Teknik- og Miljøudvalget

14-08-2018

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 53 - 63

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Referat fra møde den 24. maj 2018 mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen (se bilag 2)
 3. Fund af nyt pesticid DMS på HOFORs vandværker (se bilag 3 og 4)
 4. Miljøtilsyn 2017 (se bilag 5)
 5. Opførelse af stibro over Jyllingevej (se bilag 6).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 18. maj til 2. august 2018
Bilag 2: Referatet fra mødet den 24. maj 2018 mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen
Bilag 3: Fund af nyt pesticid DMS på HOFORs vandværker
Bilag 4: HOFORs notat om fund af nyt pesticidnedbrydningsprodukt DMS
Bilag 5: Notat - Tilsynsberetning 2017
Bilag 6: Orientering om opførelse af stibro over Jyllingevej

Rødovre Port - ansøgning om dispensation fra Lokalplan 141 og Bygningsreglementet
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Bygherre har den 2. juli 2018 søgt om dispensation i forbindelse med opførelse af etagebyggeriet Rødovre Port. Dispensationerne søges på baggrund af en dialog med Teknisk Forvaltning om intentionerne i lokalplanen med fokus på at optimere arkitektur, boligkvalitet og et varieret udbud af boliger, herunder ungdomsboliger. De ansøgte dispensationer afviger således formelt fra bestemmelser i Lokalplan 141 og i Bygningsreglementet 2015 (BR15), og omfatter bl.a. antallet af ungdomsboliger, foruden en række mindre betydende dispensationer af teknisk karakter, som alle vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens formål. Rødovre Kommune skal tage stilling til det søgte og vurdere, om der skal gives de fornødne dispensationer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation fra de pågældende bestemmelser i Lokalplan 141 og Bygningsreglement (BR15).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2017 Lokalplan 141, Rødovre Port.

Lokalplanen muliggør, at der kan etableres en ny bydel med boliger og erhverv ved Rødovre Station. Der kan opføres i alt 37.500 m² bruttoetageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 300 %. Lokalplanen fastlægger bl.a. de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder bygningshøjder, bygningstypologi og arkitektonisk udtryk, materialer, beplantninger, belægninger, belysning, trafik- og parkeringshåndtering mv.

Forhåndsdialog

Teknisk Forvaltning har haft en længere forhåndsdialog med ejendommens ejer, Gefion Group (Rødovre City 2 ApS) og deres byggerådgivere. Igennem en møderække har projektet været drøftet, herunder bl.a. byggemulighederne på grunden, bebyggelsens facader, typer og størrelser på boliger samt muligheder for at give mindre dispensationer for at projektet vil kunne realiseres. Der har i dialogen været uenighed om boligstørrelse- og fordeling og bebyggelsens ydre fremtrædende, der har forlænget processen. Dette er nu efter yderligere møder i forvaltningen med bygherre blevet reguleret og indarbejdet i projektet i overensstemmelse med intentionerne i lokalplanen, og med tilfredsstillende forbedringer til følge, så projektet også arkitektonisk fremstår mere skarpt i detaljen og med en generel høj kvalitet. For at følge detaljeringen og materialevalget til dørs er det aftalt, at bygherre undervejs i byggeriet fremstiller en 1:1 mock up af specifikke facadeudsnit, der drøftes med forvaltningen inden de udføres.

Dispensationer fra Lokalplan 141 og Bygningsreglement BR 15

Der er søgt om i alt 12 dispensationer fra henholdsvis lokalplanen og bygningsreglementet. Dette er dog ikke usædvanligt for et byggeri med størrelse og karakter som Rødovre Port. Flere af dispensationerne omhandler endda samme problematik. Dispensationerne har været drøftet undervejs i dialogen med bygherre. Det er da også Teknisk Forvaltnings vurdering, at dispensationerne ikke udgør væsentlige afvigelser i forhold til lokalplan og bygningsreglement:

