Teknik- og Miljøudvalget

17-01-2017

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Pia Hess Larsen(A)
Jan Kongebro(A)
Michel Berg(A)

Fraværende

Peter Michael Jensen(O)

Sager 1 - 16

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 22. november 2016 til den 2. januar 2017

Kommuneplan 2018 - program og tidsplan
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Stillingtagen til program og tidsplan for den forestående revision af Kommuneplan 2018 på baggrund af Kommuneplanstrategi 2016 - ”Sammen om Rødovre – bæredygtig byudvikling” (sag nr. 103), som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. juni 2016.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at program og tidsplan for Kommuneplan 2018 vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommunens samlede udvikling for en 12-årig periode.
Rødovres kommuneplan består af:

 • Kommunalbestyrelsens visioner for udviklingen.
 • En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen af kommunens fysiske områder og arealanvendelsen i hele Rødovre Kommunes geografiske område.
 • Retningslinjer for arealanvendelse og administration af en række emner.
 • Beskrivelse af kommunens syv lokalområder.
 • Rammer for lokalplanernes fremtidige indhold for de enkelte dele af kommunen.
 • Miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Udarbejdelsen af en ny kommuneplan indledes med en kommuneplanstrategi, der beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsen vil nå frem til en ny kommuneplan. En kommuneplan skal i henhold til Planloven revideres hvert fjerde år – enten dele af den eller i sin helhed.

Med den endelige vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplan 2014, der består af en temarevision fra 2014 og Rødovre Kommuneplan 2010-2022, skal revideres i sin helhed.

Med udgangspunkt i den politiske vision ”Sammen om Rødovre” revideres kommuneplanen med fokus på bæredygtig byudvikling. I Kommuneplanstrategi 2016 beskrives seks temaer, der vil danne baggrund for revisionen af den gældende kommuneplan. De seks temaer er:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling.

Planlægning siden sidst – statslige krav og tværkommunale samarbejder

Staten har i efteråret 2016 udsendt udkast til revideret Planlov i høring hos bl.a. Rødovre Kommune. Ministeriet skriver om lovforslaget, at ”Lovforslaget har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø.”

For Rødovre Kommune vil en del af planlovsændringerne ikke for alvor kunne bringes i anvendelse, før der er sket ændringer af landsplandirektiver for Hovedstadsområdet om detailhandel og Fingerplan 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder på en revision af Fingerplan 2013. Forventet ikrafttrædelse af en revideret planlov er ikke meddelt kommunen.
Det er forventningen, at staten fremsender deres interesser i kommuneplanlægningen i 2017.

Rødovre Kommune indgår i en række samarbejder, der har relevans for kommuneplanlægningen herunder LOOP City og GREATER CoPENHAGEN.

Udkast til tidsplan

Inden forslag til Kommuneplan 2018 skal behandles politisk i december 2017, foreslår Teknisk Forvaltning, at der afholdes en debatperiode til inspiration for planarbejdet. I de seneste kommuneplanprocesser har debatperioden bestået af en række borgermøder med fagudvalgene som værter. Borgermøderne har været planlagt af de relevante fagforvaltninger.

Med afsæt i tankerne i udviklingsprojektet "Sammen om Rødovre" foreslås, at der i foråret afholdes 4 borgermøder; et overordnet temamøde om rammerne om kommuneplan og 3 sektormøder relateret til vedfærdsteknologi, beskæftigelse, naboskab, fysiske rammer m.m. Sektormøderne planlægges af fagforvaltningerne i fællesskab og afholdes på tværs af fagudvalgene. Teknik- og Miljøudvalget afholder et sektormøde. Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder et sektormøde i fællesskab. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget afholder et sektormøde i fællesskab.

På baggrund af borgermøderne afholdes et temamøde i august for Kommunalbestyrelsen, hvor input fra borgermøderne drøftes.

Efter debatperioden færdiggøres kommuneplanudkastet og forelægges til politisk behandling.

Efter den politiske behandling af Forslag til Kommuneplan 2018, skal forslaget sendes i en lovpligtig offentlig høring på minimum 8 uger. Der er mulighed for at afholde borgermøde i høringsperioden.

Herefter kan Kommunebestyrelsen vedtage kommuneplanen endeligt.

Teknisk Forvaltning forventer, at det er den siddende Kommunalbestyrelse der behandler Forslag til Kommuneplan 2018 i december 2017 og den nye Kommunalbestyrelse, der behandler den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2018 i maj-juni 2018.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Teknisk Forvaltning foreslår et temamøde for Kommunalbestyrelsen i august 2017. Temamødet vil omhandle en status på arbejdet med kommuneplanrevisionen og en forberedelse til debatperiode inden behandling af kommuneplanforslaget.

Tværfaglig organisering

Kommuneplanarbejdet er forankret i Teknisk Forvaltning og organiseret tværfagligt, så alle forvaltninger inddrages i processen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2018 april-maj 2017
Temamøde for Kommunalbestyrelsen august 2017
Behandling af Forslag til Kommuneplan 2018 på den politiske møderække i december 2017
Offentlig høring i minimum 8 uger fra januar til marts 2018
Eventuelt borgermøde i høringsperioden (besluttes sammen med behandling af Forslag til Kommuneplan 2018)
Behandling af indkomne høringssvar april 2018
Vedtagelse af Kommuneplan 2018 maj-juni 2018

Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port - endelig vedtagelse
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. august 2016 at forelægge Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering (sag nr. 117) i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016. Kommuneplantillægget med tilhørende sammenfattende redegørelse indstilles nu til endelig vedtagelse.

