Teknik- og Miljøudvalget

07-11-2017

Medlemmer

Formand Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Peter Michael Jensen (O)
Jan Kongebro (A)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 108-120

Sager 108 - 120

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Affaldskampagne målrettet børn og unge (se bilagene 2 -5)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 15. september til 19. oktober 2017
Bilag 2: Affaldskampagne målrettet børn og unge
Bilag 3: Kampagnehæfter
Bilag 4: Klistermærker
Bilag 5: Plakat

Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 Rødovrevej 239 - endelig vedtagelse
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 9 uger fra den 7. juni til den 9. august 2017. I perioden er der ikke indkommet høringssvar til planforslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 vedtages endeligt, samt
 2. at Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 23. maj 2017 (sag nr. 77), hvorefter sagen blev sendt i offentlig høring i 9 uger sammen med Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 (sag nr. 78).

Tillægget danner plangrundlag for en omdannelse af den eksisterende erhvervsbebyggelse og skaber mulighed for udnyttelse af bebyggelsens stationsnære beliggenhed, der i henhold til Fingerplanen skal udnyttes, for at fremme brugen af kollektive trafik.

I forbindelse med Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 oprettes et nyt selvstændigt Rammeområde 5F16 Rødovrevej 239 af Rammeområde 5F05 Rødovrevej syd for Nørregårdsvej. Rammeområde F516 udlægges som blandet bolig- og erhvervsområde, men med en forhøjelse af bebyggelsesprocenten fra 60 i Rammeområde 5F05 til 85 i Rammeområde 5F16. Eksisterende bebyggelsesprocent på ejendommen er 84.

Lokalplan 143 Rødovrevej 239, som omfatter en omdannelse fra erhverv til boliger og mindre erhvervsfunktioner er i overensstemmelse med kommuneplantillægget og fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Planen er ikke miljøvurderet

Det er ved indledende miljøundersøgelser vurderet, at de ændringer som planerne (Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 143) giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

Offentlig høring

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014, Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 med tilhørende miljøscreening og scooping har været i offentlig høring i 9 uger. I perioden modtog Rødovre Kommune ingen høringssvar. Der er ikke fortaget ændringer i tillægget.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - november 2017.

Offentlig bekendtgørelse - december 2017.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 10 til Kommuneplan 2014

Lokalplan 143 Rødovrevej 239 - endelig vedtagelse
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 har været i offentlig høring i 9 uger fra den 7. juni til den 9. august 2017. I perioden er der ikke indkommet høringssvar til lokalplanforslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 143 Rødovrevej vedtages endeligt, samt
 2. at Lokalplan 143 Rødovrevej 239 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 23. maj 2017 (sag nr. 78), hvorefter sagen blev sendt i offentlig høring i 9 uger sammen med Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 (sag nr. 77).

Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Lokalplanen muliggør omdannelse af den eksisterende erhvervsbebyggelse, som i dag indeholder kontorer og lagerhal - til ca. 50 boliger og mindre erhvervsfunktioner. Erhverv kan etableres i stue-/kælderetagen, i den del af bygningen der vender ud mod Rødovrevej.

Den eksisterende toetages bebyggelse omdannes til en kombination af rækkehuse og lejligheder med en ny tilbagetrukket tagetage, som vil højne den samlede kvalitet i den nye boligbebyggelse.

I forbindelse med omdannelsen nedrives den ca. 900 m² store lagerhal, som giver plads til en fælleshave for bebyggelsens beboere og brugere. Fælleshaven indrettes til ophold og aktiviteter, og der kan etableres legeplads, urtebede og et fælles væksthus.

Lokalplanområdet er beliggende i den midt-østlige del af Rødovre og har status som stationsnært område i forhold til Jyllingevej Station. Det vil sige, at lokalplanområdet er beliggende indenfor en afstand af 1000 meter til stationen.

Ved en realisering af den nye boligbebyggelse vurderes det, at det vil medføre en tilflytning på 100 - 140 borgere, afhængig af boligstørrelserne.

Planen er ikke miljøvurderet

Det er ved den indledende miljøundersøgelse vurderet, at de ændringer, som planforslagene (Tillæg 10 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 143) giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

Offentlig høring

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2014, Forslag til Lokalplan 143 Rødovrevej 239 med tilhørende miljøscreening og scooping har været i offentlig høring i 9 uger. I perioden modtog Rødovre Kommune ingen høringssvar. Der er ikke foretaget ændringer i lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - november 2017.

