Teknik- og Miljøudvalget

17-05-2016

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Jan Kongebro(A)

Sager 44 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Status på indsatsområder i Affaldsplan 2014-2024 (se bilag 2).
 3. Tilsynsberetning for miljøindsatsen i 2015 (se bilagene 3, 4, 5 og 6).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 30. marts til den 2. maj 2016
Bilag 2: Status på indsatsområder i Affaldsplan 2014-2024, april 2016
Bilag 3: Notat om tilsynsberetning for miljøindsatsen i 2015
Bilag 4: Den elektroniske indberetning til Miljøstyrelsen skema 1-3
Bilag 5: Den elektroniske indberetning til Miljøstyrelsen skema 4-5
Bilag 6: Tilsynsberetning for miljøindsatsen i 2015 endelig version

Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 Rødovre Centrum
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2016 til den 2. marts 2016. I perioden er der ikke indkommet høringssvar til planforslaget. Der er fremsendt en indsigelse til plangrundlaget i henhold til Kommuneplan 2014, som er behandlet i forbindelse med høringssvarene til Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum (under punkt 4A i høringsskemaet til Lokalplan 136 Rødovre Centrum). Der er således ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til ændringer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt, samt
 2. at Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015, sag nr. 217, hvorefter kommuneplantillægget blev sendt i offentlig høring i 8 uger sammen med Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum, sag nr. 218.

Lokalplan 136 Rødovre Centrum fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 omhandler Rammeområde 5C01 Rødovre Centrum, som er rammelagt for en centerbebyggelse på maks. fire etager, men i forbindelse med en tidligere planlægning er der imidlertid lovligt opført en bygning i seks etager på ejendommen. For at sikre, at den eksisterende bygning, i tilfælde af f.eks. brand, skal kunne genopføres i seks etager, er der oprettet et nyt Rammeområde 5C03 Rødovre Centrum.

Rammebestemmelserne for Rammeområde 5C01, Rødovre Centrum, giver en udvidelsesmulighed på 30.000 m2 til detailhandel, denne mulighed gælder fremadrettet samlet for Rammeområde 5C01 og 5C03. På nuværende tidspunkt er en stor del af denne udvidelsesmulighed allerede udnyttet.

Rammeområde 5T01 Tårnvej er ændret fra et teknisk område med anvendelse til "Vandtårn" til et nyt Rammeområde 5D07 Tårnvej med anvendelse til "Offentlige formål".

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Bekendtgøres af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 Rødovre Centrum

Lokalplan 136 Rødovre Centrum - endelig vedtagelse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar til den 2. marts 2016. I perioden er der indkommet 9 høringssvar til lokalplanforslaget, som har givet anledning til en rettelse og to tilføjelser i den endelige lokalplan. Der er ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til så væsentlige ændringer, at der er tale om en fornyet høring eller et nyt lokalplanforslag (jf. Planlovens § 27, stk. 2).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 136 Rødovre Centrum vedtages endeligt med de forslag til rettelser og præciseringer, der fremgår af Bilag 3 i kolonnen ”Teknisk Forvaltning indstiller”,
 2. at Lokalplan 136 Rødovre Centrum offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser, samt
 3. at Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 136 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015, sag nr. 218, hvorefter lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring i 8 uger sammen med Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022, sag nr. 217.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Lokalplanen er én samlet plan, som dels overfører relevante bestemmelser fra eksisterende lokalplaner og dels sikrer, at fremtidens bebyggelse og parkering bliver fastlagt med tilpasning til det eksisterende butikscenters struktur og arkitektoniske udtryk, som ønskes fastholdt og styrket. Lokalplanen omfatter også en overførsel af syv grunde beliggende sydøst for Rødovre Centrum samt en mulig fremtidig anvendelse af Vandtårnet til offentlige formål. Lokalplanen muliggør desuden en udbygning af butikscentret Rødovre Centrum med yderligere bebyggelse og yderligere parkeringspladser.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen på side 54.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022, Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 9 høringssvar, som omfatter 55 punkter.

