Teknik- og Miljøudvalget

13-09-2016

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Michael Jensen(O)
Michel Berg(A)
Jan Kongebro(A)

Sager 125 - 128

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 8. juli til den 30. august 2016

Blødgjort vand fra Værket ved Thorsbro
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

HOFOR ønsker at indføre blødgøring af drikkevandet på alle sine vandværker, og har i den forbindelse søgt om tilladelse til at ombygge Værket ved Thorsbro. Ansøgningen behandles af Ishøj Kommune. Da vandet bl.a. bruges i Rødovre Kommune, har Ishøj Kommune bedt om Rødovre Kommunes evt. bemærkninger til HOFORs ansøgning. Der skal tages stilling til, om Rødovre Kommune skal komme med bemærkninger til Ishøj Kommune om HOFORs ansøgning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der afgives høringssvar til Ishøj Kommune om blødgøring af drikkevand med det indhold, at Rødovre Kommune støtter HOFORs planer om blødgøring, men at der skal være fokus på at undgå kemikalieuheld.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR planlægger at indføre central blødgøring af drikkevand på alle sine vandværker i perioden frem til 2024. Som det første skridt har HOFOR testet blødgøringsprocessen i et pilotprojekt på Brøndbyøster Vandværk samt Værket ved Søndersø i 2014. Pilotforsøgene forløb planmæssigt, og på den baggrund sender HOFOR nu løbende ansøgninger til de kommuner, hvor HOFORs vandværker ligger. Senest har HOFOR sendt en ansøgning til Ishøj Kommune om blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro. HOFORs ansøgning er vedlagt mødesagen som bilag 3. Som bilag 4-9 er vedlagt et antal bilag til HOFORs ansøgning, der beskriver blødgøringsprocessen samt de økonomiske og sundhedsmæssige forhold nærmere. Bilag 4-9 kan betragtes som baggrundsinformation til sagen.

Det er de kommuner, hvor vandværkerne ligger, der skal meddele tilladelse til den ændrede vandbehandling, selvom vandet bruges i andre kommuner. Ifølge vandforsyningsloven har de kommuner, hvor vandværkerne ligger, dog pligt til at høre de kommuner, der aftager vandet, før de evt. meddeler en tilladelse. Vandet fra Værket ved Thorsbro bruges bl.a. i Rødovre. Ishøj Kommune har derfor 23. juni 2016 sendt et brev til Rødovre Kommune, hvor de beder om vores bemærkninger til HOFORs ansøgning. Vi høres altså i vores egenskab af aftagerkommune og ikke som ejerkommune. Ishøj Kommunes brev er vedlagt mødesagen som bilag 1.

På mødet 10. november 2015 (sag nr. 115) vedtog Teknik- og Miljøudvalget at afgive bemærkninger til Roskilde og Lejre Kommune, da de gennemførte en lignende høring om HOFORs ønske om at blødgøre drikkevand. Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Kommune afgiver de samme bemærkninger til Ishøj Kommune, som vi afgav til Roskilde og Lejre Kommune.

Beskrivelse af blødgøringsprocessen

HOFOR ønsker at blødgøre vandet efter pelletmetoden. Den går ud på, at man hæver vandets pH-værdi og herefter filtrerer det gennem sandfiltre. Det overskydende kalk udfældes dermed på sandkornene, som vokser til kalkdækkede pellets. Disse pellets kan efterfølgende bruges som jordforbedringsmiddel i landbruget. Efter filtreringen sænkes vandets pH-værdi igen til det normale for drikkevand. Justeringen af pH-værdien sker ved at tilsætte først base (natriumhydroxid) og siden syre (saltsyre) i nøje afmålte mængder.

Fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand

Den vigtigste fordel ved blødgøring af drikkevand er, at det begrænser problemer med tilkalkning af kaffemaskiner, toiletter, varmtvandsbeholdere, varmevekslere, maskiner i industrien og meget andet, som vi bruger i vores hverdag. Dermed spares der energi, og samtidig falder forbruget af sæbe og vaskepulver til eksempelvis tøjvask.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udtalt sig om blødgøring og vurderer, at der både er fordele og ulemper forbundet med at blødgøre drikkevand. Det forventes, at blødgøringsprocessen som en sidegevinst medfører et lavere nikkelindhold i drikkevandet, hvilket navnlig vil være positivt i Rødovre Kommune, hvor nikkelindholdet i vand fra Rødovre Vandværk er relativt højt og ligger tæt på den fastsatte grænseværdi for drikkevand.

På den negative side viser forskning, at et lavere indhold af calcium i drikkevand fører til øget forekomst af huller i tænderne og øger risikoen for knogleskørhed. Da der findes andre væsentlige kilder til calcium end drikkevand, vurderer Sundhedsstyrelsen dog, at det er et mindre problem. Blødgjort vand har omtrent det samme indhold af calcium som vand fra de egne af Danmark, herunder især Vestjylland, hvor der ikke findes kalk i undergrunden.

Samlet set vurderer Sundhedsstyrelsen, at fordele ved blødgøring af drikkevand formentlig vil være større end ulemperne, og at det derfor vil være forsvarligt, at der gives tilladelse til blødgøring.