Kommuneplantillægget skal præcisere plangrundlaget for en bæredygtig byudvikling i det stationsnære kerneområde i den sydlige del af byudviklingsområdet Rødovre Syd, som er udpeget i Kommuneplan 2014.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er planforslaget miljøvurderet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af sagen, samt
 2. at Tillæg til Kommuneplan 2014 med tilhørende sammenfattende redegørelse offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets formål er at oprette et nyt Rammeområde 6F03 Rødovre Port, som er dannet af en del af Rammeområde 6F02 Højhusbebyggelsen Milestedet, for at fastsætte rammebestemmelser for en bebyggelse vest for Tårnvej, som skal hænge sammen med en ny større bebyggelse på den østlige side af Tårnvej.
Desuden er formålet med tillægget at ændre i bygningshøjden og parkeringsnormen for det eksisterende Rammeområde 7C01 Rødovre Stationscenter og at inddrage et mindre vejareal fra del af Rammeområde 7B02 Hendriksholm syd for Damhus Boulevard. Så der derved dannes plangrundlag for, at den fremtidige byudvikling af området, kan ske i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2014 og indenfor stationsnærhedsprincipperne, i henhold til Landsplandirektivet - Fingerplan 2013.

Ved vedtagelse af Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelsen af Lokalplan 141 Rødovre Port. Formålet med lokalplanen er at opnå en bymæssig tæt bebyggelse og at bevare en trafiksikker cykel- gangforbindelse mellem de eksisterende boligområder i vest og Rødovre Station i øst.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i kommuneplantillægget, side 11-12.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 5 høringssvar til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 - punkt: 14A, 22A, 24K, 26A og 34K.

Alle høringssvarene til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 141 er behandlet samlet og fremgår af bilag 2 med Teknisk Forvaltnings kommentarer indskrevet. De 5 høringssvar til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 omhandler bemærkninger om plangrundlag, nuværende anvendelser, bygningshøjder, bebyggelsesprocent, vindforhold og skyggegener.
Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt bilag 2 og 4 (et notat af borgermødet) efter vedtagelsen af Tillæg 5 til Kommuneplan 2014.

Afholdelse af borgermøde

I forbindelse med høringen blev der den 28. september 2016 afholdt møde i Loen på Rødovregaard. Dagsordenen for borgermødet var præsentation af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering. Der er skrevet notat af borgermødet, som indeholder borgernes kommentarer og Teknisk Forvaltnings svar - Bilag 4.

Forslag til ændring

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 vedtages med følgende ændring:

I skema på side 8 og 10 er minimumsparkeringsnormen ændret fra 1 p-plads pr. 312 m2 etageareal (svarende til minimum 120 p-pladser) til 1 p-plads pr. 188 m2 etageareal (svarende til minimum 200 p-pladser).

På grund af sagen om vejnavnsændring er der desuden fortaget en redaktionel rettelse i rammeskemaet på side 8: Under nuværende anvendelse er Avedøre Havnevej, gang- og cykelbro og vejen Storkær (for en del) ændret til Vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23.november 2015 med senere ændringer).
Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 427 af 18. maj 2016 med senere ændringer).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - januar 2017.
Offentliggørelse - februar 2017.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 5 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Skema over høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 3: Kopi af fremsendte høringssvar
Bilag 4: Referat af borgermødet den 28. september 2016

Lokalplan 141 Rødovre Port (del 1 og del 2: Designmanual) - endelig vedtagelse
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. august 2016 at forelægge Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port (del 1 og del 2: Designmanual) med tilhørende miljøvurdering (sag nr. 118) i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016. Lokalplanen med tilhørende sammenfattende redegørelse indstilles nu til endelig vedtagelse.

Lokalplan 141 Rødovre Port skaber mulighed for en byudvikling i det stationsnære kerneområde nord og vest for Rødovre Station. Området er beliggende i ét af Rødovre Kommunes fem byudviklingsområder, som i Kommuneplan 2014 er udpeget med særlige muligheder for byudvikling eller byomdannelse.

Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port vil den erstatte en del af Byplanvedtægt 8 og en del af Lokalplan 108 Boligområdet Milestedet samt en del af Tillæg 1 til Lokalplan 108 bebyggelsen Milestedet.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er planforslaget miljøvurderet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af sagen, samt
 2. at Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende sammenfattende redegørelse offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny blandet bydel - Rødovre Port - med nye boliger, som henholdsvis familieboliger og studie-/ungdomsboliger samt forskellige former for erhverv, uddannelse og 3.500 m² til detailhandel. Bydelen vil kunne rumme ca. 1.000 nye borgere, som vil have en fast daglig tilknytning til bydelen.

Der fremlægges på samme møderække, som nærværende sag, en selvstændig sag om Tillæg 5 til Kommuneplan 2014, med de nødvendige rammeændringer. Derved er der mulighed for, at godkende Lokalplan 141 Rødovre Port, som er planlagt for en tæt bymæssig bydel i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen, på side 70-72.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 35 høringssvar, som omhandler 141 punkter.

Alle høringssvarene fremgår af bilag 3 med Teknisk Forvaltnings kommentarer indskrevet.
Der har været flest kommentarer til bygningshøjder, parkeringsnorm og trafikforhold. Af disse har trafikforhold fyldt mest. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt bilag 3 og 5 (et notat af borgermødet) efter vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port.