De fremførte bemærkninger og indsigelser fra borgere, grundejerforening, lejeboligbestyrelse og naturforeninger er vedrørende følgende emner: Øget trafik, trafikstøj, vejbyggelinje langs Højnæsvej, miljøvurdering (henvisning til trafik og indsigt/udsigt samt lys/skygge-refleksioner), parkeringspladser, centerudvidelsen, butiksstørrelser, manglede grønne profil og grøn vejprofil samt nedsivning af regnvand, forhold omkring vareindleveringer, ældreboliger, udsigt fra etageboligerne Pedersborg, eksisterende bygning i 6 etager, forslag til ny tunnel, brandvej, manglende hensyn til boligområder med bevaringsværdier, byggetekniske spørgsmål til anlægsfasen (ved pilotering), plangrundlaget, illustrationer i planen er ikke retvisende, mangler en visualisering af den nye centerudvidelse i to etager, facadehøjden langs Højnæsvej, friarealer og opholdsarealer, præcisering af byggefelter, arkitekturpolitik, bygningsregulerende bestemmelser, cykelparkering, ankomsttorv ved Højnæsvej, cykelbaner i stedet for cykelstier, krav om levende hegn mod naboer og veje, trafikale konsekvenser for Rødovregårds Villaby bør vurderes, trafikale hensyn i anlægsfasen, eksisterende spærring af Præstebakken.

Et overblik over antallet af høringssvar, hvem der har gjort indsigelse og om hvad, samt Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil fremgår af Bilag 3.

Teknisk Forvaltning foreslår forskellige tilføjelser og præciseringer i lokalplanforslaget, som fremgår af Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i den endelige lokalplan er også markeret med rød skrift på side 3 i Lokalplan 136 jf. sagens Bilag 1.

Forslag til ændringer

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende 4 ændringer:

Agenda 21 Gruppen Rødovre har indsigelse mod at Højnæsvej kun udvides med 0,8 meter, som resulterer i smalle fortove og cykelbaner i stedet for cykelstier samt en ikke særlig grøn vejprofil.
På side 15 tilføjes principsnittet det nye vejskel samt begrønning af facaden langs Højnæsvej (punkt 4D i høringsskemaet).

Agenda 21 Gruppen Rødovre gør opmærksom på, at byggefeltet til den eksisterende 6 etages bygning er tegnet helt ud til Højnæsvej (og at dette ikke er i overensstemmelse med rammeområde 5C03 i Kommuneplan 2010).
- På Kortbilag 3 rettes byggefeltet til en sokkel-afgrænsning (punkt 4G i høringsskemaet).

Beboergruppen omkring Axelhøj og Præstebakken gør opmærksom på, at principskitsen på side 10-11 ikke viser lokalplanens fulde udnyttelse af bygningshøjden langs Højnæsvej, som er tre etager (17,5 m).
- På side 10-11 indtegnes den mulige maksimale bygningshøjde (17,5 m) på principskitsen (punkt 5B i høringsskemaet).

Grundejerforeningen Rødovregårds Villaby gør opmærksom på, at den eksisterende vejspærring ved Præstebakken/Højnæsvej ikke er indtegnet på Kortbilagene.
- Vejspærringen indtegnes på kortbilagene (punkt 7F i høringsskemaet).

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 136 Rødovre Centrum
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Skema med behandling af høringssvar med Teknisk Forvaltnings forslag til besvarelse

Lokalplan 140 Viemose Have - endelig vedtagelse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have har været i offentlig høring i 9 uger, fra den 3. februar 2016 til den 6. april 2016. I perioden er der indkommet 3 høringssvar til lokalplanforslaget, som har givet anledning til en rettelse og en tilføjelse i den endelige lokalplan. Der er ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til så væsentlige ændringer, at der er tale om en fornyet høring eller nyt lokalplanforslag (jf. Planlovens § 27, stk. 2).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 140 Viemose Have vedtages endeligt med de forslag til rettelser og tilføjelser, der fremgår af Bilag 3 i kolonnen "Teknisk Forvaltning indstiller",
 2. at Lokalplan 140 Viemose Have offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser, samt
 3. at Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 140 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2016, sag nr. 3, hvorefter lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring i 9 uger.

Ved vedtagelse af Lokalplan 140 skabes der mulighed for en omdannelse af to erhvervsgrunde Ved Sportspladsen 8-10 til boliger i tæt-lav bebyggelse i to etager, bestående af ni dobbelthuse med i alt 18 boliger med udhus og egen have, samt med mulighed for tilvalg af en carport, overdækning af en baghaveterrasse og et drivhus.

