Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2017

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Jan Kongebro(A)
Pia Hess Larsen(A)
Michel Berg(A)
Peter Michael Jensen(O)

Sager 38 - 48

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Status på affaldssortering i Rødovre Kommune 2016 (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra den 21. februar til den 21. marts 2017
Bilag 2: Status på affaldssortering i Rødovre Kommune 2016 - Notat til Teknik- og Miljøudvalget.

Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen - endelig vedtagelse
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i otte uger fra den 14. december 2016 til den 8. februar 2017. I perioden er der kommet 14 høringssvar.

Der er på denne baggrund foretaget to ændringer i det endelige tillæg med bilag i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at Helhedsplan for Bykernen godkendes, samt
 3. at Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales,idet bygningshøjden mindskes til 2 etager i område 5F08.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre de rammeområder, der i helhedsplanen for Bykernen ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2014, således at den fremtidige byudvikling af området kan ske i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen.

Kommuneplantillægget gælder for rammeområderne 5D03 Rødovre Parkvej - Rødovre Rådhus m.m. 5D07 Egegårdsvej – Tårnvej, 5F04 Tårnvej ved Tæbyvej, 5F06 Egegårdsvej vest, 5F07 Egegårdsvej øst og 5F08 Højnæsvej nord for Rødager Alle.

Helhedsplan for Bykernen

Ifølge kommuneplanen skal byudvikling i Bykernen ske med fokus på at skabe et udvidet bæredygtigt byliv med et forløb af varierede, oplevelsesrige og sammenhængende byrum. Udviklingen skal være forankret i det lokale miljø og være bæredygtigt med hensyn til klima- og miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Helhedsplanen er en nærmere konkretisering af den vision for byudvikling i Bykernen, der ligger i Kommuneplan 2014. I helhedsplanen er der taget stilling til overordnede strukturer og principper, som skal danne rammer for fremtidige lokalplaner.

Planen viser, hvordan der kan etableres ca. 1.500 nye boliger i sammenhæng med funktioner som kultur, mindre erhvervsvirksomheder og kontorer omgivet af grønne arealer og pladser. Variation af funktion og fysisk udformning skal indbyde til oplevelse, leg, ophold og møde. Der er indtænkt klimatilpasning i form af grønne tage, urbane haver og regnvandshåndtering. En metrostation er også en del af visionen, så den kollektive trafik kan være med til at styrke bydelen som grøn og bæredygtig. Et hovedgreb for at opnå diversitet og sammenhæng er at opdele området i seks kvarterer med forskellige karakterer og etablere nye forbindelser for bløde trafikanter og bilister.

Borgermøde

Der har været afholdt et borgermøde om Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014, Helhedsplan for Bykernen og miljøvurdering den 19. januar 2017 kl. 19.00 - 21.00 på Rødovregaard. Til mødet var der omkring 50 fremmødte.

Mødet startede med en kort præsentation af Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen, som blev efterfulgt af en præsentation af helhedsplan og miljøvurdering.
Efter præsentationerne var der en kort spørge- og kommentarrunde, hvor der blandt andet blev spurgt ind til bygningshøjderne langs Højnæsvej. Man var bekymret for, at de tre etager, som planerne lagde op til, ville have skygge- og indblikskonsekvenser for beboerne på Axelhøj.
Der blev spurgt ind til de grønne strukturer i helhedsplanen, hvor der blev udtrykt ønske om grønne arealer i området. Derudover blev der spurgt ind til, hvorvidt støjberegningen tog højde for, at Rødovre Kommune planlægger at overtage affaldshåndteringen og placere denne i Bykernen.
Generelt var der en god stemning til mødet.

Forudgående dialog

Der har været afholdt en forhøring med indkaldelse af ideer og forslag i henhold til Planlovens § 23c, og et dialogmøde for grundejerne i området. Der indkom ingen høringssvar i perioden og på dialogmødet var der overvejende positiv stemning, men udtrykt bekymring for infrastruktur, og at eksisterende boligejere/erhvervsdrivende presses ud m.m.

Miljøvurdering

Sideløbende med udarbejdelsen af planforslaget er der udarbejdet en miljøvurdering, der er afgrænset til at omhandle følgende fire parametre:

 • Trafik
 • Trafikstøj
 • Regnvandshåndtering
 • Detailhandel

Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvor der bl.a. er redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i tillægget.

