Teknik- og Miljøudvalget

14-03-2017

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Jan Kongebro(A)
Michel Berg(A)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Michael Jensen(O)

Sager 28 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 24. januar til den 20. februar 2017

Forslag til ændret deklaration for Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni ABC
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kolonihaveforbundet har sendt ansøgning med forslag til ny deklaration for haveforeningen, Sommerhuskolonien ABC, som afløsning for nuværende deklaration fra 1986. Forslaget indeholder ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder at rammen for bebyggelse sættes op. Desuden fremsendes forslag til proces for lovliggørelse af eksisterende ulovligt byggeri.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til ændret deklaration for Sommerhuskolonien ABC godkendes, idet §5 dog ændres så den øvre grænse for byggeri på det enkelte havelod maksimalt udgør 60 m², samt mulighed for drivhus på maksimalt 10 m²,
 2. at forvaltningen fortsætter dialogen med Kolonihaveforbundet med henblik på at fastlægge rammerne for en lovliggørelsesproces, samt
 3. at forslag til fremtidig administrationspraksis tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har holdt en række møder med repræsentanter fra Kolonihaveforbundet om den fremtidige administration af bebyggelsen i haveforeningerne, herunder udfordringerne med ulovligt opført byggeri og behovet for en mere tidsvarende deklaration.

Kolonihaveforbundet har i forlængelse heraf med brev af 17. november 2016 ansøgt Rødovre Kommune om at ændre den gældende deklaration fra 1986 for Sommerhuskolonien ABC, Nørrevangen 43, hvor kommunen er påtaleberettiget. Ændringerne vedrører primært deklarationens bebyggelsesregulerende bestemmelser.

I den nuværende deklaration indgår både hovedhus, overdækket terrasse og skur i det bebyggede areal. Det bebyggede areal må ikke overstige 12,5 % af haveloddens areal, dog må der maksimalt være 50 m2 bebyggelse på hvert havelod. Herudover må der bygges et drivhus på max. 10 m2, som ikke indgår i det bebyggede areal.

I forslaget til ændret deklaration indgår både hovedhus, overdækket terrasse og skur på tilsvarende måde i det bebyggede areal. I forslaget må det bebyggede areal max. udgøre 70 m2, fordelt på max. 50 m2 hovedhus, max. 10 m2 overdækket terrasse og et skur på max 10 m2. Også her må der opføres et drivhus på max 10 m2, som ikke indgår i det bebyggede areal.

I forslaget sker der altså en forøgelse af det bebyggede areal på i alt 20 m2.

Kolonihaveforbundet begrunder ønsket om ændringer med den nært forestående kloakering i foreningerne. De mener, at en kloakering skaber behov for toiletter, håndvaske og badefaciliteter, som kan være svære at få indplaceret i den nuværende bebyggelse. Desuden peges i ansøgningen på, at der sker et generationsskifte i kolonihaverne, som betyder, at anvendelsen af kolonihaver ændrer karakter i retning af, at yngre mennesker og børnefamilier ønsker samme niveau af komfort, som de er vant til i dagligdagen i det omkringliggende samfund.

I kommuneplanens rammer (Rammeområde 1G07) er indskrevet retningslinjer svarende til den eksisterende deklarations bebyggelsesregulerende bestemmelser. De foreslåede ændringer kan derfor ikke ske uden et tillæg til kommuneplanen.

Forvaltningens bemærkninger

Teknisk Forvaltning har forståelse for, at beboernes ønsker og krav til et kolonihavehus har ændret sig siden 1986, hvor den nugældende deklaration blev tinglyst. Det er dog kommunens intention, at kolonihavebebyggelsen fortsat skal bevare det sommerhuspræg, der er særlig for området, så man undgår at området på sigt udvikler sig i retning af en parcelhuslignende bebyggelse. Forvaltningen mener i den henseende, at muligheden for en forøgelse på 20 m² i forslaget til en ændring af deklarationen vil være for vidtgående.

Forvaltningen har på møderne givet udtryk for dette og at muligheden for at forøge bebyggelsesprocenten måtte anses for meget begrænset. Det er forvaltningens vurdering, at den øvre grænse for en fortætning af bebyggelsen maksimalt kan strækkes til en bebyggelsesprocent på 15%, som i bygningsreglementet netop er den maksimale bebyggelsesprocent for sommerhuse. Dette vil for en typisk grundstørrelse på 400 m² svare til en bebyggelse på maksimalt 60 m² i alt. Herudover kan bygges et drivhus på maksimalt 10 m², som hidtil.

