Teknik- og Miljøudvalget

12-03-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Pia Hess Larsen (A), sag 13-26

Sager 13 - 26

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Orientering om skadedyrsbekæmpelse i 2018 (se bilag 2 og 3)
 3. Lukning af Rødovre Vandværk (se bilag 4, 5 og 6)
 4. Referat af VEKS Kundeforum den 28. januar 2019 (se bilag 7). 

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 24. januar til 14. februar 2019
Bilag 2: Orientering til TMU om skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune i 2018
Bilag 3: Kort over rotteanmeldelser 2018
Bilag 4: Lukning af Rødovre Vandværk
Bilag 5: Udkast til annonce om lukning af RV
Bilag 6: Oversigtskort RV Lukning
Bilag 7: Referat af VEKS Kundeforum nr. 12 den 28. januar 2019, uden bilag

Annexgårdsvej 49, nybyggeri, mulighed for § 14 forbud
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus. Enfamiliehuset vil øge ejendommens bebyggelsesprocent til 29,5, som strider imod rammerne i kommuneplanen, som fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Da der ikke er nogen lokalplan eller deklaration for området, er det Bygningsreglement BR18, som er gældende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles et § 14-forbud og afslag på ansøgningen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har den 2. januar 2019 modtaget en ansøgning om opførelse af et nyt enfamiliehus på adressen Annexgårdsvej 49. Det ønskede enfamiliehus er 213 m2. Se bilag 1 – Redegørelse + Tegningsmateriale.

Ejendommen er ikke omfattet af en deklaration eller en lokalplan. Det vil sige, at det er bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18), som er gældende. Ifølge BR18 er der byggeret til at bygge op til 30 %. Derudover må man bygge 50 m2 småbygninger, som ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Grunden er på 721 m2, hvilket svarer til et tilladt boligareal på 216,3 m2. Der ønskes at opføre et nyt enfamiliehus på 213 m2. Det medfører en bebyggelsesprocent på 29,5, hvilket ligger inden for byggeretten i henhold til BR18.

I rammerne for kommuneplanen, som blev vedtaget i juni 2018, fastlægges en bebyggelsesprocent på 25. Med en grund på 721 m2 svarer det til et boligareal på 180,25 m2.

Ejerne af Annexgårdsvej 49 ønsker dermed at bygge 32,8 m2 mere end kommuneplanens rammer fastlægger (213 - 180,25 = 32,8).

Da der i henhold til BR18 er byggeret til at bygge op til 30 %, vil det kræve, at der nedlægges et § 14-forbud efter Planloven, såfremt kommuneplanens bestemmelse ønskes håndhævet. Det udløser, at der skal udarbejdes en lokalplan inden for et år.

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 15. januar 2019, sag nr. 1, fremlagt en orienteringssag med notat om ”Udmøntning af Kommuneplan 2018 mht. maksimal bebyggelsesprocent i parcelhusområder”, se bilag 2 – Notat af 19. december 2018. Af dette notat fremgår, at byggeri, der i væsentlig omfang overstiger 25 %, skal forelægges for det politiske niveau med henblik på en beslutning om, hvorvidt der skal nedlægges et § 14-forbud og efterfølgende udarbejdes en lokalplan, hvori der fastlægges en bebyggelsesprocent på maximalt 25 %. Væsentlige overskridelser er defineret i notatet som mere end 2-3 m2.

Teknisk Forvaltning har været i dialog med ansøger om projektet og herunder tydligegjort kommuneplanens bestemmelser og udmøntningen af disse, jf. ovennævnte.  Ansøgerne har efterfølgende meddelt, at de ønsker sagen forelagt politisk, da de købte grunden med en forventning om at kunne udnytte deres byggeret og en bebyggelsesprocent på 29,5.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der kan meddeles et afslag og et § 14-forbud, under hensyntagen til rammerne i kommuneplanen og derunder en politisk ambition om at mindske fortætning i parcelhusområderne, samt ønsket om en maksimal bebyggelsesprocent i kommunen for tæt-lavt byggeri på 25 %.