Offentlig bekendtgørelse - december 2017.

Bilag

Bilag 1: LP 143 Rødovrevej 239

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Islevdal Erhvervskvarter
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i 10 uger fra den 5. juli til den 13. september 2017. I perioden er der kommet 16 høringssvar, hvoraf 5 punkter berører Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014. To af høringssvarene har givet anledning til ændringer i plangrundlaget. Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, samt
 2. at Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 offentliggøres. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en vedtagelse af Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter. Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2017 (sag nr. 92), hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 10 uger sammen med Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter (sag nr. 93).

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe et plangrundlag, som giver mulighed for at omdanne og udvikle i overensstemmelse med intentionerne i Landsplandirektivet - Fingerplan 2017 og stationsnærhedsprincippet. Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 muliggør en fremtidig omdannelse af erhvervsområdet, som gør brug af potentialet for fortætning og etablering af arbejdspladsintensive anvendelser i de stationsnære områder. Desuden, at parkeringsomfanget i disse områder begrænses, for at fremme brugen af kollektiv trafik, gang- og cykeltrafik. Rammeafgrænsningen mellem 1E05 og 1E04 er justeret for at definere det stationsnære område, i hvilket der tillades etableret kontorbyggeri på over 1500 m2. Rammeafgrænsningen mellem 1E04 og 1E02, er justeret for at medtage matrikel 40d, som udgør en stor grund egnet for rammeområdets anvendelser, og med god beliggenhed tæt på motorvejstilkørslen. Anvendelserne idrætsanlæg og institutioner i Rammeområde 1E05 udgår for at give plads til anvendelser, som i højere grad er i tråd med visionerne for området. Desuden er højder i meter, etageantal og parkeringsnormer for rammeområderne præciseret.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar samt 2 efter høringsfristen. Det ene af de to høringssvar blev modtaget den 15. september 2017, og var indsendt på baggrund af en igangværende dialog med Rødovre Kommune, som var indledt i høringsperioden. Høringssvaret er derfor medtaget til vurdering. Det andet høringssvar var sendt Rødovre Kommune den 20. september, en uge efter fristens udløb, og er derfor ikke medtaget til vurdering.

Af det samlede antal høringssvar var et rettet direkte til Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014. Af høringssvarene som kom ind til Lokalplanforslag 142 Islevdal Erhvervskvarter, berørte fire punkter temaer vedrørende ændring/udvidelse af anvendelser, som ville kunne have betydning for plangrundlaget. Det vil sige fem punkter i alt vedrører Tillæg 11 til Kommuneplan 2014.

Alle høringssvarene til Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter, er behandlet samlet og fremgår af høringsskema (bilag 3) med Teknisk Forvaltnings kommentarer indskrevet. Alle indsendte høringssvar som er blevet vurderet, fremgår i deres fulde længde af bilag 4.

To af høringssvarene har givet anledning til ændring af plangrundlaget. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer. En beskrivelse af ændringerne kan ses i bilag 1. Ændringerne listes desuden op i redegørelsen side 4 i Tillæg til Kommuneplan 2014 (bilag 2).

Teknisk Forvaltning indstiller, at Tillæg 11 til Kommuneplan  2014 vedtages med de foreslåede ændringer/tilføjelser/præciseringer (rød skrift), som fremgår af Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 (bilag 2).

Miljøvurdering

Der er ikke foretaget miljøvurdering af Tillæg 11 til Kommuneplan 2014. Det er ved en miljøscreening af planen vurderet, at kommuneplantillægget ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. 

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - november 2017

Offentlig bekendtgørelse - december 2017.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af ændringer i KP Tillæg 11 til KP 2014
Bilag 2: Tillæg 11 til Kommuneplan 2014
Bilag 3: Høringsskema med TF kommentarer og indstilling
Bilag 4: Indsendte høringssvar

Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter - endelig vedtagelse
Sag nr. 112

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter har været i offentlig høring i 10 uger fra den 5. juli 2017 til den 13. september 2017. I perioden er der kommet i alt 16 høringssvar. Der er på denne baggrund foretaget ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter vedtages med de foreslåede ændringer, samt
 2. at Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter offentliggøres. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2017 (sag nr. 93), hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 10 uger, sammen med Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 (sag nr. 92).

