Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2017

Medlemmer

Formand Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Peter Michael Jensen (O)
Jan Kongebro (A)

Fraværende

Formand Svend Erik Pedersen (F), sag 121-129
Pia Hess Larsen (A), sag 121-129

Sager 121 - 129

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Referat fra møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-Gruppen (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste 19. oktober til 9. november 2017
Bilag 2: Referat fra mødet mellem TMU og Agenda 21-gruppen den 28. september 2017

Forslag til Kommuneplan 2018
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. juni 2016 (sag nr. 103) i forbindelse med offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2016 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Med udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" er kommuneplanen revideret med fokus på bæredygtig byudvikling.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter er det vurderet, at Forslag til Kommuneplan 2018 skal miljøvurderes. I forbindelse med arbejdet med Forslag til Kommuneplan 2018 er der udarbejdet en detailhandelsanalyse. Miljøvurderingen og detailhandelsanalysen er vedlagt som bilag og offentliggøres begge sammen med planforslaget.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Kommuneplan 2018 med miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2018 "Sammen om et bæredygtigt Rødovre" er en fuld revision af Kommuneplan 2014. Med udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" er kommuneplanen revideret med fokus på bæredygtig byudvikling.

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2018

Forslag til Kommuneplan 2018 er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3 stk. 1, nr. 1.

Det er vurderet at emnerne:

"Midlertidig anvendelse", "bevaringsværdige bygninger og områder", "bebyggelsesprocent i åben/lav boligområder" og "detailhandel" kan have en indvirkning på miljøet.

En miljøvurdering følger planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplanen endeligt, vil miljøvurderingen blive afløst af en sammenfattende redegørelse, hvor der skal redegøres for, hvordan der i den endelige plan er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultater er indarbejdet i kommuneplanen.

Debatperiode

Kommunalbestyrelsen har inviteret borgerne til debat inden færdiggørelse af kommuneplanforslaget. Debatperioden blev afholdt fra den 10. til den 31. maj 2017. Emnerne på debatmøderne var "Sammen om byens udvikling", "Sammen om fremtidens fællesskaber og det gode liv", "Sammen om fremtidens velfærd" og "Sammen om et bæredygtigt Rødovre". På tværs af møderne blev følgende emner drøftet: "Rødovreånden", det gode serviceniveau, byrum som inviterer til fællesskaber, kommunikation, tryghed og trafik. Inputtene fra debatperioden har indgået i arbejdet med Forslag til Kommuneplan 2018 og flere af emnerne indgår i visionerne i kapitel 1 "Vi binder byen sammen".

Kommuneplanforslagets opbygning og indhold

Kommuneplan 2018 er opbygget efter samme princip som Kommuneplan 2010-2022.

Kapitel 1:

I kapitel 1 - "Vi binder byen sammen" - bliver visionerne for den fremtidige udvikling i Rødovre beskrevet. Visionerne tager afsæt i Kommuneplanstrategi 2016 og handler om at udvikle et bæredygtigt Rødovre med vægt på fællesskab og sammenhæng. Fokusområderne i "Vi binder byen sammen" er bæredygtig byudvikling, mobilitet og tilgængelighed, attraktive fælles byrum, mangfoldige boligområder, erhverv i udvikling, oplevelser og kulturarv.

Kapitel 2:

I kapitel 2 beskrives forudsætninger for planlægningen med en redegørelse for status, udviklingstendenser og visioner. Det gælder i forhold til planlægning på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Kapitel 3:

Kapitel 3 er hovedstruktur, redegørelse og retningslinjer, hvor temaerne er:

 • Bysamfundet
 • Natur og friluftsliv
 • Trafik, miljø og forsyning
 • Klimatilpasning

Kapitel 4:

I Kapitel 4 er kommunens syv lokalområder beskrevet, med visioner og mål for områderne.

Kapitel 5:

Kapitel 5 indeholder rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder, opdelt i de syv lokalområder. 