Lov- og plangrundlag

Planloven, § 14.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Meddeles der afslag og nedlægges § 14-forbud, skal der fremlægges forslag til lokalplan for området indenfor et år.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse - Tegningsmateriale
Bilag 2: Udmøntning af Kommuneplan 2018 vedr. max. 25% bebyggelse

Grønlunds Alle 36A, tilbygning, mulighed for § 14-forbud
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til en tilbygning til et eksisterende enfamiliehus. Tilbygningen vil øge ejendommens bebyggelsesprocent til 25,9, som strider imod rammerne i kommuneplanen, som fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Da der ikke er nogen lokalplan eller deklaration for området, er det Bygningsreglement BR18, som er gældende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles et § 14-forbud og afslag på ansøgningen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har den 6. januar 2019 modtaget en ansøgning om opførelse af en tilbygning til et eksisterende enfamiliehus på Grønlunds Alle 36A. Den ønskede tilbygning er 17 m2 og indeholder ét værelse. Se bilag 1 – Dispensationsansøgning + Tegningsmateriale.

Ejendommen er omfattet af en deklaration, lyst 4. marts 1924. Deklarationen er aflyst, bortset fra bestemmelsen om en byggelinje mod vej. Det vil sige, at det er bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18), som er gældende. Ifølge BR18 er der byggeret til at bygge op til 30 %. Derudover må man bygge 50 m2 småbygninger, som ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Grunden er på 588 m2, hvilket svarer til et boligareal på 176,4 m2. Grønlunds Alle 36A har pt. et boligareal på 135 m2 og ønsker en tilbygning på 17 m2, hvilket giver et samlet boligareal på 152 m2. Det medfører en bebyggelsesprocent på 25,9, hvilket ligger inden for byggeretten i henhold til BR18.

I rammerne for kommuneplanen, som blev vedtaget i juni 2018, fastlægges en bebyggelsesprocent på 25. Med en grund på 588 m2 svarer det til et boligareal på 147 m2.

Ejerne af Grønlunds Alle 36A ønsker dermed, at bygge 5 m2 mere end kommuneplanens rammer fastlægger (152 – 147 = 5).

Da der i henhold til BR18 er byggeret til at bygge op til 30 %, vil det kræve, at der nedlægges et § 14-forbud efter Planloven, såfremt kommuneplanens bestemmelse ønskes håndhævet. Det udløser, at der skal udarbejdes en lokalplan inden for et år.

Teknik- og Miljøudvalget fik på mødet den 19. december 2018, fremlagt en orienteringssag med notat om ”Udmøntning af Kommuneplan 2018 mht. maximal bebyggelsesprocent i parcelhusområder”, se bilag 2 – Notat af 19. december 2018. Af dette notat fremgår, at byggeri, der i væsentlig omfang overstiger 25 %, skal forelægges for det politiske niveau med henblik på en beslutning om, hvorvidt der skal nedlægges et § 14-forbud og efterfølgende udarbejdes en lokalplan, hvori der fastlægges en bebyggelsesprocent på maximalt 25 %. Væsentlige overskridelser er defineret i notatet som mere end 2-3 m2.

Teknisk Forvaltning har været i dialog med ansøger om projektet og herunder tydeliggjort kommuneplanens bestemmelser og udmøntningen af disse, jf. ovennævnte. Ansøger har efterfølgende meddelt, at han ønsker sagen forelagt politisk, da de ekstra 2 m2 har afgørende betydning for anvendelsen af tilbygningen.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der kan meddeles et afslag og et § 14-forbud, under hensyntagen til rammerne i kommuneplanen og derunder en politisk ambition om at mindske fortætning i parcelhusområderne, samt ønsket om en maksimal bebyggelsesprocent i kommunen for tæt-lavt byggeri på 25 %.