På den baggrund foreslår forvaltningen at den øvre grænse for byggeri på det enkelte havelod maksimalt er 60 m² samt mulighed for drivhus på maksimalt 10 m².

Proces for lovliggørelse

Kolonihaveforbundet har i 2016 som et led i kortlægningen af ulovligt byggeri foretaget en registrering af bebyggelsen på de enkelte havelodder ved hjælp af indsamling af opmålingsskemaer udsendt til alle beboere, se bilag. Heraf fremgår det bl.a. at 144 ud af i alt 532 havehuse er over 50 m2, som er grænsen for tilladt bebyggelse. Dette giver en indikation af, at mange af husene er for store og skal lovliggøres. Forvaltningen og Kolonihaveforbundet er enige om, at der nu skal 'trækkes en streg i sandet' - altså findes et passende niveau for hvor meget der eventuelt kan lovliggøres retligt med dispensation og hvor meget, der skal lovliggøres fysisk. For at gøre dette på en kvalificeret måde, vil det være nødvendigt at undersøge detaljer omkring de enkelte bygningers alder, placering på grunden, antal småbygninger, m.m., inden niveauet kan fastlægges. Forvaltningen ønsker at fortsætte dialogen om en lovliggørelsesproces med Kolonihaveforbundet, uafhængigt af udfaldet af arbejdet med en ny deklaration.

Fremtidig administrationspraksis

Bebyggelsen i kolonihaverne er ikke omfattet af bygningsreglementet, men reguleret i en tinglyst deklaration, hvor Rødovre Kommune er påtaleberettiget. I praksis har opgaven med godkendelse af byggeri hidtil ligget lokalt i den enkelte haveforeningsbestyrelse, som kun i særlige tilfælde har involveret kommunen. Bestyrelsen har således påtaget sig ansvaret med at håndhæve deklarationen – en opgave, der kan være vanskelig at løfte.

Under møderne med Kolonihaveforbundet har forvaltningen udtalt sig positivt over for etablering af en ordning, hvor forbundet (Kreds 3) står for meddelelse af ”byggegodkendelse” i henhold til deklarationen. Forbundet vil kunne acceptere alle ansøgninger, der ligger inden for rammerne af deklarationen. Dispensation for noget der ligger uden for rammerne af deklarationen eller ansøgning om lovliggørelse skal sendes til kommunen med foreningens og kredsens indstilling. Det blev desuden aftalt, at forbundet udviser tilbageholdenhed med at anbefale dispensationer, som under alle omstændigheder skal være velbegrundede.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes ingen særlige ressourcer til opgaven.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Gældende deklaration
Bilag 2: Ansøgning om ændret deklaration
Bilag 3: Forslag til ny deklaration
Bilag 4: Forslag til proces for lovliggørelse
Bilag 5: Opmålingsskemaer

Bæredygtighedsindsats 2017
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt det pågældende år. Ligeledes gøres status på det forrige års projekter og aktiviteter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Bæredygtighedsindsats 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal i følge Planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling – en såkaldt Agenda 21-strategi. I juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplanstrategi 2016, hvori kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt.

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt. Oversigten indeholder ligeledes kommunens resultater fra det foregående år. Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i fem overordnede indsatsområder. De fem områder er:

 • Mindre miljøbelastning
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme af biologisk mangfoldighed
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet
 • Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

For at opnå en mindre miljøbelastning vil Rødovre Kommune i 2017 blandt andet starte en ny forsøgsordning med indsamling af farligt affald fra villaer og rækkehuse, påbegynde klimatilpasningsprojekter i de udpegede risikoområder, konvertere til fjernvarme i Irmabyen samt udskifte til LED i vejbelysning og signalanlæg. For at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse indarbejdes bæredygtighed fortsat i nye lokalplaner, og der udarbejdes i 2017 en ny kommuneplan med fokus på bæredygtighed. Endvidere fortsætter Rødovre Kommune i 2017 med at plante et træ for hvert nyfødt barn og samarbejde med Bjørnebanden om at bekæmpe bjørneklo for at fremme den biologiske mangfoldighed. Ligeledes ydes fortsat faglig og økonomisk bistand til Agenda 21-gruppen.

