Teknik- og Miljøudvalget

07-02-2017

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Peter Michael Jensen(O)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Jan Kongebro(A)

Sager 17 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sager om endelig vedtagelse af Lokalplan 124 (se bilag 2 og 3)
 3. Orientering om skadedyrbekæmpelse i 2016 i Rødovre Kommune (se bilag 4 og 5).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 3. januar til den 23. januar 2017
Bilag 2: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sager om endelig vedtagelse af Lokalplan 124
Bilag 3: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet
Bilag 4: Orientering om skadedyrsbekæmpelse i 2016 i Rødovre Kommune
Bilag 5: Kort over rotteanmeldelser 2016

Størrelse og sammensætning af bestyrelserne i BIOFOS
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal tages stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i rensekoncernen BIOFOS. Holdingbestyrelsen i BIOFOS anbefaler ejerkommunerne, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne opretholdes, men at ordningen for valg af medarbejderrepræsentanter ændres.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune meddeler BIOFOS, at vi tilslutter os, at den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret samt
 2. at Rødovre Kommune meddeler BIOFOS, at vi tilslutter os, at den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ændres til, at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaberne i BIOFOS-koncernen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af rensekoncernen BIOFOS i december 2013 aftalte de 15 ejerkommuner at evaluere størrelse og sammensætning af bestyrelserne senest 30. juni 2017. Ifølge ejeraftalens § 10.2.3 skal Holdingsselskabets bestyrelse senest 1. januar 2017 sende et oplæg til ejerkommunerne om emnet. Ejeraftalen er vedlagt mødesagen som bilag 2. Selskabets vedtægter er vedlagt mødesagen som bilag 3.

På baggrund af ejeraftalen har Holdingbestyrelsen drøftet bestyrelsens sammensætning og har 14. december 2016 sendt sin anbefaling til ejerkommunerne. Anbefalingen er vedlagt mødesagen som bilag 1. Holdingbestyrelsens anbefaling er, at den nuværende sammensætning og størrelse af bestyrelserne fastholdes. Dog foreslås det, at den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter ændres til, at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaberne i BIOFOS-koncernen.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den nuværende ordning med, at hver ejerkommune udpeger et medlem til bestyrelsen i BIOFOS, er med til at sikre en fortsat politisk forankring i ejerkommunerne af de ting, der sker i BIOFOS. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at Rødovre Kommune tilslutter sig Holdingsbestyrelsens anbefaling om at fastholde størrelsen og sammensætningen af bestyrelserne i BIOFOS.

For så vidt angår medarbejderrepræsentanter er der i dag en frivillig ordning med to medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen. Selskabslovens §140-141 giver medarbejderne ret til at have otte medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne for BIOFOS Holding A/S og BIOFOS A/S, men ingen i bestyrelserne i koncernens øvrige selskaber. Medarbejderne i BIOFOS har givet udtryk for, at de ønsker en bred repræsentation i alle fire selskaber i BIOFOS-koncernen og foreslår derfor en ny frivillig ordning med fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaberne i BIOFOS-koncernen.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den foreslåede ordning er fornuftig. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at Rødovre Kommune tilslutter sig Holdingsbestyrelsens anbefaling om en ny frivillig ordning for valg af medarbejderrepræsentanter.

Lov- og plangrundlag

Selskabsloven, LBK nr. 1089 af 14. september 2015.
Ejeraftale for "Vores Rens" koncernen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

BIOFOS anmoder ejerkommunerne om at behandle bestyrelsens anbefaling og meddele kommunens indstilling til BIOFOS senest 21. april 2017.

