Teknik- og Miljøudvalget

10-10-2017

Medlemmer

Formand Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Peter Michael Jensen (O)
Jan Kongebro (A)

Sager 103 - 107

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Miljøstyrelsens forsøg med sortering af dagrenovation (se bilag 2)
 3. Konsekvenser for grundvandsspejl af kraftig nedbør (se bilag 3)
 4. Undersøgelse for nyt pesticid i drikkevand (se bilag 4-6)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 22. august til 14. september 2017
Bilag 2: Miljøstyrelsens forsøg med sortering af dagrenovation
Bilag 3: Konsekvenser for grundvandsspejl af kraftig nedbør
Bilag 4: Orientering om undersøgelse af nyt pesticid i drikkevand
Bilag 5: 2017-06-16 Status HOFORanalyser for Chloridazon og nedbrydningsprodukter
Bilag 6: MSTbrev - despenyl-chloridazon og drikkevand

Revision af Fingerplan 2017 - spor 2
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

De ti LOOP City kommuner har udarbejdet et fælles høringssvar til revision af Fingerplan 2017 – spor 2. Høringssvarene handler om behovet for at revurdere, hvordan Fingerplanen skal regulere den fysiske arealanvendelse i hovedstaden. Høringssvaret er et principielt oplæg mere end egentlige arealudpegninger. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at høringssvaret til revision af Fingerplan 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har inviteret hovedstadskommunerne til at byde ind med ønsker til revision af Fingerplan 2017. Høringssvaret tager udgangspunkt i de fire udfordringer præsenteret af Erhvervsstyrelsen.

LOOP CITY ønsker generelt en tydeligere sammenhæng mellem den politiske vision for hovedstaden og Fingerplanens regulering. Udviklingen i Hovedstadsområdet skal ske med udgangspunkt i Fingerbystrukturen. Der ønskes en konstruktiv dialog og kommunalt råderum.

Hovedemnerne i høringssvaret handler om:

 • Stationsnærhedsprincippet
 • De grønne kiler
 • Erhvervsplanlægning for hele LOOP CITY

Ønskerne er inddelt i seks forslag grundet den skabelon, som Erhvervsstyrelsen har valgt som indgang til at afgive høringssvar.

Overskrifterne på de seks forslag er grupperet under hver af de fire udfordringer:

Plads til voksende befolkning og ændrede livsstil:

1.    Mulighed for stationsnær byudvikling

For at sikre det bedst mulige afkast ved investeringer i skinnebåren kollektiv trafik, skal Fingerplanen åbne mulighed for at byudvikle de stationsnære kerneområder. Herunder arealer der er omfattet af grøn kile og andre ikke intensive arealreservationer.

For Rødovre har forslaget betydning for en eventuel fremtidig byudvikling af kolonihaveområdet ved letbanestationen "Rødovre Nord" i Islev.

Hvis forslaget bliver taget til efterretning vil det således være muligt at udnytte hele det stationsnære kerneområde i Islev.

2.    Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter

Definitionen af ”byfunktioner af regional karakter” (Fingerplan 2013 § 6, stk. 3 og § 11, stk. 3) ændres, så det i det indre byområde og i den inderste del af det ydre byområde ikke er spørgsmålet om, hvorvidt funktionen har et opland, der rækker udover kommunegrænsen, der afgør, om der er tale om en regional funktion.

Forslaget har betydning for Rødovre Centrum og Rødovre Port. Tages forslaget til efterretning sikres Rødovre Centrum muligheder for funktioner af regional karakter, der genererer stor trafikmængde.

Erhvervslokalisering:

3.    Anvendelsen af motorvejsnære erhvervsområder

Fingerplanen skal fastlægge hvilke motorvejsnære erhvervsområder, der skal prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder. Udpegning skal ske i tæt dialog med de respektive kommuner.

Forslaget giver større kommunalt råderum.

4.    Udtagelse af Avedøre Holme som areal forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB)

LOOP CITY ønsker at udpegningen af Avedøre Holme til VSB udgår af Fingerplanens § 11, stk. 5 samt kortbilag I, således at erhvervsområdet overgår til en bred vifte af produktionsvirksomheder samt transport- og distributionserhverv.

Forslaget har ingen væsentlig betydning for Rødovre.

Effektiv mobilitet for personer og varer:

5.    Nye stationsnære områder

Yderligere udbygning af den kollektive trafik med flere letbaner og metro.