 • antallet af ungdomsboliger udgør 34% (LP 141, § 3.1 litra i)
 • ændring af midlertidige trafikale forhold for bløde trafikanter under byggeriet. Broen over Tårnvej lukkes i en periode under byggearbejdet og bløde trafikanter henvises til broen over Avedøre Havnevej ved Immerkær (LP 141, § 5.1 litra n og § 5.1 litra o)
 • dispensation for to-sidet lysindfald ved 25 boliger med et bruttoetageareal på 52-58 m². Lokalplanens maksimale grænse er 50 m² (LP 141, §7.3 litra e)
 • undlade opsætning af støjskærm tæt på banelegemet, idet støjproblematikken kan løses på egen ejendom (LP 141, § 7.7 litra k, § 10.5 litra a, § 11.2 litra a og d)
 • marginalt reduceret dagslystilgang i 12 stk. hjørneboliger (LP 141, § 8.3 litra c)
 • mindre end 7 meters frihøjde i varegård og storskraldsrum, da områderne betjenes med lavere udstyr (LP 141, § 12.2 litra h)
 • forholdet mellem trin og grund på trappen i tårn Ft udføres med mål som trappe til boliger, selv om der indrettes en café (erhverv) på øverste etage (BR 15, kap. 3.2.2, stk. 4)
 • 13 stk. opholdsrum har beregningsteknisk et mindre vinduesareal i forhold til bygningsreglementets krav om minimum 10% af rummets gulvareal på  grund af omkringliggende skyggeeffekt (BR 15, kap. kap. 6.5.2, stk. 1)

Førstnævnte dispensation vedrører antallet af ungdomsboliger, der udgør 34 % og overskrider lokalplanens maksimale antal på 25 % af det samlede antal boliger. Under forhåndsdialogen blev det drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt at placere ungdomsboligerne samlet i et af tårnene, dels for at skabe et attraktivt miljø for unge og dels for at mindske eventuelle gener for familieboligerne. I forhold til arealer udgør ungdomsboligerne dog kun 20% af det samlede boligareal.

For så vidt angår de øvrige punkter kan disse karakteriseres som dispensationer af mere teknisk karakter. En nærmere uddybning og redegørelse af disse forhold fremgår af bilag 2.

Naboorientering

Teknisk Forvaltning skønner, at de ansøgte dispensationer vedrørende byggeriet er af underordnet betydning for bydelen og dens naboer, og mener derfor ikke at der skal foretages en naboorientering.

Teknisk Forvaltnings vurdering af ansøgningen om dispensationer

Det er Teknisk Forvaltnings samlede vurdering, at byggeriet kan opføres i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelser og Kommunalbestyrelsens intentioner om høj arkitektonisk kvalitet. Forvaltningen vurderer, at dispensationerne er nødvendige for at projektet kan realiseres, og vurderer ikke at dispensationerne har en væsentlig påvirkning af projektets boligkvaliteter.

Det er derfor Teknisk Forvaltnings anbefaling, at der meddeles dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen og bygningsreglementet til det ansøgte.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lokalplan 141.

Bygningsreglement 2015 (BR15).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen. 

Bilag

Bilag 1: Præsentationsmappe myndighedsprojekt
Bilag 2: Dispenstioner, nærmere redegørelse og vurdering
Bilag 3: Notat 002 (Støjforhold vedrørende Rødovre Port)

Udbud på nedgravede affaldsbeholdere
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Kvaliteten og holdbarheden på nedgravede affaldsbeholdere købt gennem I/S Vestforbrænding har vist sig ikke at være så robust som forventet. De er hurtigt blevet slidte, og de kræver en høj løbende vedligeholdelse for at fungere.

Teknisk Forvaltning ønsker derfor ikke at købe flere nedgravede affaldsbeholdere gennem I/S Vestforbrænding, men i stedet selv lave et udbud. Udbuddet skal omfatte indkøb af nye indkasthuse til de allerede eksisterende nedgravede beton- og stålkasser, samt indkøb af komplette nedgravede affaldsbeholdere.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning gennemfører et EU-udbud på indkøb af nedgravede beholdere, samt nye indkasthuse til de eksisterende nedgravede. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. december 2012, sag nr. 108, at Rødovre Kommune anvender de af I/S Vestforbrænding designede nedgravede affaldsbeholdere i boligselskaber. Alle nedgravede affaldsbeholdere til private boliger i Rødovre Kommune er derfor anskaffet igennem I/S Vestforbrænding.

