Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2016

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Michael Jensen(V)

Fraværende

Jan Kongebro(A)

Sager 11 - 19

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Skadedyrsbekæmpelse i 2015 (se bilag 2 og 3).
 3. Status for broen over Jyllingevej ved Vestvolden (se bilag 4 og 5).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 17. december 2015 til 19. januar 2016
Bilag 2: Skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune i 2015
Bilag 3: Geografisk oversigt over rotteanmeldelser 2015
Bilag 4: Orientering om status for broen over Jyllingevej ved Vestvolden
Bilag 5: Status for bro-arbejder pr. 15. januar 2016

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er udmøntning af sundhedspolitikken i konkrete indsatser.

Der er i 2015 arbejdet med at målrette indsatserne særlige målgrupper for at komme nærmere sundhedspolitikkens vision om at mindske uligheden i sundhed. Derudover har der i 2015 fortsat været fokus på dokumentation og evaluering af indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 vil blive forelagt på den politiske møderække i marts.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret indenfor det afsatte budget for 2015.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 2: Opfølgning på mål i handleplan 2015

Servicemål for byggesagsbehandling 2016
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det er bestemt i bygningsreglementet, BR-10, at Kommunalbestyrelsen hvert år skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager. KL og Regeringen har i december 2015 indgået aftale om at sænke sagsbehandlingstiden på byggesager med landsdækkende servicemål for 2016.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at KL og Regeringens aftale om landsdækkende servicemål for 2016 godkendes som servicemål for byggesagsbehandlingen i Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med bekendtgørelse nr. 1383 af 9. december 2013 er det blevet tilføjet til bygningsreglementet, BR-10, at Kommunalbestyrelsen hvert år i januar måned skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager. Kommunalbestyrelsen skal som minimum fastsætte ét servicemål for byggesagsbehandlingen, men kan fastsætte flere.

Servicemålene skal angive den sagsbehandlingstid, som en ansøger skal påregne for at få en byggetilladelse (eller anden afgørelse). Servicemålene skal således angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, der fra ansøgerens side er fuldt oplyst, og frem til at kommunen rent faktisk træffer den endelige afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, hvor kommunen efter visitering af ansøgningsmaterialet konstaterer at sagen er tilstrækkelig oplyst (fyldestgørende), hvorpå der sendes en kvittering til ansøger.

Kommunalbestyrelsen besluttede således sidste år følgende servicemål for 2015:

BR-10 Anmeldelsessager: At behandle 85 % af de indkomne ansøgninger (der ikke samtidig kræver dispensation) inden for 14 dage.

BR-10 Begrænset kompleksitet: At behandle 30 % af de indkomne sager inden for 8 uger, og 85% inden for 12 uger.

BR-10 Tilladelser: At behandle 30 % af de indkomne sager inden for 14 uger, og 85 % inden for 20 uger.

Vi kan konstatere, at vi i 2015 kun delvist har opfyldt vores servicemål:

For sager i kategorien Begrænset kompleksitet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 26 dage, og fristen nået for 58 sager ud af 68 (30 % af de indkomne sager inden for 8 uger), henholdsvis 64 ud af 68 (85 % inden for 12 uger). Servicemålet er dermed opfyldt.

For sager i kategorien Tilladelser er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 36 dage, og fristen nået for 38 ud af 40 sager (30 % af de indkomne sager inden for 14 uger), henholdsvis 39 ud af 40 (85 % inden for 20 uger). Servicemålet er dermed opfyldt.

For sager i kategorien Anmeldelsessager, hvor servicemålet for afgørelse er 14 dage, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 20 dage, og fristen er nået for 33 ud af 63 sager, dvs. lidt over 50 %. Servicemålet er dermed ikke opfyldt.

Generelt er der et fald i sagsbehandlingstiden i forhold til i 2014. Vi har i 2015 modtaget 451 (sager med afgørelse), hvilket er stort set det samme antal sager som i 2014 (449 sager). I alt har vi modtaget 850 sager, hvilket er en lille stigning i forhold til 2014 (823 sager). Vi kan dog med påbegyndelse af myndighedsbehandlingen af byggesager i IrmaByen i anden halvdel af 2015 tydeligt mærke, at der ikke er så meget tid til andre sager.