Lokalplanen danner grundlag for udviklingen af Rødovre Kommunes største erhvervsområde, og støtter op om områdets geografiske placering tæt på København og potentialet som stationsnært område tæt på den kommende letbanestation i Islev.

I den nordlige og midterste del af lokalplanområdet, giver den nye plan mulighed for større koncentrationer af arbejdspladsintensive og nye anvendelser som kontor, administration, liberalt erhverv og serviceerhverv samt anvendelser som hotel, iværksætterhus og caféer. Anvendelser som vil kunne bidrage til nye tilbud for områdets daglige brugere og besøgende. Der vil dog fortsat være mulighed for etablering af dagens anvendelser som for eksempel mindre værksteder, produktionsvirksomheder og engroshandel. Den sydlige del af området fastholdes til handel med særligt pladskrævende varer og virksomheder, som i høj grad benytter sig af tung trafik. Lokalplanens fokus på forskønnelse af Islevdalvej og muligheden for etableringen af nye gang- og cykelforbindelser, vil på sigt være med til at binde området bedre sammen med den øvrige by samt løfte ankomstoplevelsen ved mødet med området. Lokalplanområdet er inddelt i delområder, som er zoneret i forhold til forureningsfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, for at undgå konflikter mellem disse og erhvervsområdet.

Gældende planer og miljøvurdering af Lokalplan 142

Lokalplan 142 "Islevdal Erhvervskvarter" erstatter Lokalplan 70 "For erhvervsområdet omkring Islevdalvej og Hvidsværmervej" samt Lokalplan 121 "Skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allè" (for den del der omfatter Islevdal Erhvervskvarter).

Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014, hvorfor Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanen.

Den nye Fingerplan 2017 (spor 1) trådte i kraft den 26. juni 2017. Ændringen har ingen betydning for Lokalplan 142.

Den nye Planlov trådte i kraft 15. juni 2017, da Forslag til Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter var i politisk behandling. Der er foretaget en ændring/tilføjelse til bestemmelserne, i forbindelse med indsendt høringssvar fra NCC Industry A/S, som ligger i Glostrup Kommune. NCC Industry A/S henviser til beliggenheden af deres produktionsvirksomhed, og den nye planlovs nyindførte bestemmelse, om etablering af afskærmningsforanstaltninger i områder, som vil kunne blive berørt at luftforurening. På baggrund af en dialog og opfordring af Erhvervsstyrelsen om at forebygge eventuelt fremtidige miljøkonflikter, som vil kunne opstå her, har Rødovre Kommune været i dialog med Glostrup Kommune. Dialogen har resulteret i udlægningen af en konsekvenszone i områder, der kan blive berørt af luftforurening fra NCC Industry A/S og andre lignende virksomheder i Glostrup Kommune. Det betyder, at der ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse til kontor o.l. inden for udpeget zone, stilles krav om etablering af afskærmningsforanstaltninger, som kan sikre, at grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening overholdes. Se også "Tilføjelser" § 3.3.1 nedenfor.

Det er vurderet, at Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar

I høringsperioden 5. juli - 13. september 2017 er der indkommet 15 høringssvar (14 til Lokalplan 142 og 1 til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014). Derudover er der modtaget 2 høringssvar efter høringsfristen. Det ene af de to høringssvar blev modtaget den 15. september 2017, og var indsendt på baggrund af en igangværende dialog med Rødovre Kommune, som var indledt i høringsperioden. Høringssvaret er medtaget til vurdering.

Det andet høringssvar var sendt Rødovre Kommune den 20. september, en uge efter fristens udløb, og er derfor ikke medtaget til vurdering.

Høringssvarene drejer sig om følgende emner:

 • anvendelsesbestemmelser (udvalgsvarebutikker, ungdomsboliger, hotel)
 • udvidelsesmuligheder og etagehøjde
 • konsekvenszone for produktionsvirksomhed i nabokommune
 • sti- og vejforbindelser
 • overkørsler, parkering, skiltning, belysning
 • beplantning, klimatilpasning og grønne tage
 • ny, eksisterende og lovlig anvendelse i forhold til lokalplanen

Revideret lokalplan 

De indkomne vurderede høringssvar er vedlagt i deres fulde længde i bilag 4. De vurderede høringssvar fremgår af høringsskemaet (bilag 3) med Teknisk Forvaltnings kommentarer indskrevet. Der er desuden lavet en række redaktionelle justeringer/tilføjelser/præciseringer. Alle ændringer/tilføjelser/præciseringer, er opsummeret i bilag 1. Til de redaktionelle ændringer følger kommentar om baggrund for ændringen. I redegørelsen side 3-7 (bilag 2) ses de konkrete formuleringer på ændringer.

Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter vedtages med de foreslåede ændringer/tilføjelser/præciseringer (rød skrift), som fremgår af lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter (bilag 2).

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Med åbningen af letbanestationen i 2024, kan det overvejes at afsætte tilstrækkelige midler i budgettet til realisering af de i Lokalplan 142 foreslåede stier langs kommunegrænsen i vest. Dette vil også kræve overtagelse af berørt privat areal. Det gælder følgende stier:

 1. Den foreslåede stiforbindelse i forlængelse af Ourestien, som vil kunne knyttes til Slotsherrensvej og give direkte adgang til letbanestationen (se kortbilag 6 i Lokalplan 142)
 2. Stikveje mellem Ourestien og de blinde sideveje til Islevdalvej, for direkte adgang til forbindelse fra flere steder i området.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - november 2017

Offentlig bekendtgørelse - december 2017.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af tilføjelser, ændringer, præciseringer i Lokalplan 142
Bilag 2: Lokalplan 142 Islevdal Erhvervskvarter
Bilag 3: Høringsskema med TF kommentarer og indstilling
Bilag 4: Indsendte høringssvar

Udvidelse af Netto butik på Tårnvej 310
Sag nr. 113

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Der er den 1. juni 2017 ansøgt om byggetilladelse til om- og tilbygning af den eksisterende Netto butik på Tårnvej 310.  Butikken er en enkeltstående butik udenfor kommuneplanens centerstruktur.

Rødovre Kommune skal tage stilling til ansøgningen og vurdere, om der kan gives tilladelse til projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Amstrup & Baggesen Entreprise har på vegne af Netto, beliggende Tårnvej 310, fremsendt en ansøgning om byggetilladelse til at ændre den eksisterende butik. De ansøgte ændringer indebærer en nettoforøgelse på 258 m2. Den nuværende butik er på 750 m2. I forbindelse med til- og ombygningen flyttes vareindleveringen fra den nordlige side af bygningen til den østlige side af bygningen.

I henhold til den gældende Kommuneplan 2010 er butikken en enkeltstående butik udenfor centerstrukturen, og planen indeholder en begrænsning på 250 m2 for denne type butikker.

Der er den 30. juli 1997 givet byggetilladelse til butikken. Tilladelsen blev givet på baggrund af den daværende Kommuneplan 1994 – 2005. Ejendommen er hverken omfattet af en deklaration, byplanvedtægt eller lokalplan.

Det ansøgte projekt medfører en generel forbedring af ejendommen, herunder tiltag der vil reducere støjgenerne for de omkringboende, forbedre trafiksikkerheden og give ejendommen en pænere ydre fremtræden.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at ændringen af butikken i højere grad har karakter af en ajourføring/tilpasning af dagligvarebutikken end en egentlig udvidelse, idet ændringen primært omfatter lager- og tilkørselsforhold, personalefaciliteter og indgangsparti.

Støjforhold

Vareindleveringen flyttes til den østlige side af bygningen, med indkørsel fra Tæbyvej. Der etableres en platform til varemodtagelse og en nedgravet nedkørsel til lastbiler. Disse foranstaltninger giver hurtigere leverancer, da lastbilen undgår, at skulle hæve og sænke læsserampen i takt med at der læsses og lastes. Samtidig begrænser nedkørslen lastbilens støj til omgivelserne, idet den sænkes i forhold til det omkringliggende terræn. Antallet af leverancer vil med projektet blive reduceret, idet butikken får plads til at modtage flere varer pr. leverance.

For at få de mest hensigtsmæssige forhold placeres lager og emballagegård i forbindelse med platformen til varemodtagelse. Platformen og underlaget i emballagegården støbes i beton. Dette giver et plant og ensartet underlag uden overgange mellem forskellige belægninger, som minimerer støj fra hjulene på palleløftere og gitterbure.

Afgrænsningen af emballagegården sker med en støjvæg på de tre sider, der vender mod naboerne. Platformen for varemodtagelse overdækkes med et halvtag, der går ud over en del af emballagegården og nedkørslen. Overdækningen beklædes med et lydabsorberende materiale på undersiden.

