Teknik- og Miljøudvalget

11-11-2014

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Jan Kongebro (A)

Sager 86 - 92

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 86

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen den 18.09.2014 (se bilag 2).
 3. Genanvendelse af plast og papir (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 26. september til 29. oktober 2014
Bilag 2: Referat fra mødet mellem TMU og Agenda 21-gruppen den 18.09.2014
Bilag 3: Notat om genanvendelse af plast og papir

Resultat af høring om Irma Byen
Sag nr. 87

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 26.08.2014 (sag nr. 168 og 169) at gennemføre en fire ugers forhøring til det kommende forslag til kommuneplantillæg for Irma Byen, samt at indkalde idéer og forslag til det videre arbejde med VVM-redegørelsen for Irma Byen. Høringen blev foretaget som én samlet høring, og der indkom fem høringssvar i høringsperioden. De ideer og forslag, der kom frem i høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med kommuneplantillæg og VVM for Irma Byen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der sendes individuelle svarbreve til høringssvarene, hvori det fremgår, at de indkomne forslag og kommentarer har været forelagt Kommunalbestyrelsen, og vil indgå i overvejelserne i det videre arbejde med kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Forhøringen blev gennemført i perioden 03.09.2014 til 01.10.2014. I forhøringen blev borgerne, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mv. opfordret til, at komme med idéer og forslag, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. I forhøringen blev der endvidere orienteret om, at en del af rammeområde 4D02 ønskes overført til rammeområde 4F01. Der blev ligeledes opfordret til at komme med ideer og forslag til de fremtidige anvendelser af den del af rammeområde 4D02, som ønskes overført til rammeområde 4F01.

I løbet af høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra borgere. Høringssvarene omhandler:

 • Tidlig indtænkning af kollektiv trafik til området efter det er udbygget
 • Boligtyper (almene boliger og ejerboliger)
 • Højere prioritering af grønne og rekreative områder
 • Indtænkning af bæredygtighed, herunder bæredygtigt byggeri og CO2-udledning i forhold til indkøb
 • Flere veje frem for stier i Irma Byen
 • Øget mængder trafik i området som følge af etablering af Irma Byen

Høringssvarene er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt en sammenfatning af indholdet i høringssvarene.

Lov- og plangrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse forelægges til politisk behandling i januar 2015.
Offentliggørelse og høring i otte uger fra februar til april.
Behandling af høringssvar og udarbejdelse af VVM-tilladelse.
Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse forelægges til politisk beslutning i juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar - samlet
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar i forhøringen

Genbrugsstationens miljøgodkendelse
Sag nr. 88

Sagens kerne

Rødovre Kommunes genbrugsstation har ansøgt om udvidet driftstid i forhold til virksomhedens miljøgodkendelse af 27.02.2006. I henhold til virksomhedens miljøgodkendelse må der være aktiviteter på genbrugsstationen alle dage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. Rødovre Kommunes genbrugsstation har søgt om, at øge driftstiden på genbrugsstationen, så driftstiden fremover er kl. 5.00-19.00. En udvidet driftstid kræver ændring af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommunes genbrugsstation meddeles ændrede vilkår i deres miljøgodkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes genbrugsstation er senest miljøgodkendt den 27.02.2006. I henhold til vilkår 8 i virksomhedens miljøgodkendelse må der være aktiviteter på genbrugsstationen alle dage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. I vilkår 27 er der fastsat støjvilkår for driftstiden. Rødovre Kommunes genbrugsstation har søgt om, at øge driftstiden på genbrugsstationen, så driftstiden fremover er kl. 5.00-19.00. Ansøgningen omfatter ændring af vilkår 8 og 27 i virksomhedens miljøgodkendelse.

