Teknik- og Miljøudvalget

15-09-2015

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Pia Hess Larsen(A)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)
Jan Kongebro (A)

Sager 96 - 105

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Evaluering af Teknik- og Miljøudvalgets studietur (se bilag 2 og 3).
 3. Byrumsprogrammer for stationer og strækninger langs letbanen på Ring 3 (se bilag 4).
 4. Irma Byen - ministersvar vedrørende støjskærm (se bilag 5 og 6)
 5. Underskriftsindsamling mod gennemkørende trafik på Islev Torv (se bilag 7 og 8).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 29. juli til 27. august 2015
Bilag 2: Evaluering af studietur til Amsterdam 2014
Bilag 3: Program Amsterdam 8-11. oktober 2014
Bilag 4: Byrumsprogrammer for stationer og strækninger langs letbanen på Ring 3
Bilag 5: Notat om ministersvar til Rødovre Kommune om støjskærm langs M3 ud for Irmabyen
Bilag 6: Ministersvar til Rødovre Kommune om støjskærm langs M3 ud for IrmaByen
Bilag 7: Underskriftindsamling mod trafik på Islev Torv
Bilag 8: Orientering om anlægsarbejdet på Islev Torv samt henvendelser mod ombygningen

Lokalplan 137, rækkehuse på Fortvej - endelig vedtagelse
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 137, rækkehuse på Fortvej har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. juni 2015 til den 19. august 2015. I perioden er der kommet 1 høringssvar fra Seniorrådet. Der er ikke indkommet bemærkninger, der har givet anledning til ændringer i den endelige lokalplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 137 vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 137 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2015 (sag nr. 118). Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 24. juni 2015 til den 19. august 2015. I høringsperioden er der i alt indkommet 1 høringssvar til lokalplanforslaget. Der er kommet et høringssvar fra Seniorrådet, der ikke har nogen bemærkninger.

Bygherren har ønsket en mindre justering i lokalplanens § 7.9, da det ønskes at aftrækshætter kan placeres på husets nordvendte facade. Lokalplanens § 7.9 ændres derfor til følgende: "Skorstene og aftrækshætter skal udføres i mat sort stål. Skorstene skal placeres ens på husets sydvendte tagflade. Aftrækshætter skal placeres ens på husets nordvendte tagflade". Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i lokalplanen.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen til Vestvolden og åbeskyttelseslinjen til Fæstningskanalen. Der kræves dispensationer fra begge beskyttelseslinjer for at gennemføre byggeri og større ændringer indenfor lokalplanområdet. Teknisk Forvaltning har truffet afgørelse den 18. juni 2015, hvor der gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18, til etablering af rækkehuse på matriklen. I klageperioden er der ikke modtaget nogen klager.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplan 137, rækkehuse på Fortvej forventes offentligt bekendtgjort primo oktober 2015.

Bilag

Bilag 1: Seniorrådet - høringssvar
Bilag 2: Lokalplan 137 - Rækkehuse på Fortvej

Vandhandleplan - endelig vedtagelse
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til vandhandleplan for Rødovre Kommune har været i offentlig høring i perioden 10. juni 2015 til 5. august 2015. Høringen har givet anledning til, at der er blevet tilføjet en tekst om, at Rødovre Kommune vil meddele alle påbud om kloakering til kolonihaveforeninger senest 31. oktober 2016. Herudover er der foretaget faktuelle rettelser af tabeller, figurer og beskrivelser i vandhandleplanen i overensstemmelse med de indkomne høringssvar.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til vandhandleplan for Rødovre Kommune vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen samt
 2. at Forslag til vandhandleplan for Rødovre Kommune annonceres offentligt.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet 26. maj 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til vandhandleplan for Rødovre Kommune og at sende planen i 8 ugers offentlig høring. Høringen løb i perioden 10. juni 2015 til 5. august 2015. Der indkom høringssvar fra Seniorrådet, Naturstyrelsen og HOFOR.

Seniorrådet havde ingen bemærkninger til forslaget til vandhandleplan. Naturstyrelsen og HOFOR A/S havde bemærkninger, som har givet anledning til ændringer i planen.

Naturstyrelsens høringssvar har givet anledning til, at det er skrevet ind i afsnit 6.1.1, at alle påbud om kloakering i kolonihaver vil blive meddelt senest 31.oktober 2016. Dette er en forudsætning for, at Naturstyrelsen anser et gældende krav om forbedret spildevandsrensning i et af kolonihaveområderne for at være opfyldt i vandplanernes 1. planperiode.

Kloakering af kolonihaverne er allerede en del af Rødovre Kommunes spildevandsplan 2013-2020, og fristen er sat til udgangen af 2018. Den præciserende tekst i vandhandleplanen ændrer hverken ved det forhold, at kolonihaverne skal kloakeres, eller ved fristen herfor. I de kommende påbud om kloakering kan Rødovre Kommune selv fastsætte fristen for kloakering efter de gældende regler. Det er alene selve påbuddet, der skal være meddelt senest 31. oktober 2016.