Lov- og plangrundlag

Planloven, § 14.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Meddeles der afslag og nedlægges § 14-forbud, skal der fremlægges forslag til lokalplan for området indenfor et år.

Bilag

Bilag 1: Dispensationsansøgning + Tegningsmateriale
Bilag 2: Udmøntning af Kommuneplan 2018 vedr. max. 25% bebyggelse

Tæbyvej 15-19, mulighed for § 14 - forbud
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om at etablere værelsesudlejning/kollegium i eksisterende bygning på Tæbyvej 19 B, samt ansøgning om at opføre ny etagebebyggelse med små lejligheder på Tæbyvej 15-17. Ansøgningerne er ikke i overensstemmelse med den i 2017 vedtagne Helhedsplan for Bykernen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles et § 14-forbud og afslag på ansøgningerne med den i sagsfremstillingen beskrevne begrundelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nuværende forhold

Ejendommene Tæbyvej 15-17 (7dy, Rødovre By) og Tæbyvej 19 A og B (7ca Rødovre By) er hver især bebygget med et beboelseshus ud mod Tæbyvej og bag beboelseshuset en længebygning i to etager, som tidligere har været anvendt til erhverv. På Tæbyvej 15-17 er længebygningen registreret som erhvervsbygning. På Tæbyvej 19 A og B er længebygningen (19 B) registreret som et enfamiliehus.

Sagshistorik

Ejeren af Tæbyvej 19 A og B søgte i 2017 om at etablere et antal værelser/små lejligheder i den to-etages længebygning. Teknisk Forvaltning meddelte afslag, idet ansøgningen ikke var fyldestgørende oplyst. Samtidig oplystes ejeren om, at ansøgningen ikke stemte overens med Helhedsplanen for Bykernen, som Rødovre Kommune ønsker realiseret. Ejeren blev inviteret til dialog med Teknisk Forvaltning om udviklingsmulighederne på Tæbyvej 19 A og B samt Tæbyvej 15-17, som ejeren på det tidspunkt havde købt. I løbet af 2017 blev der enighed mellem en ny potentiel køber og Teknisk Forvaltning om en bebyggelsesplan med rækkehuse og rækkehuslignende etagehuse på Tæbyvej 15-17 og 19 A og B. Køberen opgav imidlertid projektet og købet af ejendommene. Efterfølgende blev Tæbyvej 15-17 solgt til anden side.

Seneste ansøgninger

De nye ejere af Tæbyvej 15-17 har i december 2018 søgt om byggetilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af en ny etagehusbebyggelse i tre etager. Teknisk Forvaltning har meddelt afslag på ansøgningen, idet bebyggelsesprocenten oversteg den gældende lokalplans maksimum.

Ejeren af Tæbyvej 19 A og B har i januar 2019 søgt om at ændre 19 B fra enfamiliehus til værelsesudlejning eller kollegium. Teknisk Forvaltning har vurderet, at værelsesudlejning i den relativt store bygning vil være at betragte som hotel-lignende virksomhed, hvilket ikke er tilladt efter den gældende lokalplan.

Gældende lokalplan og Helhedsplanen for Bykernen

Tæbyvej 15-17 og Tæbyvej 19 A og B er begge på nuværende tidspunkt omfattet af Lokalplan 122 for Egegårdskvarteret øst. I henhold til Lokalplan 122, § 3, kan ejendommene blandt andet anvendes til helårsboliger i 2½ eller 3 etager. Der er i Lokalplan 122 ikke bestemmelser om boligstørrelser eller om boligtyper.

Helhedsplanen for Bykernen udlægger ejendommene langs Tæbyvej til rækkehusbebyggelse for at formidle en byarkitektonisk overgang mellem kommende etagehuse ved Egegårdsvej og eksisterende villaer nord for Tæbyvej.

