Teknik- og Miljøudvalget

06-10-2015

Medlemmer

Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Jan Kongebro (A)

Sager 106 - 111

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Status på affaldsmateriel (se bilag 2).
 3. Genbrugsstationen - 25 års jubilæum (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 28. august til 23. september 2015
Bilag 2: Status på affaldsmateriel
Bilag 3: 25 års jubilæum på genbrugsstationen

Forhøring om ændring af Kommuneplan for Rødovre Station
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Et projektteam ønsker at udnytte mulighederne for en ny udvikling i nærheden af Rødovre Station i overensstemmelse med visionerne i Rødovre Kommuneplan 2014, og har derfor bedt om at en ny lokalplan udarbejdes. Projektet omfatter rammeområder 7C01 og det sydøstligste hjørne af rammeområde 6F02.

I forbindelse med et forestående lokalplanarbejde er det nødvendigt at ændre bestemmelserne for kommuneplanens rammeområde 6F02 - Højhusbebyggelsen Milestedet og 7C01 - Rødovre Stationscenter. I henhold til Planlovens § 23 c indkalder Kommunalbestyrelsen ideer og forslag til planlægningen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gennemføres en forhøring på 4 uger med indkaldelse af idéer og forslag til det videre arbejde med et kommuneplantillæg for området ved Rødovre Station.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området – Rødovre Syd - har haft planmæssig bevågenhed igennem en lang række år, og der blev afholdt en idekonkurrence i 2010-2011 for at finde nye muligheder for udviklingen i området. I Kommuneplan 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen en vision for området.

Visionen for området er at bygge videre på kvaliteterne i bebyggelsen og få udviklet en bæredygtig bydel i bred forstand: økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Der skal være fokus på en alsidig blanding af funktioner, forskønnelse af området og arkitektur af høj kvalitet. Det er vigtigt at der skabes gode, trygge og attraktive byrum i stationsområdet. Det er også vigtigt at der skabes en attraktiv byport til Rødovre – både fra stationen men også ved Avedøre Havnevej.

Det er intentionen, at der arbejdes med et samlet projekt for området ved Rødovre Station over Avedøre Havnevej og området i umiddelbar nærhed hertil ved Storekær/Agerkær.

Det forventes, at et fremtidigt projekt vil kunne udvikles indenfor anvendelsen for rammeområderne, men at det vil blive nødvendigt at opjustere bebyggelsesprocenten og forøge etageantallet for rammeområde 6F02 og rammeområde 7C01. Det forventes, at der vil blive oprettet et nyt rammeområde til projektområdet, så afgrænsningen af rammeområde 6F02 ændres. Det nye rammeområde forventes benævnt 6F03.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi. Men før udarbejdelse af sådanne forslag skal der i henhold til Planlovens § 23c sikres en forudgående offentlighed gennem indkaldelse af idéer og forslag.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag mv. til det videre arbejde med kommuneplantillægget og lokalplanen indenfor kommuneplanens nye rammer - 4 uger i november-december 2015.

Bilag

Bilag 1: Eksisterende rammer fra Kommuneplan 2014
Bilag 2: Tekst til hjemmesiden - Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2014 for rammeområde 6F02 og 7C01 ved Rødovre station

Ændring af praksis for start på affaldsindsamling
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Indsamling af affald i nogle boligområder giver store trafikale problemer, pga. vejene er smalle, og skraldebilen holder samme sted i lang tid. Det har medført konfrontationer mellem beboere og skraldemændene.

Teknisk Forvaltning vurderer, at den bedste løsning vil være at gå bort fra den nuværende praksis med at indsamling først må starte kl. 06.00 på mindre veje, og lade renovatøren starte indsamling af bio- og restaffald samt plast og papir kl. 05.00 i de særlige områder. Det vil ikke forudsætte en ændring af Regulativ for husholdningsaffald og det vil sikre, at skraldebilerne ikke er i området, når morgentrafikken starter og op ad dagen, hvor skolebørnene færdes på vejen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at praksis for hvornår affaldsindsamling må starte i særlige boligområder ændres, så affaldsindsamling, ud fra en konkret vurdering af forholdene, kan ske fra kl. 05.00 samt
 2. at affaldsindsamling fra kl. 05.00 på mindre veje aftales med renovatøren fra område til område, og kan trækkes tilbage med en uges varsel.

