Teknik- og Miljøudvalget

07-06-2016

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Peter Michael Jensen(V)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Jan Kongebro(A)

Sager 57 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen den 20. april 2016 (se bilag 2).
 3. Anlægsarbejde og busomlægning på Fortvej (se bilag 3 og 4).
 4. Opstart af Trafikplan 2016 (se bilag 5).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 3. maj til den 24. maj 2016
Bilag 2: Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen den 20. april 2016
Bilag 3: Notat vedr. anlægsarbejde og busomlægning på Fortvej
Bilag 4: Omlægning servicebus 848
Bilag 5: Opstart af Trafikplan 2016

Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 har været fremlagt i offentlig høring og der er indkommet 5 høringssvar.
Kommuneplanstrategi 2016 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2016 vedtages endeligt,
 2. at Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres, samt
 3. at Bilag 3 - behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter den lovpligtige høringsperiode på 8 uger, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til fremkomne bemærkninger i høringsperioden og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. januar 2016, sag. nr. 2, at fremlægge Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 i offentlig høring i 8 uger, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.
Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode. Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner.

Kommuneplanstrategi 2016 "Sammen om Rødovre - bæredygtig byudvikling" beskriver Kommunalbestyrelsens strategi for den forestående planlægning. Udover det overordnede tema beskrives 6 undertemaer, samt status på den aktuelle situation og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

Udviklingen beskrives gennem temaerne:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling

Høringssvar

Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 - Indkomne høringssvar.
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer.
Høringssvarene omtaler i vidt omfang emner der er så konkrete, at det ikke naturligt indgår på det strategiske niveau som Kommuneplanstrategi 2016 befinder sig på. En lang række af bemærkningerne vedrører derfor andre planer og politiker i Rødovre Kommune. Som udgangspunkt beskriver Kommuneplanstrategi 2016 visionerne og strategien for den forestående planlægning, der herefter vil blive bearbejdet og konkretiseret i den kommende kommuneplan og efterfølgende lokalplaner. Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Høringssvarene vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

Cafédebat om Kommuneplanstrategiens emner og byudviklingsområder

Den 6. april 2016 blev der afholdt en cafédebat om Forslag til Kommuneplanstrategi 2016. Ved denne lejlighed var det muligt for alle interesserede at deltage i debatter omkring strategiens temaer og Byområder i udvikling. Der var et pænt fremmøde til cafédebatten. Der blev debatteret i mindre grupper og de fremmødte kunne i løbet af aftenen nå at deltage i debat om tre emner. På side 22 i Kommuneplanstrategien er en opsamling fra høringsperioden.
I Bilag 4 - Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016 kan ses en opsamling af debatterne.

Opsamlingen fra cafédebatten vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21 strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt. Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres sommer 2016.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2016
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016

Resultat af forhøring til den forestående planlægning for Bykernen
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. marts 2016 (sag nr. 40), at igangsætte forhøring til den forestående planlægning for Bykernen.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar i høringsperioden den 6. april til den 27. april 2016. I perioden er der afholdt et dialogmøde for grundejerne i Bykernen. Der skal nu tages stilling til den videre planlægningsproces for Bykernen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg for Bykernen,
 2. at tillægget udarbejdes med fokus på at skabe mulighed for at udvikle en attraktiv bymidte med et varieret byliv og med forskellige bykvarterer,
 3. at tillægget udarbejdes med fokus på at skabe mulighed for at få flere grønne områder i Bykernen,
 4. at der i tillægget bl.a. gives mulighed for, at der kan etableres boliger, restauranter, caféer og andet publikumsorienteret serviceerhverv,
 5. at området udvikles i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik, samt
 6. at det annonceres i Rødovre Lokalnyt og på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk, hvilke fokusområder der vil indgå i overvejelserne i det kommende planarbejde.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående planlægning for Bykernen blev der i perioden den 6. april til 27. april 2016 gennemført en forhøring, hvor borgerne blev opfordret til at fremkomme med idéer og forslag til udviklingen af området med udgangspunkt i nedenstående hovedspørgsmål:

 1. Spørgsmål 1: Hvordan kan der skabes mere byliv ude i gaderummene i Bykernen?
 2. Spørgsmål 2: Hvordan kan der skabes oplevelsesrige og gode byrum i Bykernen?
 3. Spørgsmål 3: Hvor kan beplantning være med til at forskønne Bykernen?
 4. Spørgsmål 4: Hvordan kan områdets kulturhistorie og arkitektoniske værdier bevares ved en omdannelse?

Den 19. april 2016 afholdt Rødovre Kommune i samarbejde med COWI et dialogmøde for grundejerne i Bykernen. På mødet blev de fremmødte præsenteret for visionen for Bykernen, hvorefter der var debat i grupper med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 1. Hvilke muligheder giver visionen jer?
 2. Hvilke udfordringer kan I se?
 3. Hvilke idéer har I til konkrete tiltag, der kan sættes i værk, for at I kan få mest muligt ud af visionen?
 4. Hvordan kan I bidrage til at realisere visionen?