Konsekvenser for Rødovre

Rødovre Kommune modtager vand fra de lokale vandværker Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk, og herudover fra HOFORs regionale vandværker ved Islevbro, Thorsbro, Lejre og Marbjerg. HOFOR forventer at kunne blødgøre vandet fra Værket ved Thorsbro i 2021. Blødgøringen vil derimod ikke blive indført på de lokale vandværker i Rødovre før i 2024. Det betyder, at der vil komme en periode, hvor blødgjort vand fra de regionale vandværker vil blive blandet op med ikke-blødgjort vand fra de lokale vandværker. Ifølge HOFOR kan det ske uden, at der er risiko for aggressivt vand og dermed tæring af ledningsnettet. HOFOR har skrevet et notat om dette, der er vedlagt mødesagen som bilag 2.

Bemærkninger til Ishøj Kommune

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at der samlet set er flere fordele end ulemper ved at indføre central blødgøring på HOFORs vandværker. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at Rødovre Kommune svarer Ishøj Kommune, at vi som medejer af HOFOR er bekendt med HOFORs planer om at blødgøre drikkevand, og at vi støtter disse planer.

Central blødgøring er dog avanceret vandbehandling, hvor der anvendes kemikalier i form af base og syre til at blødgøre vandet. Ishøj Kommune bør derfor ved opstilling af vilkår i deres tilladelser have fokus på, at der ikke må kunne ske uheld, hvor vand med et højt indhold af base eller syre sendes ud til forbrugerne. Teknisk Forvaltning forventer, at HOFOR selv har stor fokus på at undgå sådanne uheld. Men alligevel bør de kommuner, der meddeler tilladelserne, også have det. Derfor foreslås det, at denne problemstilling også nævnes i Rødovre Kommunes svar til Ishøj Kommune.

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 1584 af 10. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Blødgøring af drikkevand vil føre til en mindre stigning i vandprisen. Beregninger viser dog, at der er samlet samfundsøkonomisk overskud pga. lavere energiforbrug, mindre udgifter til sæbe osv.

Tidsplan

Ishøj Kommune har bedt om at modtage Rødovre Kommunes bemærkninger senest 16. september 2016. HOFOR forventer at have indført blødgøring på alle sine vandværker i 2024.

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev til kommunerne af 23. juni 2016
Bilag 2: Blødgjort vand fra Værket ved Thorsbro - betydning for Rødovre kommune
Bilag 3: HOFORs ansøgning til Ishøj Kommune
Bilag 4: Sammenfatning af forbrugerundersøgelser i København og Brøndby
Bilag 5: Samfundsøkonomisk vurdering af blødgøring
Bilag 6: Sammenfatning af samfundsøkonomisk vurdering af blødgøring
Bilag 7: Redegørelse om sundhedseffekter af blødgøring i København
Bilag 8: Vandkvalitet - Værket ved Thorsbro
Bilag 9: Principskitse for vandbehandling med blødgøring

Fortvej - ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 6.700.000 kr.

Som følge af uforudsete udgifter vil anlægsudgiften blive 700.000 kr. større, hvis strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej og Rødovrevej også skal udføres.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 700.000 kr. der finansieres af kassen, samt
  2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Fortvej på strækningen fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I indstillingen til Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016 (sag nr. 71), blev nævnt at strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej ville blive udbudt som en option, da der var tvivl om det afsatte rådighedsbeløb kunne dække omkostningerne for renoveringen af hele strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej. Ud fra en vurdering af de uforudsete udgifter for den første delstrækning, er det vurderet, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, hvis den sidste strækning af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej skal udføres.
En del af de uforudsete udgifter grunder i, at de eksisterende overkørsler er sat i kraftige betonfundamenter, som ikke har været en del af det udbudte projekt, da opbygningen ikke var kendt på daværende tidspunkt. Der har bl.a. været uforudsete udgifter til opbrydning og bortkørsel af beton. Derudover har der været uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af ledningsgrav til kabler til torontoanlægget og skolepatruljetavlerne samt ekstra asfaltarbejde for at kunne opretholde fremkommeligheden i anlægsperioden.

Ud fra en vurdering af de ekstra omkostninger der har været i projektet indtil videre, vil en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. gøre, at hele den sidste strækningen af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej kan gennemføres.

Gives der ikke en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, vil strækningen fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej ikke kunne udføres. Vejprofilet på denne strækning vil derved have samme profil som i dag, med 1,9 m fortov i begge vejsider og 7,5 m kørebane. Cyklister skal således opholde sig på kørebanen, hvor parkering er forbudt i begge vejsider.

Lov- og plangrundlag

Godkendelse af skitseprojekt for renovering af Fortvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015 (sag nr. 8).

Godkendelse af detailprojekt for renovering af Fortvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016 (sag nr. 71).

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. medfører, at den sidste strækning fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej på Fortvej kan udføres. Gives tillægsbevilling vil den samlede anlægsbevilling udgøre 7.400.000 kr.

Tidsplan

Det forventes, at renoveringen af Fortvej vil stå færdig inden udgangen af november 2016.

Diverse
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.00.