Teknik- og Miljøudvalget

04-10-2016

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Jan Kongebro(A)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Michael Jensen(O)

Sager 129 - 134

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Politianmeldelse af grundejere for manglende overholdelse af påbud om udbedring af kloakbrud (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 31. august til den 20. september 2016
Bilag 2: Politianmeldelse af grundejere for manglende overholdelse af påbud om udbedring af kloakbrud

Udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet", inden det sendes i høring.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" drøftes og sendes i høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 10. november 2015 (sag nr. 76) procesplanen for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16. Nu forelægges et udkast til politikken til drøftelse, inden det sendes i høring hos borgere og informanter samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til december sammen med det endelig forslag til politikken.

Målgruppen for den nye politik er børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel, sensorisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Forud for udarbejdelsen af politikken er der gennemført en inddragende proces, hvor borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere har bidraget med viden og erfaringer. Social- og Sundhedsforvaltningen har afholdt et kick off borgermøde for ca. 80 deltagere, fem dialogmøder med otte til ti deltagere samt tre interviews med i alt seks unge med handicap. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra disse møder og interviews samt øvrig viden på området danner baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

På baggrund af de indsamlede data er der formuleret fire tilgange og værdier:

 • Vi behandler alle lige - men ikke ens
 • Vi har positive forventninger til alle
 • Vi finder holdbare løsninger
 • Vi har fokus på habilitering.

Derudover er der formuleret en vision: Alle borgere i Rødovre har lige muligheder i livet.

For at realisere visionen foreslås det at arbejde med følgende fire strategimål:

 • Et ligeværdigt liv
 • Sammenhæng skaber tryghed
 • Stærke lokale fællesskaber
 • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Strategimålene er de langsigtede mål, der styres imod gennem forskellige konkrete indsatser. Der vil blive udarbejdet en toårig handleplan for indsatsen på handicapområdet, som beskriver konkrete tiltag og aktiviteter inden for de fire strategimål. Hvert år gøres der status på handleplanens indsatser.

Når politikken er endelig godkendt, vil den tekstmæssige del, som dette udkast repræsenterer, desuden blive tilført layout, billeder og citater fra borgere og pårørende i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

November 2016: Udkast sendes i høring
December 2016: Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Marts 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til ny handicappolitik "Lige muligheder i livet"

Påbud om kloakering af Haveforeningen Vieholm
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Ifølge Rødovre Kommunes Spildevandsplan 2013-2020 vil kommunen arbejde for, at alle kolonihaver i Rødovre er kloakeret senest ved udgangen i 2018. Ifølge Rødovre Kommunes vandhandleplan vil kommunen meddele påbud om kloakering af kolonihaver senest i oktober 2016. Der skal tages stilling til meddelelse af påbud om kloakering af haveforeningen Vieholm.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Haveforeningen Vieholm meddeles påbud om kloakering.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 26. august 2014 (sag nr. 172) vedtog Kommunalbestyrelsen Spildevandsplan 2013-2020. Af spildevandsplanen fremgår, at Rødovre Kommune vil sikre, at alle kolonihaver i kommunen bliver tilsluttet den offentlige kloak senest ved udgangen af 2018, således at håndteringen af spildevand i kolonihaverne fremover sker på en miljøvenlig og tidssvarende måde. Kloakeringsplanerne omfatter ifølge spildevandsplanen følgende kolonihaver:

 • Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C (Nørrevangen 43)
 • Haveforeningen Vieholm (Viemosevej 60)
 • Haveforeningen Dano (Jyllingevej 287)

Den 29. september 2015 (sag nr. 164) vedtog Kommunalbestyrelsen Vandhandleplan for Rødovre Kommune. I forbindelse med den offentlige høring om Vandhandleplanen udtalte Naturstyrelsen, at Rødovre Kommunes vandhandleplan lever op til lovens krav, såfremt nødvendige påbud om kloakering bliver meddelt senest i oktober 2016. Det fremgår derfor af den endeligt vedtagne udgave af Rødovre Kommunes vandhandleplan, at kommunen vil meddele påbud om kloakering af kolonihaver senest i oktober 2016.

Siden vedtagelse af spildevandsplanen og vandhandleplanen er Haveforeningen Dano blevet kloakeret. Haveforeningen Islev, Haveforeningen 1. maj og Haveforeningen Pilemosen var kloakeret allerede inden vedtagelsen af de to planer. Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C samt Vieholm har overvejet kloakeringsprojekter, men de er endnu ikke igangsat. På den baggrund har Teknisk Forvaltning 30. august 2016 forvarslet påbud om kloakering overfor grundejerne. Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C ligger på jord, der udlejes af Natur- og Erhvervsstyrelsen. Her er påbuddet derfor forvarslet over for Natur- og Erhvervsstyrelsen. Haveforeningen Vieholm ejer selv den jord, de ligger på.