Bilag

Bilag 1: Holdingbestyrelsens anbefaling om bestyrelsens størrelse og sammensætning
Bilag 2: Ejeraftale for "Vores Rens" koncernen
Bilag 3: Vedtægter for BIOFOS Holding A/S af 19. maj 2016

Vestvoldens Ungdomsklub - ændring i miljøgodkendelse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vestvoldens Ungdomsklub har ansøgt om at kunne afholde klubbens to årlige løbsarrangementer på hverdage. Samtidig søger virksomheden om ændring af tidspunkt for træningskørsel med de store maskiner i skolernes ferieperioder. Disse ansøgte ændringer kræver en vilkårsændring i virksomhedens miljøgodkendelse. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til vilkårsændring.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestvoldens Ungdomsklub meddeles vilkårsændring i miljøgodkendelse samt
 2. at der træffes afgørelse om, at vilkårsændringen ikke er VVM-pligtig.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestvoldens Ungdomsklub, knallertbanen, har ansøgt om at kunne afholde de to årlige løbsarrangementer på hverdage. Klubben har desuden ansøgt om ændring af tidspunktet for 3 timers træningskørsel med de store maskiner i LUKS klasse 6 og 7 i skolernes ferieperioder. LUKS står for Landsforeningen Ungdomsringens Knallert Sektion, og er en serviceforanstaltning til service for knallertsporten som klubaktivitet. Klasserne opdeles afhængig af motorens cylindervolumen, motor-/ maskinstørrelse samt kørernes alder.

I følge knallertbanens miljøgodkendelse skal de to årlige løbsarrangementer foregå i weekenden. Knallertbanen ønsker at have muligheden for at afholde løbsarrangementerne også på hverdage, da det vil give større fleksibilitet i forbindelse med skolernes ferieperioder.

Teknisk Forvaltning vurderer, at flytning af løbsarrangementer til hverdage ikke medfører øget støj til omgivelserne, idet det samlede antal løbsdage ikke øges. Desuden vurderes støjen at være mindre generende for de nærliggende boliger. Til sammenligning er støjgrænserne lavere i weekenden end på hverdage.

Ifølge knallertbanens miljøgodkendelse må der to gange om ugen køres med maskiner i LUKS klasse 6 og 7 i tidsrummet kl. 15.00-18.00 inklusiv eventuelle pauser. Reelt set køres der i pauserne, da kørerne afløser hinanden inden for kørselstiden.Virksomheden ansøger om at udvide tidsrummet for hvornår de 3 timers træningskørsel må afholdes til kl. 13.00-18.00. Der er ikke tale om en udvidelse af træningskørslen men en øget fleksibilitet med hensyn til starttidspunktet for de tilladte 3 timers træningskørsel. Denne fleksibilitet vil give klubben mulighed for at tilbyde medlemmerne træningskørsel tidligere på dagen i skolernes ferieperioder. Med den ansøgte vilkårsændring kan der potentielt køres på banen i sammenlagt 3 timer eksklusiv eventuelle pauser.

Teknisk Forvaltning vurderer samlet, at ændring af tidsrummet for 3 timers træningskørsel i skolernes ferieperioder til kl. 13.00-18.00 ikke vil opleves som en væsentlig ændring af støjniveauet i omgivelserne, eftersom træningskørslen kun sker sammenlagt i 3 timer to gange om ugen. For overholdelse af tilladte 3 timers træningskørsel, stiller Rødovre Kommune et krav om, at knallertbanen skal føre driftsjournal med køretiderne i skolernes ferieperioder, og at driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Knallertbanen er indrettet som en knallert crossbane, og er et klubtilbud til unge i alderen 7-25 år. Et af klubbens vigtigste formål er at skabe et godt miljø for de unge, og yder dermed et stort socialpædagogisk- og kriminalpræventivt arbejde. Det vil medføre, at de ønskede ændringer ligger i tråd med det sociale aspekt for de unge, som benytter banen.

Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af de ovennævnte begrundelser, at knallertbanen kan meddeles vilkårsændring til de ansøgte ændringer.

Ansøgningen er omfattet af bilag 2 i VVM - bekendtgørelsen "Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer". Teknisk Forvaltning har udarbejdet en VVM-screening og har vurderet, at der ikke er VVM-pligt.

Teknisk Forvaltnings forslag til miljøgodkendelse har været til behandling i Vestvoldens Ungdomsklub den 19. januar 2017. Der har ikke været nogen bemærkninger til sagen.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1189 af 27. september 2016.
Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1517 af 7. december 2016.
Standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1520 af 7. december 2016.
VVM-bekendtgørelsen, nr. 1440 af 3. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vilkårsændringen er gældende fra den dato, hvor den meddeles. Vilkårsændringen offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk.