Naturstyrelsens høringssvar har desuden givet anledning til at ændre diverse tabeller og figurer samt resumeet af vandhandleplanen. Formålet er at bringe vandhandleplanens gengivelse af vandplanens indhold i overensstemmelse med den nye udgave af vandplanen. Ændringerne skyldes især, at miljøtilstanden i blødbundsvandløb i den nye udgave af vandplanen betragtes som ukendt.

HOFOR`s høringssvar har givet anledning til en ændring i vandhandleplanens afsnit 6.1, som beskriver de indsatser på spildevandsområdet, der er fastlagt i Rødovre Kommunes spildevandsplan. Ændringen betyder, at det forklares mere tydeligt, hvorfor den tidsplan, der oprindeligt var lagt for indsatserne på spildevandsområdet i Rødovre Kommunes spildevandsplan, siden er ændret. Formålet med den ændrede tidsplan er at udnytte de synergieffekter, der er, ved at se indsatserne på spildevandsområdet i en sammenhæng på tværs af kommunegrænserne langs Harrestrup Å.

Naturstyrelsens og HOFOR`s bemærkninger samt Teknisk Forvaltnings kommentarer til den enkelte bemærkning er gennemgået i det høringsnotat, der er vedlagt mødesagen som bilag 2. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag 1.

Lov- og plangrundlag

EU´s vandrammedirektiv, direktiv nr. 2000/60 EF.
Miljømålsloven, Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009.
Lov om vandplanlægning, Lov nr. 1606 af 26. december 2013.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.
Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
Bekendtgørelse om Kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011.
Jordvarmebekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013.
Spildevandsplan 2013-2020 for Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest den 31. oktober 2015. Den 1. planperiode løber frem til den 22. december 2015, og herefter løber de næste planperioder til den 22. december 2021 og den 22. december 2027.

Bilag

Bilag 1: Samlede høringssvar
Bilag 2: Høringsnotat
Bilag 3: Vandhandleplan endelig udgave

Oprettelse af Grundvandsforum
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Naturstyrelsen har kortlagt grundvandet i et område kaldet Herlev-Glostrup området, som dækker store dele af Københavns vestegn inklusive hele Rødovre. Ifølge Vandforsyningsloven har Rødovre Kommune pligt til at nedsætte et koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse (Grundvandsforum) og lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at følgende inviteres til at deltage i Rødovre Kommunes Grundvandsforum med en repræsentant hver: HOFOR, Glostrup Forsyning, Landbrug og Fødevarer, Rødovre Erhvervsforening, Region Hovedstaden, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Brøndby, og Københavns Kommuner, Danmarks Naturfredningsforening - lokalafdeling Rødovre, Agenda 21 gruppen i Rødovre, Boligselskabernes Fællesrepræsentation i Rødovre, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre og Kolonihaveforbundet,
 2. at kommissorium for Grundvandsforum godkendes samt
 3. at kompetencen til at drive (formandskab og sekretariat) Grundvandsforum uddelegeres til Teknisk Forvaltning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Siden 1999 har amterne kortlagt de vigtigste grundvandsområder i Danmark. I forbindelse med strukturreformen i 2006 overtog Naturstyrelsen opgaven. Grundvandskortlægningen skal vise os, hvilken kvalitet og udbredelse vores grundvand har, samt beskrive sårbarheden af det. Kortlægning skal også beskrive truslerne mod grundvandets kvalitet.

Naturstyrelsen er nu færdig med kortlægningen af grundvandet i et område kaldet Herlev-Glostrup området, som dækker hele Rødovre Kommune samt arealer i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj og København Kommuner. Teknik- og Miljøudvalget afgav på sit møde 11. august 2015 (sag nr. 84) høringssvar til den del af kortlægningen, der handler om udpegning af indvindingsoplande.

Ifølge Vandforsyningsloven har Rødovre Kommune pligt til at lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i de udpegede indsatsområder. Senest et år efter, at Rødovre Kommune har modtaget Naturstyrelsens redegørelse for grundvandskortlægningen, skal kommunen have udarbejdet et udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer. Med foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer tænkes der på dyrkningsrestriktioner over for landbruget. Da der ikke er landbrug i Rødovre Kommune, vurderer Teknisk Forvaltning, at der ikke skal gennemføres foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer.

Rødovre Kommune har ifølge vandforsyningsloven også pligt til at nedsætte et koordinationsforum. Teknisk Forvaltning foreslår, at koordinationsforum i Rødovre Kommune kaldes for Grundvandsforum, da det mere klart beskriver, hvad forum skal beskæftige sig med.