De indsendte høringssvar, bemærkninger og indsigelser er fra borgere i Rødovre, Hvidovre og Brøndby Kommuner, grundejerforeninger, Rødovre Gymnasium, Hvidovre Kommune, DSB, Movia og HOFOR.
Høringssvarene vedrører følgende emner: Plangrundlag, arkitektur, anvendelse, byggeriets højde og herunder indkigs- og skyggegener, vindforhold, parkering, trafikforhold, klimatilpasning samt støj og støv i anlægsfasen.

Et overblik over antallet af høringssvar, hvem der har indsendt høringssvar og om hvad, samt Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil fremgår af bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende 22 ændringer/tilføjelser (i fed kursiv):

Forslag til ændringer i redegørelsen:

På side 11 - i illustrationen om parkering, er tilføjet mulighed for parkeringskælder i delområde Øst og parkeringsdæk i de to nederste etager, i de to østligt beliggende tårne i delområde Vest.

På side 14 er følgende tilføjet i teksten: I de tre tårnes to nederste etager kan placeres erhverv. I de to østligt beliggende tårne kan der desuden etableres parkeringsdæk (ud mod Tårnvej). Der placeres ikke boliger under niveauplan kote 15.

På side 17 er følgende tilføjet/rettet i teksten: Gillesager i Brøndby Kommune, samt etageboligblokkene i Kærene.

På side 19 er følgende tilføjet: Lokalplanen giver også mulighed for en fælles parkeringskælder i delområde Øst, under den eksisterende Rødovre Stationsplads, og i de to østligt beliggende tårne i delområde Vest er der også mulighed for at etablere parkeringsdæk på de to nederste etager (ud mod Tårnvej). Minimumsparkeringsnormen for delområde Vest er 1 p-plads pr. 188 m² etageareal, svarende til 200 p-pladser ved 37.500 m² bebyggelse.

På side 19 er følgende tekst tilføjet for at præcisere cykelparkering: Antallet af cykelparkeringspladser i lokalplanområdets delområde Vest og delområde Øst skal tilsammen være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og minimumsparkeringsnormen for cykler i blandet bolig- og erhvervsområder, som er 2 stk. pr. bolig og 1 ½ stk. pr. 100 m² erhverv.

På side 26 er følgende tilføjet i teksten: Bygherre skal i samarbejde med HOFOR undersøge muligheden for at separatkloakere området - Se § 12.1b.

Forslag til ændringer i bestemmelserne:

I § 2.2 er tilføjet: § 2.2c Indenfor delområde Øst kan der etableres en fælles parkeringskælder under terræn, til parkering for både delområde Øst og delområde Vest.

I § 3.1c er tilføjet: parkeringsdæk

I § 3.1e er tilføjet: Detailhandel må kun placeres i stueetagen (kote 15).

I § 3.1f er tilføjet: Der må placeres bolig på alle etager over niveauplan kote 15.

I § 3.1g er anvendelsen præciseret: I de to nederste etager, i de to østligt beliggende tårne, skal der etableres erhverv og/eller parkeringsdæk (ud mod Tårnvej).

Der er tilføjet et nyt punkt: § 3.1j Der må ikke etableres erhverv over bolig (bortset fra restaurant i det højeste tårn og hotel i de tre tårne, samt hvor erhvervet er i forbindelse med boligen, som er iht. § 3.4a).

I § 3.3a er tilføjet mulighed for enfælles parkeringskælder for hele lokalplanområdet under den eksisterende Rødovre Stationsplads (delområde Øst).

I § 5.1g er anvendelsen præciseret: Adgangen til fælles parkeringskælder i delområde Øst, sker via vejen; Rødovre Stationsvej.

I § 6.1a er parkeringsnormen ændret/forøget for delområde Vest: Der skal etableres parkeringspladser i kælder, med en minimums p-pladsnorm på 1 p-plads pr. 188 m² etageareal, svarende til minimum 200 p-pladser ved opførelse af et byggeri på 37.500 m².

I § 6.1b er ændret/tilføjet: Der må i alt maksimalt etableres 300 p-pladser for bebyggelsen i delområde Vest.

I § 6.1 er tilføjet: § 6.1c Der skal etableres minimum 120 p-pladser, som etableres i parkeringskælder under bebyggelsen i delområde Vest.

I § 6.1 er tilføjet: § 6.1e De resterende minimum 80 p-pladser for delområde Vest kan etableres i de to østligt beliggende tårnes to nederste etager (ud mod Tårnvej) og/eller i en (udvidet) parkeringskælder under delområde Øst - Se også § 2.2c.

I § 6.1 er tilføjet: § 6.1f Der kan etableres parkeringskælder i delområde Øst, til brug for Rødovre Station - både på terræn og i parkeringskælder.

I § 6.2 er tilføjet: § 6.2a Der skal etableres cykelparkering i lokalplanområdet med minimum cykelparkeringspladsnorm på 2 stk. pr. bolig og 1½ stk. pr. 100 m² erhvervsareal.

I § 7.1a er tilføjet/rettet: Lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse i delområde Øst, ud over parkeringskælder under terræn og mindre bygninger, som er nævnt i § 7.2.

I § 11.2a er tilføjet:Der skal sikres, at støjen fra jernbanen ikke reflekteres mod syd, via den nye støjskærm.

Forslag til ændringer i Lokalplan 141 (del 2: Designmanualen)

På side 13 er illustrationen, i illustrationen om parkering, tilføjet mulighed for parkeringskælder i delområde Øst og parkeringsdæk i de to nederste etager, i de to østligt beliggende tårne i delområde Vest.