Høringssvar og forslag til ændringer

I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene indeholder bemærkninger og indsigelser til følgende emner: Plangrundlag, arkitektur, anvendelse, byggeriets højde og herunder indkigs- og skyggegener, parkering, øget trafik, trafikstøj, klimatilpasning, de grønne strukturer, cykelstier og ideer til at gøre området attraktivt.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at tillægget vedtages med følgende to ændringer:

 • I Rammeområde 5F08 ændres maks. antal etager til 2,5 etager med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. Dette svarer til flere af de allerede eksisterende bygninger på Højnæsvej.
 • Figuren over cykelstier på side 23 i helhedsplanen for Bykernen skifter navn til ”Nye cykelstier i Bykernen”.

Der er derudover foretaget redaktionelle rettelser.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, Lov om planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentliggøres i maj 2017.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen
Bilag 2: Helhedsplan for Bykernen
Bilag 3: Indkomne høringssvar
Bilag 4: Høringsskema med indsigelser, Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstilling
Bilag 5: Referat af borgermødet den 19. januar 2017

Resultat af forhøring til den forestående planlægning af Islevdal Erhvervskvarter
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 31. januar 2017 (sag nr. 8), at indkalde idéer og forslag til den forestående planlægning af Islevdal Erhvervskvarter. Høringsperioden var fra den 10. februar til den 10. marts 2017. I perioden blev der afholdt et dialogmøde for planområdets grundejere samt andre interesserede i Rødovre Kommune.

Vi modtog 3 høringssvar. Der skal nu tages stilling til høringssvarene og til idéer og forslag fra dialogmødet den 8. marts 2017 samt til den videre planlægningsproces for Islevdal Erhvervskvarter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag for Islevdal Erhvervskvarter i henhold til Teknisk Forvaltnings anbefaling, samt
 2. at der udarbejdes et kommuneplantillæg parallelt med lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forhøring

I forbindelse med den forestående planlægning af Islevdal Erhvervskvarter blev der i perioden den 10. februar - 10. marts 2017 gennemført en forhøring. Forhøringen blev offentliggjort ved notits i Rødovre Lokal Nyt med henvisning til Rødovre Kommunes hjemmeside, hvor der blev opfordret til at komme med idéer og forslag til udviklingen af området med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

Spørgsmål 1:
Rødovre Kommunes erhvervspolitik har fokus på at de eksisterende erhvervsområder i kommunen bliver udviklet, så de fortsat er dynamiske og funktionelle, og at muligheder for innovative og kreative virksomheders lokalisering i erhvervsområderne bliver forbedret. Hvad fungerer/fungerer ikke i området/delområderne i dag?

Spørgsmål 2:
Områdets geografiske placering og fremtidige letbanestop nord for planområdet giver nye muligheder. Hvordan kan en ny lokalplan muliggøre en udvikling og omdannelse af erhvervsområdet, som styrker erhvervslivet? Samt, hvilke muligheder skal fremtidens Islevdal Erhvervskvarter kunne bidrage med, for at gøre området attraktivt for virksomheder at etablere sig i og for ansatte at have deres daglige gang i?

Spørgsmål 3:
Udover at åbne op for nye anvendelser, vil en fremtidig lokalplan desuden skulle være med til at sikre, at arealerne ud mod de vigtigste veje gennem området bliver omdannet, så de fremstår indbydende og attraktive, uden at de mister deres funktionalitet. Hvilke tiltag kunne være med til at give området et visuelt løft?

Høringssvar

I forhøringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler om følgende emner:

 • Miljøafstandszoner (minimum som i gældende lokalplan).
 • Reduktion af tung trafik, støj- og lugtgener.
 • Forskønnelse af vej ved beplantning og forbud mod hegn (som ikke er ”grønne hegn”).
 • Forslag til virksomhedstyper i områder tæt på boliger.
 • Ønske om mulighed for begrænset detailhandel.
 • Helårsbeboelse i Parcelforeningen 1. maj.
 • Begrænsning på bygningshøjde ind mod Parcelforeningen 1. maj.
 • Skiltning mod lastbilparkering på offentlige veje.

Ønsket om Slotsherrensvej som en ”grøn port” til Islev/Rødovre nævnes i et af høringssvarene. Dette falder dog udenfor lokalplanområdeafgrænsningen og dermed for, hvad der kan reguleres med en kommende lokalplan.

Dialogmødet den 8. marts 2017

Den 8. marts afholdt Rødovre Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Planværkstedet et dialogmøde for grundejerne i lokalplanområdet samt andre interesserede i Rødovre Kommune. Mødet blev afholdt i Flüggers mødelokale i Islevdal Erhvervskvarter. Borgmesteren bød velkommen, hvorefter Byplanafdelingen fortalte om baggrunden for lokalplanen. Planværkstedet holdt en præsentation om lokalplanområdets muligheder og udfordringer, og der blev vist enkelte eksempler på, hvad der er gjort andre steder. Derefter blev der afholdt ”cafédrøftelser” i grupper med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 1. Hvad fungerer godt/skidt i erhvervsområdet i dag, og hvordan kan vi løse udfordringerne?
 2. Hvordan skal området udvikles, og hvordan ser Islevdal Erhvervskvarter ud i 2023, når letbanen er etableret?