Bilag

Bilag 1: Udkast til afgørelse om vilkårsændring i miljøgodkendelse af 17. januar 2012

Trafikplan 2016
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har foretaget en revision af den gældende trafikplan "Trafikplan 2012-2024", som fastsætter rammerne for den fremadrettede planlægning og indsats på trafikområdet i Rødovre. Trafikplan 2016 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Trafikplan 2016 godkendes.

Beslutning

Sagen udsat til efter der er afholdt et temamøde, hvor borgerne kan komme med input til planen.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal have en trafikplan, som tager udgangspunkt i de aktuelle trafikforhold. Den sidste trafikplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2013.

Kommunens trafikplan beskriver det nuværende vejnet, samt hvorledes kommunen kan tilpasse og forbedre vejnettet indenfor den nærmeste årrække. Revisionen af trafikplanen er udarbejdet med henblik på, at opnå et bedre grundlæggende værktøj til brug for arbejdet inden for trafikområdet, og samtidig give et opdateret overblik over uheldsbilledet, samt hvilke projekter, der bør prioriteres.

Trafikplan 2016 definerer 6 overordnede mål, der i planperioden søges understøttet og forbedret:

 • Det skal være trygt og sikkert at færdes i trafikken.
 • Vejene skal være i en stand, som svarer til trafikkens art og mængde.
 • Vejene skal være fremkommelige og sikre en tilfredsstillende trafikafvikling.
 • Den kollektive trafik skal være et godt alternativ til bilen.
 • Vejrummet skal integreres i byrummet og tage hensyn til borgerne.
 • Stinettet skal have en struktur og standard, der understøtter at flere vælger at cykle og gå.

Målene samt hvordan de søges nået, gennem tiltag og handlinger, beskrives nærmere og mere detaljeret gennem trafikplanen, se bilag 1.

Trafikplanen er opdelt i 4 temaer: Trafiksikkerhed, Trafikstruktur, Fremkommelighed og Kollektiv Trafikbetjening.

I temaet Trafiksikkerhed gennemgås udviklingen i antallet af uheld i kommunen, uheldssituationerne og hvor uheldene er koncentreret. De overordnet konklusioner er følgende:

 • Mellem 2011-2015 er der sket 336 politiregisteret person- og materialeuheld. Der kom 67 personer til skade i trafikken, heraf 3 dræbte i tidsperioden.
 • Samlet er 24 vejkryds og to vejstrækninger udpeget som særligt uheldsbelastede.
 • De fleste trafikuheld sker i vejkryds på de store veje.
 • 9 vejstrækninger er blevet udpeget til at have et for højt hastighedsniveau.

Temaet Trafikstruktur indeholder beskrivelsen af vej- og stinettet, og hvordan det fungerer. Det har givet følgende konklusioner:

 • Vejklassificering vurderes at være tilstrækkelig.
 • Fortove bør så vidt det er muligt anlægges med ledelinjer til svagtseende.
 • Stinettet bør udvides og tilpasses til de nye boligområder, som er ved at blive bygget eller er under udvikling.

Temaet Fremkommelighed fokusér på afviklingen af biltrafikken langs kommunens veje, her har en gennemgang af trafikmængderne resulteret i følgende konklusioner:

 • Trafikmængderne ser ud til at være faldet på kommunens større veje.
 • Ved de større vejkryds kan der stadig opstår kødannelse.

Temaet Kollektiv Trafikbetjening omfatter bustrafik, letbane og metro. Den kollektive trafik er delvis kundefinansieret og kommunefinansieret. Gennemgangen af den kollektive trafik gav følgende konklusion:

 • Den nuværende kollektive busbetjening sikrer en stor dækning af kommunen med forskellige busruter. Der skal arbejdes videre med at fastholde den kollektive trafik, som et godt alternativt til bilen.

Desuden er der udarbejdet en handlingsplan med vejprojekter, som understøtter forbedringer indenfor de 4 temaer i trafikplanen. Trafikplan 2016 beskriver overordnet set, hvordan udviklingen har været siden seneste trafikplan og hvordan planlægningen samt indsatsen på trafikområdet foretages og prioriteres. Samtidig konkretiseres det, hvilke arbejder eller tiltag, der kan iværksættes indenfor det enkelte område, for at nå målsætningerne.