At valget af beholdere faldt på dem leveret gennem I/S Vestforbrænding skyldes dels, at deres design passer til de kuber, som allerede var sat op ved flere boligselskaber og dels, at Teknisk Forvaltning ikke selv skulle stå for et udbud, men løbende kunne købe beholdere efter behov gennem I/S Vestforbrænding.

En nedgravet beholder består af tre dele, en betonkasse som er gravet ned, en stålkasse hvor affaldet er i, samt et indkasthus, som er den del, der er over jorden. I/S Vestforbrænding har stået for selve designet af indkasthusene, som de har sendt i udbud sammen med leverancen af beton- og stålkasser, der passer til deres designede indkasthus. Beton- og stålkasserne er således et standard produkt fra den pågældende producent af indkasthusene, hvorpå I/S Vestforbrændings indkasthus er påsat.

I/S Vestforbrænding har indtil nu gennemført to udbud med to forskellige vindere. De nedgravede beholdere, vi har i Rødovre Kommune, stammer hovedsageligt fra Í/S Vestforbrændings første udbud. Mellem første og andet udbud har I/S Vestforbrænding ændret designet på indkasthusene. I andet udbud er det blevet en ny leverandør, som producerer og leverer beholderne. Dette har resulteret i, at beton- og stålkasserne ikke er identiske med dem fra det første udbud. De nye indkasthuse passer således ikke til de beton- og stålkasser, som stammer fra det første udbud.

Kvaliteten på toppene i den første version fra I/S Vestforbrænding, og fra den første producent har vist sig ikke at være så robuste som forventet. I/S Vestforbrændings udvikling af en ny top har vist sig som en større opgave end først antaget. Indkasthusene har set fine ud som nye, men holdbarheden har ikke været som ønsket. De er hurtigt blevet slidte, og derved kræver de en løbende høj vedligeholdelse for at fungere. Teknisk Forvaltning kan allerede nu se, at udgifter til vedligeholdelse af indkasthusene er forholdsvis høj, i forhold til at indkøbe nye indkasthuse, når det er nødvendigt.

Desværre har det vist sig, at vi ikke kan købe de nye indkasthuse til den første version af den nedgravede del, da den nye leverandør ikke kan levere et produkt, som passer til den del af de gamle beholdere, som er placeret under jorden. Løsningen ville i givet fald være, at vi indkøber en komplet ny nedgravet beholder fra deres produktion. Det vil betyde, at Teknisk Forvaltning skal udskifte en underjordisk del, som ikke fejler noget, udelukkende fordi der ikke kan leveres et nyt indkasthus pga. tvivl om producentansvar og rettigheder. Det er ikke en holdbar situation, når Teknisk Forvaltning løbende skal sørge for at vedligeholde alle de nedgravede beholdere. Den nye version af indkasthusene har også en udformning, hvor Teknisk Forvaltning er betænkelig ved holdbarheden. Endvidere kan det være et problem, når I/S Vestforbrænding igen skal udbyde opgaven, og det så er en tredje leverandør, som vinder. Derved bliver det en tredje version af beton- og stålkasse, og hvor indkasthusene ikke passer til de gamle versioner.

Indtil dato har Teknisk Forvaltning indkøbt 268 beholdere fra den første producent og 18 fra den anden producent. En komplet nedgravet affaldsbeholder (betonkasse, stålindsats og indkasthus) koster omkring 55.000 kr. afhængigt af, om der er tale om en et-kammer beholder eller en to-kammerbeholder. Prisen på en ny top ligger på omkring 12-13.000 kr.

På dette grundlag ønsker Teknisk Forvaltning ikke længere at indkøbe nedgravede affaldsbeholdere gennem I/S Vestforbrænding, men i stedet selv lave et udbud på indkøb af nedgravede beholdere. Udbuddet skal omfatte indkøb af nye indkasthuse til de allerede eksisterende nedgravede beton- og stålkasser, samt indkøb af komplette nedgravede beholdere. Det vil ikke være indkasthuse efter I/S Vestforbrændings design, men det vil sikre, at Teknisk Forvaltning løbende kan vedligeholde alle de nedgravede affaldsbeholdere i Rødovre Kommune og udskifte de gamle indkasthuse, når de går i stykker. Endvidere vil det sikre, at Rødovre Kommune kan få leveret et standardprodukt, som er gennemprøvet og har vist sin holdbarhed gennem mange år.