Input fra dialogmødet

Der var tilmeldt 38 erhvervsgrundejere samt borgere/grundejere fra nærliggende boliger og Parcelforeningen 1. maj forud for mødet. Desuden var Erhvervsrådet og Rødovre Erhvervsforening repræsenteret med 6 deltagere og Kommunalbestyrelsen med 3 deltagere.

Trafikafvikling i området, konflikter mellem boliger/virksomheder og kolonihaver/virksomheder, anvendelsesbestemmelser i lokalplanen, som fratager muligheden for nogle virksomheders eksistens i området samt behov for forskønnelse var nogle af de centrale tilbagemeldinger på, hvad der fungerer dårligt i området i dag.

Områdets mangfoldighed, forskellige anvendelser og beliggenheden ved motorvejen og København blev nævnt som områdets hovedstyrker i dag.

I vedlagte bilag ”Opsamling på dialogmøde om Islevdal Erhvervskvarter” er alle input og forslag samlet og organiseret tematisk.

Teknisk Forvaltnings anbefalinger for planlægningen af området

På baggrund af det samlede resultat af høringsperioden anbefaler Teknisk Forvaltning, at der igangsættes en planlægningsproces med udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der tager udgangspunkt i, at området planlægges med fokus på stationsnærhedsprincippet og beliggenheden ved motorvejsnettet, og at de indkomne høringssvar og input fra dialogmødet indgår i overvejelserne i udarbejdelsen af plandokumenterne.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, Lov om planlægning.

Rammer om livet – Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juni 2017

Politisk behandling af planforslag og kommuneplantillæg

Juli-august 2017

Offentlig høring af planforslag

September-oktober 2017

Behandling af høringssvar

November 2017

Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

Bilag

Bilag 1: Alle indkomne høringssvar
Bilag 2: Opsamling på dialogmøde om Islevdal Erhvervskvarter

Forsøgsordning med indsamling af tøj til genanvendelse
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Der skal tages stilling til etablering af forsøgsordning om indsamling af tøj til genanvendelse. Det indsamlede tøj vil blive afsat gennem Vestforbrændings ordning for tøj og tekstiler.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der etableres en forsøgsordning med indsamling af tøj og sko, som beskrevet i sagsfremstillingen, samt
 2. at der opstilles containere til indsamling af tøj og sko hos interesserede skoler.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2016 (sag nr. 114), at opstille containere til tøj og sko på genbrugsstationen. Det fremgik desuden af sagsfremstillingen, at Teknisk Forvaltning i løbet af 2017 ville lave et oplæg til en forsøgsordning med indsamling af tøj hos private husstande.

Indsamlingen af tøj på genbrugsstationen er blevet godt modtaget af borgerne, og må betegnes som en succes. Det har eksempelvis været nødvendigt at øge antallet af tøjcontainere fra tre til fire, da de først opstillede containere ikke kunne rumme de mængder tøj, som borgerne afleverer. Reelt er antallet af containere til tøj på genbrugsstationen øget fra tre til syv, da Frelsens Hær i forvejen har tre containere stående. Siden oktober 2016 er der indsamlet omkring 6,5 tons tøj på genbrugsstationen gennem Vestforbrændings aftale med Folkekirkens Nødhjælp.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der etableres en forsøgsordning med indsamling af tøj og sko i det boligområde, som ligger i det geografisk afgrænsede område mellem Jyllingevej, Tårnvej, Slotsherrensvej og kommunegrænsen langs Harrestrup Å. Området består af både villaer, rækkehuse og etageejendomme og svarer til det område, som får afhentet storskrald tirsdage i ulige uger.

Teknisk Forvaltning har fået en henvendelse fra den grønne koordinator på Tinderhøj Skole, om at få opstillet en container til indsamling af tøj på skolen. Teknisk Forvaltning synes, det er en god idé, og vil gerne efterkomme ønsket. Derfor foreslår Teknisk Forvaltning, at de skoler, som er interesserede, skal indgå i forsøgsordningen. Teknisk Forvaltning vil i den forbindelse gerne bistå skolerne med udarbejdelse af noget informationsmateriale om forsøgsordningen.