Grundvandsforum skal bestå af repræsentanter for vandforsyninger, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien, berørte lodsejere og eventuelle andre relevante parter. Grundvandsforum skal høres, før Rødovre Kommune kan offentliggøre et forslag til indsatsplan samt udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer. Teknisk Forvaltning foreslår, at følgende inviteres til at deltage i Grundvandsforum med en repræsentant hver:

 • HOFOR
 • Glostrup Forsyning
 • Landbrug og Fødevarer
 • Rødovre Erhvervsforening
 • Region Hovedstaden
 • Glostrup Kommune
 • Herlev Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Københavns Kommune
 • Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Rødovre
 • Agenda 21 gruppen i Rødovre
 • Boligselskabernes Fællesrepræsentation i Rødovre
 • Sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre
 • Kolonihaveforbundet

Begrundelsen for at invitere Glostrup Forsyning samt vores nabokommuner er, at indvindingsoplandene til vandværkerne i en række tilfælde strækker sig hen over en eller flere kommunegrænser. Det er derfor nødvendigt at koordinere indsatsen for grundvandsbeskyttelse på tværs af kommunegrænserne.

Grundvandsforum er rådgivende, og skal primært være et idèudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre en indsatsplan, så der opnås den bedst mulige beskyttelse af grundvandet i et positivt samspil med de berørte interessenter og parter på området.

Forslag til kommissorium for Grundvandsforum er vedlagt mødesagen som bilag 1. Teknisk Forvaltning foreslår, at kompetencen til at drive Grundvandsforum uddelegeres til Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 1199 af 30. september 2013.
Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr. 1319 af 21. december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Rødovre Kommune skal senest 19. december 2015 udpege de områder, hvor vi forventer, at der skal gennemføres foranstaltninger rettet mod den enkelte grundejer. Der er ingen tidsfrist i loven for udarbejdelse af selve indsatsplanen.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for Grundvandsforum

M. Larsen vognmandsfirma A/S - tillæg til miljøgodkendelse
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

M. Larsen Vognmandsfirma A/S på Markstykkevej 6 har ansøgt om godkendelse til at udvide antallet af affaldsfraktioner samt ændringer i de maksimalt modtagne mængder af affald pr. år i forhold til gældende miljøgodkendelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at M. Larsen Vognmandsfirma A/S meddeles tillæg til miljøgodkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

M. Larsen Vognmandsfirma A/S har den 18. juni 2015 ansøgt om godkendelse til at udvide antallet af affaldsfraktioner, samt ændringer i de maksimalt modtagne mængder af affald pr. år i forhold til gældende miljøgodkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2012 (sagsnr. 84), at meddele M. Larsen Vognmandsfirma A/S miljøgodkendelse til håndtering, sortering og omlastning af ikke-farligt affald .

Ændringerne i den gældende miljøgodkendelse medfører ikke bygningsmæssige ændringer eller ændringer i arealstørrelsen. Der forekommer ikke betydelige ændringer i den samlede årlige affaldsmængde, som håndteres på virksomheden.

Virksomheden ønsker at inddrage affaldsfraktioner, som blandt andet glas, elektronikaffald, gadeopfej, tøj og tekstiler. Der er i den gældende miljøgodkendelse stillet vilkår til indretning og drift, støj, luftforurening, affald, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, egenkontrol og driftsjournal samt ophør. Disse vilkår er fortsat gældende for virksomhedens aktiviteter. Der er i denne tillægsgodkendelse stillet vilkår relateret til håndtering af elektronikaffald på virksomheden.

Virksomheden er beliggende på Markstykkevej 6 i et erhvervsområde, hvor de nærmeste boliger ligger i en afstand af ca. 400 m. Derudover er der to kolonihaveområder i henholdsvis en afstand af ca. 100 m og ca. 200 m fra virksomheden.

Teknisk Forvaltning vurderer, at M. Larsen Vognmandsfirma A/S kan overholde de tidligere fastsatte vilkår, samt de vilkår der fastsættes i denne tillægsgodkendelse efter udvidelsen af aktiviteterne.
Ansøgningen er omfattet af bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen "anlæg til bortskaffelse af affald". Teknisk Forvaltning har vurderet, at der ikke er VVM-pligt.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26. juni 2010.
Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 669 af 18. juni 2014.
VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1184 af 6. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Godkendelsen er gældende fra den dato, hvor den meddeles. Afgørelsen offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk.

Bilag

Bilag 1: VVM screeningsskema for M. Larsen Vognmandsfirma
Bilag 2: Tillæg til miljøgodkendelse for M. Larsen Vognmandsfirma

Movia - Afgørelse i voldgiftssag omkring passagertællesystem
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I december 2012 anlagde DSB og Metroselskabet en voldgiftssag mod Movia med påstanden, at Movia uregelmæssigt havde ændret sit passagertællesystem i 2008. I januar 2015 blev der truffet en afgørelse i voldgiftssagen, hvor Movia tabte sagen. De økonomiske konsekvenser af afgørelsen skal afholdes af kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor Rødovre skal finansiere 5,7 mio. kr. i 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at afgørelsen af voldgiftssagen tages til orientering,
 2. at der gives en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til betaling af de økonomiske konsekvenser af voldgiftsafgørelsen i 2015, som finansieres af kassebeholdningen samt
 3. at der i forbindelse med budget 2016 (tekniske ændringsforslag) tages stilling til finansieringen af de ekstra udgifter til busdriften på 0,5 mio. kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I december 2012 anlagde DSB og Metroselskabet en voldgiftssag mod Movia med påstanden, at Movia uregelmæssigt havde ændret sit passagertællesystem i 2008. Ændringen af systemet i perioden 2008-2013 gjorde, at Movia fik en større andel af billetindtægterne i Hovedstadsområdet end man ellers ville have fået, og at dette også ville være tilfældet fremefter. DSB og Metroselskabet mente, at ændringerne svarede til en metodeændring af passagertællesystemet, og der dermed skulle være en nulpunktsforskydning af indtægtsfordelingen fra 2008 og frem.