Bæredygtighed
I Forslag til Kommuneplan 2018 er bæredygtighed et gennemgående tema. Det traditionelle bæredygtighedsbegreb, der omfatter miljømæssige, økonomiske, og sociale aspekter er i Forslag til Kommuneplan 2018 udvidet med aspekterne kultur og demokrati. På denne måde bygger bæredygtighedsbegrebet videre på visionen fra "Sammen om Rødovre" i forhold til inddragelse af borgerne og udvikling af fællesskabet. Med de fem bæredygtighedsaspekter som ramme kan kommunen i fællesskab med borgere, virksomheder og foreninger arbejde for at skabe en bæredygtig og attraktiv by for alle.  

Byudviklingsområder
Forslag til Kommuneplan 2018 tager afsæt i de tidligere udpegede byudviklingsområder. I Kommuneplan 2014 var der udpeget fem byudviklingsområder, hvoraf to områder (Irmabyen og Islevdal Erhvervskvarter) nu er færdigplanlagt. I Forslag til Kommuneplan 2018 er det derfor de resterende tre områder, der er udpeget. Områderne har særlige muligheder eller behov for byudvikling. 

 1. Rødovre Nord
 2. Bykernen
 3. Rødovre Syd

Områderne er geografisk placeret i forskellige dele af kommunen, og er af forskellig størrelse og har forskellige forudsætninger og visioner for udviklingen. I det følgende beskrives de overordnede planer for områderne.

Byudviklingsområde 1 - Rødovre Nord

Visionen for Rødovre Nord er at skabe smukke og funktionelle byrum, der bidrager til at styrke området og skabe sammenhæng mellem områdets mange kvaliteter. Baggrunden er "Islev Helhedsplan", der viser en samlende strækning for områdets forskellige funktioner: ID-linjen. I den kommende planperiode skal ID-linjen færdigetableres fra rundkørslen ved Nørrevangen frem til den kommende letbanestation ved Slotsherrensvej. Der skal udarbejdes lokalplaner for letbanestationen og koblingen til ID-linjen samt udviklingsmulighederne i de stationsnære områder. Det store nye boligbyggeri på ID-linjen ved Islevgård Allé 5 forventes at pågå i 2018.

I forbindelse med ID-linjen udvides bydelscenteret Islev Butikstorv, så to matrikler på den østlige side af krydset ved Viemosevej og Islevbrovej indgår som en del af bydelscenteret. Ved at give mulighed for at planlægge for butikker her, kan krydset indrammes med centerfunktioner og skabe en god bymæssig ankomst til butikstorvet.

Byudviklingsområde 2 Bykernen

Forslag til Kommuneplan 2018 tager afsæt i helhedsplanen for Bykernen, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2017. Visionen for området er at skabe mere byliv i oplevelsesrige byrum. Der skal samtidigt være grønne områder, og der skal være et varieret og attraktivt boligudbud og arkitektur i høj kvalitet.

I Bykernen er rammerne de samme som i Tillæg 6 til Kommuneplan 2014, der blev vedtaget sammen med helhedsplanen i april 2017. Dog er området "Parkbyen" i Forslag til Kommuneplan 2018 udlagt til boligområde i stedet for blandet bolig- og erhvervsområde. Dette er gjort for at samle mulighederne for planlægning af erhverv omkring det planlagte hovedstrøg, der løber fra Rødovre Centrum over Rådhuspladsen og igennem den vestlige del af Egegårdskvarteret.

Byudviklingsområde 3 Rødovre Syd

En del af byudviklingsområdet Rødovre Syd er Rødovre Port, der er lokalplanlagt. Det forventes, at planen vil blive realiseret i planperioden. I den kommende planperiode skal der udarbejdes et dispositionsforslag, som skal danne grundlag for indretningen af Rødovre Stationsplads og sammenhæng til den nye bydel Rødovre Port. I forbindelse med udviklingen skal der arbejdes med at skabe sammenhængende byrum, hvor fokus er tryghed for beboere og besøgende, både omkring Rødovre Port, ved stationen og i boligområdet Milestedet. Mulighederne for en bæredygtig udvikling med afsæt i den eksisterende bebyggelsesplan og haveanlægget skal undersøges for Milestedet.