Lov- og plangrundlag

Regulativ for husholdningsaffald af 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med indkøb af nye nedgravede affaldsbeholdere finansieres af den leasingaftale med Kommuneleasing, som er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017, sag nr. 152.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at prisen på indkøb af de nedgravede affaldsbeholdere gennem et EU-udbud ikke vil være væsentlig forskellig fra den pris, som vi betaler til I/S Vestforbrænding. Dette skyldes, at vi ønsker at købe et standardprodukt, hvorimod beholdere fra I/S Vestforbrænding er et specielt designet produkt med relativt lille marked.

Omkostningerne til gennemførelsen af EU-udbuddet kan holdes inden for budget 2018 på affaldsområdet.

Tidsplan

Materiale udarbejdes og sendes i udbud efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget. 

Rødovre Stationsplads - Skitseprojekt - Godkendelse
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Af lokalplan 141 fremgår det: "Der skal i forbindelse med opførelsen (og før ibrugningtagningstilladelsen), af det nye byggeri, udarbejdes et dispositionsforslag for Rødovres Stationsplads, og de tilgrænsende arealer". Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et forslag til et skitseprojekt (dispositionsforslag) for stationspladsen ved Rødovre Station, som indstilles til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at skitseprojektet godkendes og indgår i videre arbejde for stationspladsen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På sit møde den 31. januar 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen (sags nr. 5) Lokalplan 141 Rødovre Port. Denne lokalplan omfatter det gamle Rødovre Stationscenter og stationspladsen ved Rødovre Station. Lokalplanen tillader, at området omkring det gamle stationscenter kan byfornyes med boliger og andre lokale funktioner. I lokalplanen er det en forudsætning, at der udarbejdes et forslag til, hvordan stationspladsen kan ombygges. Pladsen skal tilpasses det kommende Rødovre Port projekt, og pladsen skal også fornyes i forhold til dens anvendelse. Idag er pladsen primært præget af funktionen som trafikplads. Ambitionen er, en omdannelse til en plads med flere grønne indslag og større mulighed for ophold, og samtidig en plads der matcher det øvrige Rødovre Port projekt, jf. Lokalplan 141.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med et eksternt arkitektfirma fået udarbejdet et forslag til et skitseprojekt for Rødovre Stationsplads. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Forudsætningerne for skitseprojektet har været en registrering af bevægelsesmønsteret for alt trafik på den nuværende stationsplads. Der skal være plads til bycykler, plads til cykelparkering af ca. 200 cykler, korttidsparkering for biler, 5 busholdepladser til rutebusser, samt LAR-løsninger.

Målet med udviklingen af pladsen, er at skabe en identitet med grønne elementer, og derved give pladsen et løft, der gør den tidssvarende med den udvikling, som i øvrigt sker i Rødovre.

Arkitektonisk tager forslaget udgangspunkt i en plads, hvor grønne udtryk arbejder sammen med nye opholdsmuligheder, der samtidig fungerer som indgang for tog- og buspassagerer til Rødovre og Rødovre Port og skaber sammenhæng med de 2 boulevarder, som ligger op til pladsen.

Ombygningen af stationspladsen vurderes at være en anlægsopgave med høj kompleksitet. Pladsen afvikler mange passagerer til 4 busruter og S-toge samt en del trafik, som ankommer med cykel, bil, bus og tog. Hertil findes der på arealet større forsyningsledninger, og der skal indarbejdes grønne tiltag i form af træer og LAR-løsninger. 

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 141, godkendt den 31. januar 2017 (sags nr. 5) af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af selve indstillingen. Besluttes et detailprojekt estimeres udarbejdelsen af dette at koste 1,5 mio. kr.  