Servicemål 2016, Aftale mellem KL og regeringen

KL og Regeringen har som opfølgning på økonomiaftalen sat konkrete mål for sagsbehandling af bl.a. byggesager (bilag 1), der blev offentliggjort i en pressemeddelelse i slutningen af december 2015.

Det betyder, at servicemålene i 2016 for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal reduceres fordelt efter følgende kategorier:

BR-10 Begrænset kompleksitet, simple konstruktioner og énfamiliehuse 40 dage
BR-10 Tilladelser, industri- og lagerbygninger 50 dage
BR-10 Tilladelser, etagebyggeri erhverv 55 dage
BR-10 Tilladelser, etagebyggeri boliger 60 dage


Servicemålet for BR-10 Anmeldelser udgår, idet der i Bygningsreglementet allerede er krav om behandling af sager inden for 14 dage, der ikke samtidig kræver dispensation.

KL oplyser, at man først vil evaluere på servicemålene i slutningen af 2016, hvor kommunerne har fået mulighed for at arbejde efter de nye servicemål.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger til servicemål

I 2016 vil behandlingen af sager i IrmaByen intensiveres, ligesom vi forventer at flere øvrige komplekse projekter skal byggesagsbehandles, herunder kan nævnes boliger i Damhusparken, SPF-grunden, Islevgård Alle 5, Viemose Have, Ved Sportspladsen 8-10, nyt plejehjem på Ørbygård og udbygning af Rødovre Centrum.

Byggesagsafdelingen er blevet tildelt to flere medarbejdere i 2016 til bl.a. at aflaste byggesagsbehandlingen af projekter udløst af aktiviteten i vores byudviklingsområder. Det er vores skøn, at vi i første halvdel af 2016 vil kunne opretholde sagsbehandlingstider svarende til Rødovre Kommunes servicemål for 2015, og forhåbentlig i løbet af anden halvdel af 2016 vil kunne se en mindre nedgang i de gennemsnitlige sagsbehandlingstider, forudsat at sagsmængden ikke øges yderligere ud over forventet.

Lov- og plangrundlag

Byggelovens § 21.
BR-10, kapitel 1.16.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne kompenseres helt eller delvist med bloktilskud udmøntet i 2016-2018.

Tidsplan

Servicemål offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside primo 2016.

Bilag

Bilag 1: Pressemeddelelse om KL og Regeringens aftale om landsdækkende servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i 2016

Rottehandlingsplan 2016-2018
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Ifølge rottebekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Bekendtgørelsen beskriver nærmere hvad handlingsplanen skal indeholde. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Den gældende rottehandlingsplan omfattede perioden 2013-2015 og der skal derfor vedtages en ny handlingsplan for perioden 2016-2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Rottehandlingsplan 2016-2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge rottebekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målelige succéskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Formålet med planen er at sikre fokus på forebyggelse af rotter og fokus på Naturstyrelsens udpegede indsatsområder. Den gældende rottehandlingsplan omfattede perioden 2013-2015 og der skal derfor vedtages en ny handlingsplan for perioden 2016-2018. Forslag til Rottehandlingsplan 2016-2018 er vedlagt som bilag.

Hvor det er relevant, skal handlingsplanen beskrive følgende indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter:

 • ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder
 • kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer)

Som grundlag for den gældende og den kommende handlingsplan har Teknisk Forvaltning tidligere fået kortlagt og analyseret kommunens rotteanmeldelser med henblik på at identificere relevante indsatsområder. Teknisk Forvaltning vurderer, at nogle af punkterne fra den tidligere handlingsplan bør føres videre i Rottehandlingsplan 2016-2018. På baggrund af dette foreslår Teknisk Forvaltning følgende fokusområder i handlingsplanen:

Målrettet kloakrottebekæmpelse.

Teknisk Forvaltning bekæmper rotter med elektroniske rottefælder i områder med mange kloakrelaterede rotteanmeldelser. I samarbejde med HOFOR bekæmpes rotter forud for større ledningsrenoveringer. Samtidig fokuseres på defekte kloakker og stikledninger på det private ledningsnet.

Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter langs Fæstningskanalen.

Bevoksede skrænter kan give rotter adgang til gode redemuligheder, samtidig med at der er let adgang til vand. Teknisk Forvaltning vil i den forbindelse undersøge omfanget af rotteproblemer relateret til Fæstningskanalen.

Gennemgang af kommunale institutioner i forhold rottesikring.

I 2014 blev de kommunale institutioner forsynet med rottespærrer i kloakken. I forlængelse heraf vil Teknisk Forvaltning gennemgå institutionerne for at se, om de er sikret mod rotter der lever over jorden.

Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder.

Rotter omkring fødevarevirksomheder er uhensigtsmæssigt. Mindre fødevarevirksomheder har ikke altid fokus på rotter, og Teknisk Forvaltning vil derfor føre tilsyn med udvalgte virksomheder, hvor fokus blandt andet vil være på affaldshåndtering, sikring af adgangsveje og oprydning.

Fokus på ubeboede huse og grunde.

Ved ubeboede huse er kloakledningerne tørre og giver rotter muligheder for at bygge rede. Samtidig giver vegetationen ved sådanne huse typisk rotter gode levemuligheder. Teknisk Forvaltning vil føre tilsyn med ubeboede huse og grunde og vejlede grundejere om forebyggelse af rotter.

Information om fuglefodring.

Fuglefodring udgør en stor udfordring i såvel bekæmpelse som forebyggelse, idet fuglefodring dels tiltrækker rotter og dels vanskeliggør bekæmpelsen. Teknisk Forvaltning vil fokusere på information og vejledning som forebyggelse og håndhævelse af rottebekendtgørelsen ved særlige problemer.

Særligt fokus på hønse- og kaninhold.

I forbindelse med rottebekæmpelse vejledes der om hønse- og kaninhold. Teknisk Forvaltning vil føre tilsyn med hønse- og kaninhold, hvor det vurderes nødvendigt.

Tilsyn med mindre virksomheders sikringsordninger.

Mange mindre virksomheder har indgået aftale om en sikringsordning mod rotter med et privat skadedyrsfirma. En del af en sikringsaftale er, at skadedyrsfirmaet skal udarbejde en bygningsgennemgang, der identificerer adgangsvej og forhold ved bygninger, der kan give anledning til rotter. Teknisk Forvaltning vil føre tilsyn med en række mindre virksomheder for at kontrollere, at sikringsordningen lever op til kravene i rottebekendtgørelsen.

Lov- og plangrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Rotteområdet er gebyrfinansieret og gebyret opkræves sammen med ejendomsskatten som en promilledel af ejendomsværdien. I 2016 opkræves 0,1 promille af ejendomsværdien. Udgifter i forbindelse med handlingsplanen forventes at kunne afholdes indenfor budgettet til bekæmpelse af rotter, herunder også bygningsgennemgang på kommunale institutioner. Hvis gennemgangen resulterer i forslag til sikring, kan dette medføre en udgift til at udføre de foreslåede sikringer. Ud fra gennemgang af 5 institutioner 2015 skønner Teknisk Forvaltning, at udgifterne til sikring vil ligge på 10-20.000 kr. pr. institution. Gennemgangen vil omfatte 35 institutioner, plejehjem og skoler i Rødovre Kommune. Typiske tiltag til sikring kan være sikring af udluftningskanaler, fastgøring af riste eller reparation af huller i vægge. Udgifter til sikring af institutioner betales over rottegebyret. Sikring af institutioner prioriteres i forhold til hvor stor risikoen er for indtrængende rotter ved de enkelte institutioner. Udgifterne ventes at strække sig over flere budgetår.

Tidsplan

Når handlingsplanen er vedtaget vil den blive offentliggjort på Rødovre Kommunes hjemmeside. Der er ikke høringskrav.

Bilag

Bilag 1: Rottehandlingsplan 2016-2018

Indsamling af affald ved Rådmand Billes Vej
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Indsamling af affald i nogle boligområder har givet trafikale problemer, fordi vejene er smalle, og skraldebilen holder samme sted i lang tid. Problemerne har især været udtalt i området ved Rådmand Billes Vej i morgentimerne.