Parcelhusområder

En stor del af Rødovre består af parcelhusområder. For at områderne fremstår grønne, trygge og attraktive er der følgende fokusområder i Kommuneplan 2018:

Bebyggelsesprocent:

Boligområderne i kommunen afhænger i høj grad af, hvordan arealerne mellem husene udformes og indgår i byen i øvrigt. Parcelhusområderne skal for fremtiden planlægges med henblik på at bevare den åbne karakter, så områderne fremstår grønne og så husene ligger frit mellem hinanden. Det er ikke i parcelhusområderne, at der skal fortættes. I Forslag til Kommuneplan 2018 er kravet til den fremtidige bebyggelsesprocent for parcelhusområderne derfor skærpet fra 30% til 25%.

For at kunne håndhæve det skærpede krav til bebyggelsesprocenten for parcelhusområderne i kommuneplanen, vil det kræve udarbejdelse af lokalplaner. Indtil der er vedtaget en lokalplan for områderne med bestemmelser om en bebyggelsesprocent på 25%, vil bygningsreglementets bestemmelser gælde for områderne, da kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser skal respektere anden lovgivning. Den tilladte bebyggelsesprocent ifølge bygningsreglementet er 30%.

Levende hegn:

Et andet vigtigt aspekt, for at boligområderne opleves grønne og trygge, er, at boligejendommene har åbne forhaver, hække eller anden beplantning. Med Forslag til Kommuneplan 2018 vil det derfor ikke være muligt at planlægge for faste hegn, medmindre det er nødvendige støjhegn. Forslag til Kommuneplan 2018 stiller desuden krav til, at støjhegn skal dækkes af beplantning mod vej.

For at håndhæve det skærpede krav til levende hegn vil det kræve udarbejdelse af lokalplaner. Der kan opsættes hegn op til 1,8 m uden, at der skal søges om byggetilladelse i henhold til Bygningsreglementet.

Klimatilpasning:

I Forslag til Kommuneplan 2018 er der desuden krav om, at klimatilpasning arbejdes ind i forbindelse med detaljeret planlægning af hele kommunen. Dette gælder også for boligområderne, hvor der i fremtiden vil stilles krav til f.eks. maks. befæstelsesgrad og håndtering af regnvand på egen grund.

Kulturarv:

Kulturarven har med Forslag til Kommuneplan 2018 fået en aktiv rolle i forhold til at fremme oplevelse, fællesskab og fremme identitetsfølelsen i boligområderne. I forbindelse med Kommuneplan 2018 er der gennemført en ny registrering for en del af kommunen, og hvor bebyggelse fra efter 1940 er medtaget.

Med den nye registrering og vurderingsgrundlag betyder det, at der er udpeget nye bevaringsværdige bygninger samtidig med, at en del er udgået. Fokus er i højere grad rettet mod rækkehusområder, grønne strukturer og pladser, veje og stier - idet der er lagt vægt på udpegningen af samlede kulturmiljøer.

I hele kommunen er enkeltbygninger med SAVE-karaktererne 1-3 medtaget som bevaringsværdige. Rækkehusbebyggelser er medtaget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Slotsherrensvej 400

I forbindelse med den planlagte letbanestation ved Slotsherrensvej er der opstået muligheder for at udvikle arealet på Slotsherrensvej 400, der i dag ligger ubenyttet hen. For at sikre liv ved den kommende stationsforplads udlægges den nordlige del af Slotsherrrensvej 400 til blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 120 og den sydlige til offentligt område til station/stationsforplads. I dag er hele området udlagt til erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. For at skabe en god sammenhæng med villaområdet øst for grunden stilles krav om aftrapning fra 5 etager mod Ring 3 til 3 etager mod villaområdet. 

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2018 offentliggøres og sendes i offentlig høring i 8 uger fra januar til marts 2018.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 0
Bilag 2: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 1
Bilag 3: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 2
Bilag 4: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 3 (42 MB)
Bilag 5: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 4
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 5
Bilag 7: Forslag til Kommuneplan 2018 - Kapitel 6
Bilag 8: Forslag til Hovedstrukturkort
Bilag 9: Screening og scoping af Forslag til Kommuneplan 2018
Bilag 10: Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2018
Bilag 11: Detailhandelsanalyse

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020. Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 6. september 2017 til 31. oktober 2017. Der indkom 4 høringssvar.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 vedtages endeligt samt
 2. at Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 offentliggøres. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet 29. august 2017 (sag nr. 119) vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020 med tilhørende miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 6. september 2017 til 31. oktober 2017. Der indkom høringssvar fra Grundejerforeningen Schweizerdalen, Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Rødovre, Agenda 21 Gruppen samt SeniorRådet i Rødovre. De samlede høringssvar er vedlagt mødesagen som bilag 2.