Afholdelse af borgermøde

I forbindelse med høringen blev der den 28. september 2016 afholdt et borgermøde i Loen på Rødovregård.
Dagsordenen for borgermødet var præsentation af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Rødovre Port (del 1 og del 2) med tilhørende miljøvurdering. Der er skrevet notat af borgermødet, som indeholder borgernes kommentarer og Teknisk Forvaltnings svar, Bilag 5.

Lov- og plangrundlag

Lov- om Planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer).
Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 427 af 18. maj 2016 med senere ændringer).
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til udarbejdelse af dispositionsforslag for sammenhængen mellem den nye forplads og Rødovre Stationsplads.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - januar 2017.
Offentliggørelse - februar 2017.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 143 Rødovre Port - del 1
Bilag 2: Lokalplan 141 Rødovre Port - del 2
Bilag 3: Skema over høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Kopi af fremsendte høringssvar
Bilag 5: Referat af borgermødet den 28. september 2016

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 Rådmand Billes Vej - Hvidsværmervej
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 forelægges til vedtagelse og foreslås fremlagt i offentlig høring i otte uger. Det indstilles, at planforslaget ikke miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at planforslaget ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet i sammenhæng med Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken.

Lokalplanområdet er en del af kommuneplanens rammeområde 1B10 Rådmand Billes Vej - Hvidsværmervej.

I Kommuneplan 2014 kan der ifølge rammeområde 1B10 opføres tæt-lav boligbyggeri. I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 139 for Tjørneparken er det nødvendigt at skabe et nyt kommuneplangrundlag, idet den fremtidige anvendelse ændres fra kun at være tæt-lav boligbyggeri til også at omfatte etagebyggeri.

I forbindelse med gennemførelse af en renovering af Tjørneparken, har boligselskabet Lejerbo ønsket at ændre på boligstørrelserne og etablere flere boliger, herunder flere med adgang for bevægelseshæmmede. Nogle af de to-etagers rækkehuse ændres derfor til etageboliger, idet der etableres lejligheder med vandrette skel. Med dette tillæg tilføjes at der, udover tæt-lav boligbyggeri, også kan være etageejendomme i den fremtidige anvendelse.

Ved vedtagelse af Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelse af Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken, som efterfølgende fremsendes i offentlig høring.

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 vil medføre følgende ændringer i Kommuneplan 2010-2022 (der er en del af Kommuneplan 2014):

Ændring af Rammeområde 1B10:

Eksisterende ramme for

 
Fremtidig anvendelse:

Tæt-lav bolig

   
Fremtidig ramme for  
Fremtidig anvendelse:

Tæt-lav bolig, etagebolig


De øvrige rammebestemmelser forbliver uændret. 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planforslagene (Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 139 Tjørneparken) giver mulighed for, ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslaget og miljøvurderingen – 31. januar 2017.
Høring i 8 uger - fra februar 2017 – april 2017.
Endelig vedtagelse af Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 - juni 2017.
Offentliggørelse – juli 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Screening af Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2016

Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken forelægges til vedtagelse og foreslås fremlagt i offentlig høring i otte uger. Planen omfatter Lejerbos afdeling 56.

Det indstilles, at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at planforslaget ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med Forslag til Lokalplan 139 for Tjørneparken er at skabe et varieret udbud af nye boligtyper og samtidig fastholde de overordnede kvaliteter, der er i området. Med en omorganisering af bebyggelsen bliver der 30 ekstra lejligheder og mulighed for flere nutidige boliger for både familier og enlige.

Bebyggelsen fremtidssikres med en gennemgribende forsynings- og bygningsmæssig renovering og klimatiltag som regnvandshåndtering.

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har boligforeningen Lejerbo med rådgiverfirmaet NOVA5 arkitekter A/S udarbejdet et lokalplanforslag for den almennyttige boligbebyggelse Tjørneparken.Tjørneparken består i dag af 176 to-plans- og 22 ét-plans rækkehuse. Alle boligerne har 3 til 4 rum og er på ca. 83 m², hvilket betyder en meget lille variation i beboersammensætningen.

Terrændækkene i alle boliger er uisolerede, hvilket har medført skimmelsvamp i en del af bebyggelsen, der i dag står tom og afventer lokalplanen for at gennemføre en gennemgribende renovering.

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets overordnede kvaliteter, etablere flere boliger med mere varierede boligstørrelser med adgang for bevægelseshæmmede, muliggøre bæredygtige og klimamæssige forbedringer og sikre de fælles grønne arealer som rekreative arealer med offentlig adgang.

Efter lokalplanens gennemførelse vil boligantallet i de to-plans rækkehuse være øget fra 176 til 206 boliger. Boligstørrelserne ændres for at opnå en varieret beboersammensætning, så der etableres mindre boliger til unge og enlige og større familieboliger, samtidig med at en del af boligerne fastholdes i den nuværende størrelse. Udover ændring af den eksisterende bebyggelse skabes der også mulighed for at opføre en tilbygning på 12-18 m² ved hver bolig, hvilket nogle allerede har i dag.

Lokalplanen er delt op i tre delområder A, B og C. De største ændringer sker i delområde A, der omfatter de to-plans rækkehuse. (Se lokalplan kortbilag 2).

Delområde A for to-plans rækkehuse
En del af gavlboligerne kan ændres til etageboliger med udvendig trappeadgang og herunder isoleret vindfang i stueetagen.