Ansøgning vedr. Tæbyvej 15-17 fra december 2018 er i overensstemmelse med Lokalplan 122 hvad angår anvendelsen. Men som nævnt er lokalplanens maksimale bebyggelsesprocent overskredet. I forhold til Helhedsplanen for Bykernen stemmer ansøgningen ikke overens med intentionerne, idet Helhedsplanen angiver rækkehusbebyggelse og ikke etagehuse.

Ansøgningen vedr. Tæbyvej 19 B fra januar 2019 er efter Teknisk Forvaltnings vurdering ikke i overensstemmelse med Lokalplan 122. I forhold til Helhedsplanen for Bykernen stemmer ønskerne ikke overens med intentionerne, idet Helhedsplanen angiver rækkehusbebyggelse og ikke etagehuse med værelsesudlejning.

For begge ejendomme gælder, at forskellige tilretninger af ansøgningen/ønskerne ville kunne bringe ansøgningerne/ønskerne i overensstemmelse med lokalplan 122. I en sådan situation vil Rødovre Kommune ikke kunne afvise ansøgningerne/ønskerne med mindre der meddeles et forbud efter planlovens § 14.

Planlovens § 14 handler om, at en kommune kan forbyde forhold, som vil kunne forhindres med en lokalplan. Et § 14-forbud kan nedlægges for en periode på maksimalt 12 måneder. Indenfor denne periode skal kommunen fremlægge et lokalplanforslag der forhindrer det, der var årsagen til forbuddet. Teknisk Forvaltning forventer indenfor de kommende 12 måneder at udarbejde lokalplanforslag for den del af Bykernen, der kaldes Parkbyen (svarende til den nuværende Lokalplan 122 for Egegårdsvej øst). Lokalplanforslaget vil udmønte og konkretisere Helhedsplanen for Bykernen - herunder udlæg af rækkehuse på bl.a. Tæbyvej 15-17 og 19.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af ovenstående at meddele § 14-forbud for Tæbyvej 19 B, samt at bemyndige forvaltningen til at meddele § 14-forbud for Tæbyvej 15-17, hvis der genfremsendes en ansøgning om etagehusbebyggelse. 

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 14.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Hvis udvalget beslutter at meddele § 14-forbud, vil forbuddet blive varslet forud for det egentlige påbud.

§ 14-forbuddet vil blive meddelt for en periode på maksimalt 12 måneder.

Indenfor de 12 måneder vil et lokalplanforslag blive udarbejdet og fremlagt i offentlig høring.

Forslag til Fingerplan 2019, høringssvar
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Fingerplan 2019 er udsendt i offentlig høring fra 24. januar til 21. marts 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Udkast til høringssvar til Forslag til Fingerplan 2019 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede den 24. januar et udspil med 52 initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Forslag til Fingerplan 2019 indgår i hovedstadsudspillet som planlægningsmæssig udmøntning af en del af hovedstadsudspillets initiativer.

Forud for udarbejdelsen af forslag til Fingerplan 2019, inviterede Erhvervsstyrelsen i 2017 hovedstadskommunerne til at byde ind med ønsker til revision af Fingerplan 2017. Rødovre Kommune indsendte ønsker og forslag sammen med de 10 kommuner i Loop City-samarbejdet, jf. Kommunalbestyrelsens møde 31. oktober 2017, sag nr. 165.

Loop City-kommunernes ønsker og forslag drejede sig om følgende:

 1. Mulighed for byudvikling i stationsnært kerneområde, selvom der er tale om kolonihaver eller grøn kile
 2. Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter, så det ikke er betinget af om oplandet strækker sig ud over kommunegrænsen
 3. Fastlæggelse af, hvilke motorvejsnære erhvervsområder, der skal prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder
 4. Udtagelse af Avedøre Holme som areal forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB)
 5. Yderligere udbygning af den kollektive trafik med flere letbaner og metro
 6. Justering af afgrænsning af de grønne kiler og samlet planlægning for anvendelsen af kilerne.