Teknisk Forvaltning vil tage kontakt til de kommunale skoler, og til de boligforeninger i forsøgsområdet, der har en storskraldsgård, med henblik på at opstille beholdere til tøjindsamling. Ved villaer og rækkehuse med storskraldsindsamling ved fortov vil tøj blive en ny affaldstype i storskraldsordningen. Ordningen er frivillig på den måde, at skoler og boligforeninger frit kan vælge om de vil modtage en beholder til tøj. Villaer og rækkehuse kan frit vælge, om de vil stille en sæk med tøj ud til storskrald eller aflevere det på genbrugsstationen.

Ved villaer og rækkehuse indsamler renovatøren tøj i klare sække, der er sat ud til fortov. Afhentningen af tøj i storskraldsgårde og på skoler vil enten ske af renovatøren eller Folkekirkens Nødhjælp. Alt tøj fra forsøgsordningen vil blive håndteret gennem Vestforbrændings aftale med Folkekirkens Nødhjælp.

Forsøgsordningen vil blive evalueret i sommeren 2018. I evalueringen vil der blive lagt vægt på:

 • Hvordan indsamlingen på skoler og i storskraldsgårde er blevet modtaget af brugerne
 • Hvordan indsamlingen ved fortov er blevet modtaget af brugerne
 • Hvordan renovatøren har håndteret indsamlingen
 • Hvor meget tøj, der er indsamlet i forsøgsordningen
 • Hvordan kvaliteten af det indsamlede tøj har været
 • Om borgerne har oplevet forsøget som en forbedring af serviceniveauet.

På baggrund af evalueringen vil Teknisk Forvaltning udarbejde en indstilling om ordningens fremtid, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Forsøgsindsamlingen vil fortsætte, indtil Teknik- og Miljøudvalget har taget stilling til ordningens fremtid.

Med de erfaringer, der har været på genbrugsstationen, og ved at udvide den allerede etablerede tøjindsamling til skoler og storskraldsindsamlingen, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at ordningen vil flytte en ikke uvæsentlig mængde affald fra forbrænding til genanvendelse.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024, indsatsområde 10 og Regulativ for husholdningsaffald. Indsamlingen af tøj og sko, skal indarbejdes i Regulativet for husholdningsaffald ved næste revidering af dette.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til forsøgsindsamlingen af tøj og tekstiler vil kunne indeholdes i det eksisterende budget for affaldsområdet i 2017.

Det indsamlede tøj og tekstiler afsættes gennem Vestforbrænding. Tøj og tekstiler har en positiv salgsværdi på omkring 1,5 kr. pr. kg. Dette overskud går pt. til fællesordningen for genbrugsstationer i Vestforbrænding og er med til at reducere betalingen til fællesordningen. Vestforbrænding er dog ved at undersøge, hvorledes ordningen skal være fremover, således at indtægterne for salg af tøj og tekstiler, tilfalder den enkelte kommune direkte.

Der benyttes den eksisterende renovatør (Vognmandsfirmaet M.Larsen) til indsamlingen. Dette skyldes, at det kører som et forsøg, hvilket er i henhold til den eksisterende kontrakt med Vognmandsfirmaet M. Larsen.

Tidsplan

April/maj 2017: Teknisk Forvaltning kontakter skoler og boligforeninger i forsøgsområdet og undersøger, hvem der er interesserede i at få opstillet en beholder til tøjindsamling i storskraldsgården.
Juni/august 2017: Teknisk Forvaltning er behjælpelige med udarbejdelse af informationsmateriale til skolerne og Teknisk Forvaltning udarbejder informationsmateriale, som omdeles til de private husstande i forsøgsområdet.
September 2017: Indsamlingen startes.
Forår 2018: Forsøget evalueres.
September 2018: Teknisk Forvaltning udarbejder en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om ordningens fremtid.

Ordinære generalforsamlinger 2017 i HOFOR
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 24. maj 2017. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Det skal besluttes, hvordan Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat, samt
 4. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden den 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune: Rødovre Kommune er repræsenteret ved Steen Skriver Rasmussen.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 24. maj 2017.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med de forrige år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2016 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2015 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 28.492.000 kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 48.172.000 kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslår HOFOR, at Rødovre Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. De prækvalificerede i udbudsrunden er: BDO, PWC, EY og Deloitte. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil HOFOR orientere Rødovre Kommune herom.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 24. maj 2017.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2016 HOFOR Vand Holding
Bilag 2: Årsrapport 2016 HOFOR Spildevand Holding
Bilag 3: Protokollat ordinær generalforsamling 2017 HOFOR Vand Holding
Bilag 4: Protokollat ordinær generalforsamling 2017 HOFOR Spildevand Holding

Etablering af signalanlæg på Tårnvej henholdsvis ved Agerkær og Rødovre Stationsvej
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I forbindelse med udviklingen af nærområdet til Rødovre Station jf. lokalplan 141, Rødovre Port skal der etableres to nye signalanlæg til håndtering af biltrafikken. Der er udarbejdet et detailprojekt, som kan sendes i udbud nu.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at detailprojektet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved gennemførelse af Rødovre Port, lokalplan 141, skal trafikafviklingen sikres ved etablering af to nye signalanlæg på Tårnvej henholdsvis ved Rødovre Stationsvej og ved Agerkær.