Teknisk Forvaltning har i løbet af efterår 2016 holdt to trafikcaféer for borgerne, hvor de uformelt kunne komme forbi og give deres meninger, bekymringer og ønsker til kende i forhold til vejnettet. Forvaltningen har derudover gennemgået tidligere borgerhenvendelser mellem 2013-2016 for forhold, som burde indarbejdes i trafikplanen. Planen sendes derfor ikke i offentlig høring.

Der er foretaget en miljøscreening af "Trafikplan 2016". Det er vurderet, at trafikplanen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering af trafikplanen. Se bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje - Lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Lov om private fællesveje - Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer - Lov nr. 425 af 18. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser. Nogle af de foreslåede anlægsprojekter indeholder trafiksikkerhedstiltag, som kan spare kommunen for udgifter ved trafikuheld.

Tiltagene kan foreslås prioriteret i forbindelse med budgetlægningen.

Tidsplan

Trafikplanen indeholder en handlingsplan med vejprojekter, som er tænkt til at kunne udføres mellem 2016-2028.

Bilag

Bilag 1: Trafikplan 2016
Bilag 2: Miljøscreening af Trafikplan 2016

Ombygning af Roskildevej 1. etape - Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgetterne (Investeringsoversigterne) i budget 2016 og 2017 er der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 11.550.000 kr. og 14.000.000 kr. til projektering og ombygning af Roskildevej 1.etape.

Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015 (sag. nr. 222) givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektering af Roskildevej 1. etape.

Der ansøges om et tillæg til anlægsbevillingen på 28.3500.000 kr. til ombygning af Roskildevej 1.etape, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 31.350.000 kr. Derudover ansøges om en anlægsbevilling (indtægt) på -2.800.000 kr. til ombygning af arealet ved Damhuskroen i henhold til udbygningsaftale med Damhus Tivoli.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt for Roskildevej 1. etape godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 28.350.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af Roskildevej 1. etape,
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb (indtægt) på -2.800.000 kr. til ombygning af areal ved Damhuskroen,
 4. at der afsættes et rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. svarende til indtægten, samt
 5. at der gives en anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af arealer ved Damhuskroen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I december 2015 fik Teknisk Forvaltning udarbejdet dispositionsforslaget ”Fra Drive Through til Drive In” for ombygningen af Roskildevej og Damhustorvet. Dispositionsforslaget blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015 (sag nr. 222). Teknisk Forvaltning fik derefter udarbejdet et projektforslag, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2016 (sag nr. 120).

Efter projektforslaget blev godkendt, er der afholdt et møde med de erhvervsdrivende på Damhustorvet omkring deres ønsker til projektet. Input fra de erhvervsdrivende samt referat fra mødet er vedlagt indstillingen som bilag 1. På baggrund af det politisk godkendte projektforslag og de erhvervsdrivendes input har Teknisk Forvaltning fået udarbejdet et detailprojekt. Ideerne og tankerne bag projektet vil blive præsenteret nedenfor og illustrationsplanen er vedlagt som bilag 2.

Indretning af Damhustorvet

I projektet er der arbejdet videre med ideerne fra dispositionsforslaget ”Fra Drive Through til Drive In”. Idéerne bag projektet er at skabe en sammenhæng mellem områdets kvaliteter og styrke torvets identitet ved at etablere enkle elementer og en sammenhængende belægning. Torvet skal derudover skabe en markant og indbydende indgang til Rødovre Kommune.

Beplantningen på Damhustorvet placeres i en løs struktur i trægrupper. Trægrupperne er med til at definere opholdsrummene på torvet. På den vestlige side af torvet arbejdes med blomsterbede, som vil være med til at understøtte områdets identitet. Blomsterbedene vil blive gentaget på arealet foran Damhuskroen for at skabe en sammenhæng på tværs af Roskildevej.

Arealet midt på Damhustorvet friholdes fra elementer og skal være torvets aktivitetsrum. Her vil der kunne afholdes fx loppemarked og julemarked mm.