Beslutning

Sagen udsat. Der indhentes yderligere oplysninger.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald er starttidspunkt for affaldsindsamling for de forskellige ordninger bestemt. Regulativet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013 (sag nr. 39). Ifølge regulativet må indsamling af dagrenovation (restaffald), papir, plast og bioaffald (madaffald) starte fra kl. 05.00, og indsamlingen af det øvrige affald må starte fra kl. 07.00.

I kontrakten med renovatøren er det kun på de store/trafikerede veje (Slotsherrensvej, Jyllingevej, Rødovre Parkvej, Roskildevej, Tårnvej, Hvidovrevej, Veronikavej, Randrupvej, Damhus Boulevard, Korsdalsvej, Islevdalvej og Rødovrevej), at indsamlingen med komprimatorbilerne til bio- og restaffald samt plast og papir må starte fra kl. 05.00. På de øvrige veje må indsamlingen først starte kl. 06.00, med mindre der er aftalt andet. Indsamlingen af det øvrige affald må først starte fra kl. 07.00.

Det har vist sig, at indsamling af affald i nogle boligområder giver væsentligt større trafikale problemer end i andre. Det skyldes, at vejene er meget smalle, og at der er mange parkerede biler langs fortovet. Problemerne er størst ved nogle rækkehusbebyggelser, hvor skraldebilen holder længere tid samme sted, fordi der er mange beholdere, som skal køres frem og tilbage fra den samme række af huse. Beboerne er meget utilfredse med, at de ikke kan komme forbi skraldebilen, og at skraldebilen holder for længe samme sted, så de må finde andre veje. Det har medført konfrontationer med skraldemændene.

I området ved Rådmand Billes Vej/Hvidsværmervej er der nu opstået en stemning blandt beboerne, hvor det er normalt, at skraldemændene udsættes for trusler og tilråb. Beboerne kører endvidere forbi dem i meget kort afstand, man kører op på fortovet, man bakker ud med høj hastighed for at komme hurtigt forbi og lignende.

Renovatøren har henvendt sig til Teknisk Forvaltning med henblik på at finde en løsning på problemet. Skraldemændene har anmeldt arbejdsskader på grund af trusler, i forbindelse med indsamling af affald ved Rådmand Billes Vej/Hvidsværmervej og Fortvej/Kærbyvej.

Renovatøren har eksempelvis den 16. september 2015 noteret følgende hændelser på Rådmand Billes Vej: 14 biler kørte op på fortov forbi skraldemændene, heraf to minibusser. En af bilerne var meget tæt på at ramme en skraldemand. En bil bakkede i voldsom fart forbi skraldemændene, to biler dyttede, og to borgere anråbte skraldemændene med krav om, at de flyttede sig.

Teknisk Forvaltning finder, at den bedste løsning på problemet vil være at gå bort fra den nuværende praksis med at indsamling først må starte kl. 06.00 på nogle mindre veje. Teknisk Forvaltning vil, på baggrund af en konkret vurdering af forholdene, lade renovatøren starte indsamling af bio- og restaffald samt plast og papir fra kl. 05.00 i de særlige områder, hvor der er problemer. Eksempelvis på Rådmand Billes Vej og Hvidsværmervej. Det forudsætter ikke en ændring af Regulativ for husholdningsaffald, og det vil sikre, at de store skraldebiler ikke er i området, når morgentrafikken starter og op ad dagen, hvor skolebørnene færdes på vejen.

Aftalen med renovatøren, om at starte indsamlingen fra kl. 05.00 på de mindre veje, skal aftales fra område til område og kan trækkes tilbage med en uges varsel.

Det kan forventes, at nogle beboere vil henvende sig omkring larm fra skraldebilen i morgentimerne. Det er dog Teknisk Forvaltnings vurdering, at langt færre beboere i området vil være generet af støj, i forhold til antallet af beboere, som er generet af de trafikale problemer.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Regulativ for husholdningsaffald af 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Vinterberedskab 2015-2016
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et lavt - og et normalt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2015 til 5. april 2016. Der er ikke sket mindre tilpasninger af vinterberedskabet i forhold til sidste år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2015-2016 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2015-2016. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2015 til 5. april 2016. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

 1. På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.
 2. På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normalarbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser offentliggøres i Rødovre Lokalnyt og lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk. Se bilag 1.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab. Normalt beredskab omfatter perioden fra 30. november 2015 til og med 15. marts 2016. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne leverandører står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald. Ved udkald til snerydning udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.
1 mekaniker på værkstedet.
1 maskinfører til læsning af vejsalt.
21 traktorer, heraf 15 eksterne leverandører.
3 lastbiler.