Høringssvarene omhandler følgende emner:

 • Støtte til Rødovre Kommunes beslutning om, at HOFOR skal overtage spildevandsanlæg i IrmaByen, der er udført som led i privat byggemodning
 • Støtte til Rødovre Kommunes ny strategi for udbygning af kloaksystemet
 • Bekymring over udgifter for ældre, hvis eksisterende ejendomme får påbud om tilslutning til ny regnvandskloak
 • Opfordring til Rødovre Kommune om at træffe beslutning om HOFORs overtagelse af spildevandsanlæg, der er udført som led i privat byggemodning, andre steder end i IrmaByen
 • Kritik af den valgte annonceringsform mv.

Som bilag 3 til mødesagen er vedlagt en kommenteret høringsoversigt. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i tillægget, men som bilag 2 er der tilføjet et matrikelkort samt kort over byggefelter i IrmaByen. Desuden er der gennemført mindre redaktionelle rettelser samt en præcisering af, hvilke spildevandsanlæg der er omfattet af beslutningen om HOFORs overtagelse.

Som nyt bilag 1 er indsat en sammenfattende redegørelse, som erstatter den miljøvurdering, der blev sendt i høring sammen med tillægget. 

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017

Betalingsloven, LBK nr. 633 af 7. juni 2010

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 448 af 10. maj 2017

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 726 af 1. juni 2016

Betalingsvedtægt for HOFOR Vand Rødovre A/S. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Rødovre Kommune. En øget satsning på delvis separatkloakering i forbindelse med byudvikling kan få betydning for vandprisen i Rødovre, lige som private bygherrer kan blive pålagt en merudgift ved nybyggeri. Omvendt får private grundejere også en besparelse som følge af færre oversvømmelser af navnlig kældre ved skybrud.

Tidsplan

Spildevandsplan 2013-2020 med senere tillæg gælder indtil 2020, eller indtil den erstattes af en ny spildevandsplan.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020
Bilag 2: Samlede høringssvar Spildevandsplan 2013-2020
Bilag 3: Kommenteret høringsoversigt Forslag til Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020

Tilladelse til ny boring til Espevang Vandværk
Sag nr. 124

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

HOFOR har søgt om tilladelse til at etablere en ny boring, som skal indgå i vandindvindingen til Espevang Vandværk. Ønsket om en ny boring hænger sammen med, at HOFOR ønsker at nedlægge Rødovre Vandværk og øge vandindvindingen til Espevang Vandværk, så den samlede vandindvinding i Rødovre fastholdes på et uændret niveau.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFOR meddeles tilladelse til at etablere en ny indvindingsboring til Espevang Vandværk. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

HOFOR har søgt om tilladelse til etablering af en ny boring til kildepladsen til Espevang Vandværk. Ansøgningen hænger sammen med, at HOFOR ønsker at lukke Rødovre Vandværk og til gengæld øge vandindvindingen til Espevang Vandværk.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det ansøgte boringssted er velegnet til almen vandforsyning. Der er ingen væsentlige kendte forureningskilder i umiddelbar nærhed af boringsstedet, og boringen ligger i nærheden af de 3 eksisterende boringer til Espevang Vandværk, som alle leverer vand af god kvalitet.

Rødovre Vandværk indvinder derimod vand, som kræver opblanding med vand fra HOFORs regionale vandværker for at overholde kravværdien for nikkel, og indholdet af klorerede opløsningsmidler ligger tæt på kravværdien for drikkevand.

Espevang Vandværk indvinder dermed vand af bedre kvalitet end Rødovre Vandværk, hvilket taler for HOFORs planer om at udvide indvindingen på Espevang Vandværk og lukke Rødovre Vandværk. Hertil kommer, at både Rødovre Vandværk og dets to indvindingsboringer er af ældre dato og trænger til totalrenovering. Espevang Vandværk er derimod af nyere dato og i væsentligt bedre stand.