I skel langs østfacaden etableres en støjvæg med beplantning. Støjvæggen udføres i lydabsorberende materialer og begrønnes med klatreplanter, så den fremstår som en grøn væg. Naboerne vil hermed få en mere harmonisk afgrænsning af deres haver i form af en grøn væg, der falder naturligt ind i de eksisterende bede langs det nuværende hegn. Beplantningen på naboernes side af muren vil ske efter nærmere aftale med beboerne.

Trafiksikkerhed

Til- og frakørselsforholdene for varetransport ændres således, at det fremover kan undgås, at bakke ind til ejendomme med store sættevogne fra Tårnvej, der både er stærkt trafikeret og en skolevej.

Ydre fremtræden

Butikken og friarealerne vil komme til at fremstå pænere. Der vil bl.a. ske en generel oprydning og en yderligere begrønning af arealerne.

Der er ansøgt om opsætning af nye skilte, og i den forbindelse fjernes de eksisterende rulleskilte på facaden.

Partshøring

Da varetilkørslen omlægges og naboer dermed berøres, er det Teknisk Forvaltnings hensigt at sende projektet i partshøring i medfør af forvaltningsloven.

Alt afhængigt af hvad der indkommer af bemærkninger, er det forvaltningens hensigt, at udstede en byggetilladelse til det ansøgte projekt. Da ejendommen ikke er omfattet af hverken en byplanvedtægt eller lokalplan, vil der blive stillet krav om, at situationsplan med angivelse af beplantning og skilteprojekt tinglyses på ejendommen.

Samlet vurdering

Projektet forventes ikke at give anledning til en øget kundestrøm, men vil være en forbedring i forhold til de nuværende forhold - både for de omkringboende og for byen generelt. Butikken er etableret efter retningslinjer, der var gældende i den daværende kommuneplan. Det er således forvaltningens vurdering, at tilpasningen af ejendommen ikke er omfattet af rammebestemmelserne i Kommuneplan 2010, der fastlægger strukturen for detailhandel og udelukker en ny enkeltstående butik på størrelse med den eksisterende.

På den baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at projektet godkendes.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Sagen sendes i partshøring i to uger hos berørte naboer.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om byggetilladelse
Bilag 2: Ansøgers redegørelse for støj- og visuelle forhold
Bilag 3: Situationsplan - eksisterende forhold
Bilag 4: Situationsplan - fremtidige forhold
Bilag 5: Beplantningsplan
Bilag 6: Facadetegninger
Bilag 7: Perspektivtegning af facade mod Tårnvej
Bilag 8: Mur i skel

Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationen i 2018
Sag nr. 114

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af tilmeldeordningen til genbrugsstationen i 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til genbrugsstationen i 2018, godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Vestforbrændings bestyrelse anmoder om, at kommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer, som er videreført fra 2017.

Gebyrerne i 2018 bliver som følger:

Engangsbillet - Betaling for en times besøg for brug af genbrugsstationen. Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms (pr. besøg ekskl. moms):

Personbil 100 kr.

Kassebil 150 kr.

Ladvogn 200 kr.

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet. Gælder for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Bygge- og anlægshåndværkere* samt

anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 5.500 kr.

Kassebil 8.700 kr.

Ladvogn 13.500 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.000 kr.

Kassebil 4.800 kr.

Ladvogn 7.400 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0 - 2

ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 800 kr.

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.200 kr.

Kassebil 5.900 kr.

Ladvogn 11.400 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

 • Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
 • Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

 • Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

 • Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, au-toværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år
 • Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere

Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper:

40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2018.

Projektering af ID-linjen fra rundkørslen til aktivitetspladsen
Sag nr. 115

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forlængelse af den etablerede del af ID-linjen fra Tårnvej til rundkørslen søges midler frigivet til projektering af Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen. Projekteringen vil tage udgangspunkt i projektforslaget for ID-Linjen fra marts 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning  indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen, som finanseres af det afsatte rådighedsbeløb på 5,25 mio. kr. i 2018.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2014 (sag nr. 76) blev projektforslaget for ID-linjen godkendt. I forlængelse heraf er tunnelen under Motorring 3 blevet åbnet for biltrafik, Islev Torv og strækningen fra Islev Torv til rundkørslen er ombygget. Endvidere er strækningen mellem Tårnvej og tunellen under Motorring 3 ved at blive anlagt.