DSB og Metroselskabets krav var et beløb på 300 mio. kr. for perioden 2008-2014, og 50 mio. kr. fremover tillagt pristalsregulering efter nettoindekset og renter. Movia fremhævede, at ændringen i passagertællesystemet var en retning af en fejl i systemet, som gjorde at systemet undertalte passagerantallet.

Tællesystemet bruges årligt til at fordele billetindtægterne fra metro, tog og busser mellem transportselskaberne. I 2014 blev billetindtægterne på 4 mia. kr. delt mellem trafikselskaberne: Movia, DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen (Kystbanen).

Baggrunden for tvisten stammer fra 2005-2009, hvor Movia fejlrettede bussernes passagertællesystem. Tvisten kommer heraf, om Movia skulle have en andel af billetindtægterne svarende til det fejlrettede passagertællesystem (genopretning), eller om fejlretningen af tællesystemet faktisk var en forbedring af tællemetoden (metodeforbedring), som gav Movia en større andel af billetindtægterne.

Den 21. januar 2015 traf Voldgiftsretten en afgørelse i sagen, hvor DSB og Metroselskabet fik delvis medhold i, at ændringerne af passagertællesystemet var en forbedring af tællesystemet. Retten kunne dog ikke udelukkende konkludere, at ændringen kun var en genopretning eller en forbedring af systemet. DSB og Metroselskabet fik derfor kun tilkendt 50 % af beløbet de havde krævet, se bilag 1.

Afgørelsen præciserer ikke, hvad der anses som en metodeforbedring af systemet. Movia har derfor ikke mulighed for fremover at udtage de ændringer, som anses for metodeforbedring.

De økonomiske konsekvenser af afgørelsen medfører, at Movia for perioden 2008-2014 skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. inklusiv pristalsregulering efter nettoindekset og renter. De 161,4 mio. kr. fordeles ud mellem kommunerne efter deres andel af billetindtægterne fra busdriften. Afgørelsen betyder også, at Movia fremover mister en årlig billetindtægt på 24,8 mio. kr., som vil komme til at påvirke kommunernes fremtidige betalinger til Movia.

Movia har efterfølgende ansøgt økonomi- og indenrigsministeriet om lånefinansiering af de 161,4 mio. kr. for perioden 2008-2014. Ansøgningen er dog blevet afslået med begrundelsen, at udgiften betragtes som en driftsudgift, hvorfor der ikke kan gives dispensation til lånefinansiering af beløbet.

Movia har derfor givet kommunerne følgende muligheder for at betale beløbet, se bilag 2:

 1. Betaling af hele kommunens andel af udgiften til voldgiftsafgørelsen i 2015.
 2. Udgiften til afgørelsen indgår i efterreguleringen vedrørende regnskab 2015, som afregnes primo januar 2017.
 3. Dele af udgiften betales i 2015 og resten vil indgå i efterreguleringen i 2017.

Lov- og plangrundlag

Voldgiftsrettens afgørelse af 21. januar 2015.
Brev fra Movia af 28. januar 2015, se bilag 1.
E-mail fra Movia af 7. maj 2015, se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Rødovres samlede økonomiske konsekvenser på 5,7 mio. kr. finansieres via kassen i 2015, hvor andelen til voldgiftsafgørelsen udgør 4,9 mio. kr. og de ekstra driftsomkostninger i 2015 udgør 0,8 mio. kr.

Voldgiftsafgørelsen medfører, at kommunerne skal betale 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet. Udover det, så betyder afgørelsen, at Movia får en indtægtsreduktion på 24,8 mio. kr. om året fra 2015 og fremover. Det medfører, at Rødovres udgifter til busdriften stiger i 2015 med 0,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2016 og fremover.

I budget 2015 for busdrift er der ikke afsat midler til afholdelse af voldgiftsafgørelsen på de 4,9 mio. kr. og til den forhøjede driftsomkostning på 0,8 mio. kr. I tidligere budgetår har der været overskud på midler afsat til kollektiv trafik, men siden 2013 har der ikke været overskud på midlerne afsat til kollektiv trafik. De stigende omkostninger skyldes tværkommunal fokus på opgradering af busbetjeningen med A-busser, stigende driftsudgifter til busser og udsving i passagerantallet. Teknisk Forvaltning forventer derfor ikke, at der er midler til afholdelse af voldgiftsafgørelsen eller de ekstra driftsomkostninger i 2015.