HOFOR har 3. oktober 2017 fremsendt et notat, der beskriver konsekvenserne for grundvandsspejlet af en lukning af Rødovre Vandværk. Notatet er vedlagt mødesagen som bilag 2. Af notatet fremgår, at lukningen vil give anledning til en stigning i vandspejlet til 2,5 meter under terræn for de ejendomme, der ligger tættest på boringerne.

I 2015-2016 var indvindingen til Rødovre Vandværk lukket ned i 9-10 måneder pga. driftsproblemer. Dette førte til en stigning i vandspejlet på 0,5-1,0 meter, hvilket næsten svarer til, hvad der vil ske efter en permanent lukning af kildepladsen. Teknisk Forvaltning modtog i perioden ingen henvendelser fra grundejere i området, som oplevede indtrængende grundvand i deres kælder.

HOFOR har også lavet en beregning med en grundvandsmodel af, hvordan grundvandsspejlet vil ændre sig efter omlægning af indvindingen. Beregningen er gennemført med Vestegnsmodellen, som blev lavet af Vestegnens Vandsamarbejde.

Beregningen anvender perioden 2008-2013 som referencesituation og tager også hensyn til en omlægning og øgning af indvindingen i Glostrup Kommune, som er gennemført siden 2013. Beregningen viser dermed den totale ændring i vandspejlet, siden den gældende indvindingstilladelse blev meddelt i 2009, så den samlede påvirkning i området dermed kan vurderes.

Beregningen viser, at grundvandsspejlet stiger op til 1,5 meter ved Rødovre Vandværk men falder 0,5-1,5 meter i et større område i Glostrup og omkring Espevang Vandværk. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at disse ændringer er acceptable og ikke udgør en trussel mod grundvandets kvalitet i hverken Glostrup eller Rødovre, eller mod naturinteresser i området.

HOFORs ansøgning har været sendt i høring hos nabokommuner og naboforsyninger. Frederiksberg Kommune bemærkede, at HOFOR burde gennemføre en beregning af de forventede ændringer i grundvandsspejlet ved omlægning af indvindingen. Frederiksberg Kommune fik tilsendt en kopi af HOFORs beregning, da den var gennemført, og havde derefter ikke flere bemærkninger til ansøgningen. De øvrige kommuner havde ingen bemærkninger.

Da boringen skal indgå i den almene vandforsyning, skal den anvendes i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i den gældende indvindingstilladelse fra 2009. Herudover meddeles tilladelsen på nogle få yderligere vilkår af sædvanlig karakter om besigtigelse af boringssted, udtagning af boringskontrol mv.  

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 125 af 26. januar 2017

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 832 af 27. juni 2016

Bekendtgørelse om vandindvindinge og tilsyn med vandkvalitet, BEK nr. 1147 af 24. oktober 2017

Boringsbekendtgørelsen, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. HOFOR forventer, at det på sigt vil være billigere at samle indvindingen i Rødovre på Espevang Vandværk set i forhold til, at alternativet er at gennemføre en relativt dyr totalrenovering af både Rødovre Vandværk og de tilknyttede boringer. Den planlagte omlægning af vandindvindingen forventes derfor at have positiv økonomisk betydning for vandforbrugerne på længere sigt.

Tidsplan

Tilladelsen gælder fra den dato, hvor den meddeles.

Bilag

Bilag 1: Tilladelse til etablering af ny boring til Espevang Vandværk
Bilag 2: Notat om lukning af Rødovre Vandværk

Takster 2018 for vand og spildevand
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Forsyningssekretariatet traf den 13. oktober 2017 afgørelse om indtægtsrammerne i 2018-2019 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S . Den 12 oktober 2017 sendte Forsyningssekretariatet en statusmeddelelse for 2018 til HOFOR Vand Rødovre A/S, idet selskabet i 2016 modtog økonomiske rammer for 2017-2018. Forsyningssekretariatets afgørelse og statusmeddelelse er vedlagt mødesagen som bilag 3 og bilag 4.