På torvet etableres der et vandelement, som er trafikstyret, dvs. at højden på vandsprøjtene styres efter støjniveauet fra Roskildevej. Vandelementet vil i sommerhalvåret fungere som en støjvæg mod Roskildevej.

Der etableres en kabelbrønd med el, vand og kloak på torvet som er klargjort til, at der i fremtiden kan etableres en pavillon på torvet, hvis dette ønskes.

Belægning

På torvearealerne, midterhellen og arealet foran Damhuskroen etableres belægningen i forskellige typer, farver og størrelser af granitfliser, se vedlagte bilag 3.

For at skabe en sammenhæng mellem Damhustorvet, og arealet foran Damhuskroen etableres fodgængerfelterne også i granit. Pga. den store trafikmængde på Roskildevej, må det forventes, at der løbende skal foretages vedligehold af fodgængerfelterne.

Regnvandshåndtering

I projektet separat kloakeres Damhustorvet. Arealet er derved klargjort til, at det i fremtiden kan tilsluttes et separat kloak system. I projektet tilsluttes det til det fælles kloaksystem, som er i området.

Trafikale forhold

På baggrund af det afholdte møde med de erhvervsdrivende, er der i detailprojektet arbejdet med en løsning, hvor der åbnes op for ensrettet trafik gennem torvet til Damhus Boulevard. Denne løsning medfører, at der kan etableres flere parkeringspladser langs torvet i forhold til projektforslaget. I det nye projekt kan der etableres 27 p-pladser samt 2 invalidepladser på Damhustorvet. Der er i dag på parkeringspladsen samt vejen ved Damhustorvet 31 lovlige p-pladser samt 3 invalidepladser.

I forbindelse med at Damhustorvet lukkes ud mod Roskildevej, samt at vejen langs Damhustorvet etableres som en ensrettet sivegade, skal bus 21 omlægges. Det foreslås, at bussen omlægges ad Hvidovrevej, hvor den kører op ad Randrupvej for at komme til sin rute på Damhus Boulevard, se bilag 4. I projekteringen af 2. etape af Roskildevej vil muligheden for, at etablere en venstresvingsbane på Roskildevej i krydset Roskildevej/Veronikavej mod Randrupvej blive undersøgt, så bus 21 i fremtiden kan køre ad Roskildevej ned af Randrupvej til Damhus Boulevard.

Omlægningen af bus 21 medfører en meromkostning i forbindelse med busdriften, da det betyder at den gældende køreplan ikke kan overholdes. Trafikselskabet Movia har lavet et meget groft overslag på, at det vil koste ca. 300.000 kr. ekstra årligt.

Krydset ved Auroravej fastholdes som et signalreguleret kryds. De to fodgængerfelter på tværs af Roskildevej fastholdes. Roskildevej har således fortsat et signalanlæg øst og vest for Damhustorvet. Der lægges op til, at signalanlæggene indstilles så de i aften- og nattetimerne kører et andet signalprogram, hvor billister som kører med en højere hastighed end hastighedsgrænsen, så vidt det er muligt, møder rødt lys, når de når frem til stopstregen. Fodgængerfelterne etableres ekstra brede for at skabe bedre krydsningsforhold over Roskildevej for fodgængerne. Derudover vil de også øge opmærksomheden og synligheden af torvedannelsen. De brede fodgængerfelter vil visuelt binde torvet sammen på tværs af vejen.

Det forventes, at hastigheden på Roskildevej nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Som i projektforslaget etableres der en hævet flade på Roskildevej ved torvedannelsen og der placeres steler langs gang og cykelareal for at understøtte hastighedsnedsættelsen. Derudover indsnævres vejbanerne ved torvet visuelt med brosten langs kanten af køresporene og der etableres brostensbånd i krydset Roskildevej/Hvidovrevej i den nordlige side, for at understøtte nedsættelsen af hastigheden. Kapaciteten på Roskildevej nedsættes ikke.