Tidsplan

Movia har bedt kommunerne om at tage stilling til, hvordan de ønsker at betale voldgiftsafgørelsens omkostninger inden 1. december 2015.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Movia pr. 28. januar 2015 - Orientering om voldgiftsrettens afgørelse om passagertællesystem
Bilag 2: E-mail fra Movia pr. 7. maj 2015 - Estimat 1 i 2015 & Tilbagebetaling med deadline til Movia 1. december 2015

Fjernvarmetakster 2016
Sag nr. 102

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af takster for 2016 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF).

Grundlaget for takstfastsættelsen er:

 • Stabil og jævn udvikling af fjernvarmetaksten.
 • Kostægte fordeling mellem fast og variabel opkrævning.

Elementerne i afregningen er uændret:
Målt forbrug, normalårsforbrug, returtemperatur, administrationsbidrag, samt udbygningstillæg.

Taksterne er ændrede i forhold til 2015. (Se bilag 1 - Takstblad 2016, ekskl. moms).

De væsentligste ændringer, som påvirker RKF variable og faste takster er:

 • RKF resultat for 2015, forventet overdækning.
 • Stigning i VEKS variable pris.
 • Stigning i fast afgift til VEKS.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at takstblad 2016 godkendes samt
 2. at RKF budget 2016 godkendes og anmeldes til Energitilsynet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarme (RKF) køber varme til brug for videresalg fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS budget 2016, samt overslag for årene 2017-2019 med tilhørende salgspriser for varme, ligger til grund for RKF budget 2016 og tilhørende takstblad 2016.

Taksterne for levering af varme fra RKF bestemmes efter varmeforsyningslovens "hvile-i-sig-selv-princip". Det vil sige, at RKF budgetterede resultat for 2016 og efterfølgende overslagsår skal være 0 kr.

Bestyrelsen for VEKS har på sit møde nr. 170 afholdt den 10. juni 2015 godkendt VEKS revideret budget 2015, budget 2016, samt overslag for årene 2017, 2018 og 2019.

De væsentligste ændringer i taksterne fra VEKS fra 2015 til 2016 er:

 • VEKS variable pris stiger fra 332,03 kr./MWh til 337,46 kr./MWh, (5,43 kr./MWh). En stigning på 1,6 %.
 • RKF faste afgift til VEKS stiger fra 10,2185 mio. kr. til 15,9654 mio. kr., (5,7469 mio. kr.). En stigning på 56 %.

I RKF budget 2016 indregnes endvidere forventet resultat for 2015.
Forventet samlet resultat for RKF 2015 er en overdækning på ca. 11,1 mio. kr.
Overdækningen fremkommer på baggrund af en prisnedsættelse fra VEKS i 2. halvår 2015, hvor

 • VEKS variable pris blev nedsat fra 361,22 kr./MWh til 332,03 kr./MWh (helårspriser) (29,19 kr./MWh.). Et fald på 8,08 %.
 • RKF faste afgift til VEKS nedsættes fra 16,3567 mio. kr. til 10,2185 mio. kr. (6,1382 mio. kr.). Et fald på 37,5 %.

RKF budget 2016 er baseret på at det samlede resultat fra 2015 (overdækning ca. 11,1 mio. kr.) bruges til maksimal afvikling af gæld i form af afskrivninger samt henlæggelser til forventede fremtidige udbygninger i erhvervsområdet ved Islevdalvej.
Samlede afskrivninger i 2016 er 5,156 mio. kr. og henlæggelser i 2016 er 10,3 mio. kr.
Afskrivningerne er budgetteret til det maksimalt mulige iht. varmeforsyningslovens bestemmelser.

I RKF budget indgår udgifter til varmekøb, drift og vedligeholdelse, administration, finansieringsomkostninger, samt afskrivninger og hensættelser. De samlede udgifter dækkes af indtægter ved varmesalg. Endvidere indregnes som nævnt sidste års over- eller underdækning i budgettet.

RKF skelner grundlæggende mellem 2 kundetyper afhængig af det fastsatte normalårsforbrug ved konverteringen:
Kundetype 1 er forbrugere under 50 MWh. I praksis er det enfamiliehuse og mindre erhverv.
Kundetype 2 er forbrugere over 50 MWh.

