantillægget er ikke miljøvurderet

Der er gennemført en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 03.07.2013 med senere ændringer).

Kommuneplantillægget er vurderet til ikke, at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er i forbindelse med udarbejdelse af planforslaget vurderet, at anvendelse fra offentligt område til blandet bolig- og erhvervsområde ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Den maksimale etagehøjde ændres ikke i forhold til Kommuneplan 2010-2022, og den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 40 % til 50 %. 

Høringsvar 

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger. 22 personer har afgivet høringssvar, og der er indkommet i alt 9 forskellige høringssvar. Alle høringssvar fremgår af bilag 2. Alle høringssvar er suppleret med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

De fremførte bemærkninger fra borgerne handler om: Bygningshøjder, øget trafik, parkeringspladser, anvendelser, trafikstøj, byggelinjer, bebyggelsesprocenter, bevaring, miljø og Islev som helhed.

Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt bilag 2 efter vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Forslag til ændringer

På baggrund af behandlingen af høringssvarene, foreslår Teknisk Forvaltning, at Tillæg 3 til Kommuneplan 2010 – 2020 vedtages uden ændringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – juni 2014.
Offentliggørelse – juli 2014.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 3 til Kommuneplan 2010 - 2022
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar
Bilag 3: Alle høringssvar i uredigeret form

Lokalplan 130 - endelig vedtagelse
Sag nr. 56

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2013 Forslag til Lokalplan 130 (sag nr. 198). Forslaget har været i offentlig høring fra den 29.01.2014 til den 26.03.2014 og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 130 for Islevgård Allé 5 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen, samt
 2. at Lokalplan 130 for Islevgård Allé 5 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Islevgård Allé 5 (tidligere Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Ungdomsbyen) er beliggende i den centrale del af Islev, der er udpeget som ét af vores centrale byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 - 2026. I løbet af sommeren 2014 ønsker Ungdomsbyen. at afvikle de sidste aktiviteter på grunden. Med vedtagelsen af Lokalplan 130 skabes rammerne for, at udviklingen af Islevgård Allé 5 fremover vil bidrage til, at styrke bylivet og attraktiviteten i Islev. Sammenhængen med udviklingen af den øvrige del af Islev er beskrevet i Kommuneplan 2014-2026 og i rapporten ID linjen - en forbindelse langs Islevbrovej - fra Vestvolden til Ringvejen (vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 29.04.2014, sag nr. 74).

Lokalplanens formål er:

 • at der inden for lokalplanens område kan opføres etagebebyggelse til blandet bolig og erhverv mod Slotsherrensvej,
 • at der kan skabes en tæt-lav boligbebyggelse i lokalplanområdets vestlige del,
 • at grundens østlige del udlægges til et grønt areal med offentlig adgang,
 • at fastlægge principperne for områdets øvrige disponering og vejadgang,
 • at sikre en bæredygtig udvikling af området, samt
 • at stille krav om etablering af en grundejerforening, hvis formål skal være at sikre en varetagelse af fælles interesser indenfor lokalplanområdet.  

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet, og den følger kun planforslaget. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen.

Høringssvar

Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger. I forbindelse med høringen er der indkommet 32 høringssvar med tilsammen ca. 240 underskrifter – nogle borgere har underskrevet flere høringssvar.

Alle høringssvar fremgår i koncentreret form i bilag 2 med Teknisk Forvaltnings kommentarer. Høringssvarene er grupperet i temaer og sat i rækkefølge, ud fra en vurdering af, hvor meget de fylder i høringssvarene. Spørgsmålet om bygningshøjder har således fyldt mest. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt bilag 2 efter vedtagelsen af Lokalplan 130.

De fremførte bemærkninger fra borgerne og foreninger vedrører følgende emner: Bygningshøjder, øget trafik, parkeringspladser, anvendelser, trafikstøj, bebyggelsens ydre fremtræden, byggelinjer, bebyggelsesprocenter, bevaring, miljø, Islev som helhed. Der er også modtaget en del positive bemærkninger.

De fremførte bemærkninger fra Kroppedal Museum vedrører bevaringen af Ungdomsbyen.

Et overblik over antallet af høringssvar, hvem der har gjort indsigelser og om hvad, fremgår af bilag 3. I bilag 4 er høringssvar samlet i uredigeret form.

Forslag til ændringer

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende tre ændringer:

I redegørelsen indarbejdes et afsnit vedr. beskyttede arter:

Beskyttede arter

Habitatbekendtgørelsen fastlægger bindende retningslinjer for myndighedernes administration og planlægning m.v. med henblik på at sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV a ikke beskadiges eller ødelægges, jf. Habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1.

Kommunen er således forpligtiget til ikke at vedtage en plan, hvis planen kan skade beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV. Der redegøres derfor her for påvirkningen af bilag IV-arter.

I efteråret 2013 er området for lokalplanen besigtiget for, at undersøge evt. forekomst af bilag IV-arter. Der blev registreret jagende dværgflagermus og skimmelflagermus i den parkagtige del af området, hvor der er gamle træer. Alle flagermus er omfattet af direktivets bilag IV.

Der blev ved besigtigelse ikke registreret raste- eller yngleområder for flagermus eller øvrige bilag-IV arter indenfor lokalplanområdet. Det kan dog ikke fuldstændig udelukkes, at enkelte af de gamle træer kan udgøre raste- eller yngleplads, da de er egnede til dette. Eksisterende bygninger vurderes ikke, at kunne udgøre raste- eller yngleområder.

For bilag IV-dyrearterne gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder ikke for områder, hvor arterne søger føde, medmindre de samtidig bruges som yngle- eller rasteområde. Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- og rasteområder til grund.

Den økologiske funktionalitet er, at bevare det mønster af yngle- og rasteområder, som den pågældende art er afhængig af. I hele Islev-området er der i villakvarterne, og i især i tilknytning til Vestvolden mange gamle træer, som er potentielt egnede for flagermus. Det vil derfor sige, at flagermusene er spredt ud over et større område, og ikke forekommer isoleret indenfor lokalplanens fysiske udstrækning. Samlet vurderes det derfor, at den økologiske funktionalitet for flagermus opretholdes i området også ved vedtagelse af denne lokalplan.

På denne baggrund vurderes det, at der forsat kan sikres gunstig bevaringsstatus for bilag IV-arterne i kommunen/området ved en vedtagelse af lokalplanen.

De eksisterende gamle træer bevares i videst muligt omfang.

I bestemmelserne indarbejdes følgende 2 afsnit:

§ 4.2

Arealet af det særlige fællesanlæg med offentlig adgang, der fremgår af bilag 3, er 10.000 m².

§ 8.2

På facaderne kan der desuden indgå mindre felter i træ.

Afholdelse af borgermøde

I forbindelse med høringen blev der den 11.03.2014 afholdt borgermøde på Islev Skole. Dagsordenen for borgermødet var præsentation af Forslag til Lokalplan 130 og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2010 – 2022, samt forslag til forbedringer af Islevbrovej – ID Linjen. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 5.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – juni 2014.
Offentliggørelse – juli 2014.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 130 - Bolig- og erhvervsbebyggelse på Islevgård Alle 5
Bilag 2: Koncentrat af alle høringssvar
Bilag 3: Oversigt over antallet af høringssvar
Bilag 4: Alle høringssvar i uredigeret form
Bilag 5: Referat fra borgermødet på Islev Skole
Bilag 6: Støj fra Slotsherrensvej - Rødovre Kommune

Diverse
Sag nr. 57

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.55.