På anlægsbudgettet i budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,25 mio. kr. til projektering og ombygning af Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen.

ID-Linjen kendetegnes ved den røde løber, der udføres i specialfremstillede røde teglklinker. Projekteringen tager dermed udgangspunkt i at den røde løber skal fungere som fortov i den nordlige side, og bliver det gennemgående element på hele ID-Linjen fra Vestvolden i øst til den nye letbanestation i vest. Derudover en fortsættelse af den dobbeltrettede cykelsti i den nordlige side af Islevbrovej og at biltrafikken på strækningen ledes igennem et varieret vejforløb, der er med til at holde hastigheden nede.

På strækningen plantes endvidere træer i skillerabatten mellem vej og cykelsti samt mellem cykelsti og fortov, for at bibeholde udtrykket fra delstrækningen fra Islev Torv til rundkørslen. Trærækkerne etableres for at skabe en intim og rolig stemning.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014), kapitel 2.
Budgetforslag 2018 for Rødovre Kommune, investeringsoversigten.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at detailprojektering af Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen, inkl. udarbejdelse af udbudsmaterialer, kan gennemføres for en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Udgiften på 0,5 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Vejanlæg.

Den resterende del af rådighedsbeløbet på 4,75 mio.kr. søges frigivet i 2018 i forbindelse med godkendelse af detailprojekt.

Tidsplan

Ansøgning om godkendelse af detailprojekt og frigivelse af resterende anlægsbevilling i foråret 2018.
Forventet anlægsperiode fra juni til december 2018.

Vinterberedskab 2017-2018
Sag nr. 116

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. oktober 2017 blev der rejst et ønske om en øget snerydning af snevoldene mellem fortov/cykelsti og kørebane ved fodgængerfelter og busstoppesteder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det meste af vinteren kan vinterbekæmpelsen foretages udelukkende ved saltning, og giver ingen udfordringer, idet spredningen af salt styres således, at krydsområderne også dækkes ved fodgængerovergangene samt områderne ved busstoppesteder. Generelt prioriteres de primære veje først.

Problematikken omkring snevoldene opstår ved voldsomme snefald, især hvis disse falder i weekenden.

Gennem de seneste tre vintre 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017 har der været voldsomt snevejr i alt 4 gange.

Vinteren 2014/2015 var vi ude to gange, det samme i vinteren 2015/2016, mens der ikke har været voldsomt snefald vinteren 2016/2017.

Når det sner voldsomt, er bønderne (eksterne leverandører) kaldt ind sammen med vagtholdet, og de fortsætter snerydningen, til de store veje er ryddet.

Når snevejret stopper og de store veje er ryddede, fokuseres indsatsen omkring fodgængerområderne, især snevoldene ved fodgængerfelter og busstoppesteder samt de mindre veje.

Snevoldene mellem fortov og cykelsti/kørebane bliver typisk ryddet den kommende hverdag, startende når det øvrige personale møder kl. 6.30. 

Hvis snevejret er varslet, vil det være muligt fremadrettet, at give et frivilligt daghold et rådighedstillæg for at stå til rådighed en time tidligere, og møde ind i tilfælde af snevejr, så snevoldene kan påbegyndes fjernet tidligere. Det forudsættes her, at snefaldet er stoppet og de primære veje er ryddet.

Da der er tale om ganske få gange, dette vil være nødvendigt, vurderes udgifterne til at ligge indenfor den usikkerhed, der i øvrigt er omkring udgifter til vinterberedskabet.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 79-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Ingen.

Udførelse af cykelfremkommelighedstiltag
Sag nr. 117

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har gennemgået signalanlæggene i kommunen og foretaget en vurdering af, hvor der kan indføres cykelfremkommelighedstiltag i form af "højresving for rødt tilladt" for cyklister, og cyklister i hovedretningen undtaget for signalanlægget i T-kryds. Tiltagene er i gang med at blive etableret i de udpegede kryds.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at lokationerne for cykelfremkommelighedstiltag tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 14. marts 2017 (sagnr. 34), besluttet, at der skulle arbejdes videre med indførelse af cykelfremkommelighedstiltag i de signalregulerede vejkryds i kommunen.