Lokalplan 140 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2010-2022, Rammeområde 1B12 Ved Sportspladsen, som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse i to etager, med en maksimum bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplanen er ikke miljøvurderet. Der er gennemført en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering. Denne afgørelse er sendt i høring hos Kroppedal Museum og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Forslag til ændringer

I § 9.8 er tilføjet følgende tekst om forskellige løsninger i lokalplanområdets nordlige naboskel: Lokalplanens nordlige naboskel kan beplantes med hæk i en maks. højde på 1,80 m (som bøg, avnbøg eller liguster) eller der kan etableres et raftehegn i en maks. højde på 1,80 m, som fuldt begrønnes ind mod lokalplanområdet.

I § 13 præciseres teksten: Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 140 ophæves nedenstående servitutter, for den del der er omfattet af lokalplanområdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 140 Viemose Have
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Skema med behandling af høringssvar med Teknisk Forvaltnings forslag til besvarelse
Bilag 4: Til høringsskemaet - 1 eksisterende mur i nordlige skel
Bilag 5: Til høringsskemaet - 2 indblik
Bilag 6: Til høringsskemaet - 3 skyggediagrammer
Bilag 7: Til høringsskemaet - 4 geoteknisk undersøgelse

Ordinære generalforsamlinger 2016 i HOFOR
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 26. maj 2016. Det foreslås, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne som angivet i indstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
 4. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S: Leo Larsen som bestyrelsens formand, Steen Christiansen, Kent Max Magelund, Allan Holst, Thomas Gyldal Petersen, Finn Gerdes, Steen Skriver Rasmussen og Henrik Rasmussen til den øvrige bestyrelse, samt
 5. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som revisor.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden den 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune: Rødovre Kommune er repræsenteret ved Steen Skriver Rasmussen.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 26. maj 2016.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkt 1, 2 og 3 henvises til bilagene 2 og 3 vedlagte årsrapporter 2015 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2015 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 40.793.000 kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 89.297.000 kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkt 4 drejer sig om hvem de enkelte ejerkommuner har indstillet som repræsentant i bestyrelsen i den kommende valgperiode. Rødovre Kommune har indstillet Steen Skriver Rasmussen. Dette skete på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2016. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med bilagene 4 og 5 vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes den 26. maj 2016.

Bilag

Bilag 1: Generalforsamlinger i HOFOR 2016
Bilag 2: Årsrapport HOFOR Vand Holding
Bilag 3: Årsrapport HOFOR Spildevand Holding
Bilag 4: Generalforsamlingsprotokollat Vand Holding
Bilag 5: Generalforsamlingsprotokollat Spildevand Holding

Høring af Trafikhandlingsplan for Brøndby Kommune
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Brøndby Kommune har frem til den 6. maj 2016 sendt deres Trafikhandlingsplan for 2016-2020 i offentlig høring.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brøndby Kommunes Trafikhandlingsplan tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har udarbejdet en ny Trafikhandlingsplan for perioden 2016-2020, som er sendt i høring til kommentering.

Rødovre Kommune har i den forbindelse mulighed for at kommentere på Trafikhandlingsplanen, se bilag 1.

Planen påvirker ikke Rødovre Kommune direkte og Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til planen.

Målsætninger

I Trafikhandlingsplanen arbejdes der med følgende indsatsområder:

 • Trafiksikkerheden ved at halvere antallet af tilskadekomne i 2020 i forhold til 2010.
 • Trygheden i trafikken ved at halvere antallet af borgere, der føler sig begrænset i deres mobilitet på grund af utryghed i 2020 i forhold til 2016.
 • Fremkommeligheden ved at sikre en høj fremkommelighed for alle, så Brøndby fortsat vil være et godt sted at leve og drive virksomhed.
 • Tilgængeligheden ved at forbedre muligheden for at alle kan komme frem til mål i kommunen uden uoverstigelige hindringer – også for personer med fysiske handicaps.

I forhold til trafiksikkerheden og uheldssituationerne foreslås det, at hastigheden langs Avedøre Havnevej og Roskildevej i Brøndby Kommune sænkes fra 70 km/t til 60 km/t, ligesom den allerede er i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Trafikhandlingsplanen er sendt i høring til og med den 6. maj 2016.