Ved udkald til saltning udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.
1 mekaniker på værkstedet.
1 maskinfører til læsning af vejsalt.
6 traktorer.
3 lastbiler.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og i tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Lavt beredskab omfatter perioden fra 1. november 2015 til 29. november 2015 og fra 16. marts 2016 til 5. april 2016. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og de eksterne leverandører står til rådighed for udkald udenfor normal arbejdstid. Eget mandskab kan kaldes ud med kort varsel. Rådighedsvagten for mandskabet er i disse perioder frivillig, hvilket kan betyde underbemanding på vagtholdene.

Rødovre Kommune har indgået et samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Glostrup Kommuner om vintertjeneste på Ring 3. Aftalen dækker for perioden 2011-2015, med mulighed for forlængelse i op til to yderligere sæsoner. Rødovre Kommune betaler for snerydning af vejbaner og cykelstier på Ring 3. Aftalen er blevet forlænget til 2016. Udgiften i forbindelse med samarbejdet udregnes på baggrund af kilometer vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62, 63, 64, 65, 66 og 67, samt Lov om private fællesveje § 8, 80 og 81.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 1. november 2015 til 5. april 2016.

Bilag

Bilag 1: Kort over snerydning i Rødovre Kommune 2015-2016

Fortvej - Godkendelse af skitseprojekt
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I foråret 2013 blev der udarbejdet et skitseprojekt for renovering af Fortvej med henblik på en helhedsorienteret løsning, hvor klimatilpasning var indarbejdet. På Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2013 (sag nr. 124) besluttedes det, ikke at arbejde videre med projektet, der ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeså behovet for en sikker skolevej.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015 (sag nr. 8) blev der frigivet 300.000 kr. til projektering af Fortvej og Teknisk Forvaltning har nu udarbejdet et skitseprojekt.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at skitseprojektet godkendes som grundlag for detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Beslutning

Sagen udsat. Projektet sendes i høring hos naboerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det tidligere udarbejdede skitseprojekt, er der foretaget en række observationer på Fortvej og afholdt et dialogmøde, hvor repræsentanter for grundejerforeningerne langs Fortvej var inviteret til at komme med deres idéer og ønsker til den fremtidige udformning af vejen. Desuden har de trafikale forhold omkring Tinderhøj Skole været drøftet med skolens ledelse. Der er fremkommet følgende ønsker til renoveringen af Fortvej:

 • Bedre sikring af de bløde trafikanter
 • Mere ordnede parkeringsforhold
 • Af- og påsætningsmuligheder ved skolen
 • Bedre oversigtsforhold
 • Ensretning af Fortvej
 • Lukning af Fortvej

Vedlagte skitseprojekt (bilag 1 - plantegning og bilag 2 - tværprofiler) er udarbejdet i henhold til vejreglerne. Den forholdsvis smalle vejprofil og de mange udkørsler langs Fortvej, gør det ikke muligt at tilgodese alle ønsker til den fremtidige Fortvej. Ønskerne er undersøgt og tilgodeset i det omfang, det er teknisk muligt.

Skitseprojektet indeholder etablering af cykelstier på 1,7 m og fortove på ca. 1,5 m i begge vejsider. Herved reduceres kørebanen fra 7,5 m til 5,5 m og rabatarealet mellem fortov og skel indsnævres fra 0,5 m til ca. 0,3 m. Ved det bredere areal udfor Tinderhøj Skole etableres en midterhelle og længdeparkering i begge sider af vejen. Tanken er at tidsbegrænse parkeringen udfor skolen, så parkeringsbanerne kan anvendes som "kiss and ride"-zone i morgentimerne. Midterhellen gør det muligt at foretage u-vending ved skolen.