I forbindelse med en renovering af boligerne og en ny helhedsplan for området ved Rådmand Billes Vej, ønsker boligselskabet Lejerbo at etablere nedgravede affaldsbeholdere. Det vil løse de trafikale problemer med affaldsindsamlingen i området.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 6. oktober 2015 (sag nr. 108) behandlet sagen om ændring af praksis for start på affaldsindsamling. Sagen blev udsat, idet der skulle indhentes yderligere oplysninger.

Sagen drejer sig om indsamling af affald i nogle rækkehusområder og især i området ved Lejerbos afdeling 56 -Tjørneparken, ved Rådmand Billes Vej. Her har indsamlingen af affald givet problemer i morgentimerne, da vejene er meget smalle, og der holder mange parkerede biler langs fortovet. Skraldebilen spærrer vejen, når den holder længere tid samme sted, fordi der er mange beholdere i hver række, som skal hentes og stilles tilbage. Beboerne er meget utilfredse med, at de ikke kan komme forbi skraldebilen i morgentimerne, når de skal på arbejde. Det har medført konfrontationer mellem beboerne og skraldemændene og renovatøren har henvendt sig til Teknisk Forvaltning med henblik på at finde en løsning på problemet.

Teknisk Forvaltning har i dialog med renovatøren rykket tidspunktet for affaldsindsamling i området til senere på morgenen, men det løser stadig ikke problemet med, at skraldebilen holder på samme sted i længere tid og spærrer vejen, pga. parkerede biler langs fortovet.

Lejerbo har siden affaldsordningens start haft planer om en større renovering og en ny helhedsplan for området. Teknisk Forvaltning har i slutningen af 2015 haft kontakt med driftschefen for afdelingen, hvor affaldsløsninger i forbindelse med helhedsplanen er drøftet. Man ønsker fra afdelingens side, at tænke andre affaldsløsninger, end de nuværende beholdere på hjul ved hvert rækkehus, ind i den nye helhedsplan. Teknisk Forvaltning har sammen med driftschefen inspiceret området og drøftet mulighederne for placering af nedgravede affaldsbeholdere, og er kommet frem til et forslag, som vil blive forelagt beboerne.

Tidsplanen er, at Lejerbo i løbet af de kommende måneder vil få klargjort to prøveboliger, som beboerne vil få forevist sammen med forslag til helhedsplan for området, inklusiv placering af nedgravede affaldsbeholdere. Når beboerne har godkendt indretningen, forventer driftschefen, at selve renoveringsarbejdet og etableringen af de nedgravede affaldsbeholdere endeligt kan besluttes og igangsættes.

Nedgravede affaldsbeholdere i et område som ved Rådmand Billes Vej er en rigtig god løsning, da det vil betyde, at skraldebilen ikke vil holde og spærre vejen i længere tid hver uge. Nedgravede beholdere tømmes på væsentligt kortere tid end de mange beholdere på hjul, og de nedgravede beholdere tømmes typisk på andre tidspunkter op ad dagen. Fælles affaldsbeholdere har også den fordel, at de vil frigive den plads, som affaldsbeholderne optager i de små forhaver.

Teknisk Forvaltning vurderer, på baggrund af de nye planer for området, at problemerne med affaldsafhentning ved rækkehusene omkring Rådmand Billes Vej bliver løst, og at det derfor er unødvendigt at ændre på starttidspunkt for affaldsindsamling.

Lov- og plangrundlag

Regulativ for husholdningsaffald af 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt i IrmaByen
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I forbindelse med byggemodning af IrmaByen ønsker ELF Development at genindbygge knust asfalt under veje og bygninger. Genindbygning af knust asfalt kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der meddeles tilladelse til genindbygning af knust asfalt i IrmaByen samt
 2. at der træffes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Firmaet DGE har på vegne af ELF Development søgt om tilladelse til genindbygning af knust asfalt på Irmagrunden. Asfalt fra tidligere vejarealer ønskes indbygget i vejkassen under fremtidige asfalterede vej- og parkeringsarealer. I alt ønskes 15.000 tons knust asfalt genindbygget.