Tidsplan

Skitseprojektet skal være politisk godkendt, før der kan gives en ibrugstagningstilladelse til Rødovre Port byggeprojektet.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Stationsplads skitseprojekt 2018

Ændring af vejnavn for delstrækning af Højrisvej og Vedersøvej
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har modtaget en anmodning fra en grundejer om ændring af adresse fra Jyllingevej til Vedersøvej. Af hensyn til faktiske muligheder for ankomst til adressen, foreslår Teknisk Forvaltning, at vejnavnet for en delstrækning af Vedersøvej syd for Jyllingevej ændres til Nørregårdsvej. Samme forhold er ligeledes gældende for en delstrækning af Højrisvej, hvor også vejnavnet foreslås ændret til Nørregårdsvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ændringen af vejnavnet for den sydlige delstrækning af Vedersøvej og Højrisvej til Nørregårdsvej godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

En grundejer bosat ud til Jyllingevej har ansøgt Teknisk Forvaltning, om at få ændret sin adresse, da hans primære kørende adgang til hans ejendom er via en anden vej.

Der søges om, at ejendommens nuværende adresse flyttes fra Jyllingevej til den sydlige vejstrækning af Vedersøvej, som ligger syd for Jyllingevej. Vedersøvej er med vejlukninger opdelt i to vejstrækninger pga. Jyllingevej. Vejen har tidligere været gennemgående, men vejen er blevet lukket for gennemkørsel pga. Jyllingevej. På nuværende tidspunkt har ingen andre ejendomme adresse til denne vejstrækning, og flere af de tilstødende ejendomme med vejadgang til vejstrækningen, har adresse til Nørregårdsvej.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det umiddelbart ikke er noget som forhindrer, at grundejeren kan få ændret sin adresse til sidevejen, i stedet for en adresse til Jyllingevej.

Jf. "Bekendtgørelse om vejnavne og adresser" skal vejnavne og adresser fastsættes efter, at det er nemt at finde vej og orientere sig frem til adressen. Hvis en vej bliver opdelt, skal kommunen tage stilling til, om den hidtidige navngivning af vejen stadig er hensigtsmæssig.

Med baggrund i "Bekendtgørelse om vejnavne og adresser" er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt, at delstrækningen af Vedersøvej ændrer navn til Nørregårdsvej, da Vedersøvej er opdelt i to delstrækninger, som ikke er forbundet. Vejstrækningen syd for Jyllingevej er orienteret til Nørregårdsvej, som er vejens videre adgang til det større vejnet. Fra den nordlige vejstrækning af Vedersøvej, sker den videre vejadgang via Engbovej. Det kan derfor være svært at finde og komme til en adresse på vejen, hvis trafikanten ikke er stedkendt eller kører efter GPS. Desuden har ingen ejendomme pt. adresse til vejstrækningen, og vejnavnet kan derfor ændres uden betydning for borgerne, bosiddende langs vejstrækningen.

Samme forhold er gældende for den sydlige vejstrækning af Højrisvej, som ligger syd for Jyllingevej. Forvaltningen vurderer derfor også, at det er hensigtsmæssigt, at denne delstrækning får navneændring til Nørregårdsvej. Ligesom ved delstrækningen Vedersøvej har navneændringen ingen konsekvenser for borgerne bosiddende ved vejstrækningen

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, nr 271 af 13. april 2018, § 1 stk. 2 og § 4 stk. 2 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Vej og Park skal udskifte 4 vejnavneskilte. Omkostningerne afholdes af driften.

Tidsplan

Ingen.

Orientering vedrørende skitseprojekt for Kagsåen
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Jf. sag nr. 12 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. januar 2017 vedrørende den hydrauliske belastning af Kagsåen gennem Kagsmosen. Vandføringen er impulspræget, og åen tilføres overfladevand og opspædet spildevand fra fælleskloakerede oplande. Når kapaciteten overstiges, løber vandløbet over sine bredder. Kagsmosen og stierne oversvømmes med det spildevand, der er opspædet. Der er nu udarbejdet et projektforslag, der afhjælper denne problematik.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i samarbejde med København, Gladsaxe og Herlev Kommuner samt forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos i 2017 indledt et samarbejde for at finde løsninger til at undgå, at der jævnligt udledes opspædet spildevand, ud i den fredede mose. Formålet er at sikre, at der ikke sker overløb fra Kagsåen til Kagsmosen oftere end hvert 5. år, og samtidig forbedre de biologiske værdier i mosen og dens vådområder. Offentlighedens adgang i området vil være sikret, når hyppige oversvømmelser af stisystemerne undgås. Løsningerne udføres under hensyntagen til de landskabelige værdier.