Da kørebanebredden indsnævres til 5,5 m for, at gøre plads til etablering af cykelstier, vil det ikke længere være muligt at parkere udfor hinanden i begge vejsider. Det foreslås, at der etableres afmærkede p-båse/baner, og at parkering kun tillades indenfor disse. P-båsene/banerne markeres, så de opleves som chikaner og suppleres med hævede flader, så den anbefalede hastighedsbegrænsning på 30 km/t kan bibeholdes. Ved at afgrænse parkeringen til afmærkede båse/baner og flytte de bløde trafikanter væk fra kørebanen, vil Fortvej komme til, at fremstå som en ordnet og overskuelig strækning, hvor biler og bus kan passere hinanden ved hensynsfuld kørsel med lav hastighed. Desuden er der i skitseprojektet lagt vægt på at ensarte og tydeliggøre vigepligtsforholdene langs Fortvej. Overkørsler foreslås sænket, så der ikke opstår gener på kørebanen som følge af asfaltramper.

Ved at omdanne de nuværende parkeringspladser ved skolen til parkeringsbaner i længderetningen og kun tillade parkering i afmærkede båse/baner på den øvrige del af Fortvej, begrænses antallet af parkeringspladser på Fortvej til ca. 34. Heraf er ca. 4-12 pladser forudsat tidsbegrænset udfor skolen, for at give plads til afsætning i morgentimerne. Der er af flere omgange, på forskellige tider af døgnet, optalt parkerede køretøjer langs Fortvej, hvor det højeste antal parkerede biler har været 50. Ved at reducere parkeringsmulighederne på Fortvej, må det forventes, at flere vil parkere på sidevejene og herved give folk længere afstand til deres bolig. Beboere og skoleledelse har på tidligere afholdte dialogmøde udtrykt bekymring over reducering i parkeringsmulighederne.

I Rødovre Kommunes Trafikplan 2012-2014 er Fortvej udpeget som en lokal fordelingsvej, der binder lokalområdet sammen med det overordnede vejnet. Der kører ca. 2.000 biler på Fortvej i døgnet og servicebus 848 kører ad Fortvej fire gange i døgnet i hver retning. Teknisk Forvaltning anbefaler, at Fortvej holdes åben for trafik i begge retninger. Ved en ensretning eller lukning af Fortvej, vil servicebussen skulle omlægges, hvorved muligheden for stop ved Tinderhøj og ved Fortvejcentret afskæres. Stykket mellem Vedersøvej og Juelsmindevej vil blive "fredeliggjort" ved en ensretning eller vejlukning, men andre lokalveje vil blive mere belastet - sandsynligvis særligt Juelsmindevej. Ved at ensrette Fortvej, kan der opnås ca. 5 ekstra parkeringspladser, da der ikke er behov for at biler og bus kan passere hinanden. Der opnås ingen ekstra parkeringspladser ved at lukke Fortvej, da biler stadig skal kunne krydse hinanden. Ensrettes eller lukkes Fortvej, bør der udarbejdes en trafikanalyse, som beregner hvor meget det øvrige vejnet belastes, så de alternative ruter kan opgraderes i forhold til trafiksikkerhed og fremkommelighed inden trafikken omlægges.

En trafikal løsning med separate cykelstier og fortove, der sikrer de bløde trafikanter bedst muligt, giver ikke plads til etablering af regnbede til lokal nedsivning. Da Fortvej i Rødovre Kommunes Handlingsplan for klimatilpasning 2014-2018, ikke er udpeget som et område, med risiko for oversvømmelse, vurderes dette ikke som problematisk. Muligheden for at indarbejde faskiner og drænsystemer til opsamling og forsinkelse af regnvandet, så belastningen på det øvrige system mindskes, kan undersøges. Da Fortvej ikke er separatkloakeret, vil det kræve ekstra midler til projektering og anlæg.

Den eksisterende beplantning i chikanerne på Fortvej forventes ikke at kunne bevares. Ny beplantning og materialevalg indarbejdes i detailprojekteringen på en måde, så æstetik og rummelighed søges opnået, uden at de vejtekniske regler fraviges.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Frigivet rådighedsbeløb på 300.000 kr. anvendes til den videre projektering (Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015, sag nr. 8).

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling af skitseprojekt, forventes detailprojekt forelagt til politisk godkendelse i foråret 2016. Rådighedsbeløb på investeringsoversigten (budget 2016) på 6.400.000 kr. søges frigivet med den politiske godkendelse af detailprojektet.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - plantegning
Bilag 2: Bilag 2 - tværprofil

Diverse
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.25.