Efterfølgende uddybes de enkelte elementer i taksten:

 • Variabel takst efter målt forbrug (kr./MWh).
 • Fast takst kundetype 1 beregnes efter ejendommens areal i henhold til BBR (kr./m²).
 • Fast takst kundetype 2 beregnes efter et gennemsnit af 5 års normalårsforbrug (kr./MWh).
  Taksten er opdelt i 4 trin, så storforbrugerfordelene for RKF afspejles i taksten:
  Trin 1: 0-500 MWh, 100%
  Trin 2: 500-1500 MWh, 90%
  Trin 3: 1500-5000 MWh, 80%
  Trin 4: over 5000 MWh, 65%.
  Normalårsforbruget opdeles på hvert trin, og afregnes med respektive takster. Dvs. de første 500 MWh på trin 1, de næste 1000 MWh på trin 2 osv.
 • Returtemperaturafregning efter målt gennemsnitsværdi for året (kr./MWh/°C).
  Fra 2012 til 2017 er vedtaget en løbende skærpelse af returtemperaturkrav og -takst.
  2012 returtemperaturkrav 50°C, 1,10 kr./MWh/°C
  2013 returtemperaturkrav 49°C, 1,40 kr./MWh/°C
  2014 returtemperaturkrav 48°C, 1,70 kr./MWh/°C
  2015 returtemperaturkrav 47°C, 2,00 kr./MWh/°C
  2016 returtemperaturkrav 46°C, 2,30 kr./MWh/°C
  2017 returtemperaturkrav 45°C, 2,60 kr./MWh/°C
  Der opkræves et returtemperaturbidrag hos forbrugere med målt returtemperatur over kravet, mens forbrugere med målt returtemperatur under kravet modtager en godtgørelse.
 • Udbygningstillæg kundetype 2 beregnes efter normalårsforbruget fastsat til fast bidrag (kr./MWh).
  Opkræves kun ved forbrugere, der er tilsluttet i 2012 og senere.
  Taksten er opdelt i 3 trin, så storforbrugerfordelene for RKF afspejles i taksten:
  Trin a: 0-50 MWh
  Trin b: 50-500 MWh
  Trin c: over 500 MWh
  Ligesom ved beregning af fast bidrag opdeles normalårsforbruget på hvert trin, og afregnes med respektive takster.
 • Administrationsbidrag pr. forbrugerafregning (kr./forbruger).
  Samme beløb pålagt alle forbrugere.

Udbygningstillægget giver nye forbrugere (kundetype 2) mulighed for, at blive tilsluttet fjernvarmen uden omkostning. Afregningen sker på basis af et beregnet normalårsforbrug (ligesom det faste bidrag).

Administrationsbidraget er ens for alle forbrugere, og dækker omkostninger til varmeafregning og drift af fjernvarmestik. Forholdsmæssigt vil taksten mest belaste småforbrugere. Dermed afspejler denne takst også stordriftsfordelene for RKF - specielt i forhold til individuel afregning med en-familiehuse.

Forslag til takster ses i vedlagte Takstblad 2016 (ekskl. moms).
Forslag til budget ses i vedlagte langtidsbudget 2016-2019, Takster 2016, langtidsbudget.

Lov- og plangrundlag

Varmeforsyningsloven.
Afskrivningsbekendtgørelsen
Vedtægter for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

RKF forventer at få et årsresultat i 2016 på 0 kr. iht. varmeforsyningsloven.

For Energitilsynets standardforbrugere (priser inkl. moms):
Enfamiliehus, 130 kvm, forbrug 18,1 MWh, stiger fra 14.911 kr. (2015) til 15.418 kr. (2016). En stigning på 507 kr. (3,4 %).
Lejlighed, 75 kvm, forbrug 15 MWh, stiger fra 11.724 kr. (2015) til 12.146 kr. (2016). En stigning på 422 kr. (3,6 %).

For økonomiske konsekvenser for RKF mellemregning med Rødovre Kommune, henvises til bilag 2 og for forbrugere henvises til bilag 3.

Tidsplan

Takster og tilhørende budget for 2016 er indarbejdet i Rødovre Kommune budgetforslag 2016, som 2. behandles i Økonomiudvalget den 30. september 2015 og i Rødovre Kommunalbestyrelse den 6. oktober 2015.

Taksterne skal træde i kraft den 1. januar 2016.

Taksterne og tilhørende budget skal anmeldes til Energitilsynet før de kan træde i kraft den 1. januar 2016.

Bilag

Bilag 1: Takster 2016 uden moms
Bilag 2: Takster 2016, langtidsbudget
Bilag 3: Historiske og budgetterede konsekvenser for forbrugerne

Endelig projektgodkendelse - projektforslag Islevdalvej
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 24. februar 2015 (sag nr. 28) at sætte endelig godkendelse af projektforslaget for fjernvarmekonvertering af erhvervsområde ved Islevdalvej fra kollektiv varmeforsyning med naturgas til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme i midlertidigt bero.

Siden fremsættelsen af projektforslaget i februar 2015, har Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) været i stand til at sætte prisen for den variable fjernvarmepris ned med 96 kr./MWh (Ekskl. moms) svarende til ca. 25 %. Dette forhold, samt opdateringer af øvrige økonomiske forudsætninger, har gjort at konverteringen nu også er økonomisk attraktiv for både selskabet (nuværende kunder i RKF) og for brugerøkonomien (nye kunder).

Denne revision af den 8. juli 2015 inddrager de modtagne høringssvar fra HMN og VEKS, og opdaterer beregninger i forhold til de beregningsforudsætninger og priser, der er gældende juli 2015. Desuden er inddraget erfaringer fra det foregående projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervsområdet omkring Valhøj med hensyn til tilslutning og anlægsinvesteringer.