Der er nu udarbejdet et skitseprojekt. Vandløbets strømningsmønster ændres delvist ved etablering af overfaldskant, og vandløbets kapacitet udvides, ved at terrænet langs vandløbet reguleres. Samtidig sikres vandføringsevnen ved at udbedre brinksikringen på en strækning. Vandløbsprofilet udvides på en ca. 400 meter lang strækning i Rødovre Kommune. Terrænreguleringen anlægges over kronekant, så vandløbet fremstår med dobbeltprofil. I gennemsnit hæves kronekanten med 40 cm.

En del af terrænreguleringen, skal foretages på privat grund ved Brunevang. Teknisk Forvaltning forventer derfor snarest, at gå i dialog med ejer. Derefter påbegyndes myndighedsbehandlingen. Projektet skal VVM-screenes af Staten, og da arealet er fredet, er det en forudsætning, at der kan opnås dispensation fra Fredningsnævnet.

Lov- og plangrundlag

Vandløbsloven, LBK nr. 127 af 26. januar 2017

Naturbeskyttelsesloven, nr. 934 af 27. juni 2017

VVM-bekendtgørelsen, LBK nr. 448 af 10. maj 2017

Fredningsbestemmelser. 

Økonomiske konsekvenser

Forsyningsselskaberne i Herlev og Gladsaxe afholder den primære del af økonomien til projektet, da det er vand der fra, der overbelaster vandløbet. Enkelte udgifter til undersøgelse og mindre arbejder, kan dog afholdes indenfor forvaltningens driftsbudget til vandløb.

Tidsplan

Det forventes, at myndighedsbehandlingen udføres i 2018, og selve anlægsarbejdet i 2019.

Bilag

Bilag 1: Skitse over terrænregulering mv. ved Kagsåen

Fælles ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Formålet med ejerstrategien er at sikre bedst mulig governance, herunder god selskabsledelse og et aktivt ejerskab.

Denne ejerstrategi gælder for perioden 2018-2021 og et nyt forslag til ejerstrategi skal forelægges kommunalbestyrelserne/byråd i VEKS´ interessentkommuner i første halvår 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune godkender oplægget til fælles ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2017 fremsendte Roskilde Kommune en forespørgsel til alle VEKS ejerkommuner med forslag om, at der blev udarbejdet en fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.

Ved VEKS´ Bestyrelsesmøde den 29. september 2017 blev det besluttet, at VEKS´ formand skulle indkalde VEKS´ ejere og bestyrelse til et fællesmøde for drøftelse af behov for og indhold i en ejerstrategi - et møde der blev afholdt den 1. december 2017.

Ved VEKS´ Bestyrelsesmøde afholdt den 15. december 2017 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS´ administration som sekretærfunktion. Arbejdsgruppen har i perioden januar-april 2018 udarbejdet udkast til formulering af en ejerstrategi, der blev færdiggjort den 5. april 2018. En enig arbejdsgruppes oplæg til en ejerstrategi for VEKS blev præsenteret for – og godkendt – af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS’ bestyrelse blev det fra VEKS’ administration understreget, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 ejerkommuners ønsker.

Ejerstrategien skal kunne håndtere såvel den korte som den lange tidshorisont - herunder såvel forventninger til den kommende energiaftale, som fokus på øgede krav til effektivisering af fjernvarmesektoren. Det betyder, at ejerstrategien på den korte bane skal dække en kommunal valgperiode, men samtidig sikre, at VEKS´ langsigtede visoner er afstemt med de nationale klima- og energipolitiske målsætninger.

Denne ejerstrategi gælder for perioden 2018-2021 og et nyt forslag til ejerstrategi skal forelægges kommunalbestyrelserne/byråd i VEKS´ interessentkommuner i første halvår 2022.

Formålet med ejerstrategien er at sikre bedst mulig governance, herunder god selskabsledelse og et aktivt ejerskab.

