Teknik- og Miljøudvalget

10-04-2018

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 26 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Notat om møde mellem Møde mellem TMU Agenda 21-gruppen (se bilag 2).

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 13. februar til 9. marts 2018
Bilag 2: Møde mellem TMU og Agenda 21-gruppen

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 er baseret på Rødovre Kommunes støjkortlægning 2017. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, og afløser Støjhandlingsplan 2013-2018. Støjhandlingsplanen beskriver kommunens indsats for at reducere trafikstøjen og viser forskellige scenarier til nedbringelse af støjen langs de mest støjbelastede veje i Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A). En undlod at stemme (C).

Sagsfremstilling

I Støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse trafikstøjen. Støjhandlingsplanen er baseret på Rødovre Kommunes EU-støjkortlægning 2017. Teknik- og Miljøudvalget tog støjkortlægningen til efterretning på mødet i september 2017 (sag nr. 94). Støjkortlægningen kan ses på ”Støjdanmarkskortet” på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Støjhandlingsplanen er opbygget i overensstemmelse med støjbekendtgørelsen og beskriver kommunens

indsatser for at reducere trafikstøjen. Rødovre Kommune vil i perioden 2018-2023:

 • Tilstræbe at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikvejene med en årsdøgntrafik over 10.000 køretøjer 
 • Overveje at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikveje med en årsdøgntrafik over 2.500 køretøjer 
 • Vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning - f. eks. hastighedsnedsættelser 
 • Vurdere eventuelle hastighedsnedsættelser og muligheder for etablering af støjreducerende belægning ved renovering af de større veje. Bl.a. ved brug af beregningerne i bilag 1
 • Arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik
 • Følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere støjafskærmning langs Motorring 3. Da motorveje er statsveje, har Rødovre Kommune har ingen direkte indflydelse på prioritering af renoveringen af Motorring 3
 • Stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænser for trafikstøj overholdes såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri

Rødovre Kommune har foruden de planlagte foranstaltninger i perioden 2018-2023 et langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på Lden= 58 dB.

I planen evalueres endvidere gennemførelsen og resultaterne af Støjhandlingsplan 2013-2018. Der evalueres bl.a. på effekten af nedsættelsen af hastigheden på Roskildevej samt på projekter, som indeholder nye belægninger.

Støjhandlingsplanen omfatter ikke togstøj. Banedanmark og Vejdirektoratet udarbejder selvstændige støjhandlingsplaner, som ligeledes sendes i 8 ugers høring.

I relation til støjen fra Motorring 3 har Rødovre Kommune sendt en invitation til Folketingets Transport,- Bygnings- og Boligudvalg til at besøge et af Rødovres naboområder til Motorring 3. Invitationen er en opfølgning på Rødovre Kommunes foretræde i december 2016, og har til formål at give udvalget et indblik i nogle af de rekreative områder ved Vestvolden, der ligger tæt op til motorvejen. På besøget vil udvalget få mulighed for at tale med borgere, der bor tæt på motervejen og til dagligt oplever støjgenerne.

Lov- og plangrundlag

Støjbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Hvis der prioriteres støjreducerende belægningstyper eller hastighedsnedsættelser, vil der være en øget udgift til anlæg, drift og vedligeholdelse på det pågældende projekt.

Tidsplan

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 skal i henhold til støjbekendtgørelsen i offentlig høring i 8 uger. Efter den offentlige høring forelægges støjhandlingsplanen til endelig godkendelse. Herefter skal den sendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

Ordinære generalforsamlinger 2018 i HOFOR
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2018. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Det skal besluttes, hvordan Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling med hensyn til godkendelse af beretninger og årsrapporter, anvendelse af årets resultat og valg af revisor jævnfør sagsfremstillingen samt
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
  Leo Larsen som bestyrelsens formand
  Leif Pedersen
  Kent Max Magelund
  Allan Holst
  Thomas Gyldal Petersen
  Mikkel Dencker
  Michel Berg
  Henrik Rasmussen

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er Steen Skriver Rasmussen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at:

 • Bestyrelsens beretning tages til efterretning
 • Selskabernes årsrapporter godkendes
 • Bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) vælges som revisor

Der henvises i den forbindelse til de vedlagte årsrapporter 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 6.551 mio. kroner efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 16.332 mio. kroner efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkt 2 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Som bilag til mødesagen er vedlagt uddrag af HOFORs årsrapport for 2017, som beskriver den lokale udvikling i Rødovre.  

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 28. maj 2018

Bilag

Bilag 1: HOFOR Vand Holding AS årsrapport 2017
Bilag 2: HOFOR Spildevand Holding AS årsrapport 2017
Bilag 3: Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding
Bilag 4: Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding
Bilag 5: HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag Vand Spildevand Rødovre

Anlægsregnskab Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - Fase I i udbygningsplan
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2011 bevilget 4.000.000 kr. til fase 1 i udbygningsplanen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF). Der er forbrugt 3.931.706 kr. svarende til et mindreforbrug på 68.294 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt 
 2. at mindreforbruget på 68.294 kr. tilgår kassebeholdningen. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. oktober 2011 (sag nr. 169) givet en anlægsbevilling til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygningsplan fase 1. Projektet nu afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling

4.000.000 kr.

Forbrug

3.931.706 kr.

Mindreforbrug

68.264 kr.