Salgsarbejdet forventes at begynde ultimo 2015/primo 2016. Anlægsarbejdet vil gå i gang ved en tilslutningsprocent på over 50 %.

Projektforslaget er miljømæssigt og samfundsøkonomisk attraktivt.

Samfundsøkonomien udviser en positiv nutidsværdi på 20 mio. kr.
Selskabsøkonomien (nuværende kunder i RKF) udviser en positiv nutidsværdi på 20 mio. kr.
Brugerøkonomien (nye kunder) udviser en positiv nutidsværdi på 2 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmekonvertering af erhvervsområde ved Islevdalvej godkendes, og området dermed ændrer status fra kollektiv varmeforsyning med naturgas til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan. Projektforslaget behandler et område med et samlet varmebehov i størrelsesordenen 21.269 MWh.

Der er ca. 160 potentielle kunder (matrikler) i området. I projektforslaget er belyst såvel de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsningen af CO2 belastningen. Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen som beskrevet i projektforslaget er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt. Endvidere medfører konvertering til fjernvarme økonomiske fordele for såvel de nye kunder (brugerøkonomien), som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien). Det er beregnet, at der er ca. 80 % forsyningskapacitet i det eksisterende ledningsnet i forhold til fuld udbygning.

Samfundsøkonomi:

Iht. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, LBK 566 af 2. juni 2014, skal Kommunalbestyrelsen ved godkendelsen af projektforslaget sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Projektet indebærer en samfundsøkonomisk forrentning på 7 %. Den samfundsøkonomiske nutidsgevinst er kr. 20 mio. kr. Dermed lever projektet op til Energistyrelsens krav om en samfundsøkonomisk forrentning på 4 %.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Regeringens energipolitik, der skal sikre, at el og varmeforsyning i 2035 er 100 % dækket af vedvarende energi. I Københavnsområdet er fjernvarmen en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Projektet betyder, at CO2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca. 4.000 tons/år.

Selskabsøkonomi:

Projektets selskabsøkonomiske gevinst for RKF indebærer en intern forrentning af anlægsomkostningerne på 6,3 %. Dette vurderes at være tilfredsstillende set i forhold til en diskonteringsrente på 2 %.

Brugerøkonomi:

I henhold til projektforslaget ses en samlet brugerøkonomisk nutidsgevinst på 2 mio. kr. (Nutidsværdi ved 20 års investeringshorisont). Den gennemsnitlige gevinst for en typisk kunde ved at konvertere til fjernvarme, er beregnet til 15 % det første år. Brugerøkonomien vurderes at være tilfredsstillende.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2).
 • Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14. december 2011.
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 566 af 2. juni 2014.
 • Fremsættelse af projektforslag og udsendelse i høring. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2014 (sag nr. 215).
 • Behandling af høringssvar og endelig projektgodkendelse. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2015 (sag nr. 28).

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen er anslået til 65 mio. kr. ekskl. moms. Heri er indregnet, at RKF giver rabat på tilslutningsbidrag.

RKF´s rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder RKF, og er som sådan indregnet i projektforslaget.

Energibesparelser ved konverteringen tilfalder RKF.

Samfundsøkonomisk nutidsværdi: 20 mio. kr.
Selskabsøkonomisk nutidsværdi: 20 mio. kr.
Brugerøkonomisk nutidsværdi: 2 mio. kr.

Tidsplan

Udbygning med kollektiv varmeforsyning af fjernvarme til erhvervsområde ved Islevdalvej forventes igangsat ultimo 2015/primo 2016.

Salgsarbejdet forventes at begynde ultimo 2015/primo 2016. Anlægsarbejdet vil gå i gang ved en tilslutningsprocent på over 50 %.

De første kunder forventes konverteret i 2016. Udbygningen forventes afsluttet i 2019.

Bilag

Bilag 1: RKF-Projektforslag-051-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde 120914 rev3 080715
Bilag 2: RKF-Projektforslag-050-Fjernvarme til Islev Erhvervsområde 120914 rev3 080715 Bilag 3 Beregninger
Bilag 3: Gasforbrug og kompensationsbetaling til HMN, Islevdal

Input til Naturstyrelsens Driftsplan for Hovedstaden
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde en ”Driftsplan for Hovedstaden”, som også vil omfatte deres del af Vestvolden. I den forbindelse har Naturstyrelsen Hovedstaden bedt om input til det kommende arbejde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,
 

at forslag til Rødovre Kommunes input til Naturstyrelsens kommende Driftsplan for Hovedstaden fremsendes til Naturstyrelsen med opfordring til, at ønskerne indarbejdes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrunden

Naturstyrelsen har igangsat en revision af alle driftsplaner for deres arealer i hele Danmark. Driftsplaner er mål for driften på længere sigt med en tidshorisont på 15 år. I forbindelse med revisionen ønsker Naturstyrelsen at indhente ønsker fra de berørte kommuner, idet der ønskes at styrke skovenes rekreative anvendelse. Vestvolden har ikke tidligere indgået i driftsplanerne, men Naturstyrelsen Hovedstaden har besluttet, at deres del af Vestvolden fremadrettet skal indgå. I den forbindelse har Naturstyrelsen Hovedstaden afholdt et orienterende møde med de 4 tekniske direktører fra Vestvoldens beliggenhedskommuner vedrørende proces og tidsplan samt med opfordring til at komme med kommunernes ønsker. Notat fra Naturstyrelsen ”Intromøde, Driftsplan for Hovedstaden” af 4. juni 2015 er vedlagt sagen. Ligeledes er kort over de pågældende arealer vedlagt.