Genanvendelse af knust asfalt til vejbygningsformål er omfattet af cirkulæreskrivelse fra Miljøstyrelsen om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål mv. af 15. juli 1985. Efter udarbejdelsen af cirkulæreskrivelsen er der sket væsentlige ændringer i reglerne på området. Miljøstyrelsen har 18. december 2015 afgivet en vejledende udtalelse til Rødovre Kommune, hvoraf det fremgår, at knust asfalt efter Miljøstyrelsens opfattelse fortsat kan genanvendes uden tilladelse i nogle situationer. Dog gælder dette ikke, hvis der på lokaliteten er væsentlige miljø- og naturmæssige forhold, der taler mod det.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der på lokaliteten er miljømæssige forhold, der taler imod anvendelse af knust asfalt uden tilladelse. Hovedparten af IrmaByen ligger i det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) omkring indvindingsboringer til Espevang Vandværk. På den baggrund finder Teknisk Forvaltning det nødvendigt at meddele en tilladelse med vilkår til genanvendelse af knust asfalt. Vilkårene skal sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet i området.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at knust asfalt kun bør benyttes under vejanlæg og P-pladser, der er asfalteret, hvilket svarer til det ansøgte. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at det er nødvendigt at stille vilkår om, at asfalten skal anbringes mindst 30 meter fra vandindvindingsboringer og over højeste grundvandsspejl.

Formålet med vilkåret er at sikre, at der ikke sker udvaskning af forurenende stoffer til grundvand. Vilkåret svarer til de regler, der gælder for genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald jævnfør restproduktbekendtgørelsen.Til dokumentation af, at vilkåret overholdes, skal ELF Development foretage målinger af det terrænnære grundvandsspejl i vinterperioden, før arbejdet med genindbygning af knust asfalt igangsættes.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11d (anlæg af veje) og 12b (anlæg til bortskaffelse af affald). Der er derfor gennemført en VVM-screening af projektet. Screeningen har vist, at der ikke er VVM-pligt. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der træffes afgørelse om ikke VVM-pligt efter VVM-bekendtgørelsens § 3.

Partshøring

Et udkast til tilladelsen har været sendt i partshøring hos ELF Development. ELF Development havde ingen bemærkninger til vilkårene i tilladelsen. Tilladelsen samt VVM-screeningen er vedhæftet mødesagen som bilag 1 og 2.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1317 af 19. november 2015.
Jordforureningsloven, LBK nr. 895 af 2. juli 2015.
VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1832 af 16. december 2015.
Cirkulæreskrivelse fra Miljøstyrelsen om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål mv. af 15. juli 1985.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tilladelsen gælder fra og med den dato, hvor den er meddelt. Arbejdet forventes udført i perioden 2016-2022.

Bilag

Bilag 1: Tilladelse til genindbygning af knust asfalt
Bilag 2: Screeningsskema til VVM for Korsdalsvej 101

Medfinansieringsaftaler med HOFOR
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som en del af indsatsen for klimatilpasning i Rødovre Kommunes risikoområder blev der i december 2015 indgået medfinansieringsaftaler mellem Rødovre Kommune og HOFOR om klimatilpasning på offentligt ejede arealer i 4 risikoområder. Aftalerne blev indgået med forbehold for senere politisk behandling. Aftalerne indebærer, at de fleste medfinansieringsprojekter skal lånefinansieres af Rødovre Kommune over en periode på 10 år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indgår medfinansieringsaftaler med HOFOR om klimatilpasning på offentlige arealer i 4 risikoområder,
 2. at Klimatilpasningsprojekter til mellem 1,0 og 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 10 år samt
 3. at Klimatilpasningsprojekter til over 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 25 år.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at Rødovre Kommune skulle sende ansøgning til HOFOR om de medfinansieringsprojekter, der er foreslået i 4 risikoområder i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan, så projekterne kunne komme under ordningen med 100% medfinansiering fra HOFOR. Ansøgningen til HOFOR blev sendt 27. november 2015.

For at medfinansieringsprojekterne kunne komme under ordningen med 100% medfinansiering fra HOFOR, skulle der indgås aftaler mellem HOFOR og Rødovre Kommune om projekterne senest 31. december 2015. Hvis aftalerne var indgået senere, kunne HOFOR kun medfinansiere 75% af udgifterne til regnvandshåndtering.