 
RKF fik i januar 2011 godkendt deres udbygningsplan. Anlægsbevillingen blev givet til konsulentydelser og rådgivning m.v. til fase I i udbygningsplanen, og bevillingen er blevet anvendt som disponeret til gennemførelse af salgsarbejde, planlægning og udarbejdelse af projektforslag.

Fase I i udbygningsplanen omfatter erhvervsområderne Islevdalvej, Nyholms Allé (Valhøj), og Højnæsvej.

Anlægsprojektet på Højnæsvej blev afsluttet i 2014 og der er fuld gang i udbygningen i erhvervsområderne Islevdalvej og Irmabyen (Valhøj).

Årsagen til mindreforbrug er lavere omkostninger end forventet.

Lov- og plangrundlag

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 68.264 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab Flisebelægning på Rådhuspladsen
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget 5 mio. kr. til udskiftning af fliser på Rådhuspladsen. Der er forbrugt 5,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 408.993 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. maj 2016 5.000.000 kr. til ny flisebelægning på Rådhuspladsen. Flisebelægningen er udskiftet, og der aflægges anlægsregnskab.

Økonomisk overblik over Flisebelægning på Rådhuspladsen, i kr.

Anlægsbevilling

5.000.000

Forbrug

5.408.993

Merforbrug

408.993


Merforbruget skyldes, at der var mere forurenet jord end forundersøgelserne viste. Derudover var det nødvendigt at skrabe mere jord af end estimeret gennem forundersøgelserne for at nå til et stabilt underlag. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 408.993 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab ID-linjen Islev Torv
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget i alt 6.020.000 kr., heraf 630.000 kr. til projektering, til anlægsprojektet ID Linjen Torvet. Der er forbrugt 5.756.571 kr., svarende til et mindreforbrug på 263.429 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget på 263.429 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. marts 2015 630.000 kr. til projektering af anlægsprojektet og den 16. juni 2016 5.390.000 kr til anlægsarbejder. Etapen "Islev Torv" er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsprojektet ID Linjen – Torvet har givet forskønnelse og identitet til området, samt skabt en sammenhæng mellem torvet og resten af strækningen på ID Linjen.

Økonomisk overblik over anlægsprojektet, i kr.

Anlægsbevilling

6.020.000

Forbrug

5.756.571

Mindreforbrug

263.429

 
Mindreforbruget på 263.429 kr. skyldes dels, at projekteringen blev 118.634 kr. billigere end estimeret, samt at priserne for det endelige arbejde blev billigere end overslaget, svarende til 144.795 kr.

Grundet den tætte koordinering mellem anlægsprojekterne ID Linjen – Torvet og ID Linjen – Islevbrovej foreslås projekternes respektive afvigelser set i sammenhæng.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 263.429 kr. tilgår kassebeholdningen, idet der henvises til merforbruget vedr. ID-linjen Islevbrovej.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab ID-Linjen Islevbrovej
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget 500.000 kr. og i 2016 6.500.000 kr., samlet set 7.000.000 kr. til projektet ID-Linjen Islevbrovej. Der er forbrugt 7.265.832 kr., svarende til et merforbrug på 265.832 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 265.832 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2015 bevilget 500.000 kr. til projektering og den 31. maj 2016 bevilget 6.500.000 kr. til anlægsprojektet ID-linjen Islevbrovej. Anlægsarbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsprojektet for ID-Linjen Islevbrovej er med til at skabe sammenhæng og forskønnelse i strækningen og give identitet til området. Desuden er trafiksikkerheden øget ved etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs en skolevej.

Økonomisk overblik over anlægsprojektet, i kr.

Anlægsbevilling

7.000.000

Forbrug

7.265.832

Merforbrug

265.832


Merforbruget skyldes primært ekstraarbejder som følge af udskiftning af kloakledninger. Under anlægsarbejdet, blev det synligt, at kloakledningerne var i ringere stand end estimeret under forundersøgelsen. Udbedringen af kloakledningerne har blandt andet betydet ekstraarbejde i forhold til projekteringen.

Grundet den tætte koordinering mellem anlægsprojekterne ID Linjen – Torvet og ID Linjen – Islevbrovej foreslås projekternes respektive afvigelser set i sammenhæng.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 265.832 kr. finansieres af kassebehandlingen, idet der henvises til mindreforbruget vedr. ID-Linjen Islev Torv.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab Flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget 2.200.000 kr. til flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej. Der er forbrugt 2.220.382 kr., svarende til et merforbrug på 20.382 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 20.382 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2015 bevilget 2.200.000 kr. til flytning af gangbroen fra Jyllingevej til Roskildevej. Projektet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling

2.200.000

Forbrug

2.220.382

Merforbrug

20.382


Den tidligere gangbro over Roskildevej stod til at skulle udskiftes. I forbindelse med at Naturstyrelsen besluttede at opstille en ny gangbro over Jyllingevej, blev den eksisterende gangbro over Jyllingevej ved volden overflødig. Det blev besluttet i Kommunalbestyrelsen, at den overflødige gangbro skulle renoveres og flyttes til Roskildevej, når den nye bro over Jyllingevej var sat op. Desværre trækker dette projekt ud, og gangbroen over Roskildevej var kommet i så dårlig stand, at det var nødvendigt at flytte gangbroen fra Jyllingevej, før den nye bro er sat op.

Gangbroen giver trafiksikkerhed til fodgængere, der vil krydse Roskildevej. Gangbroen blev flyttet i 2017. Merforbruget skyldes lidt flere uforudsete udgifter end forventet. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 20.382 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.