HOFOR har den 17. november 2017 anmodet Kommunalbestyrelsens om at godkende følgende takster for 2018:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 9,77 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 17,90 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 14,32 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 7,16 kr. ekskl. moms

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2018 er på 17,90 kr/m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2018 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag 1 og 2 til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale, HOFOR har fremsendt, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at taksterne for 2018 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Lov- og plangrundlag

 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009
 • Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1235 af 10. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af bilagsmaterialet, at den samlede takst stiger fra 42,0 kr i 2017 til 42,6 kr i 2018 svarende til 1%. For en lejlighed med et årligt vandforbrug på 85 m3 betyder dette en stigning i vandregningen fra 3.568 kr i 2017 til 3.617 kr i 2018. For et parcelhus med et forbrug på 140 m3 stiger vandregningen fra 5.877 kr i 2017 til 5.958 kr. i 2018.

Tidsplan

Taksterne skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2017 og gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Priser på vand og spildevand i Rødovre 2018
Bilag 2: Budgetter og priser 2018 Rødovre vand og spildevand
Bilag 3: Afgørelse om økonomiske rammer 2018-2019 for HOFOR Spildevand Rødovre
Bilag 4: Statusmeddelelse 2018 for HOFOR Vand Rødovre

Parkeringsforhold på Damhus Boulevard - ansøgning om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et detailprojekt til forbedring af parkeringsforholdene på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej, med udgangspunkt i skitseprojektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at detailprojektet godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I projektet for ombygningen af 1. etape af Roskildevej, reduceres antallet af parkeringspladser på selve Damhustorvet. I budget 2017 er der derfor afsat midler til, at undersøge muligheden for at optimere parkeringsforholdene og dermed etablere flere parkeringspladser på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2017 (sag. nr. 120) blev skitseforslag 1 godkendt. Teknisk Forvaltning har på baggrund af skitseforslaget fået udarbejdet et detailprojekt. Detailprojektet er vedlagt indstillingen som bilag 1 og 2.

Detailprojektet betyder ligesom skitseprojektet, at Damhus Boulevard mellem Damhustorvet og Randrupvej ombygges, så der etableres to kørebaner på i alt 6,5 m i midten af vejen. Kørebanerne etableres i en bredde som tilgodeser en hastighedsnedsættelse af vejstrækningen fra 50 km/t til 40 km/t. For at understøtte hastighedsnedsættelsen etableres der et bump midt på vejstrækningen, som også vil fungere som en krydsningsmulighed for gående og cykler.

Parkering etableres som vinkelret parkering i begge sider af kørebanen. Bag parkeringsarealerne etableres der cykelsti og fortov på henholdsvis 2,05 m og 1,5 m. Da der ved vinkelret parkering er risiko for at køretøjerne vil holde ind over cykelstien med for- og bagende etableres cykelstien ved parkeringsarealerne reelt i en bredde på 2,55 m. Den halve meter fra kantstenen mod parkeringsarealet vil blive markeret med en hvid markeringslinje for at indikere, at køretøjet gerne må holde ind over dette areal. Langs vejstrækningen etableres der plantebede med træer, som afbryder parkeringsarealet ved stikrydsninger og vejtilslutninger. Plantebedene vil skabe en porteffekt på strækningen og bidrage til at fastholde boulevardudtrykket.  

Samlet skaber vejprojektet i alt 81 parkeringspladser på strækningen. Disse parkeringspladser er tiltænkt brugere af Damhustorvet og de lokale beboere i området. 16 af parkeringspladserne tættest på Damhustorvet tidsbegrænses i dagtimerne på hverdage for at tilgodese brugerne af butikkerne på Damhustorvet.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlig veje m.v. (LBK nr. 1520 af 27. december 2014), kapitel 1-3 og 6.

Bekendtgørelse af færdselsloven (LBK nr. 38 af 5. januar 2017), kapitel 1, 3-5, 7-9 og 14a-15.

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (BEK nr. 1194 af 21. september 2016), kapitel 5-7.
Bekendtgørelse om vejafmærkning (BEK nr. 1193 af 21. september 2016), kapitel 2 og 5. 