Der er udarbejdet et detailprojekt for etablering af de to signalanlæg, som forventes sendt i udbud i april 2017 til udførelse i maj-august 2017.

De to trebenede signalregulerede kryds sikrer kørsel i alle retninger til/fra Tårnvej og Rødovre Stationsvej, samt Agerkær, for bilister og cyklister. Fodgængere på tværs af vejen henvises, som i dag, til gangbroerne over Tårnvej.

Der har været vurderet forskellige styringsformer for signalanlæggene og valgt, at Tårnvej prioriteres af hensyn til trafikafviklingen i de to kryds.

Signalanlæggene etableres med samordning i morgen- og eftermiddagsspidstimerne.
Uden for spidstimerne vil der være grønt for trafikken på Tårnvej. Dette betyder, at trafikanter fra sidevejene Agerkær og Rødovre Stationsvej kun vil få grønt, når der kommer trafik herfra. Dette vurderes, at give den bedste trafikafvikling både i myldretiden og i de trafiksvage perioder, hvor især trafikken fra Agerkær er meget begrænset. Denne trafikstyring vil desuden være en fordel i forhold til prioritering af busser i krydsene. Der etableres busprioritering i signalanlæggene for buslinjerne 848, 200S og 161, hvor grøntiden forlænges for busserne ved anmeldelse af dem.

Afmærkningsplanen for detailprojektet er vedlagt som bilag.

Teknisk Forvaltning er i dialog med Hvidovre og Brøndby Kommuner samt Københavns Vestegn Politi angående mulighed for nedsættelse af hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t op til krydset Tårnvej/Rødovre Stationsvej af hensyn til at forbedre mulighederne for, at bilisterne kan nå at anerkende det nye signalanlæg i god tid. Vejdirektoratet har mulighed at komme med udtalelse til hastighedsnedsættelsen jf. § 24 i Lov om offentlige veje.

Lov- og plangrundlag

Nedlæggelse af vejareal ved Rødovre Stationscenter (Kommunalbestyrelsens møde 30. august 2016, sagsnr. 119).
Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter (Kommunalbestyrelsens møde 30. august 2016, sagsnr. 135 lukket dagsorden).
Endelig vedtagelse af Lokalplan 141 - Rødovre Byport (Kommunalbestyrelsens møde 31. januar 2017, sagsnr. 5).

Vejloven.
Bekendtgørelse om vejafmærkning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.
Vejregler for byernes trafikareal.

Politiet har givet sit samtykke til etablering af signalanlæggene.

Økonomiske konsekvenser

Prisniveauet for projektet fastlægges efter indkommende tilbud på anlægsprojektet. Anlæggelse af signalanlæggene forventes at koste omkring 3,5-4,0 mio. kr. pr. stk.

Anlægsbevillingen til frigivelse blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2016, sagsnr. 135 Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter.

Tidsplan

Udbud: april 2017.
Etablering af signalanlæggene: maj-august 2017.

Bilag

Bilag 1: Afmærkningsplan for de nye signalanlæg på Tårnvej

Trekantgrunden
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2015 (sag nr. 128) blev projektet "Sammen om Rødovre" behandlet, og det blev besluttet at gennemføre en række mindre projekter herunder projekt for Trekantgrunden ved Islev Bibliotek. Projektet afstedkommer nogle mindre fysiske ændringer på arealet, som forventes gennemført i foråret/sommeren 2017, og som hermed fremlægges.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag for Trekantgrunden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Trekantgrunden indeholder i dag primært klippet græs samt nogle træer og buske, og der foregår kun meget lidt aktivitet på grunden. Den kan blive en lille oase dog midt i et trafikknudepunkt, men med en meget attraktiv beliggenhed op til Vestvolden og biblioteket.