Baggrunden for, at virksomheden ønsker at udvide driftstiden til kl. 19 er, at genbrugsstationen har åben for borgere og virksomheder til kl. 18. Der er således drift på genbrugsstationen efter kl. 18 i form af lukning af pladsen. Baggrunden for at virksomheden ønsker drift fra kl. 05.00 er, at containere kan afhentes allerede fra kl. 05.00. Dette ønskes fordi:

 • Virksomheden vil gerne minimere antallet af lastbiler på genbrugsstationen indenfor åbningstiden. Det skaber nogle sikkerhedsmæssige problemer med store lastbiler på pladsen samtidig med, at den er fyldt med brugere. Endvidere er lastbilerne også med til at blokere for trafikken på genbrugsstationen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Ovenstående problem kunne selvfølgelig løses med flere lastbiler, men i praksis er dette ikke muligt, da lastbilerne også bruges andre steder og på andre genbrugsstationer som har samme behov som vores. Ligeledes er det også økonomisk bedst, at kunne udnytte bilerne fuldt ud.
 • Meget af affaldet fra genbrugsstationen skal køres til modtageanlæg, som ligger langt væk. Ligeledes skal noget af affaldet køres til Nordhavnen, som kræver, at man skal køre i gennem København. Det er derfor en stor fordel at kunne køre med affaldet inden den tætte morgentrafik starter.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det overordnet set er samfundsøkonomisk og miljømæssigt en fordel, at kørsel med affald foregår uden for myldretiden. I forhold til nærområdet omkring genbrugsstationen, så er af- og pålæsning af containere en støjkilde. I natperioden (kl. 22.00-05.00) er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skrappere end i dagperioden (kl. 07.00-18.00). Virksomheden har fået udarbejdet en støjrapport for genbrugsstationen. Den viser, at virksomheden med etablering af et støjværn vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved udvidelse af driftstiden i tidsrummet kl. 05.00-07.00. Aktiviteterne i tidsrummet kl. 18.00-19.00 omfatter nedlukning efter dagens drift. Teknisk Forvaltning vurderer, at virksomheden kan overholde sine støjvilkår i perioden kl. 18.00 til kl. 19.00.

Varsel om ændring af vilkår 8 og 27 i virksomhedens miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos virksomheden. Virksomheden havde ingen bemærkninger til varslet.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26.06.2010 med senere ændringer.
Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 669 af 18.06.2014.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af støjværnet koster ca. 600.000 kr.

Tidsplan

Efter godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget meddeles de ændrede vilkår til Rødovre Kommunes genbrugsstation.

Bilag

Bilag 1: Udkast til ændring af vilkår 8 og 27 i Rødovre Kommunes genbrugsstations miljøgodkendelse af 27.02.2006

Miljøgodkendelse af Rødovre Forchromning I/S
Sag nr. 89

Sagens kerne

Rødovre Forchromning I/S, Højnæsvej 65 har ansøgt om miljøgodkendelse. Virksomheden er en galvaniseringsvirksomhed. Teknisk Forvaltning vurderer, at virksomhedens aktiviteter er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Forchromning I/S meddeles miljøgodkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Forchromning I/S ligger på Højnæsvej 65. Virksomheden er en ordreproducerende virksomhed, hvis produktion er traditionelt opbygget som en mindre galvaniseringsvirksomhed med både manuelle og fuldautomatiske processer. Emnerne der overfladebehandles, er primært VVS- og laboratorieudstyr samt diverse unika.Virksomheden foretager slibning på 1. sal, og galvaniske processer i stueetagen.

Virksomhedens ansøgning om godkendelse er sendt til Teknisk Forvaltning efter, at det ved miljøtilsyn den 28.08.2013 blev vurderet, at virksomheden retmæssigt skal reguleres med vilkår i en godkendelse. Rødovre Forchromning I/S hører under virksomhedstypen A 202:

"Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30m3. Dog undtaget virksomheder af håndværksmæssig karakter".