Høringssvar og input fra dialogmøde

I løbet af forhøringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Der var 17 deltagere i dialogmødet, hvor 104 grundejere var inviteret til at deltage. Generelt var stemningen blandt de fremmødte positiv overfor kommunens præsentation af visionen for Bykernen og man så bl.a. muligheder for:

 1. Stigende kvadratmeterpriser.
 2. Mere liv i bydelen døgnet rundt.
 3. Udvikling af grunde og ejendomme.
 4. Mulighed for vand i byen i form af LAR-projekter.
 5. Mulighed for at etablere studieboliger.

Der blev dog udtrykt bekymringer primært i forhold til:

 1. Infrastruktur – adgang til p-pladser og offentlig transport.
 2. At eksisterende boligejere/erhvervsdrivende bliver presset ud.
 3. Konfliktende interesser – bolig og erhverv – især med hensyn til trafikale gener.
 4. At bevare helheden, så ikke hjørner af området får lov til at forfalde.
 5. Udvikling vil i nogle tilfælde kræve at flere parceller slås sammen, hvilket kræver at naboer kan samarbejde.
 6. Prisstigninger på nabogrunde kan være en udfordring i forhold til at opkøbe og udvikle.

Teknisk Forvaltnings anbefalinger for planlægningen af området

På baggrund af det samlede resultat af høringsperioden anbefaler Teknisk Forvaltning, at der igangsættes en planlægningsproces med udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der tager udgangspunkt i: at området planlægges med fokus på at skabe mulighed for udvikling af en attraktiv bymidte med et varieret byliv og med forskellige bykvarterer, og at der bl.a. gives mulighed for, at der kan etableres boliger, restauranter, caféer og andet publikumsorienteret serviceerhverv. Samtidig skal der skabes mulighed for at få flere grønne områder i Bykernen. Derudover skal området udvikles i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, Lov om planlægning.
Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling fra dialogmøde

Skitseprojekt - Ombygning af krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udbygningen af IrmaByen skal krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej ombygges fra et vigepligtreguleret kryds til et signalreguleret kryds. Ombygninger kræver arealoverdragelser mellem Rødovre Kommune og ELF Development. Til det er der udarbejdet et skitseprojekt, som viser arealbehovene.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at skitseprojektet for krydsombygningen til signalanlæg godkendes, samt
 2. at arealoverdragelsen mellem Rødovre Kommune og ELF Development godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I miljøvurderingen for IrmaByen viste det sig, at for at kunne håndtere trafikmængder, genereret fra det nye boligområde, var der behov for at ombygge krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej. Se bilag 1 og 2 for skitseprojekt af krydsombygningen.

Skitseprojektet er godkendt af politiet uden bemærkninger. Ombygningen af krydset er en del af udbygningsaftalen for IrmaByen mellem Rødovre Kommune og ELF Development.

De nuværende vejforhold er ikke tilstrækkelige til at kunne rumme et nyt signalreguleret kryds, og der er derfor behov for en arealoverdragelse mellem kommunen og ELF Development. Heraf overdrages den gamle buslomme på Korsdalsvej fra Rødovre Kommune til ELF Development imod, at der overdrages et nyt areal til den fremtidige buslomme ved Irmatårnet til Rødovre Kommune. Se bilag 3 for arealoverdragelsesbehovet.

Samlet skal Rødovre Kommune overgive ca. 109 kvm fra de grønne arealer i vest side af Korsdalsvej til vejareal og ca. 175 kvm i øst side til ELF Development fra den gamle buslomme ved Korsdalsvej. ELF Development overgiver samlet ca. 707 kvm til Rødovre Kommune som vejareal for anlæggelse af en ny buslomme ved Irmatårnet og til udvidelse af Fjeldhammelvej ved krydset.

Såfremt skitseprojektet og arealovergivelsen godkendes, så vil der blive udarbejdet et detailprojekt, som behandles politisk efterfølgende.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje.
Miljøvurdering af Lokalplan 133 IrmaByen.
Udbygningsaftale for IrmaByen.
Skitseprojekt for signalombygningen af Korsdalsvej og Fjeldhammervej.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af krydset til signalreguleret vil give Rødovre Kommune forøget driftsudgifter til anlæg og strøm.

Arealoverførslen medfører, at kommunen afgiver ca. 109 kvm grøntareal til vejareal, hvilket har en nulværdi ejendomsmæssigt.

Tidsplan

Detailprojektet for krydsombygningen udarbejdes i løbet af sommeren og forventes klar til politisk behandling i september 2016.

Bilag

Bilag 1: Skitseprojekt - oversigtstegning
Bilag 2: Skitseprojekt - tværsnit
Bilag 3: Skitseprojekt - arealoverdragelse

Diverse
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.20.