Teknisk Forvaltning har gennemgået signalanlæggene i kommunen og foretaget en vurdering af, hvor der kan indføres cykelfremkommelighedstiltag i form af "højresving for rødt tilladt" for cyklister, og cyklister i hovedretningen undtaget for signalanlægget i T-kryds. Forvaltningen har udpeget 17 vejkryds, hvor der kan indføres fremkommelighedstiltag, og politiet har givet samtykke til indførsel af tiltagene i krydsene. Se bilag med kort over de udpegede signalregulerede vejkryds, hvor der indføres cykelfremkommelighedstiltag.

Udpegningen af vejkrydsene er sket ud fra en vurdering af, om vejforholdene og trafiksikkerheden tillader tiltagene. F. eks. er tiltagene blevet fravalgt i nogle kryds, hvor der færdes mange børn til skole fra alle retninger. Denne trafikgruppe er ikke god til at vurdere trafikken, og kan have problemer med at forstå undtagelser i færdselsreglerne. Af de fravalgte vejkryds kan blandt andet nævnes Rødovrevej/Kirkesvinget, Tårnvej/Fortvej, Rødovrevej/Fortvej og højresving ind på Fritz Møllers Vej fra Tårnvej.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af færdselsloven nr. 38 af 5. januar 2017

Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning af nr. 1194 21. september 2016

Bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1193 af 21. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til afmærkningen af cykelfremkommelighedstiltag afholdes over driften.

Tidsplan

Arbejdet med afmærkning af tiltagene er startet op i oktober 2017, og fortsætter så længe vejret tillader det. Vejkryds, som ikke færdiggøres i 2017, afsluttes i stedet i foråret 2018. 

Bilag

Bilag 1: Kort over vejkryds med cykelfremkommelighedstiltag

Nedsættelse af lokale naturråd
Sag nr. 118

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal i samarbejde med Brøndby, København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner oprette et naturråd inden den 15. januar 2018. Naturrådene skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder.

Indstilling

Teknisk Forvaltninger indstiller,

at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at varetage kommunens samarbejde med sekretariatskommunen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege Grønt Danmarkskort, som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder.

Målet med Grønt Danmarkskort er, at kortet skal give et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Der nedsættes i alt 20 lokale naturråd i Danmark. Kommunerne kan lade sig inspirere af rådenes arbejde, men er ikke forpligtigede til at følge rådenes forslag.

Der skal vælges en sekretariatskommune for hver af de kommende naturråd. Tårnby Kommune bliver sekretariatskommune for det naturråd, som skal forholde sig til det geografiske område som Rødovre Kommune indgår i.

Efter offentliggørelse på kommunens hjemmeside kan foreninger og organisationer tilkendegive deres interesse for at sidde i naturrådet.

De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelse om lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

 • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
 • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Medlemmerne af det lokale naturråd skal være repræsentanter for de relevante foreninger og organisationer. Privatpersoner kan ikke være medlemmer. For at sikre, at de lokale naturråd bliver arbejdsdygtige, kan der højst være 20 medlemmer af de enkelte råd.

De lokale naturråd får til opgave at bistå kommunerne med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Naturrådene skal basere deres arbejde på det materiale, som kommunerne stiller til rådighed. Det vil som minimum dreje sig om relevante udtræk fra Digitale Naturkort. Kommuner kan også vælge at præsentere de lokale naturråd for et forslag til udpegning, som rådet kan tage udgangspunkt i.

De lokale naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunernes arbejde med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Ethvert medlem af et lokalt naturråd kan fremsætte bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser, som kommunerne skal inddrage i deres videre arbejde med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det er forventningen, at kommunerne på baggrund af anbefalinger fra naturrådene planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller offentlige interesser eller sker begrænsninger af muligheder for udvikling og vækst i kommunen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd.

Vejledning nr. 9737 af 10. august 2017 om etablering af lokale naturråd.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune er, som de øvrige kommuner med til at fiansiere sekretariatsfunktionen med op til 25.000 kr., der finansieres over driften i 2018.

Tidsplan

Den 1. november 2017 skal sekretariatskommunen være valgt.

Den 15. januar 2018 skal naturrådene være oprettet.

Den 15. juli 2018 skal naturrådene afslutte deres arbejde.

Forventet regnskab - Teknik og Miljøudvalget pr. Ultimo september 2017
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2017.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab – Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2017".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2017

Diverse
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.