Haveforeningen Vieholm er ikke kommet med bemærkninger til Rødovre Kommunes forvarsel. På baggrund af de vedtagne planer på området vurderer Teknisk Forvaltning, at der bør meddeles påbud om kloakering af Haveforeningen Vieholm med en frist 31. december 2018. Påbuddet meddeles i medfør af Miljøbeskyttelseslovens §28, stk. 4 jævnfør Spildevandsbekendtgørelsens §12. Ved at meddele påbud sikrer Rødovre Kommune, at håndteringen af spildevand i Haveforeningen Vieholm fremover sker på en miljøvenlig og tidssvarende måde og i overensstemmelse med de planer, som kommunen har vedtaget. Kolonihaveforeningen består af 14 parceller.

Natur- og Erhvervsstyrelsen har anmodet om forlængelse af fristen for at komme med bemærkninger til Rødovre Kommunes forvarsel af påbud. Fristen var oprindeligt sat til 3 uger, hvilket er normalt i sager om forvarsel af påbud. Baggrunden er, at ansvaret for de arealer, Staten udlejer til Kolonihaveforbundet, 31. december 2016 vil overgå til en anden statslig myndighed, Naturstyrelsen. Natur- og Erhvervsstyrelsen har også oplyst, at de i deres lejekontrakt med Kolonihaveforbundet har overdraget alle deres grundejerforpligtelser, og at de derfor vil sende et evt. påbud videre til Kolonihaveforbundet. Natur- og Erhvervsstyrelsen ønsker derfor at inddrage både Naturstyrelsen, Kolonihaveforbundet og de 3 foreningers bestyrelser i en dialog omkring kloakering forud for udarbejdelse af deres svar på forhøringen.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt og fremmende for processen, at der afholdes et møde med alle de involverede foreninger samt den nuværende og kommende grundejer, før der tages endelig stilling til meddelelse af påbud om kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C. Teknisk Forvaltning har derfor imødekommet Natur- og Erhvervsstyrelsens ønske om forlænget frist, og har inviteret til et møde om sagen 10. oktober 2016. Teknisk Forvaltning forventer, at en sag om meddelelse om påbud om kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afd. A, B og C fremlægges til politisk behandling på mødet i november 2016.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1317 af 19. november 2015.
Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 726 af 1. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. For de 14 haveejere vil kloakering medføre udgifter i størrelsesordenen 100.000 kroner pr. haveejer, men de vil til gengæld få en øget brugsværdi og salgsværdi. Beløbet dækker over tilslutningsbidrag til HOFOR, intern kloakering af området frem til skel for den enkelte parcel, samt stikledninger på den enkelte parcel. I forbindelse med kloakering af Haveforeningen Dano har HOFOR truffet afgørelse om, at tilslutning kunne ske mod betaling af de faktiske omkostninger. Teknisk Forvaltning forventer, at dette vil danne præcedens for de øvrige kolonihaver i Rødovre.

Tidsplan

Tidsfristen for kloakering sættes i påbuddet til 31. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Påbud om kloakering af Haveforeningen Vieholm

Vinterberedskab 2016-2017
Sag nr. 132

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et lavt og et normalt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2016 til 5. april 2017. Der er sket mindre tilpasninger af vinterberedskabet i forhold til sidste år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2016-2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2016-2017. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2016 til 5. april 2017. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

 1. På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.
 2. På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normalarbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser offentliggøres i Rødovre Lokalnyt og lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk. Se bilag 1. Der er i år tilføjet to nye strækningerne med cykelsti til beredskabet. Det er de nye cykelstistrækninger langs Islevbrovej og Fortvej.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab. Normalt beredskab omfatter perioden fra 1. december 2016 til og med 15. marts 2017. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne leverandører står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald. Ved udkald til snerydning udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.
1 mekaniker på værkstedet.
1 maskinfører til læsning af vejsalt.
21 traktorer, heraf 15 eksterne leverandører.
3 lastbiler.

Ved udkald til saltning udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.
1 mekaniker på værkstedet.
1 maskinfører til læsning af vejsalt.
6 traktorer.
3 lastbiler.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og i tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Lavt beredskab omfatter perioden fra 1. november 2016 til 30. november 2016 og fra 16. marts 2017 til 5. april 2017. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og de eksterne leverandører står til rådighed for udkald udenfor normal arbejdstid. Eget mandskab kan kaldes ud med kort varsel. Rådighedsvagten for mandskabet er i disse perioder frivillig, hvilket kan betyde underbemanding på vagtholdene.