Forslaget peger på en udvikling af bedre offentlig transport til eksisterende sorte pletter i den offentlige trafik som Rødovre Centrum, Hvidovre Hospital, Brøndby Stadion og tilsvarende.

Forslaget understøtter således tankerne om en Metro til Rødovre.

Grønne kiler:

6.    Justering af afgrænsning af de grønne kiler og samlet planlægning for anvendelsen af kilerne.

LOOP CITY kommunerne ønsker en dialog om udarbejdelse af en samlet planlægning og overordnet administrationsgrundlag for de grønne kiler som grundlag for at præcisere anvendelsen af kilerne og justere afgrænsningen af de grønne kiler.

Forslaget peger på nødvendigheden af at reducere støjen fra gennemskærende motorveje, hvilket i Rødovre er særligt relevant langs Motorring 3. Samtidig peger forslaget på muligheden for at restarealer eksempelvis mellem motorvejsindfletningen fra "Frederiksundsmotorvejen" til Rødovre kan anvendes til fritidsanlæg og andre fællesanlæg, der ikke er støjfølsomme.

Tidsfristen for høringen er 15. oktober 2017. Svaret er derfor givet med forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Erhvervsstyrelsen oplyser, at målsætningen er at gennemføre ændringerne med virkning fra 2018. 

Bilag

Bilag 1: Mulighed for stationsnær byudvikling
Bilag 2: Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter
Bilag 3: Anvendelsen af motorvejsnære erhvervsområder
Bilag 4: Justering af areal forbeholdt virksomheder m særlige beliggenhedskrav (VSB)-Avedøre Holme
Bilag 5: Nye stationsnære områder
Bilag 6: Justering af afgrænsning af de grønne kiler og samlet planlægning for anvendelsen af kilerne
Bilag 7: Oversigt over enkeltforslag
Bilag 8: Følgebrev til høringssvar om revision af Fingerplan spor 2

Vinterberedskab 2017-2018
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et lavt og et normalt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 3. november 2017 til 5. april 2018. Vinterberedskabet er uændret i forhold til sidste år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2017-2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet det undersøges, hvorledes at busstoppestederne kan opprioriteres. Såfremt der er økonomiske konsekvenser forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2017-2018. Beredskabet er gældende i perioden 3. november 2017 til 5. april 2018. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

 1. På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.
 2. På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normal arbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser offentliggøres i Rødovre Lokalnyt og lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk. Se bilag 1.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab. Normalt beredskab omfatter perioden fra 1. december 2017 til og med 15. marts 2018. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne leverandører står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald.

Ved udkald til snerydning udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.

1 mekaniker på værkstedet.

1 maskinfører til læsning af vejsalt.

21 traktorer, heraf 15 eksterne leverandører.

3 lastbiler.

Ved udkald til saltning udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet.

1 mekaniker på værkstedet.

1 maskinfører til læsning af vejsalt.

6 traktorer.

3 lastbiler.

Eksterne leverandører kan ikke vinterbekæmpe med salt og bruges kun til snerydning.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Lavt beredskab omfatter perioden fra 3. november 2017 til 30. november 2017 og fra 16. marts 2018 til 5. april 2018. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og de eksterne leverandører står til rådighed for udkald til snerydning udenfor normal arbejdstid. Eget mandskab kan i disse perioder indkaldes frivillig mod rådighedsbetaling. Ved lavt beredskab udenfor normal arbejdstid kan der opstå underbemanding på vagtholdene.

Rødovre Kommune er ved at forlænge samarbejdet med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Glostrup Kommuner om vintertjeneste på Ring 3. Der forventes indgået en ny aftale som går fra vinteren 2017-2018 til 2020-2021. Rødovre Kommune betaler for snerydning af vejbaner og cykelstier på Ring 3. Udgiften i forbindelse med samarbejdet udregnes på baggrund af kilometer vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 79-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 3. november 2017 til 5. april 2018.

Bilag

Bilag 1: Snerydning i Rødovre Kommune 2017-2018

Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2017-2020
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestvolden med tilliggende grønne arealer er fredet, og i henhold til fredningen skal der udarbejdes en Pleje- og Anlægsplan, som minimum skal revideres hvert 5. år. Planen skal udarbejdes i et samarbejde mellem beliggenhedskommunerne, Slots- og Kulturstyrelsen samt Naturstyrelsen, som er tovholder. Alle skal godkende planen, før den er gældende. Generelt er der tale om mindre justeringer i forhold til den tidligere, herunder med justeringer, som følge af reviderede love og bekendtgørelser, ligesom resultatet af Befæstningsprojekterne er indarbejdet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Pleje- og Anlægsplan 2017 - 2020 godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 1996 blev Vestvolden fredet og af fredningsbestemmelserne fremgår det, at beliggenhedskommunerne i samarbejde med Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen skal udarbejde en Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden gældende for max. 5 år.