Udkast til Bæredygtighedsindsats 2017 har været i høring fra 2. februar til 8. februar 2017 hos SeniorRådet og Handicaprådet. Teknisk Forvaltning har modtaget høringssvar fra SeniorRådet. I høringssvaret nævner SeniorRådet, at de har haft en kort høringsfrist. Hertil skal Teknisk Forvaltning bemærke, at SeniorRådet blev adviseret om den korte høringsfrist en måned i forvejen. Teknisk Forvaltning har vurderet, at SeniorRådets bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i Bæredygtighedsindsats 2017.

Ligeledes har Teknisk Forvaltning modtaget bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21-gruppen og Grundejerforeningen Nørregård, som ikke har haft udkast til Bæredygtighedsindsats 2017 i høring. Til orientering kan det oplyses, at bemærkningerne herfra i lighed med høringssvaret fra SeniorRådet generelt er positive og således ikke giver anledning til ændringer.

Lov- og plangrundlag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2016 (sag nr. 103) Kommuneplanstrategi 2016. Kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt i kommuneplanstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter politisk vedtagelse offentliggøres Bæredygtighedsindsats 2017.

Bilag

Bilag 1: Bæredygtighedsindsats 2017
Bilag 2: Høringssvar fra SeniorRådet

Letbanen - dispensation til bygge- og anlægsarbejde
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hovedstadens Letbane har i forbindelse med den planlagte anlæggelse af Letbanen søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Dispensationen er nødvendig, da nogle af bygge- og anlægsaktiviteterne, af hensyn til trafikafviklingen langs og på tværs af Ring 3, må udføres udenfor den normale arbejdstid.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Hovedstadens Letbane meddeles dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Letbanen på Ring 3 har Hovedstadens Letbane den 18. november 2016 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et udkast til dispensation fra forskriften. Udkastet til dispensation er udarbejdet med begrundelse i hensynet til trafikafviklingen langs og på tværs af Ring 3.

Ansøgningen vedrører både overskridelser af støjgrænserne i forskriften og nødvendigt aften- og natarbejde. Som bilag til ansøgningen er der fremsendt en støjhåndteringsplan, der detaljeret beskriver de forventede aktiviteter, disses varighed samt forventede gener. Det er ligeledes angivet, hvor det vil blive nødvendigt at arbejde ud over normal arbejdstid. Normal arbejdstid er mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 7-18.

Støjhåndteringsplanen indgår i udbudsmaterialet, og Hovedstadens Letbane vil i forhandlinger med entreprenører lægge vægt på, at arbejderne udføres så lidt støjende som muligt indenfor en rimelig projektøkonomi. Ligeledes vil der ved forhandling om projekttidsplanen blive lagt vægt på, at der tages hensyn til naboer ved at støjende arbejder udenfor normal arbejdstid begrænses så vidt muligt, under hensyn til både trafikafviklingen og projektøkonomien.

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes, at der er behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):

 • Krydsombygning ved Slotsherrensvej nordlig rampe – Nordre Ringvej
 • Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
 • Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes at støjgrænsen i forskriften overskrides (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):

 • Bro- og tunnelarbejde ved Harrestrup Å
 • Bro- og tunnelarbejde ved Slotsherrensvej
 • Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
 • Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

Det er på ansøgningstidspunktet ikke muligt, at angive præcise perioder for det arbejde, der kommer til at foregå udenfor normal arbejdstid, men der er angivet en anslået varighed for de forskellige delprojekter.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det er nødvendigt at meddele dispensation til, at en række delprojekter må foregå udenfor normal arbejdstid, samt til at andre delprojekter forventes at overskride støjgrænsen på 70 dB. Vurderingen er begrundet i, at arbejderne forventes at medføre uacceptable gener for trafikken langs Ring 3, hvis de udelukkende udføres i dagtimerne på hverdage. Flere af arbejderne vil desuden påvirke trafikken på de krydsende motorveje og jernbaner, hvilket vil have omfattende konsekvenser for færdslen i store dele af Hovedstadsområdet, hvis de udføres i dagtimerne.