Rødovre Kommune har indgået et samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Glostrup Kommuner om vintertjeneste på Ring 3. Aftalen dækker for perioden 2011-2015, med mulighed for forlængelse i op til to yderligere sæsoner. Rødovre Kommune betaler for snerydning af vejbaner og cykelstier på Ring 3. Aftalen er blevet forlænget til 2017. Udgiften i forbindelse med samarbejdet udregnes på baggrund af kilometer vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 8, 80-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 1. november 2016 til 5. april 2017.

Bilag

Bilag 1: Snerydning i Rødovre Kommune 2016-2017

Grundejerforpligtelser i Rødovre Kommune
Sag nr. 133

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et samlet regulativ for grundejerforpligtelserne i Rødovre Kommune, idet vejlovene er blevet ændret. Forpligtelserne omfatter snerydning, vintervedligehold og renhold af offentlige veje og private fællesveje.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at regulativet godkendes og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til vejlovene bestemme omfanget af grundejerforpligtelserne, som pålægges grundejerne bosat langs offentlige veje og private fællesveje.

Disse forpligtelser har tidligere være beskrevet i separate lovbekendtgørelser, men er i de sidste opdateringer af vejlovene blevet indskrevet direkte i vejlovene. Det medfører, at tidligere henvisninger til lovparagraffer ikke længere passer, og hertil er der kommet en anden definition af, hvad grundejerforpligtelserne omfatter. Principperne for, hvilke strækninger grundejernes forpligtelser omfatter, er blevet ændret til et mindre areal, og nogle forpligtelser er udgået. Her kan nævnes friholdelse af vejriste fra blade og andre materialer, som kunne forhindre vejvandets løb langs kørebanen. Ændringerne betyder, at grundejerne har fået færre forpligtigelser.

Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et nyt opdateret regulativ for grundejerforpligtelserne, se bilag 1.

Forpligtelser

Grundejerforpligtelserne omfatter følgende elementer jf. vejlovene:

 • at fjerne ukrudt i fortove og stier,
 • at vedligeholde egne træer, hække og anden beplantning ved eller over vejareal, så det ikke er til gene for færdslen,
 • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier,
 • at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel,
 • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier,
 • at snerydde og glatførebekæmpelse på fortove og stier.

Disse forpligtelser omfatter gang-, fortovs- og stistrækningen langs grundejerens matrikel i forlængelse af en gang- eller kørselsadgang til matriklen. Tidligere havde grundejerne forpligtigelsen, hvis der bare var en teoretisk mulighed for adgang. Forpligtelserne omfatter arealet på strækningen i en bredde fra matrikelskel og op til maksimalt 10 m ud fra skel.

Grundejerne ved private fællesveje har yderligere forpligtelser ud til vejmidten af deres vej.

Overførelse af forpligtelser

En grundejer kan overdrage sine grundejerforpligtelser til en anden juridisk person, heraf virksomhed eller grundejerforening, som så skal sørge for at opfylde forpligtigelserne. Grundejere, som overfører sine forpligtelser, er ikke forpligtede til at informere kommunen om det, hvilket grundejerne var forpligtiget til tidligere.

Tilsyn

Teknisk Forvaltning fører tilsyn med, at grundejerne lever op til deres forpligtelser. Såfremt en grundejer ikke overholder sine forpligtelser kan der gives påbud om udførelse af forpligtelserne for grundejerens regning.

Lov- og plangrundlag

Grundejerforpligtelserne er beskrevet i følgende vejlove:

Lov om offentlige veje § 63-70 og 87, dateret Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Lov om private fællesveje § 61 og 79-82 og 85-86, dateret Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.
Regulativet er udarbejdet efter forhandling med politiet, som ikke har haft nogen bemærkninger.
Forhandlingen er sket efter Lov om offentlige vej § 64-65, og Lov om private veje § 79, 80 stk. 3, 81 stk. 3 og 82 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har selv grundejerforpligtelserne ved sine ejendomme, og ved arealer, hvor der ikke er en grundejer, som kan pålægges grundejerforpligtelserne. Teknisk Forvaltning bruger ressourcer på tilsynet med grundejerforpligtelserne, som del af tilsynet med kommunens veje.

Såfremt disse forpligtelser ikke overgives til grundejerne skal kommunen stå for udførelsen af de opgaver.

Tidsplan

Grundejerforpligtelserne gælder hele året.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for grundejerforpligtelser i Rødovre

Diverse
Sag nr. 134

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.20.