Der har siden sommeren 2016 været en proces med dialog med brugere af biblioteket, Frivilligcentret, Torbenhuse Beboerforening (overfor Trekantgrunden), Hjerteforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Sundhedscenter vedr. mulighederne for at gøre Trekantsgrunden til et mere aktivt sted. På den baggrund er der udarbejdet en plan for grunden. I planen er der lagt vægt på fokus på naturen, sammenhæng med Vestvolden og på, at Trekantgrunden i høj grad kan være udgangspunkt for aktivitet på Vestvolden.Trekantsgrunden kan benyttes til at være et uderum og ”mellemstation”, som giver folk en følelse af natur og ikke ”bare” en græsplæne. Dette vil betyde, at græsset på en væsentlig del af arealet vil være langt med klippede stier, duftende roser og opholdsmuligheder med bl.a. borde-bænkesæt og hængekøjer. I en linje fra busstoppestedet forstærkes jorden med grus. I beplantningen i den nordlige del af grunden planlægges at etablere et insekthotel, jf. bilag.

Trekantgrunden vil således med forholdsvis få tiltag i højere grad blive indbydende for de gående trafikanter, så de inspireres til at benytte Trekantsgrunden til gennemgang, ophold og som et mødepunkt for aktiviteter/gåture ud i naturen /over på Vestvolden.

Arealet er en del af Vestvoldsfredningen med det formål at sikre udsigten til Vestvolden. Forslaget giver ingen ændringer i forhold til dette.

Lov- og plangrundlag

Arealet er i henhold til Naturbeskyttelsesloven omfattet af fredning.

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen finansieres via Projektet "Sammen om Rødovre", hvor der er afsat 150.000 kr. til Trekantsgrunden.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i maj og juni måned.

Herudover arbejdes der med ugentlig motionsgruppe, mindfulness mv., der har opstart og udgangspunkt fra Trekantgrunden.

Bilag

Bilag 1: Trekantgrunden - plan

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Herlev og Gladsaxe Kommuner har sendt VVM-redegørelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan for de to kommuner samt vandløbsreguleringssag i offentlig høring frem til den 28. marts 2017. Der er afgivet høringssvar under forudsætning af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det indsendte høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev og Gladsaxe Kommuner har sammen med forsyningsselskaberne HOFOR og Nordvand udarbejdet et projekt for at forbedre afløbsforholdene omkring Kagsåparken. I den forbindelse har de udarbejdet et omfattende materiale indeholdende VVM-redegørelse, tillæg til spildevandsplan for de to kommuner samt vandløbsreguleringssag, som har været sendt i høring fra den 20. januar 2017. Der har efterfølgende været en dialog mellem de involverede parter omkring projektet, hvorfor det først fremlægges til politisk behandling efter afgivelse af høringssvaret.

Teknisk Forvaltning har afgivet høringssvar inden fristens udløb den 28. marts 2017 med bl.a. følgende bemærkninger:

 • Rødovre Kommune støtter overordnet set gennemførelsen af Kagsåparkens Regnvandsprojekt, da projektet vil bidrage til at nedbringe antallet af overløb med fortyndet spildevand til Kagsåen, som løber ud i Harrestrup Å i Rødovre Kommune.
 • Det er endvidere Rødovre Kommunes vurdering, at det er fornuftigt at gennemføre en del af indsatsen for at reducere overløbene ved at fraseparere vejvand, så størrelsen af de planlagte bassiner kan begrænses.
 • Rødovre Kommune hilser det velkommen, at der i slutningen af 2016 blev etableret et samarbejde mellem Gladsaxe, Herlev, Københavns og Rødovre Kommuner samt Nordvand og HOFOR om at finde løsninger, så oversvømmelser med vandløbsvand fra Kagsåen ind i Kagsmosen kan begrænses til højest 1 gang hvert 5. år. Samarbejdet fortsætter nu i regi af Harrestrup Å samarbejdet, som omfatter 10 kommuner og 8 forsyningsselskaber. Rødovre Kommune forventer, at samarbejdet vil munde ud i, at der inden for en kortere årrække gennemføres en løsning, som begrænser antallet af oversvømmelser med opspædet spildevand i såvel Rødovres som Københavns del af Kagsmosen, som er naturbeskyttet og fredet, og uden at føre til uacceptable påvirkninger længere nedstrøm langs Kagsåen samt Harrestrup Å.
 • Der mangler en beskrivelse af, hvilken effekt det samlede projekt inklusive vejvandsseparering vil have på minimumsvandføringen og hverdagssituationen i Kagsåen.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
Lov om vandløb.
Lov om naturbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Høringssvaret er afgivet inden 28. marts 2017.