HOFOR lavede derfor i samarbejde med Teknisk Forvaltning i december 2015 forslag til en aftale for hver af de 4 risikoområder, hvor der er foreslået medfinansieringsprojekter på offentligt ejede arealer. Aftalerne tager udgangspunkt i Naturstyrelsens standardaftale for medfinansieringsprojekter. Aftalerne blev underskrevet af borgmester Erik Nielsen på vegne af Rødovre Kommune og sendt til HOFOR 18. december 2015. Aftalerne indeholder et forbehold for senere politisk behandling. Der er lavet en aftale for hvert af de 4 risikoområder. Aftalerne er vedlagt mødesagen som bilag 1-4.

I aftalerne henvises til bilag 1 ansøgning til Forsyningssekretariatet. Af tidsmæssige årsager kunne HOFOR ikke nå at gøre ansøgningerne til Forsyningssekretariatet færdige før 31. december 2015. Ansøgningerne til Forsyningssekretariatet vil blive baseret på de projektbeskrivelser, som Rødovre Kommune sendte til HOFOR 27. november 2015. Projektbeskrivelserne kan dermed betragtes som en foreløbig udgave af bilag 1 til aftalerne og vedlægges derfor til disse. Alt indhold, som er juridisk bindende for Rødovre Kommune, står i selve aftalerne. Projektbeskrivelserne er vedlagt mødesagen som bilag 5-8.

Det er et krav fra Forsyningssekretariatets side, at der i aftalerne skal tages stilling til, om Rødovre Kommune som projektejer vil kontantfinansiere eller lånefinansiere anlægsudgifterne. Ved kontantfinansiering kan HOFORs betaling til Rødovre Kommune af anlægsudgifterne strække sig over 1-25 år, og der kan ikke opkræves renter. Ved lånefinansiering kan HOFORs betaling til Rødovre Kommune af anlægsudgifterne strække sig over 10-25 år, og perioden skal svare til løbetiden på det lån, som Rødovre Kommune har optaget.

For små projekter på op til 1,0 mio. kr. vurderer Teknisk Forvaltning, at det er mest hensigtsmæssigt, at de kontantfinansieres, og at HOFORs betaling til Rødovre Kommune sker i form at et éngangsbeløb. På den måde undgås det at optage lån, og både HOFOR og Rødovre Kommune sparer administration, fordi der kun skal sendes en samlet regning fra Rødovre Kommune til HOFOR for hvert projekt.

For projekter over 1,0 mio. kr. vurderer Teknisk Forvaltning, at det er mest hensigtsmæssigt, at de lånefinansieres, og at HOFORs betaling til Rødovre Kommune strækker sig over 10-25 år afhængig af beløbets størrelse. På den måde undgås ”elevatortakster”, hvor vandprisen påvirkes voldsomt i enkelte år, hvor der investeres meget, for derefter at falde igen året efter.

Hvis Rødovre Kommune kontantfinansierer projekterne, men HOFORs betaling strækker sig over mere end 1 år, kommer Rødovre Kommune til at trække på kassebeholdningen, og der kan pga. Forsyningssekretariatets praksis ikke opkræves renter for dette kassetræk. Den model vurderer Teknisk Forvaltning ikke er attraktiv. I aftalerne er derfor valgt følgende finansieringsmodel:

 • Projekter under 1,0 mio. kr. kontantfinansieres.
 • Projekter mellem 1,0 mio. og 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 10 år.
 • Projekter over 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 25 år.

Låneoptagelse kan, jævnfør den kommunale styrelseslov § 41, kun besluttes af Kommunalbestyrelsen. Derfor indeholder aftalerne et forbehold omkring godkendelse i Kommunalbestyrelsen af låneoptagelse til projekterne. Det er Rødovre Kommune, der som projektejer skal optage lån til medfinansieringsprojekter. Det er ikke en mulighed, at HOFOR selv kan optage lånene.

Det bemærkes, at låneoptagelse til klimatilpasningsprojekter efter medfinansieringsbekendtgørelsen ikke påvirker den kommunale låneramme. Rødovre Kommune risikerer derfor ikke, at klimatilpasningsindsatsen kommer til at lægge begrænsninger på andre aktiviteter, som kommunen måtte ønske at lånefinansiere.