De enkelte ønsker og forslag er i varierende grad imødekommet i forslaget til Fingerplan 2019.

Vedr. 1 - Mulighed for byudvikling i stationsnært kerneområde er der i Hovedstadsudspillet formuleret en intention om at omplacere kolonihaveområder, for at muliggøre stationsnær byudvikling. Dog under forudsætning af enighed med kolonihaveforeningerne. Forslag til Fingerplan 2019 udlægger et areal i grøn kile i Glostrup Kommune ved Statenevej til muligt nyt kolonihaveområde. Det indebærer i princippet en mulighed for at omplacere kolonihaver fra Islev til Glostrup. I praksis vil det dog vanskeligt kunne realiseres, da det fordrer at såvel kolonihaveforeningerne som Glostrup Kommune tilslutter sig en sådan omplacering.

Vedr. 2 - Justering af begrebet byfunktioner af regional karakter er der i Forslag til Fingerplan 2019 på forskellig vis lempet på stationsnærheds-bestemmelserne. Blandt det væsentlige for Rødovre kan nævnes, at begrebet ”byfunktioner der henvender sig til et regionalt opland” er udgået, som ønsket af Loop City-kommunerne.

Vedr. 3 - Motorvejsnære erhvervsområder til transport- og logistikvirksomheder udpeger Forslag til Fingerplan 2019 konkrete erhvervsarealer forbeholdt transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder. Det drejer sig om områder i Køge og i Allerød. Dermed er øvrige motorvejsnære erhvervsarealer i Fingerplanområdet ikke længere forbeholdt transporttunge virksomheder, men kan også anvendes til andre erhvervstyper.

Vedr. 4 - Avedøre Holme, er arealet forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav, reduceret fra at omfatte hele Avedøre Holm til kun at omfatte Råstofhavnen på østsiden af Avedøre Holme.

Vedr. 5 - Yderligere udbygning af den kollektive trafik med flere letbaner og metro er Loop City-kommunernes ønske ikke imødekommet. Forslag til Fingerplan 2019 indeholder ikke forpligtelser til at sikre planlægningsmuligheder for nye overordnede kollektive trafikanlæg. Fingerplanforslaget åbner dog mulighed for, at der efter relevante ministres godkendelse kan planlægges for i alt tre BRT-linjer i storbyområdet, og herunder afgrænsning af stationsnærhed ved tre standsningssteder pr. linje (BRT = Bus Rapid Transport).

Vedr. 6 - Afgrænsning og anvendelse af de grønne kiler giver Forslag til Fingerplan 2019 mulighed for at små, afgrænsede arealer i Hvidovre, Ishøj og Albertslund Kommuner udtages af grøn kile. Med hensyn til anvendelse af de grønne kiler giver Fingerplanforslaget som nævnt mulighed for at et areal i Glostrup kan anvendes til kolonihaver. Derudover giver Fingerplanforslaget mulighed for – på visse vilkår – at etablere støjvolde i grønne kiler, samt – på visse vilkår - at lokalplanlægge for ændret anvendelse af bygninger i grønne kiler, hvis bygningerne repræsenterer en væsentlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi. I Rødovre Kommune vil det grundet Vestvolden ikke være muligt at udnytte muligheden for at etablere støjvolde i grøn kile.

Loop City-kommunernes forslag om en tværkommunal kortlægning og planlægning af kilerne er ikke indarbejdet i Fingerplanforslaget. Ligeledes er ønsket om en generel friere udnyttelse af motorvejsnære restarealer til ikke-støjfølsomme fritidsanlæg og andre fælles anlæg ikke medtaget i forslaget. Sidstnævnte betyder, at der ikke umiddelbart er mulighed for at udnytte arealet mellem Jyllingevej og udfletningen mellem Motorring 3 og Frederikssundmotorvejen til fritidsanlæg eller andre fælles anlæg (Genbrugsplads).