Rødovre Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 3d i Lov om Letbane på Ring 3.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK 467 af 23. maj 2016.
Lov om letbane på Ring 3, Lov nr. 165 af 26. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensationen er gældende fra den meddeles og indtil arbejdet med Letbanen på Ring 3 er afsluttet.
Det forventes, at der indgås kontrakter med entreprenører i sensommeren 2017, hvorefter selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Det samlede anlægsarbejde forventes færdigt, så de første passagerer kan køre med Letbanen i 2024.
Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet opstartes med ledningsomlægninger primo 2018, herefter igangsættes selve arbejdet med etableringen af letbanen.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om dispensation fra bygge-anlægsforskriften
Bilag 2: Støjhåndteringsplan
Bilag 3: Dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter
Bilag 4: Forskrift for visse miljømæssige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Status på letbanens ekspropriation og stationsforplads
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hovedstadens Letbane har indledt en møderække, hvor de informerer de berørte naboer om de kommende ekspropriationer til letbanen i Ring 3. De egentlige ekspropriationer gennemføres først efter den endelige ejergodkendelse. Beslutningen om ejergodkendelsen forventes ultimo 2017.
Samtidig er Teknisk Forvaltning påbegyndt udarbejdelse af lokalplan, der muliggør en letbanestation og forplads, samt erhverv på ejendommen Slotsherrensvej 400.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ekspropriation

Hovedstadens Letbane har fremsendt vedlagte orienteringsmateriale om ekspropriation langs Ring 3 med henblik på at erhverve de nødvendige arealer for at etablere letbanen.
Ekspropriationerne er forudsat i lovgrundlaget for letbanen og er blandt andet fremlagt i VVM-redegørelsen. På baggrund af den offentlige høring er der foretaget ændringer i linjeføringen, som er behandlet i et VVM-tillæg. Ekspropriationsprocessen strækker sig over de næste år, men indledes nu med informationsmøder med de berørte naboer om processen.

Efter informationsmøderne afholdes besigtigelsesforretninger. I forbindelse med besigtigelsesforretningen vurderer ekspropriationskommission, om projektet kan godkendes eller skal justeres, efter grundejeren er blevet hørt.

Derefter kommer selve ekspropriationsforretningen, hvor erstatningens størrelse fastlægges.
Grundejeren kan klage til taksationskommissionen over erstatningens størrelse.

Der er 4 kolonihaver samt erhvervsejendommen Slotsherrensvej 400, der forventes berørt af ekspropriationen. Ekspropriationen sker på grundlag af et detaljeret skitseprojekt, og der kan komme ændringer ved detailprojekteringen.

Kommunen kan deltage med en repræsentant på møderne.

Stationsforplads

Teknisk Forvaltning har forhandlet med ejeren af Slotsherrensvej 400 om tilbagekøb af en del af ejendommen med henblik på, at etablere en stationsforplads til letbanestationen.
Vi har dog ikke kunne opnå enighed med ejeren, idet ejeren ønskede, at diverse gamle bilag skulle være en integreret del af overdragelsesaftalen.
Disse bilag forholder sig til et andet plangrundlag uden letbane og letbanestation eller indeholder krav, som er frafaldet væk i forbindelse med forhandlingerne, og vi kan derfor ikke lade bilagene indgå.

Derfor har forvaltningen fundet det mest korrekt, at det er en vedtaget og endelig lokalplan, som skal danne grundlag for ejerens kommende byggeri og en overdragelsesaftale mellem parterne eller evt. ekspropriation af arealet.

Ved denne fremgangsmåde sikres det, at eventuelle spørgsmål i relation til byggeriets størrelse og udseende er fastlagt i lokalplanen.

Teknisk Forvaltning er påbegyndt udarbejdelsen af en lokalplan, der muliggør en letbanestation og forplads, samt erhverv på ejendommen Slotsherrensvej 400.

Lov- og plangrundlag

Anlægsloven giver hjemlen for ekspropriation.
Jernbanelovens § 30 giver indholdet i ekspropriationen (at der kan eksproprieres til anlægsprojektet).
Statsloven giver fremgangsmåden for ekspropriationen.
Vejloven fastsætter erstatningsprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af letbanen er indarbejdet i budgettet med 2,1 mio. kr. om året forventet i 40 år.
Tilbagekøb eller ekspropriation af stationsforpladsen er ikke indeholdt i budgettet.