Ejerstategien opstiller rammer/forventninger til:

 • Mål for VEKS
 • Samarbejdet mellem VEKS og ejerkommunerne
 • Ejernes forventninger til VEKS
 • Bestyrelsen
 • Embedsmandsudvalget
 • Igangsætning af større strategiske tiltag eller ændringer
 • Borgmestermøder
 • Samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne
 • Grønne målsætninger

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

VEKS´ Bestyrelse vil behandle input fra behandling af den fælles ejerstategi i VEKS´ ejerkommuner og godkende en endelig formulering i forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2018.

Bilag

Bilag 1: Fælles ejerstrategi for VEKS, endeligt udkast april 2018

Fjernvarmetakster september – december 2018
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S har nedsat deres takster i 2. halvår af 2018. Derfor foreslår Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning en tilsvarende nedsættelse af sin variable takst for perioden september-december 2018.

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings takstblad 2018, september-december godkendes, samt
 2. at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings nye budget 2018, september-december godkendes og anmeldes til Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet).

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) køber varme til brug for videresalg fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Bestyrelsen for VEKS har på sit møde nr. 184, afholdt den 8. juni 2018, godkendt VEKS revideret budget 2018, budget 2019, samt overslag for årene 2020-2022.

VEKS´ revideret budget 2018 med tilhørende salgspriser for varme, ligger til grund for RKF nye budget 2018, september-december og tilhørende takstblad 2018, september-december.

De væsentligste ændringer i taksterne fra VEKS for 2. halvår 2018 er (ekskl. moms):

Nedsættelse af den variable takst fra 294,48 kr./MWh til 284,64 kr./MWh.

Nedsættelse af den faste takst fra 131,71 kr./MWh til 75,74 kr./MWh.

Disse takstnedsættelser fra VEKS i 2. halvår betyder isoleret set en overdækning for RKF på ca. 7,3 mio. kr.

RKF har benyttet lejligheden til at revidere øvrige budgetposter, herunder afskrivninger, tab og forventet salg i 2018.

Resultatet fra priseftervisningsregnskab 2017 viser en overdækning på ca. 11,3 mio. kr., som også er indarbejdet i budgettet.

Den resulterende overdækning for RKF på i alt 8,3 mio. kr. er indarbejdet i nyt budget 2018, september-december i form af nedsættelse af den variable takst fra 368 kr./MWh til 179 kr./MWh (ekskl. moms). Øvrige takster er uændrede. Det endelige resultat for RKF bliver dermed 0 kr.

Taksterne for levering af varme fra RKF bestemmes efter varmeforsyningslovens "hvile-i-sig-selv" bestemmelser. Det vil sige, at RKF budgetterede resultat for 2018 skal være 0 kr.

Der er taget hensyn til takstnedsættelsen i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019.

Forslag til takster 2018, september-december ses i vedlagte bilag Takster 2018, september-december (ekskl. moms).

Lov- og plangrundlag

Varmeforsyningsloven.
Afskrivningsbekendtgørelsen.
Anmeldelsesbekendtgørelsen.
Vedtægter for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

RKF forventer at få et årsresultat på 0 kr. iht. varmeforsyningsloven.

Den variable takst er sat ned med ca. 51 % i perioden september-december 2018 i forhold til januar-august 2018.

For Forsyningstilsynets standardforbrugere falder prisen for 2018 (inkl. moms):

 • Enfamilieshus, 130 kvm, forbrug 18,1 MWh, falder fra 13.464 kr. til 12.023 kr. (Besparelse på 1.441 kr., svarende til 10,7 %).
 • Lejlighed, 75 kvm., forbrug 15 MWh, falder fra 10.181 kr. til 8.988 kr. (Besparelse på 1.193 kr., svarende til 11,7 %).

Tidsplan

Takster og tilhørende nyt budget 2018 skal træde i kraft pr. 1. september 2018.

Takster og tilhørende nyt budget 2018 skal anmeldes til Forsyningstilsynet, før de kan træde i kraft den 1. september 2018.

Bilag

Bilag 2: Takster 2018, september-december, uden moms

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2018
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2018.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2018

Budgetforslag 2019 - 2022
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2019 - 2022, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven § 37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag TMU - Grå bokse - effektiviseringer

Diverse
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.