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at udbud samt udførelsen af ombygningen af Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej kan udføres for en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. Udgiften på 6,6 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Vejanlæg.

Tidsplan

Gives der en anlægsbevilling til udførelse af ombygningen af Damhus Boulevard forventes det, at projektet kan anlægges i perioden april 2018 - oktober 2018.

Bilag

Bilag 1: Situationsplan
Bilag 2: Tværsnit

Køge Bugt Vandråd
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Rødovre Kommune er beliggende i Køge Bugt hovedvandopland, for hvilket der den 30. marts 2017 blev nedsat et vandråd bestående af landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Vandrådenes viden skulle bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021. Vandrådet har ingen bemærkninger til vandløbsstrækninger i Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at orienteringen vedrørende Køge Bugt vandråds arbejde tages til efterretning, samt
 2. at der ikke indsendes yderligere bemærkninger til Miljøministeriet vedrørende vandløbsforhold i Rødovre Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken blev Regeringen og aftaleparterne enige om, at der igen skulle etableres vandråd inden for de respektive vandoplande.

I bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 217 af 2. marts 2017), er det fastsat, at kommunerne med bistand fra vandrådet i et hovedvandopland konkret skal løse en række obligatoriske opgaver vedrørende vandløbenes tilstande og målsætninger. Rådet har holdt fire møder, men er kun nået til enighed om, at beslutningsprocessen har været alt for kort, og at de tre tilbageværende indsatser fra vandplanerne 2009-2015 skal videreføres.

Solrød Kommune har, bistået af NIRAS, været udpeget som Sekretariatskommune for de 21 kommuner i Køge Bugt hovedvandopland.

Køge Bugt Vandråd kunne ikke opnå enighed om en fælles generel udtalelse om Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb med opland under 10 km2. Medlemmer af rådet kom med bemærkninger til vandløbsstrækninger i følgende kommuner: Køge, Roskilde, Solrød, Greve, Faxe og Stevns.

Køge Bugt Vandråd kunne ikke opnå enighed om en fælles udtalelse om, hvilke vandløb, som bør vurderes og analyseres i Miljøstyrelsen for om de skal udpeges som stærkt modificerede eller kunstige. Medlemmer af rådet har forslået, at der udtages vandløb til vurdering og analyse i Miljøstyrelsen i følgende kommuner: Roskilde og Køge.

Køge Bugt Vandråd har således ingen yderligere bemærkninger til forhold i Rødovre Kommune, og Teknisk Forvaltning anbefaler, at der ikke indsendes yderligere bemærkninger eller forslag til ændringer til Miljøstyrelsen vedrørende forholdene i Rødovre Kommune.

Ca. 300 m² af Rødovre Kommune er beliggende i hovedvandopland Øresund. Det lokale vandråd har ikke kommenteret på vandløbsstrækninger i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 794 af 24. juni 2016)

Bekendtgørelse om miljømål for overfladeområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 795 af 24. juni 2016)

Bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 217 af 2. marts 2017).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Senest den 31. december 2017 skal sekretariatskommunen have sendt indberetninger og kommentarer til Miljøministeriet.

Bidraget fra kommunerne og vandrådene indgår i grundlaget for den politiske beslutning om justeringer af bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 794 af 24. juni 2016) og bekendtgørelse om miljømål for overfladeområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 795 af 24. juni 2016) der sendes i høring i 2018. 

Fjernvarmeudbygning i området Valhøj (etape IrmaByen) m.fl. omplacering af bevillinger
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udbygning med fjernvarme i området Valhøj, etape IrmaByen har vist sig at blive dyrere end budgetteret, da budgetforudsætningerne har vist sig ikke at holde. Der søges om omplacering af bevillinger i 2017 på i alt 4,925 mio.kr. fra udbygningsprojekterne Horsevænget, Kærbyvej m.fl. og Erhvervsområdet Islevdalsvej samt Fjernvarmestik 2017 til dækning af fortsat gennemførelse af fjernvarmeudbygning i erhvervsområdet Valhøj, etape IrmaByen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der i 2017 gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 4,925 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 4,925 mio. kr. i 2017 til fortsat gennemførelse af fjernvarmeudbygning i erhvervsområdet Valhøj, etape IrmaByen, som finansieres ved,
 2. at der i 2017 gives negativ tillægsbevilling på 1,125 mio. kr. fra anlægsprojektet på Horsevænget, Kærbyvej m.fl.,
 3. at der i 2017 gives negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. fra anlægsprojektet Fjernvarmestik 2017 samt
 4. at der i 2017 gives negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Erhvervsområdet Islevdalsvej.