Bilag

Bilag 1: Trafikhandlingsplan 2016, Brøndby Høringsversion af 7. april 2016

Bænkeprojekt - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med baggrund i ønsket om flere og bedre bænke i Rødovre Kommune er der på anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til at etablere et bænkeprojekt som et beskæftigelsesprojekt i kommunen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til bænkeprojektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til igangsætning af bænkeprojektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

En del af bænkene i Rødovre Kommune er i dårlig forfatning og trænger til renovering (f.eks. udskiftning af brædder samt overfladebehandling). Herudover er der områder i kommunen, hvor der er langt mellem bænkene, og hvor der kan opsættes helt nye bænke.

Projektet vil over en årrække medføre en væsentlig hævet standard af de eksisterende bænke og et samlet øget antal bænke i kommunen.

For at udføre renoveringsarbejdet og kunne producere nye bænke, kræver det etablering af opholds- og værkstedsfaciliteter til håndtering af stål og til bearbejdning af træ. Sådanne faciliteter vil kunne fremskaffes ved at købe et brugt mandskabsskur som opstilles på materielpladsen, Tæbyvej 77.

Det vurderes, at der kan renoveres ca. 20-25 bænke pr. år og produceres 10-15 nye bænke pr. år. I 2016 forventes produktionen dog at blive lavere, da der bl.a. skal bruges midler til indkøb af mandskabsskur og værktøj.

Projektet vil kunne beskæftige et variabelt antal af borgere i de særlige jobordninger som f.eks. løntilskud, seniorjob, nyttejob og fleksjob. Det må forventes, at antallet af personer varierer over året. Til styring af projektet vil der blive tilknyttet en deltidsansat medarbejder, som også dækkes af anlægsbevillingen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til bænkeprojektet.

Tidsplan

Projektet startes op i 2016.

Designmanual - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af udskiftning af byinventar i henhold til designmanualen. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til designmanualen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til indkøb af byinventar jævnfør designmanualen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde i februar 2005 blev det besluttet, at der i takt med DONG Energys kabellægning af luftledninger, samt udskiftning af belysningsanlæg skulle ske en udskiftning af det øvrige byudstyr.

I budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme.

Beløbet foreslås prioriteret til opfølgning af designmanual, f.eks. screening af muligheder for effektlys i byen, buslæskærme uden reklamer, opstilling af bænke mm.

Lov- og plangrundlag

Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme.

Tidsplan

Arbejderne udføres i 2016.

Godkendelse af vejnavne i IrmaByen
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som led i udbygningsplanerne for IrmaByen indstilles vejnavne til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de indstillede vejnavne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016 blev vejprojektet for IrmaByen godkendt (sag nr. 43). I forlængelse heraf skal Kommunalbestyrelsen som adressemyndighed fastsætte vejnavnene i området. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vejnavnene i samråd med grundejer, men har ikke pligt til at opnå enighed.

Investor for området (ELF Development A/S) og Teknisk Forvaltning er ikke enige om de kommende vejnavne i Irmabyen. Nedenfor er oplistet Teknisk Forvaltnings anbefaling til vejnavne i IrmaByen og ELF Development's ønsker til vejnavne i Irmabyen.

Teknisk Forvaltning indstiller følgende vejnavne for området (jf. bilag 1):

 • Plantagevej
 • Krydderivej
 • Irmavej
 • Kaffevej
 • Risterivej
 • Mokkavej
 • Børge Olsens Plads

ELF Development A/S ønsker de samme navne i IrmaByen, men med endelsen -haven/-alleen i stedet for -vej (jf. bilag 2):

De af Teknisk Forvaltning indstillede vejnavne ligger tæt op ad investors ønske til vejnavne, men i Rødovre har adresser med endelsen -haven hidtil kun været brugt i lukkede boligområder med ensartet bebyggelse. Vejforløb med forskelligartet bebyggelse eller med vejforgreninger, som der er tale om i IrmaByen, har hidtil haft endelsen -vej. Teknisk Forvaltning anbefaler, at systematikken i kommunens vejbetegnelser opretholdes, og at vejnavnene med endelserne -vej godkendes.

Det er kontrolleret, at begge forslag til vejnavne overholder reglerne i bekendtgørelsen om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 02/05/2014). Desuden er det kontrolleret, at der ikke er enslydende vejnavne indenfor en radius af 10 km.

Når der er truffet politisk beslutning om vejnavnene i IrmaByen, registreres disse i vejnavneregistret, hvorefter de er officielle. Husnummerering tildeles i samråd med grundejer, når vejnavnene er godkendt og registreret, og når det er relevant i forhold til udviklingsprojektet.