For at muliggøre en tilbygning på gavlsiden er det nødvendigt at ændre gældende deklaration for en vejudvidelseslinje på 5 meter på begge sider af vejen, idet vejudvidelseslinjen på den sydlige del af vejen indskrænkes med 2,5 meter. Det betyder, at vejens samlede bredde efter lokalplanens gennemførelse kan udvides til 17,5 meter, hvor den i dag kan udvides til en bredde på 20 meter.

Der er endvidere udlagt byggefelter til opholdsstuer og mindre udhuse på havesiden samt overdækninger og mindre udhuse på indgangssiden. (Se lokalplan kortbilag 3 og 4).

Delområde B for et-plans rækkehuse
Til et-plans rækkehuse kan der bygges udestuer mellem vinkeludbygningerne og mindre udhuse i et udlagt byggefelt. (Se lokalplan kortbilag 4).

Delområde C for institutionen Tjørneparken
Der sker ingen ændringer i delområdet.

Fællesarealerne
De grønne fællesarealer mellem husene udpeges som rekreative arealer med offentlig adgang. Bebyggelsen kan forsynes med mindre småbygninger til tekniske installationer, miljøstationer, tørregårde og skure til cykler og barnevogne, garager og carporte. Der kan enten etableres op til ti decentrale varmecentraler eller opføres én ny varmecentral, hvor den eksisterende ligger i dag.

Kommuneplan

På grund af ændringen til etageboliger kræver lokalplanen et kommuneplantillæg. Der fremlægges på samme møderække, som nærværende sag, en selvstændig sag om Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at planforslagene (Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 139 Tjørneparken) ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om livet”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslaget og miljøvurderingen – 31. januar 2017.
Høring i 8 uger - fra februar 2017 – april 2017.
Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 139 - Tjørneparken - juni 2017.
Offentliggørelse – juli 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken
Bilag 2: Screening af Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014

Forudgående høring - Islevdal Erhvervskvarter
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning om at indkalde ideer og forslag til den forestående planlægning for Islevdal Erhvervskvarter (forhøring).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gennemføres en forudgående høring i 4 uger i henhold til Planlovens § 23 c, hvor der indkaldes idéer og forslag til den forestående planlægning for Islevdal Erhvervskvarter, samt
 2. at der afholdes dialogmøde for grundejere i Islevdal Erhvervskvarter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Kommuneplan 2014 er Islevdal Erhvervskvarter udpeget, som et af kommunens fem udviklingsområder.

I henhold til Kommuneplan 2014 fremgår det, at der er et stort behov for at se på området med fokus på en fornyelse af plangrundlaget. Det nye plangrundlag skal åbne op for, at nye potentialer kan udnyttes og derved sikre bedre fysiske rammer for erhvervsudvikling i kommunen nu og fremover. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2014, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området omfattende hele områdets anvendelse og udseende. Lokalplanen skal samtidig sikre en hensigtsmæssig udnyttelse, beskyttelse af tilstødende områder samt et attraktivt miljø gennem forskønnelse af området. I Kommuneplan 2014 er der opstillet fire overordnede målsætninger, som en ny lokalplan skal opfylde:

 • At imødekomme de seneste års ændringer i erhvervsstrukturen og skabe et attraktivt erhvervsområde til fremtidens erhverv.
 • At udnytte områdets geografiske placering og potentialet i de infrastrukturelle ændringer, som f.eks. ændret status som stationsnært område, der sker omkring området.
 • At styrke Rødovres erhvervsprofil.
 • At sikre, at erhvervsområdet kan leve op til både nutidens og fremtidens krav til bæredygtig byudvikling.

Eksisterende plangrundlag og forventede ændringer

Islevdal Erhvervskvarter er i dag omfattet af Lokalplan 70.

Desuden er lokalplanområdet omfattet af kommuneplanrammerne 1E01, IE02, 1E04, IE05 og IG11, som fastlægger de fremtidige anvendelsesmuligheder til fremstillingserhverv, værksteder, engroshandel, transport, administration, serviceerhverv, butikker til særligt pladskrævende varer samt kolonihaver (Se Bilag 2 for oversigtskort og skema med anvendelsesmuligheder for rammeområderne).
Lokalplan 70 rummer ikke de samme muligheder som kommuneplanrammerne.

En fremtidig udvikling af området vil medføre, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for ændring af rammebestemmelserne for Rammeområde IE05 Islevdal midte, hvor det forventes, at anvendelsesbestemmelserne skal ændres fra undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m. - til anvendelse der er i tråd med visionerne for området.

Dialog med grundejere

I Erhvervspolitikken, og medfølgende handlingsplan, lægges der blandt andet op til at gå i dialog med erhvervslivet om erhvervsområdernes planlægning – herunder arealanvendelse, bebyggelsesmuligheder, trafik, parkering, beplantning m.m.
I henhold til Rødovre Kommunes Erhvervspolitik foreslår Teknisk Forvaltning, at områdets grundejere inddrages tidligt i lokalplanprocessen.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der under den forudgående høring, hvor der indkaldes idéer og forslag til udviklingen for området, planlægges et dialogmøde med grundejerne indenfor lokalplanområdet.
Grundejerne i området inviteres direkte til dialogmødet, hvor Teknisk Forvaltning vil orientere om de forestående planer og skabe rammer for at grundejerne kan komme med input til planlægningen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Teknisk Forvaltning vurderer, at dialogmødet skal afholdes med bistand fra ekstern konsulent, afholdes udgiften indenfor eget budget.