Med baggrund i virksomhedens ansøgning stilles vilkår om virksomhedens indretning og drift, vilkår om støj, affald, beskyttelse af jord og grundvand, samt vilkår om egenkontrol og driftsjournal. I miljøgodkendelsen er der særligt fokus på vilkår om beskyttelse af jord og grundvand, idet virksomheden har 10 kar med galvaniseringsvæsker.

Godkendelsen har været i høring hos virksomheden, som er kommet med bemærkninger, der alle er indarbejdet i miljøgodkendelsen. Teknisk Forvaltning vurderer, at Rødovre Forchromning I/S kan overholde vilkårene i godkendelsen, som er udarbejdet således, at virksomheden kan drives uden væsentlige indvirkning på miljøet.

Godkendelsen er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26.06.2010.
Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 669 af 18.06.2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Godkendelsen gælder fra og med den dato, hvor den er meddelt.

Bilag

Bilag 1: Udkast til miljøgodkendelse - Rødovre Forchromning I/S

Tilladelse til anvendelse af Calcium Magnesium Acetat som tømiddel på Lørenskogvej og ved Rødovre Station
Sag nr. 90

Sagens kerne

Vej- og Trafikafdelingen har ansøgt om tilladelse til, at anvende Calcium Magnesium Acetat (CMA) til glatførebekæmpelse på Lørenskogvej og på et fortovsareal ved Rødovre Station. Baggrunden for ansøgningen er, at der pga. den etablerede LAR-løsning på Lørenskogvej er behov for at finde et alternativ til traditionel glatførebekæmpelse med almindeligt vejsalt.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles tilladelse til at anvende Calcium Magnesium Acetat som tømiddel på Lørenskogvej og på et fortovsareal ved Rødovre Station.

Beslutning

Godkendt.
Peter Michael Jensen (V) stemmer imod.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af Lørenskogvej er regnvand fra vejen blevet frakoblet den offentlige kloak og nedsives nu til grundvandet via regnbede langs vejen. Teknik- og Miljøudvalget meddelte tilladelse hertil på sit møde 14.05.2013 (sag nr. 51). I tilladelsen til nedsivning stilles vilkår om, at det skal godkendes af miljømyndigheden, hvis Vej- og Trafikafdelingen ønsker at anvende andre tømidler på Lørenskogvej end almindeligt vejsalt (natriumklorid).

Vej- og Trafikafdelingen har 06.10.2014 søgt om tilladelse til, at anvende Calcium Magnesium Acetatet (CMA) som tømiddel på Lørenskogvej og på et mindre fortovsareal ved Rødovre Station, hvor der er permeabel belægning. Baggrunden for ansøgningen er, at der i tilladelsen til nedsivning på Lørenskogvej er stillet vilkår om begrænsning i brugen af almindeligt vejsalt af hensyn til grundvandet. Der er derfor behov for at finde en alternativ metode til glatførebekæmpelse.

Teknisk Forvaltning vurderer, at CMA kan anvendes som tømiddel uden risiko for at forringe grundvandets kvalitet væsentligt. Ved udbredt anvendelse af CMA som tømiddel og ved nedsivning af store mængder vejvand vil grundvandets hårdhed stige, men det vil stadig kunne anvendes som drikkevand.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010.

Økonomiske konsekvenser

CMA er cirka 7 gange dyrere at anvende som tømiddel end almindeligt vejsalt. Den ekstra udgift til glatførebekæmpelse på Lørenskogvej med CMA finansieres af Miljøstyrelsen, fordi der er tale om et forsøgsprojekt.

Tidsplan

Vej- og Trafikafdelingen ønsker at tage CMA i anvendelse til glatførebekæmpelse fra og med vinteren 2014/2015.

Bilag

Bilag 1: Godkendelse af CMA som tømiddel til anvendelse på Lørenskogvej

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 91

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2014 for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Regnskab pr. ultimo september 2014 – Teknik- og Miljøudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2014

Diverse
Sag nr. 92

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.50.