Beslutning

Udgår. 

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2013 (sag nr. 19) blev det endelige udbygningsforslag for erhvervsområdet Valhøj godkendt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015 (sag nr. 43) blev anlægsbevillingen for fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet Valhøj, etape IrmaByen godkendt.

Ved ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i IrmaByen, 2015, var projektudvikleren ikke endelig klar over, hvordan eller hvornår de enkelte byggefelter ville blive bebygget. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) havde tilsvarende ikke et fuldt overblik over, om bygherrerne ønskede blokcentraler eller direkte tilslutning til kunderne. Det har vist sig, at der er en anden fordeling af kundetype 1 og 2 end forudsat i budgetlægningen. Derudover har flere aktiviteter på samme tid på byggefelterne betydet, at byggeprocessen ikke har været optimal for RKF's entreprenører, hvilket har medført øgede omkostninger. På grundlag af erfaringerne fra den del af IrmaByen, som er bebygget, har RKF vurderet den sandsynlige fordeling af blokcentraler og direkte tilslutning af kunder på de resterende byggefelter. RKF har vurderet, at udbygningen samlet set bliver 1,425 mio.kr. dyrere. Der er stadig usikkerhed om, hvordan og hvornår IrmaByen er endeligt udbygget med fjernvarme.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for fjernvarmeudbygningen på Højnæsvej i juni 2014, var merforbruget på ca. 3,5 mio. kr. grundet en større tilslutning end forventet, nemlig 100 %. Dette merforbrug blev dækket af RKF udbygningsplan 2014, bevilling fjernvarmeudbygning af Valhøj. Samlet set er der således behov for en tillægsbevilling på 4,925 mio. kr., som søges finansieret af mindreforbrug på anlægsprojektet på Horsevænget, Kærbyvej m.fl. og Fjernvarmestik 2017 (1,925 mio. kr.) samt en forskydning i udgifterne ved udbygningsprojektet i Islevdal erhvervskvarter (3,0 mio. kr.).  

Lov- og plangrundlag

Varmeplan 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263)

Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2)

Projektforslag for Valhøj. Endeligt godkendt Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2013 (sag nr. 19)

Anlægsbevilling (etape 0) givet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2013 (sag nr. 122)

Anlægsbevilling (etape 1A) givet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 (sag nr. 142)

Anlægsbevilling (etape IrmaByen) givet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015 (sag nr. 43).  

Økonomiske konsekvenser

Den forventede anlægsudgift til fjernvarmeudbygning af området Valhøj øges med 4,925 mio. kr. til i alt 39,625 mio. kr. eksklusiv dækning af merforbrug til Fjernvarmeudbygningen på Højnæsvej.  

Den øgede anlægsudgift på 4,925 mio. kr. finansieres ved omplacering af bevilling på 1,125 mio. kr. fra anlægsprojektet på Horsevænget, Kærbyvej m.fl., bevilling på 0,8 mio. kr. fra anlægsprojektet Fjernvarmestik 2017 samt bevilling på 3,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Erhvervsområdet Islevdalsvej.

Anlægsprojekterne på Horsevænget, Kærbyvej m.fl. samt Fjernvarmestik 2017 er afsluttet. Dette gør sig ikke gældende for anlægsprojektet Erhvervsområdet Islevdalsvej. Der vil derfor ultimo 2018 blive fremlagt en ny sag, såfremt der bliver behov for tilførsel af bevilling hertil.

Da der er tale om omplacering af bevillinger, får tillægsbevillingen ikke indflydelse på taksten.

Udgiften på 4,925 mio. kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder. 

Tidsplan

2017-2021: IrmaByen forventes fuldt udbygget. Stikledninger og varmecentraler tilsluttet.

Diverse
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.