Bilag

Bilag 1: Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Rødovre Parkvej - Idéoplæg for identitet og forbindelse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2016, at der skulle udarbejdes et ideoplæg for Rødovre Parkvej med henblik på at skabe en attraktiv grøn forbindelse, og et mere detaljeret dispositionsforslag for strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej. Der skal nu tages stilling til forslagene og det videre forløb.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at ”Idéoplæg for Rødovre Parkvej ” af marts 2017 godkendes som princip for den videre udvikling af parkvejen, samt
 2. at ”Dispositionsforslag for delstrækning af Rødovre Parkvej fra Tårnvej til Rødovrevej" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016 (Sag nr. 46), blev der givet en anlægsbevilling på 450.000 kr. til udarbejdelse af et idéoplæg for Rødovre Parkvej. Formålet er, at skabe en bedre forbindelse på tværs af vejen mellem rådhusområdet og Rødovre Centrum, samt at styrke Rødovres identitet og den grønne forbindelse mellem Vestvolden og Damhussøen.

De grønne arealer er i dag stort set uden opholdsmuligheder og rekreative funktioner, og i forbindelse med den kommende byomdannelse i midtbyen vil det være vigtigt at skabe flere rekreative muligheder i det eksisterende parkstrøg.
Der er idag problemer med den eksisterende beplantning. På strækningen vest for Tårnvej er en del af asketræer døende som følge af sygdommen asketoptørhed.

Området er endvidere udpeget som risikoområde i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan. På mødet 24. november 2015 (sag nr. 203) blev Rødovre Kommunes kortlægning af løsningsmulighederne præsenteret for Kommunalbestyrelsen, som vedtog, at risikoområderne skal klimatilpasses inden for en periode på 10 år frem til 2025. Blandt de foreslåede løsninger var et underjordisk bassin på 3.500 m3 ved Rødovre Parkvej samt terrænreguleringer på en mindre del af Rødovre Parkvej.

Det foreslåede underjordiske bassin ved Rødovre Parkvej er med en anslået pris på 35,7 mio. kr. et af de dyreste enkeltprojekter, og giver desuden ingen synergi i form af løft af byrummet. Teknisk Forvaltning arbejder derfor sammen med HOFOR på at finde billigere og mere attraktive løsninger.

Efter aftale med HOFOR har Rødovre Centrum forberedt 4 ha. parkeringsareal for fraseparering af regnvand. Ved at håndtere det fraseparerede regnvand fra Rødovre Centrum i parkstrøget kan det foreslåede bassin formentlig gøres mindre og billigere. Måske kan bassinet helt undværes, hvis der også findes andre løsninger i området, hvor regnvand kan håndteres på overfladen.

Teknisk Forvaltning har derfor haft en dialog med HOFOR om projektet, og forslaget er justeret, så der kan være en mulighed for et fælles projekt med medfinansiering fra HOFOR af de udgifter, der er knyttet til regnvandshåndtering.

På baggrund af ovenstående er der nu udarbejdet et idéoplæg for hele Rødovre Parkvej samt et dispositionsforslag for delstrækningen mellem Tårnvej og Rødovrevej.

Idéoplægget

Udgangspunktet for ideoplægget er at skabe et mere sammenhængende strøg af bynatur, som giver flere oplevelser, når man færdes igennem området og som inspirerer til ophold, bevægelse og leg. Mere bynatur vil også styrke biodiversiteten og skabe kontrast til de omgivende boligområder.

Der er lagt vægt på at give de større grønne områder forskellig identitet. En ”å” slynger sig langs Rødovre Parkvej gennem parkstrøget mellem Højnæsvej og Rødovrevej. Vand er altid attraktivt og samtidig kan åen aflede og forsinke regnvandet. På det grønne areal på den modsatte side af Rødovre Parkvej tænkes der indrettet opholdspladser og ved biblioteket en græs / blomsterhave også til ophold. Mod vest på det grønne område ved Rødovrehallen tænkes der skabt gode muligheder for motion og bevægelse.

I idéoplægget foreslås et samarbejde med de tilstødende grundejere om enkelte delområder, idet dette vil kunne styrke sammenhængen betragteligt. Det vil være op til de enkelte grundejere, og det kunne være et spændende projekt under ”Sammen om Rødovre”, hvor mange kan bidrage til byens rum.

Dispositionsforslag for Rødovre Parkvej fra Tårnvej til Rødovrevej

I forlængelse af idéoplægget er der udarbejdet et mere detaljeret forslag for del-strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej, idet en bedre forbindelse på tværs specielt mellem rådhuset og Rødovre Centrum vil have stor betydning for en sammenhængende bykerne.