Tidsplan

Forudgående høring i 4 uger fra februar til marts 2017.
Politisk behandling af resultatet af den forudgående høring i april 2017.

Bilag

Bilag 1: Planafgrænsning - Islevdal Erhvervskvarter
Bilag 2: Uddrag fra Kommuneplan 2014

Miljøtilsynsplan 2017-2020
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan hvert 4. år. Planen beskriver, hvordan tilsyn med virksomheder i Rødovre Kommune overordnet vil blive gennemført.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Miljøtilsynsplan 2017-2020 godkendes og offentliggøres.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Miljøtilsynsplanen henvender sig til borgere og virksomheder, og formålet med planen er, at fortælle om og skabe en større indsigt i miljømyndighedens tilsynsarbejde. Planen beskriver tilsynsindsatsen på miljøområdet for de virksomheder som Rødovre Kommune fører tilsyn med.

Miljøtilsynsplanen indeholder:

 • En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
 • En generel vurdering af de væsentlige miljøproblemer
 • En beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
 • En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Bekendtgørelsen om miljøtilsyn foreskriver, at der skal føres basistilsyn med listevirksomheder 1-3 gange indenfor en 3-årig periode, og der skal føres tilsyn med de øvrige tilsynspligtige virksomheder 1 gang indenfor en periode på 1-6 år. Basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold kontrolleres. Derudover føres der prioriterede tilsyn, afhængig af miljørisikovurderingen. Disse udføres som et samlet tilsyn, der som minimum omfatter de aktiviteter, der er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at 40 % af listevirksomhederne og 25 % af de øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have tilsyn hvert år.

Forslag til Miljøtilsynsplan 2017-2020 har været i offentlig høring fra 21. november - 19. december 2016. Ingen bemærkninger er modtaget.

Lov- og plangrundlag

Miljøministeriets BEK nr. 1519 af 7. december 2016 – Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Miljøtilsynsplan 2017-2020 offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside umiddelbart efter politisk behandling.

Bilag

Bilag 1: Forslag til miljøtilsynsplan 2017-2020

Takster 2017 for vand og spildevand
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Forsyningssekretariatet traf afgørelse om indtægtsrammerne for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S 15. december 2016. Afgørelserne er vedlagt mødesagen som bilag 3 og 4.

HOFOR sendte 23. december 2016 email til Rødovre Kommune, hvor de anmodede om Kommunalbestyrelsens godkendelse af følgende takster for 2017:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst – vandpris – 9,42 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen 17,91 kr. ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen 15,05 kr. ekskl. moms samt
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen 9,32 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2017 er på 17,91 kr./m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2017 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag 2-4 til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale, som HOFOR har fremsendt, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at taksterne for 2017 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009.
 • Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1235 af 10. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede vandpris ændres kun marginalt fra 2016 til 2017. Den næsten uændrede vandpris dækker over en højere takst for spildevand men en lavere takst for vand.

Tidsplan

Ifølge lovgivningen skulle taksterne have været godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2016. Dette var ikke muligt at overholde, fordi Forsyningssekretariatet først traf afgørelser om de økonomiske rammer for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S den 14. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Priser på vand og spildevand i Rødovre 2017
Bilag 2: HOFORs budgetter og priser 2017
Bilag 3: Forsyningssekretariatets afgørelse for HOFOR Vand Rødovre A/S 2017
Bilag 4: Forsyningssekretariatets afgørelse for HOFOR Spildevand Rødovre A/S 2017

Orientering om medfinansiering af klimatilpasning
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forsyningssekretariatet har godkendt aftaler mellem Rødovre Kommune og HOFOR om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 4 risikoområder for et samlet beløb på 30,7 mio. kr. I mødesagen og bilag til den redegøres for de økonomiske og praktiske konsekvenser af Forsyningssekretariatets afgørelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet den 16. februar 2016 (sag nr. 18) vedtog Kommunalbestyrelsen at indgå aftaler med HOFOR om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter på offentlige veje i 4 af de risikoområder, der er udpeget i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan. Aftalerne vedrører klimatilpasningsprojekter for et samlet beløb på anslået 30,7 mio. kr. Projekterne er en del af den samlede indsats for klimatilpasning af 5 udpegede risikoområder, som jævnfør Kommunalbestyrelsens sag nr. 203 af 24. november 2015 er anslået til at koste 379 mio. kr.

På baggrund af aftalerne mellem HOFOR og Rødovre Kommune sendte HOFOR ansøgninger til Forsyningssekretariatet om godkendelse af medfinansieringsprojekterne. 15. december 2016 traf Forsyningssekretariatet afgørelse om de økonomiske rammer for 2017 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S (prisloft).

I afgørelsen har Forsyningssekretariatet godkendt de 4 medfinansieringsaftaler mellem Rødovre Kommune og HOFOR. Forsyningssekretariatets godkendelse betyder, at projekterne nu kan sættes i gang i samarbejde mellem Rødovre Kommune og HOFOR. Forsyningssekretariatets afgørelse er vedlagt mødesagen som bilag 1. Bilaget er identisk med bilag 4 i sag nr. 9 om takster for vand og spildevand i 2017.