Vejene i IrmaByen er private fællesveje. Jf. bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (LBK nr. 1080 af 05/09/2013, § 3 stk. 3), kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at vejnavneskilte opsættes efter gældende regler og bekostes af grundejer. Skiltning på IrmaByen's område foranlediges og bekostes af grundejer.

Kommunen har pligt til at skilte i skel mellem private fællesveje og offentlig vej, det vil sige ud til Fjeldhammervej og Korsdalsvej. Det anbefales, at der opsættes vejnavneskilte i skel, som følger kommunens designmanual, og at denne udgift afholdes af Teknisk Forvaltning indenfor eksisterende budget.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 02/05/2014).
Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (LBK nr. 1080 af 05/09/2013).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til opsætning af designmanualskilte i kryds, hvor kommuneveje og private fællesveje mødes, skønnes at være 15.000 kr. i 2016/17. Udgiften afholdes af Teknisk Forvaltning indenfor det eksisterende budget.

Tidsplan

Vejnavnene registreres i vejnavneregistret, når de er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Opsætning af designmanualskilte i kryds med kommunale veje iværksættes i overensstemmelse med udbygningsplanerne. Der er ca. 4 måneders leveringstid på designmanualskilte.

Bilag

Bilag 1: Vejnavne fra TF
Bilag 2: Vejnavne fra ELF

Udskiftning af belægningen på Rådhuspladsen - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omfatter en udskiftning af de eksisterende fliser, den eksisterende belægningsopbygning, og den eksisterende afløbsrende samt etablering af et nyt drænsystem for pladsen.

På anlægsbudgettet i budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til renovering af Rådhuspladsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til renovering af Rådhuspladsen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Rådhus og nærmeste omgivelser blev anlagt i 1956 og fredet i 1994, hvorfor der stilles specifikke krav til udseendet af belægningen på Rådhuspladsen.

Pladsen er i dag belagt med rektangulære armerede betonfliser med en faskant. Det skønnes, at en tredjedel af de ca. 2200 fliser er knækkede. En del af belægningen bærer desuden præg af vridningsskader, hvor fugerne er forskudt med flere centimeter. Derudover er der nogle steder også opstået sporkøring i belægningen.

Ovennævnte skader skyldes sandsynligvis et dårligt bærelag under fliserne, samt den kørsel med tunge køretøjer,der har været på pladsen, siden den sidst blev renoveret i 2001. Adgangsforhold for vareleverancer og anden tung kørsel bør derfor ændres, således at kørsel med tunge køretøjer fremover undgås. Dog vil snerydnings- og redningskøretøjer stadig skulle have mulighed for at køre på Rådhuspladsen.

Teknisk Forvaltning har udført prøvegravninger for at kortlægge opbygningen af bærelaget. Det eksisterende bærelag består af en stor del slagger og byggeaffald. Materialet vurderes at være for uens til, at der kan opnås en ensartet komprimeringsgrad ved genindbygning/genanvendelse af materialerne, hvorfor disse materialer bortskaffes og erstattes af nye. I samme omgang etableres der dræning af grusbærelaget for at sikre lagets bæreevne og den eksisterende afløbsrende mod kanalerne erstattes af en ny og mere funktionel.

Den nye flisebelægning kommer til at ligne den tidligere belægning og overholder dermed fredningsbestemmelserne. Dog er faskanten blevet reduceret så fugebredden øverst på fliserne er mindre, for at øge tilgængeligheden på pladsen. Det skal derudover bemærkes, at nye betonbelægninger altid vil have en mere lysegrå nuance og finere struktur i overfladen sammenlignet med en identisk belægning, som har været udsat for vind og vejr i mange år.

Anlægsarbejdet udføres under hensyntagen til adgangsforhold til Rådhuset, biblioteket og Viften.

Lov- og plangrundlag

Bygningsfredning af Rødovre Rådhus og omgivelser.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projekteringen, udbuddet og anlæggelsen af Rådhuspladsen kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr.

Tidsplan

Der afholdes licitation på anlægsarbejdet den 18. maj 2016.
Arbejderne forventes udført i perioden fra uge 22 til uge 35 i 2016.

Islevbrovej fra rundkørslen til torvet - godkendelse af detailprojekt samt ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Detailprojekt for ombygning af Islevbrovej, fra rundkørslen til torvet, forelægges til godkendelse.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 7.000.000 kr.

Der er den 15. december 2015 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.

Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 6.500.000 kr. til ombygning af Islevbrovej fra torvet til rundkørslen, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 7.000.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt for Islevbrovej godkendes samt
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 6.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af Islevbrovej fra torvet til rundkørslen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i projektforslaget for ID-Linjen fra marts 2014, er der blevet udarbejdet et detailprojekt for Islevbrovej fra rundkørslen til torvet. Illustrationsplan for projektet fremgår af bilag 1 og principsnit af bilag 2 og 3.

Islevbrovej er kategoriseret som en lokal fordelingsvej, med Islev Skole placeret midt på strækningen. I projekteringen har der været fokus på at skabe sammenspil mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed og ID-Linjens nye identitet, som skabes med klinkebelægning, trærækker og belysning. Projektet er tilpasset de nyetablerede forhold ved Islev Skole og Islev Torv.

I overensstemmelse med projektforslaget fortsættes den røde linje i specialfremstillede klinker fra torvet ad Islevbrovej som fortov i den nordlige side af vejen. I samme vejside anlægges der en dobbeltrettet cykelsti, hvorved skolebørnene skal krydse Islevbrovej mindst muligt. Klinkestien og den dobbeltrettede sti løber således fra Islev Torv i øst til rundkørslen i vest.

Islevbrovej har hidtil haft en anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. For at denne hastighedsbegrænsning kan opretholdes, er det nødvendigt at etablere nogle hastighedsnedsættende foranstaltninger. Det foreslås, at der etableres hævede flader i asfalt udfor hver sidevej. Som supplement til de hævede flader, foreslås parkeringsbaner afmærket på kørebanen, hvor det er muligt i forhold til sideveje og overkørsler. Parkeringsbanerne vil have en hastighedsnedsættende effekt og sikre ordnede parkeringsforhold på vejen.

I skillerabatterne mellem fortov, cykelsti og kørebane plantes der træer, som angivet i projektforslaget. Træerne plantes i det omfang det er muligt, i forhold til ledninger, afvanding, overkørsler og oversigtsforhold. Markeringen af træer på bilag 1 skal således ses som vejledende. Der plantes forskellige træarter i forskellige beplantningsmønstre, som gør området mindre sårbart i forhold til plantesygdomme og andet, der kan betyde, at en art ikke klarer sig. Det foreslås, at der plantes fem forskellige arter, som skiller sig ud fra de gængse arter, vi kender fra resten af kommunen. Der vælges arter, som ikke har torne eller frugter i større mængder, men som kan være med til at understrege den sydlandske karakter, som Islev's nye identitet bærer præg af.

I detailprojekteringen er det vurderet, at trærækkerne vil skygge så meget, at kravene til vejbelysning ikke kan overholdes. Det er således nødvendigt, at etablere supplerende belysning på strækningen. Det foreslås, at der suppleres med 10 nye rødovremaster med LED-lyskilder i den sydlige vejside. For at opnå et ensartet udtryk i belysningen anbefales det desuden, at udskifte lyskilderne i de eksisterende glødepærer-armaturer i den nordlige side. Belysningen vil således fremstå med samme farve (Kelvin) på hele strækningen. Udgifterne til supplerende belysning afholdes over driftsbudgettet.

Området langs Islevbrovej er ikke udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen. Jorden er lerholdig og grundvandet står relativt højt, så der har ikke været mulighed for at tænke LAR-løsninger ind i projektet. Rabatterne under trærækkerne anlægges dog uden fast belægning, så træerne kan få vand.

Trærækkernes placering i skillerabatterne bevirker, at fjernvarmeledningen ikke kan holdes i funktion i sin nuværende placering i Islevbrovej. Der etableres en ny fjernvarmeledning under den nye kørebane inden ombygning af Islevbrovej påbegyndes. Udgiften til etablering af ny fjernvarmeledning dækkes af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014) med senere ændringer.
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013) med senere ændringer.
Investeringsoversigt 2016.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at anlægsarbejdet på Islevbrovej fra rundkørslen til torvet kan gennemføres for 6.500.000 kr. Projektet gennemføres i henhold til vedlagte materiale.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, på baggrund af vedlagte projektmateriale, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden august - december 2016. Etablering af ny fjernvarmeledning påbegyndes i juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Illustrationsplan
Bilag 2: Principsnit med overkørsel
Bilag 3: Principsnit uden overkørsel

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2016.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 – Teknik- og Miljøudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Diverse
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.25.