Udgangspunktet for planen har været en hastighedsnedsættelse, og planen er udarbejdet således, at parkvejen stadig fungerer trafikalt. Busholdeplads og taxiparkering er fastholdt med vendemulighed i begge retninger. For bymidten vil det være en stor gevinst, hvis den vestlige vendemulighed udgår jf. alternativ forslag i dispositionsforslaget side 13. Dette vil give en bedre grøn sammenhæng på tværs af vejen, men det forudsætter en omlægning af busrute 132.
Der er i forslaget alene medtaget kommunale arealer, men dette kunne udbygges til de tilstødende arealer, jf. side 15 i idéoplægget.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Parkvej er i Kommuneplan 2010 – 2022 udlagt til grønt strøg med følgende retningslinje: ”Rødovre Parkvej med omgivende grønne arealer skal fastholdes med parkkarakter og som en grøn forbindelse mellem landskabsstrøgene Vestvolden og Harrestrup ådal.”

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et overslag over investeringsbehov opdelt på 3 etaper.

1. Bymidten fra Tårnvej til Højnæsvej inkl bibliotekshaven

Samlet anlægsøkonomi

9,5 mio.kr.

Medfinansiering Hofor jf. klimatilpasningsplan

-0,4 mio.kr.

I alt til investeringsoversigt

9,1 mio.kr.

2. Fra Højnæsvej til Rødovrevej inkl. grønne områder

Samlet anlægsøkonomi

9,0 mio.kr.

Medfinansiering Hofor jf. klimatilpasningsplan,skønnet

-2,5 mio.kr.

I alt til investeringsoversigt

6,5 mio.kr.

3. Fra Tårnvej til Korsdalsvej

I alt til investeringsoversigt

7,0 mio.kr.

Der er i overslagene indregnet, at træer plantes som børnetræer.

Tidsplan

Gennemførelsen vil afhænge af prioritering af anlægsmidler, men kan eksempelvis være:
2018 – 1. etape fra Tårnvej til Højnæsvej
2019 – 2. etape fra Højnæsvej til Rødovrevej
2020 – 3. etape fra Tårnvej til Korsdalsvej.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Parkvej, Idéoplæg - skærmudgave
Bilag 2: Rødovre Parkvej, Dispositionsforslag - skærmudgave

Handleplan for sundhedsindsatsen 2017
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen i 2017 til godkendelse. De overordnede fokusområder for 2017 er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering. I handleplanen beskrives fokusområderne og de konkrete indsatser.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Mange af de indsatser, der tidligere har været beskrevet i handleplanerne, er nu overgået til drift og vil ikke blive beskrevet yderligere i handleplanen for 2017.

Handleplan for sundhedsindsatsen fokuserer i år mere på en beskrivelse af prioriterede fokusområder for året. Fokusområderne er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2017 arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

Der vil i 2017 blive arbejdet målrettet på at komme ud, hvor borgerne er og præge de rammer, borgerne færdes i til dagligt i en sundere retning. Derudover vil der i 2017 være målrettede indsatser for overvægtige børn, borgere som oplever begyndende stress, borgere på sygedagpenge og mænd. Tobaksforebyggelsen bliver styrket, særligt i forhold til en indsats for de unge rygere ved at støtte op om Kræftplan IV. Ligeledes vil der i 2017 blive arbejdet med udviklingen af en samlet plan for den patientrettede forebyggelsesindsats. I forhold til kræftrehabiliteringen vil der blive arbejdet med at styrke samarbejdet på tværs, så flere sårbare borgere gør brug af kræftrehabiliteringen.

Prioriteringen af sundhedsindsatserne og udviklingen af disse foretages ud fra evidensbaserede metoder. Alle indsatser dokumenteres og følges op på for at sikre, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber mest sundhed og værdi for borgerne. I forbindelse med opstart af de forskellige indsatser vil der blive udarbejdet beskrivelser, hvor blandt andet mål, succeskriterier og evaluering af indsatsen beskrives i samarbejde med de relevante aktører.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årlig status på fokusområderne.

Der vil i 2017 blive afholdt en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 516.859 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen (se bilag 2).

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter på sundhedsområdet. Undtagelser i forhold til dette gælder for indsatserne seksuel sundhed og medlemskab af og aktiviteter i Sund By Netværket.

De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i Sundhedscenteret eller på Ældre- og Handicapområdet.

Tidsplan

April 2017: Handleplan for sundhedsindsatsen 2017 forelægges.
September 2017: Temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.
Februar 2018: Status på fokusindsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen forelægges.

Bilag

Bilag 1: Endelig Handleplan for sundhedsindsatsen i 2017
Bilag 2: Økonomioversigt handleplan for sundhedsindsatsen 2017

Diverse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.55.