Der blev i november 2010 godkendt en Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden for 2011 – 2015, og det har derfor været nødvendigt at udarbejde et forslag til en ny Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden gældende frem til 31. december 2020.

I forhold til den tidligere Pleje- og Anlægsplan er alle de hidtidige muligheder fastholdt. Derudover er der indarbejdet enkelte nye muligheder for Rødovre Kommune, herunder:

 • Nye stier fra Irmagrunden, dels til Espelunden Park og mod vest til boldbanerne og Vestvolden
 • Mulighed for en overdækning af rullehockeybanen samt anlæggelse af en ekstra bane
 • Mulighed for etablering af ekstra toiletbygning på opvisningsbanen i Espelunden
 • Opholds og aktivitetsmuligheder ved Oplevelsescentret Vestvolden, f.eks. i form af en militær træningsbane for børn
 • Mulighed for genopførelse af historisk toilethus og vagtbygning i Ejbylejren samt synliggørelse af hele Ejbylejren (rydning af krat)
 • Mulighed for istandsættelse af Hvissinge Batteri nord for Jyllingevej, så den historiske sammenhæng bedre kan opleves fra den planlagte bro over Jyllingevej
 • Mulighed for renovering af den historiske bro ”Rødebro”.

Det skal bemærkes, at Pleje- og Anlægsplanen for Vestvolden kun angiver muligheder. Etablering af anlæggene vil derfor være op til en politisk prioritering.

Slots- og Kulturstyrelsen har i lighed med tidligere indhentet forhåndstilladelse i forhold til fortidsmindebeskyttelsen, således at der umiddelbart er mulighed for de mere driftsmæssige ting, når planen er tiltrådt af alle beliggenhedskommunerne.  Dette gælder eksempelvis opsætning af bænke langs voldgaden, opsætning af informationstavler, stirutemarkering, redningskranse, træbomme, sikkerhedshegn mv. i henhold til bilagsdelen i Pleje- og Anlægsplanen for Vestvolden 2017-2020, bilag 6, Inventar. Ligeledes kan voldalleen fornys. Som noget nyt gives der tilladelse til stødfræsning af træstubbe til 10 cm under terræn, hvilket betyder, at træerne ikke skyder igen, og arealet lettere kan holdes. Derudover gives der mulighed for at grøfterne kan oprenses. Der henvises også til Bilagsdelen til Pleje- og Anlægsplan 2017 – 2020, Bilag 2, Slots- og Kulturstyrelsen – 5 årig tilladelse.

Ved udarbejdelsen af Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017 - 2020 har der i overensstemmelse med fredningen, forud for den politiske behandling, været indkaldt udtalelser fra de høringsberettigede. Generelt er der kommet mange positive tilkendegivelser. De konkrete forslag og bemærkninger med kommentarer fremgår af forordet. Teknisk Forvaltning vurderer at Pleje- og Anlægsplan 2017-2020 samlet set har et tilfredsstillende indhold.

Lov- og plangrundlag

Fredningskendelse af 28. juni 1996.

Ethvert tiltag på fortidsmindet (selve volden) vil kræve tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen, bortset fra de tiltag, der på forhånd er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, jvf. bilag 2.

I hele fredningsområdet kræver nye tiltag en fredningstilladelse, hvis de ikke er detaljeret beskrevet i Pleje- og Anlægsplan 2017 – 2020.

Økonomiske konsekvenser

I sig selv medfører ”Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017 – 2020” ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt de beskrevne tiltag ønskes realiseret, vil det forudsætte en politisk stillingtagen, herunder med forslag til finansiering og med beskrivelse af eventuelle afledte driftsudgifter.

Tidsplan

”Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017 – 2020” skal godkendes af alle beliggenhedskommunerne, før planen er gældende.

 Det er planlagt, at kommunerne skal forelægge planen til godkendelse i løbet af oktober 2017.

Bilag

Bilag 1: Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017 - 2020
Bilag 2: Bilag til Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017 - 2020
Bilag 3: Kort til Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2017 - 2020

Diverse
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.