Tidsplan

Besigtigelsesforretningen for Rødovre planlægges gennemført kort tid efter ejergodkendelsen i slutningen af 4. kvartal 2017.

Lokalplanen forventes sendt i høring medio 2017 og endeligt vedtaget og offentliggjort i efteråret 2017 – forventeligt i september/oktober afhængigt af resultatet af den offentlige høring.

Bilag

Bilag 1: Notat om ekspropriationer på letbanen
Bilag 2: Oversigt over ekspropriationer i kommunerne
Bilag 3: Notat Rødovre Kommune

Cafedrøftelse af Trafikplan 2016
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse på deres møde den 7. februar 2017 og ønske om yderligere inddragelse af borgerne gives en orientering om proces og opbygning af en cafedrøftelse af Trafikplan 2016 ud fra de fire temaer: Trafiksikkerhed, Trafikstruktur, Fremkommelighed og Kollektiv trafik.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Teknik og Miljøudvalgets drøftelse på deres møde den 7. februar 2017 gives nedenstående en orientering om proces og opbygning af cafedrøftelse af Trafikplan 2016.

Cafemødet opbygges omkring de fire temaer i trafikplanen:

 • Trafiksikkerhed
 • Trafikstruktur
 • Fremkommelighed
 • Kollektiv trafik

På mødet gives en administrativ introduktion af aftenens program og en kort gennemgang af temaer og hovedfakta. Varighed 15 minutter.

Der afholdes drøftelse af to temaer samtidig, hvor deltagerne kan vælge et af temaerne. Varighed 30 minutter.

Herefter skiftes temaer og deltagerne kan igen vælge et af temaerne. Varighed 30 minutter.

Mødet afsluttes med en kort opsamling samt den videre proces.

Hovedfakta og kortmateriale vil blive lagt på bordene.
Der vil sidde embedsmænd ved bordene for at igangsætte drøftelser og notere input.

På denne måde sikres drøftelser af alle fire temaer og opsamling, som kan bringes tilbage til den videre proces og evt. indarbejdelse af input i Trafikplan 2016.

Cafemødet foreslås afholdt på Rødovregaard.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Cafedrøftelsen afholdes den 6. april 2017 kl. 19 på Rødovregaard.
Trafikplan 2016 og eventuelle input fra Temadrøftelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017.

Tiltag på vejnettet for cyklisters fremkommelighed
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

På baggrund af en positiv forsøgsperiode med "højresving for rødt tilladt" for cyklister foreslår Teknisk Forvaltning to tiltag i signalregulerede vejkryds, som kan give bedre fremkommelighed for cyklister. Det drejer sig om "højresving for rødt tilladt" for cyklister, og cyklister i hovedretningen undtaget for signalanlægget i T-kryds.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der indføres "højresving for rødt tilladt" for cyklister i signalregulerede kryds, hvor forholdene tillader det, samt
 2. at der indføres, at cyklister i hovedretningen bliver undtaget signalreguleringen i T-kryds, hvor forholdene tillader det.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. maj 2014 (sag nr. 47) taget stilling til om Rødovre Kommune skulle deltage i forsøget med "højresving for rødt tilladt " for cyklister. Det blev besluttet at afvente resultatet af forsøget. Trafikforsøget er siden da blevet afsluttet og evalueret, se bilag 1.

Konklusionen var, at en tilladelse til at lade cyklisterne svinge til højre for rødt var uproblematisk og forbedrede fremkommeligheden for cyklister.

Indførelsen af de to undtagelser for cyklister kan dog medføre forøget utryghed for fodgængere og svagtseende i de kryds, hvor det sker. I evalueringen af de to undtagelser kunne der dog ikke fastslås en konkret forringelse for de to grupper af bløde trafikanter, når der blev set på antallet af konflikter eller nærved uheld mellem dem og cyklisterne. Det påvirker dog ikke nødvendigvis den oplevede utryghed blandt fodgængere og svagtseende.

I den sidste ændring af Bekendtgørelse om vejafmærkning, nr. 1193 af 21. september 2016, er "højresving for rødt tilladt " for cyklister blevet tilføjet som lovlig vejafmærkning.

Udover "højresving for rødt tilladt ", gives der i Bekendtgørelse om vejafmærkning også mulighed for, at ligeud kørende cyklister i T-kryds kan undtages for signalreguleringens røde lys, når der er grønt for sidevejen. Ved at undtage ligeud kørende cyklister i de kryds behøver de ikke at stoppe op, når der ikke er krydsende bløde trafikanter.