På mødet den 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasning af de udpegede risikoområder skal gennemføres i perioden 2016-2025. Både HOFOR og Teknisk Forvaltning havde forventet, at HOFORs tillæg til den økonomiske ramme ville blive udløst for det enkelte projekt, når det blev igangsat. Forsyningssekretariatet har imidlertid indført en ny praksis, hvor HOFORs tillæg til den økonomiske ramme bliver udløst fra og med 2017, uanset hvornår projekterne rent faktisk igangsættes. Konsekvenserne af Forsyningssekretariatets afgørelse er gennemgået i mødesagens bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Medfinansieringsbekendtgørelsen, BEK nr. 159 af 26. februar 2016.
Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Rødovre A/S.
Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, Klimatilpasningsplan.
Handlingsplan for Klimatilpasning 2014-2018.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningssekretariatets godkendelse af medfinansieringsprojekterne betyder, at vandafledningsafgiften i 2017 bliver 1,38 kr./m3 højere, end den ellers ville have været. Jævnfør mødesagens bilag 2 vil en del af dette beløb formentlig skulle tilbagebetales til vandforbrugerne i 2019.

Tidsplan

På mødet den 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasning af de udpegede risikoområder skal gennemføres i perioden 2016-2025.

Bilag

Bilag 1: Forsyningssekretariatets afgørelse af 16. december 2016 om økonomiske rammer i 2017 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 2: Notat af 3. januar 2017 om ny praksis i Forsyningssekretariatet om medfinansiering af klimatilpasning

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Damhushave
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har udarbejdet vedlagte projektforslag. Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 124, Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet. Projektforslaget søges godkendt af Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet godkendes og sendes til høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Varmeplan 2010.
Projektforslaget omhandler Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet, som er udlagt til byudvikling i Lokalplan 124. Området forventes at have et samlet varmebehov på 660 MWh.

I alt forventes det, at der bliver opført ca. 50 nye boliger i området. Området for Damhusparken er pt. ikke tilsluttet nogen kollektiv opvarmningsform, men ligger indenfor naturgasforsynet område. Bygherren for Damhusparken ønsker ikke naturgas, idet der ikke er plads til de nødvendige solceller, ligesom der ikke er afsat plads til gaskedel og skorsten.

Projektforslaget belyser de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsning af CO2 belastning i forhold til opvarmning ved brug af naturgas.
Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er miljømæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Endvidere medfører fjernvarmeforsyningen økonomiske fordele for såvel de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien) som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien).

Samfundsøkonomien:

Projektet indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på 0,9 mio. kr.
Den interne forrentning er ikke defineret, da investeringerne i varmepumper i referencen overstiger investeringen i fjernvarmenettet.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarme en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien:

Projektets selskabsøkonomiske gevinst som nutidsgevinst med en diskonteringsrente på 2 % og i form af intern forrentning er anslået til følgende:
Nutidsværdi: 1,2 mio. kr.
Intern forrentning: 21 %.

Selskabsøkonomien er således positiv.

Brugerøkonomi:

Den samlede nutidsgevinst for de nye fjernvarmekunder i dette projektforslag er anslået til 0,7 mio. kr.

Brugerøkonomien er således positiv.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2).
 • Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14. december 2011.
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 825 af 24. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen, er anslået til 0,78 mio. kr.
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fastafgift tilfalder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Rabatten er indregnet i projektforslaget.

Tidsplan

Januar 2017: Politisk behandling i Rødovre Kommune.
Februar 2017: Høringsfase på 4 uger.
Marts 2017: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling i april 2017.
April 2017: Endelig politisk behandling i Rødovre Kommune.
Maj 2017: Projektstart Såfremt høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget, startes projekteringsforløb. Bindende aftaler med kunderne (projektudvikler for Damhusparken og Damhuskroen) indgås kun med forudsætning om Rødovre Kommunalbestyrelses endelige godkendelse af projektforslaget. Udbygningen sker i foråret/sommeren 2017, tilpasset ombygning/renovering af Damhustorvet.
Projektet kan evt. opdeles i etaper af hensyn til renovering og ombygning af Damhustorvet. Af hensyn til fremdrift og koordinering i renovering/ombygning af Damhustorvet, kan det vise sig nødvendigt at investeringer i rørføringer sker før endelig politisk godkendelse af projektforslaget.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplan 124, Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet.

Orientering vedrørende samarbejde om Kagsåen
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

HOFOR og Nordvand har ansøgt om tilladelse til udledning fra Kagsåparkens regnvandsanlæg til Kagsåen. I den forbindelse har Københavns Kommune bemærket, at vandløbsforholdene berører Kagsmosen væsentligt, da mosen hyppigt oversvømmes med vand fra Kagsåen. HOFOR og Nordvand samt vandløbsmyndighederne for Kagsåen er derfor påbegyndt et samarbejde for at undersøge vandløbskapaciteten for Kagsåen i området ved Kagsmosen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

HOFOR og Nordvand har ansøgt om tilladelse til udledning fra Kagsåparkens regnvandsanlæg til Kagsåen opstrøms København og Rødovre Kommuner.
Kagsåen har en begrænset vandføringsevne på strækningen ved Kagsmosen. Derfor sker der i dag overløb fra vandløbet til mosen oftere end 15 gange årligt. Vandkvaliteten er dårlig på grund af tilløb fra overløbsbygværker i fælleskloakerede oplande. Dette er til skade for den fredede og § 3-beskyttede mose (i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3). Opstrøms Kagsmosen har igangværende og påtænkte projekter, herunder bl.a. Kagsåparkens Regnvandsanlæg indflydelse på vandløbets hydrauliske kapacitet og derved belastning med næringsstoffer af Kagsmosen. Kagsåparkens Regnvandsprojekt og Kagsmosen indgår begge i Harrestrup Å-samarbejdet om kapacitet ved skybrud. Her skal Kagsåparken tilbageholde vand og Kagsmosen er tænkt brugt til aflastningsvolumen i skybrudssituationer.