Det vedlagte projekt er sendt til samtykke og udtalelse hos politiet, Vejdirektoratet samt Københavns Kommune. Kommentarer er ikke modtaget endnu, så der kan forekomme ændringer af projektet på baggrund heraf.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (LBK nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2016 og 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 31.350.000 kr. inkl. midlerne fra udbygningsaftalen med Damhus Tivoli. Viser resultatet af licitationen, at projektet ikke kan gennemføres indenfor denne ramme, vurderes det om der skal findes besparelser i projektet eller om der skal søges om ekstra midler.

Teknisk Forvaltning forventer, at projektet for Roskildevej 1. etape kan gennemføres for 28.550.000 kr. samt pengene for udbygningsaftalen på 2.800.000 kr.

De ekstra drift omkostninger på ca. 300.000 kr., der eventuelt vil være i forhold til busdriften forventes, at kunne afholdes over budgettet for busdriften. For vandelementet på Damhustorvet forventes afledte omkostninger til drift og vedligeholdelse. Udgiften er endnu ikke afklaret, og vil søges indarbejdet i budget 2018.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, på baggrund af vedlagte projekt, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden maj 2017 – december 2017.

Bilag

Bilag 1: Referat fra møde med de erhvervsdrivende
Bilag 2: Illustrationsplan
Bilag 3: Granitreference
Bilag 4: Omlægning af busrute 21

2. etape af Roskildevej fra Damhustorvet til Veronikavej - Ansøgning om anlægsbevilling til projektering
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til projektering af 2. etape af Roskildevej.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til projektering af 2. etape af Roskildevej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til projektering af 2. etape af Roskildevej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af ombygningen af 1. etape af Roskildevej søges midler frigivet til projektering af Roskildevej fra Damhustorvet til og med krydset Roskildevej/Veronikavej. Projekteringen vil tage udgangspunkt i dispositionsforslaget ”Fra ’Drive Through’ til Drive In” for Roskildevej fra maj 2015 samt detailprojekt for 1. etape af Roskildevej. I projekteringen af 2. etape af Roskildevej vil der blive fokuseret på, at skabe sammenhæng med den ombyggede del af Roskildevej ved Damhustorvet.

Baggrunden for projektet er at skabe en bedre trafiksikkerhed på Roskildevej, samt skabe en smukkere vej til gavn for handelslivet og borgere. Vejen gøres attraktiv ved, at der udføres enkelte ændringer i hastighed, parkeringsforhold, belysning og beplantning, så man får lyst til at stoppe op. Samtidig forbedres vejen for de bløde trafikanter. Både for cyklister, som kan komme hurtigere frem på cykelstien, men også for de gående som får mulighed for at krydse vejen udenfor de signalregulerede kryds.

Teknisk Forvaltning planlægger, at holde en dialog med de omkringliggende andelsboligforeninger, ejerforeninger og erhvervsdrivende med henblik på, at høre om der er lokale problemer eller ønsker til udformning af 2. etape af Roskildevej.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (LBK nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projekteringen af 2. etape af Roskildevej fra Damhustorvet til og med krydset Veronikavej kan gennemføres for 1.100.000 kr.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, på baggrund af vedlagte projekt, forventes det, at der ultimo 2017 fremlægges et detailprojekt til godkendelse. Anlægsarbejdet forventes, at starte op til april 2018.

Bilag

Bilag 1: Udsnit af dispositionsforslag Roskildevej - side 5 og 13

Ombygning af Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej - Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til projektering og ombygning af Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej.

Der er den 29. november 2016 givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering.

Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1.150.000 kr. til ombygning af Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 1.400.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte projekt for Hvidovrevej godkendes, samt
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.150.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I projektet, for ombygningen af 1. etape af Roskildevej, reduceres antallet af parkeringspladser på selve Damhustorvet. I den forbindelse er der blevet udarbejdet et projekt for at skabe flere parkeringspladser langs Hvidovrevej på delstrækningen fra Damhustorvet til Vedstedvej.

På strækningen af Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej er der i dag kun parkering i den østlige side af vejen. Vejen fremstår med fortov og cykelsti i begge vejsider på henholdsvis ca. 2,5 m og ca. 2,35 m, samt to kørespor på 3,5 m og et parkeringsspor på 2 m. Ved at indsnævre fortovet til 2 m og cykelstien til 2 m kan der etableres parkeringsspor på 2 m i begge vejsider og to kørespor på 3,25 m. Ved denne ombygning af vejen vil der kunne skabes ca. 21 ekstra parkeringspladser på den vestlige side af vejen.