Forholdet til andre planer og projekter

Vestvolden med tilgrænsende grønne områder er fredet, og af fredningsbestemmelserne fremgår det, at der i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og beliggenhedskommunerne skal udarbejdes en Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden. Planen er gældende for max. 5 år og skal indeholde retningslinjer for naturpleje, offentlighedens adgang og udførelse af de foranstaltninger der findes hensigtsmæssige for at fredningens formål kan opfyldes. Den nuværende Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden er gældende frem til udgangen af 2015, og Naturstyrelsen har igangsat en revision i samarbejde med Kulturstyrelsen og beliggenhedskommunerne, jf. orientering på Teknik- og Miljøudvalgets møde i december 2014. Den nye Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden forventes at komme til politisk behandling i december 2015.

Pleje- og Anlægsplanen omfatter således mål for driften af delområderne på Vestvolden, ligesom planen også medtager kommunernes ønsker i det omfang der kan skabes enighed om de ønskede tiltag. Pleje- og Anlægsplanen må derfor være et udgangspunkt for en ny kommende driftsplan.

Vestvolden indgår som en del af Københavns Nyere Befæstning, der i sin helhed skønnes at være en attraktion i verdensklasse. Det gennemførte Befæstningsprojekt lagde stor vægt på at styrke sammenhængen gennem et ensartet nyt logo og skiltekoncept, samt tværgående projekter og foldere. Projektet er stort set afsluttet, men der savnes en opfølgning og videreførelse af arbejdet med at styrke sammenhængen for hele Københavns Nyere Befæstning. I forhold til dette vil Naturstyrelsen have en vigtig rolle, idet ingen kommune alene kan sikre sammenhængen.

Forslag til Rødovre Kommunes input

Teknisk Forvaltning vil foreslå, at følgende fremsendes som Rødovre Kommunes input til den kommende Driftsplan:

 1. Rødovre Kommune vil henvise til, at de overordnede mål for Vestvolden fremgår af fredningen, og at disse bliver udgangspunktet for en kommende driftsplan.
 2. Rødovre Kommune vil henstille til, at de driftsmål, der fremgår af Pleje- og Anlægsplanen for Vestvolden for delområderne fastholdes, jf. Kortbilaget Bevoksningspleje i Pleje- og Anlægsplanen. Rødovre Kommune finder det således meget vigtigt, at Vestvolden fremstår med den store variation som kortet er udtryk for, herunder at man både kan opleve skovlignende områder, overdrev, åbne græsarealer, historiske områder med pleje af får osv. Med hensyn til kommunens ønsker om nye tiltag skal der ligeledes henvises til Pleje- og Anlægsplanen.
 3. Rødovre Kommune vil gøre opmærksom på, at der foreligger en brugsaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen med hensyn til de arealer på Vestvolden, der ejes af Naturstyrelsen. Brugsaftalen fastlægger, at Rødovre Kommune skal varetage driften, og der henstilles derfor til, at den kommende Driftsplan for Hovedstaden ikke vil påføre Rødovre Kommune større udgifter.
 4. Rødovre Kommune vil opfordre Naturstyrelsen til at arbejde for at styrke hele Københavns nyere befæstning, og på sigt arbejde for at Københavns nyere Befæstning bliver en del af verdens kulturarv. Eksempelvis kan det foreslås, at Naturstyrelsen varetager koordineringen i forhold til større arrangementer på hele befæstningen, udgivelsen af foldere, en aktiv hjemmeside mv.

Lov- og plangrundlag

Vestvoldsfredningen af 28. juni 1996.
Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2011 – 2015.
Forventet revision af Pleje- og Anlægsplanen for Vestvolden gældende for perioden 2016 - 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Naturstyrelsens tidsplan for driftsplanen:
 

Deadline for input til driftsplanen:

 

15. september 2015

Høring af forslag til driftsplan:

 

1. april 2016 - 2. juli 2016

Offentliggørelse:

 

3. november 2016


Som følge af tidsplanen vil forslag til input fremsendes til Naturstyrelsen Hovedstaden den 15. september 2015 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Notatet Intromøde, Driftsplan for Hovedstaden af 4. juni 2015
Bilag 2: Kortbilag over områder der tænkes at indgå i driftsplanen

Diverse
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 9:00.