Af aftalerne fremgår, at hvis detailundersøgelser viser, at nogle af projekterne ikke er omkostningseffektive, så bortfalder aftalen for så vidt angår det pågældende projekt. Formålet med den klausul er at sikre, at hverken HOFOR eller Rødovre Kommune binder sig til at gennemføre projekter, som ingen af parterne finder hensigtsmæssige, når de mere detaljerede undersøgelser af et område er udført.

Lov- og plangrundlag

Planloven, LBK nr. 1351 af 23. november 2015.
Medfinansieringsbekendtgørelsen, BEK nr. 1431 af 16. december 2014.
Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Rødovre A/S.
Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, Klimatilpasningsplan.
Handlingsplan for Klimatilpasning 2014-2018.
Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige vandforbrug i Rødovre er cirka 2 mio. m3. Et projekt til 1 mio. kr., der kontantfinansieres, belaster dermed vandprisen med 50 øre pr. m3 i et enkelt år. Et projekt til 1 mio. kr., der lånefinansieres over 10 år til en rente på 1% om året, belaster vandprisen med 5,3 øre pr. m3 i 10 år. I perioden 2017-2020 forventes der gennemført medfinansieringsprojekter på arealer ejet af Rødovre Kommune for 5,2 mio. kr. I perioden 2021-2025 drejer det sig om et beløb på 25,5 mio. kr.

I sag nr. 203, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet 24. november 2015, oplyste Teknisk Forvaltning, at en investering på 1,0 mio. kr. ifølge HOFOR medfører en stigning i vandprisen på 1,8 øre pr. m3.

Dette tal var oplyst af HOFOR og gælder for traditionelle kloaktekniske investeringer, som HOFOR afskriver over en periode på 50 år, og med en forventet rente på 3%. Finansiering over en kortere periode med en lavere rente påvirker vandprisen mere, men til gengæld i kortere tid. Den samlede regning til vandforbrugerne bliver mindre, fordi renteudgiften bliver væsentligt lavere.

Hvis der gennemføres medfinansieringsprojekter for 30,7 mio. kr. i perioden 2017-2025, og alle projekterne finansieres med 10-årige lån til 1% i rente, vil påvirkningen af vandprisen fra disse projekter i 2025 være 1,63 kr./m3. Hvis projekterne var finansieret med 50-årige lån til 3% i rente, ville påvirkningen af vandprisen i stedet være 0,55 kr./m3. Tilsvarende gælder hvis der gennemføres medfinansieringsprojekter på privat ejede arealer, og grundejeren i lighed med Rødovre Kommune vælger finansiering via relativt kortfristede lån.

Vandprisen kan dermed blive påvirket lidt mere i 2025 end oplyst i sag nr. 203 som følge af klimatilpasningsindsatsen. Til gengæld betyder finansiering via billige 10-årige lån, at påvirkningen af vandprisen bliver mindre i årene efter 2025. Det skyldes, at nogle af lånene vil blive betalt ud fra 2026 og frem.

Tidsplan

HOFOR forventer at sende ansøgninger til Forsyningssekretariatet senest 1. marts 2016. Det forventes, at Forsyningssekretariatet tager stilling til ansøgningerne i oktober 2016. Hvis Forsyningssekretariatet godkender aftalerne, kan arbejdet med klimatilpasning på offentligt ejede arealer gå i gang i 2017. På mødet 24. november 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasningen af de udpegede risikoområder skal ske i perioden 2016-2025.

Bilag

Bilag 1: Medfinansieringsaftale for risikoområde 1
Bilag 2: Medfinansieringsaftale for risikoområde 4
Bilag 3: Medfinansieringsaftale for risikoområde 5
Bilag 4: Medfinansieringsaftale for risikoområde 6
Bilag 5: Projektbeskrivelse for risikoområde 1
Bilag 6: Projektbeskrivelse for risikoområde 4
Bilag 7: Projektbeskrivelse for risikoområde 5
Bilag 8: Projektbeskrivelse for risikoområde 6

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 – Teknik- og Miljøudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

Diverse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.00.