Der kører i dag to busser (linje 22 og 132) på strækningen af Hvidovrevej mellem Damhustorvet og Vedstedvej. Ved at ombygge vejen, vil køresporene blive smallere end de er i dag, og busdriften kan derfor blive påvirket. Trafikselskabet Movia vurderer, at der kan være en risiko for mere trængsel på strækningen og derfor en øget udgift til busdriften.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (LBK nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at anlægsarbejdet på Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej kan gennemføres for 1.150.000 kr.

De ekstra drift omkostninger, der eventuelt vil være i forhold til busdriften forventes at kunne afholdes over budgettet for busdriften.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, og på baggrund af vedlagte projekt, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden maj 2017 – december 2017.

Bilag

Bilag 1: Plantegning af Hvidovrevej

Parkeringsforhold på Damhus Boulevard - ansøgning om anlægsbevilling til projektering
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2017 er der afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til undersøgelse samt projektering af parkeringsforholdene på Damhus Boulevard.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til undersøgelse samt projektering af parkeringsforhold på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til projektering af Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej samt
 2. at Teknisk Forvaltning afholder dialogmøde med de omkringliggende boligforeninger om ønsker til projektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I projektet, for ombygningen af 1.etape af Roskildevej, reduceres antallet af parkeringspladser på selve Damhustorvet. I budget 2017 er der derfor afsat midler til, at undersøge muligheden for at optimere parkeringsforholdene og dermed etablere flere parkeringspladser på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej.

Strækningen af Damhus Boulevard mellem Damhustorvet og Randrupvej har i dag en vejprofil på ca. 25 m i bredden. Vejen fremstår med fortov og cykelbane i begge vejsider på henholdsvis ca. 4 m og ca. 1,5 m, samt to kørespor på 4 m. I midten af vejen er der et parkeringsareal på ca. 6 m, samt plantebede med træer. På hele strækningen er der plantet træer i forkanten af fortovet, som understøtter boulevard udtrykket. Der er ca. 45 lovlige parkeringspladser på strækningen, hvoraf 7 af parkeringspladserne inddrages i forbindelse med ombygningen af Damhustorvet.

Der er i dag flere, som parkerer ulovligt på asfaltforkanten af fortovet pga. manglende parkeringspladser. Ved at etablere flere parkeringspladser på strækningen kan de ulovlige parkeringer afhjælpes og give bedre forhold for cyklister og bilister.

For at give plads til flere parkeringspladser på Damhus Boulevard kan en konsekvens være, at en del af træerne skal fjernes, og der skal genplantes træer for at bibeholde boulevardpræget. Da træerne er ved at have udlevet deres levetid med de eksisterende vækstbetingelser, kan det være en fordel at få genplantet og skabt bedre vilkår for en ny beplantning.

Teknisk Forvaltning har løseligt skitseret på forskellige muligheder for, at skabe flere parkeringspladser på Damhus Boulevard. Der er både blevet kikket på muligheden for, at etablere skråparkering og længdeparkering i forskellige kombinationer. Der vil i det videre arbejde blive undersøgt nærmere, hvilke muligheder der er for, at skabe flere parkeringspladser samtidig med, at der tages hensyn til trafiksikkerhed og boulevardpræget på Damhus Boulevard.

Teknisk Forvaltning planlægger, at afholde et dialogmøde med de omkringliggende andelsboligforeninger og ejerforeninger med henblik på, at have en dialog om eventuelle ønsker til udformning af Damhus Boulevard, dog med udgangspunkt i at løsningerne skal afstedkomme flere parkeringsmuligheder uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (LBK nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Projekteringen er indeholdt i budget 2017.
Der er ikke afsat midler til en gennemførelse af et projektforslag, ligesom der ikke er anslået et anlægsbudget.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler forventes det, at der i sommeren 2017 vil blive fremlagt et forslag til godkendelse med et økonomisk anlægsoverslag for det videre forløb.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2016.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 – Teknik- og Miljøudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016

Diverse
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.40.