HOFOR og Nordvand samt vandløbsmyndighederne i Gladsaxe, Herlev, København og Rødovre Kommuner vil ved samarbejdet om Kagsåen få beskrevet vandføringsevnen og vurderet den hydrauliske kapacitet nedstrøms Motorring 3 til udløbet i Harrestrup Å. Dette kan danne grundlag for evt. at udarbejde mulige løsninger i forhold til at antallet af overløb fra vandløbet til Kagsmosen nedsættes. Selvom dette projekt omhandler hverdagsregn skal det samtidig tages i betragtning, at mosen skal kunne benyttes til opmagasinering af vand ved kraftige regnhændelser. Projektet har således nogen sammenhæng til Harrestrup Å-samarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Bestemmelser og ændringer vedrørende vandløb er omfattet af Bekendtgørelse af lov om vandløb - LBK nr. 1219 af 28. september 2016.
Mosen og evt. ændringer i forhold til denne er omfattet af Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse - LBK nr. 1217 af 28. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med samarbejdet indgået aftale med en rådgiver, som skal udarbejde undersøgelser og materiale til projektet. Udgiften kan afholdes indenfor driftsbudgettet til vandløb.
Rødovre Kommune forpligtiger sig ikke til anlægsudgifter med dette projekt.

Tidsplan

Opmålinger, undersøgelser og beskrivelse af løsningsforslag forventes gennemført i løbet af 2017.

Godkendelse af Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" til godkendelse. Politikken har været i høring, og der er kommet ni høringssvar.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning samt
 2. at Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. oktober 2016 (sag nr.156), at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik blev sendt i høring.

Høringen gav mulighed for, at bidragsydere og andre personer med interesse for området kunne komme med de sidste kvalificerende input. Forvaltningen har forud for formuleringen af politikken gennemført en inddragende proces, hvor borgere, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere bidrog ved borgermøde, dialogmøder og interviews. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra denne proces danner sammen med øvrig viden på området baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

Handicappolitikken i høring

Udkastet til handicappolitikken har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet og hos alle, der har deltaget i dialogmøder og interviews. Politikken er desuden lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside. Der er i alt modtaget ni høringssvar, hvoraf fire er fra borgere. Alle høringssvar er grundigt gennemgået af forvaltningen, og høringssvarene fra de officielle høringsparter er vedlagt som bilag.

Overordnet set er de konkrete forslag til indholdsmæssige ændringer indarbejdet i politikken. Derudover indeholder høringssvarene en række kommentarer og forslag til konkrete handlinger, som vil indgå i udarbejdelsen af handleplanen. Endelig er der en række bemærkninger, som er af generel karakter og ikke møntet på specifikke dele af politikken.

Forvaltningen har indarbejdet en række tilpasninger af politikken på baggrund af høringssvarene. Disse fremgår af bilag 2. Det er både redaktionelle og indholdsmæssige ændringer. De større indholdsmæssige ændringer er følgende:

 • 'Kommunikationsvanskeligheder' er tilføjet målgruppebeskrivelsen (side 2)
 • De danske, handicappolitiske grundprincipper er præciseret (side 3)
 • 'Rehabilitering' er tilføjet som en tilgang, Rødovre Kommune har fokus på, på lige fod med habilitering (side 3)
 • Visionen er forenklet, så der nu kun er én vision (side 4)
 • Det er tilføjet, at Rødovre Kommune yder grundig rådgivning og vejledning om rettigheder og muligheder både til enkeltpersoner og til familier (side 6)
 • Der er tilføjet et afsnit om vilkår for uddannelse og arbejde for mennesker med handicap (side 7)
 • Der er afslutningsvis tilføjet et nyt afsnit (Tak til), hvor processen for udarbejdelse af politikken beskrives, og bidragsyderne takkes (side 10).

Den nye handicappolitik

I den nye handicappolitik er der formuleret fire tilgange og værdier:

 • Vi behandler alle lige - men ikke ens
 • Vi har positive forventninger til alle
 • Vi finder holdbare løsninger
 • Vi har fokus på rehabilitering og habilitering.

Politikkens vision er: Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet.

For at realisere denne vision vil Rødovre Kommune arbejde med fire strategimål. Strategimålene er fremtidige mål, som Rødovre Kommune vil arbejde hen i mod:

 • Et ligeværdigt liv
 • Sammenhæng skaber tryghed
 • Stærke lokale fællesskaber
 • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Handicappolitikken følges op af en toårig handleplan, der beskriver de konkrete indsatser, som forvaltningen vil gennemføre for at nå målene. Handicappolitikken går på tværs af fagområder og forvaltninger, og derfor vil de enkelte indsatser i handleplanen blive forankret i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene får forelagt det samlede forslag til handleplan sammen med forslag til indsatser på eget fagområde.

Lov- og plangrundlag

FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes handicappolitik
Bilag 2: Udkast til ny handicappolitik - med registrerede ændringer
Bilag 3: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Handicapråd
Bilag 4: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Integrationsråd
Bilag 5: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Seniorråd
Bilag 6: Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer
Bilag 7: Høringssvar fra Ældresagen

Diverse
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Konsolidering af gasdistributionsnettet i HMN til et samlet selskab
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: TMU

Beslutning

Taget til efterretning.