I begge typer af afmærkning har de undtaget cyklisters vigepligt, for de cyklister og fodgængere, som har grønt lys i deres retninger.

Disse to tiltag vil mange steder være en lovliggørelse af den måde cyklisterne i dag allerede cykler.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der generelt indføres de to former for undtagelser i kryds for cyklisterne rundt om i Rødovre, hvor forholdene tillader det. Begge former for afmærkning sætter nogle krav til krydsene i forhold til om det må benyttes, som også skal godkendes af politiet. Udpegningen af krydsene vil derfor ske efter en vurdering af, om vejforholdene og trafiksikkerhedshensyn tillader det, samt en dialog med politiet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejafmærkning, nr. 1193 af 21. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at den nødvendige afmærkning koster ca. 6.000 kr. pr. vejkryds i gennemsnit, som kan afholdes over driften.

Tidsplan

Gennemgangen af kryds og udførelse forventes at kunne udføres og anlægges i løbet af 2017. Når projekterne er gennemført fremlægges der status på, hvilke kryds der er omfattet.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af højresving for rødt tilladt for cyklister

Orientering om Sti-, Vej- og Parkpulje 2017
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Orientering om Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter i 2017. På driftsbudgettet for vejdriften er der i budget 2017 afsat et samlet beløb på 6.000.000 kr. til driftsprojekter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de foreslåede driftsarbejder tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Til Sti-, Vej- og Parkpuljen prioriterer Teknisk Forvaltning, at der etableres en ny gangbro over Jyllingevej ved Højrisvej. Broen er blevet påkørt i 2015 og ønskes genopført. Erstatning fra forsikringsselskabet dækker en del af udgifterne til projektet. Sagen er tidligere behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2016 (sagsnr. 172). Udgifterne til genopførsel af gangbroen vurderes til at være 5.500.000 kr. ekskl. moms, hvor erstatningen udgør 1.036.987 kr. ekskl. moms. Resten af udgifterne på 4.463.013 kr. kan finansieres af Sti-, Vej- og Parkpuljen 2017.

I forbindelse med den videre projektering af genopførslen af gangbroen er der kommet usikkerhed angående de geotekniske forhold til fundamenterne. Det kommer af placeringen af de eksisterende forsyningsledninger, og deres betydning for fundamentet. Det skal indarbejdes i projektet og forventes at kunne fordyre projektet med op til 250.000 kr. De ekstra omkostninger består af merarbejder til sikring af fundamentet og projektering og styring af det arbejde.

Forvaltningen forventer derfor 4,7 mio.kr. disponeret til genopførelse af gangbro over Jyllingevej ved Højrisvej.

Resterende beløb på 1,3 mio.kr. foreslås anvendt på akutarbejder på veje, stier, cykelstier, fortove og vejbygværker i kommunen. Heraf renovering af trappe ned til tunnelen ved Rødovre Centrum, reparation af brodække på gangbro over Harrestrup Å og renovering af rækværk på rampen til tunnelen ved Nyager Skole.

Lov- og plangrundlag

Vejdriftsbudget 2017.
Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2016 (sagsnr. 172).

Økonomiske konsekvenser

I driftsbudget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter i 2017.

Tidsplan

Udføres i 2017.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i alle udvalg på møderækken i februar 2017 med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C).
Gruppe C tog forbehold, idet de ønsker yderligere forklaring på afvigelser i forhold til målopfyldelse.

Børne- og Skoleudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A,Ø og O) og et medlem tog forbehold (C).

Social- og Sundhedsudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og et medlem tog forbehold (C).

Teknik- og Miljøudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-02-2017:
Da der i forlængelse af udvalgsmøderne er fremsendt supplerende spørgsmål sendes sagen tilbage til fornyet drøftelse og behandling i fagudvalgene.

På baggrund af ovenstående beslutning i Økonomiudvalget, har Social- og Sundhedsforvaltningen efterfølgende udarbejdet notat med svar på spørgsmålene vedlagt som bilag 2 til mødesagen, som grundlag for den fornyede behandling i fagudvalgene.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Bilag 2: Bilag 2: Svar på spørgsmål til handleplan 2016

Diverse
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.25.