Udover ovennævnte indeholder Forslag til Fingerplan 2019 en lempelse af stationsnærhedsprincippet i forhold til større offentlige institutioner. Ifølge fingerplanforslaget kan større offentlige institutioner, der overvejende betjener kommunens borgere, placeres udenfor stationsnære områder.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et udkast til høringssvar, der dels kvitterer for de ønsker vedrørende Rødovre Kommune, der er imødekommet, og dels fastholder de ændringsforslag, hvor Rødovre Kommunes ønsker ikke er imødekommet. Udkastet til høringssvar drejer sig således hovedsagelig om behovet for udbygning af metro-nettet, udnyttelse af motorvejsnære restarealer i grøn kile samt kolonihaver i stationsnære kerneområder.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Tidsplan

Høringssvar afsendes 21. marts med forbehold for Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar til Fingerplan 2019

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. hjemtagelse af affaldsindsamling
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har gennemført udbud på skraldebiler i forbindelse med hjemtagning af affaldsindsamlingen. Der søges om anlægsbevillinger på i alt 42,8 mio. kr. til indkøb af skraldebiler.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 42,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 42,8 mio. kr. til indkøb af skraldebiler samt
 2. at orientering om det videre forløb for hjemtagning tages til efterretning.    

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

Udbuddene på indkøb af skraldebiler til brug i forbindelse med hjemtagning af affaldsindsamlingen er nu gennemført. Tilbage i november 2018 modtog forvaltningen to tilbud på elskraldebiler og to tilbud på dieselskraldebiler.

Udbuddet på dieselskraldebiler, med opbygning til kran og komprimatorkasse, er forløbet som planlagt. Der kom to gode tilbud, der prismæssigt ikke afveg meget fra hinanden. Der er indhentet den fornødne dokumentation fra den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver, som også har bekræftet, at skraldebilerne kan leveres til de angivne frister, så indsamlingen af affald med kran fra nedgravede affaldsbeholdere kan starte fra primo 2020. Den vindende tilbudsgiver er Scania Danmark A/S.

De to tilbud på elskraldebiler i november 2018 havde en prisforskel på ca. 9 mio. For begge tilbud på elskraldebiler var det gældende, at de tilbudte serviceaftaler var dyrere end forventet og dyrere end nødvendigt. Teknisk Forvaltning besluttede derfor, at annullere udbuddet på elskraldebiler og genudbyde det med ændrede vilkår til leveringstidspunkt og serviceaftaler.

I det netop afsluttede udbud er der bedt om priser på følgende enheder:

 • 7 stk. elchassiser med 2-kammerkasser
 • 3 stk. 1-kammerkasser
 • Option på 2 stk. elchassiser
 • Option på 2 stk. dieselchassiser.

Teknisk Forvaltning har i den anden udbudsrunde på elskraldebiler modtaget et tilbud fra Phoenix Danmark A/S, som også bød i første runde. Den anden tilbudsgiver fra første udbudsrunde har valgt ikke at byde, og har oplyst at det skyldes interne forhold mellem dem og deres underleverandør. Phoenix Danmark A/S er derfor eneste byder.

I budgettet er der regnet med en samlet udgift til indkøb af skraldebiler på 42,8 mio. kr.

På baggrund af priserne i det fremsendte tilbud fra Phoenix Danmark anbefaler Teknisk Forvaltning, at der indkøbes følgende skraldebiler:

 • 7 stk. 2-kammer elskraldebiler
 • 1 stk. 1-kammer dieselskraldebil
 • 2 stk. dieselkranbiler med el aggregat til kran.

Dette giver en samlet udgift på omkring 42,8 mio. kr., hvilket er inden for den ønskede anlægsbevilling. 

Derudover vil der blive indgået aftale om leje eller leasing af skraldebiler til håndtering af de affaldsfraktioner, som kræver de længste køreradius (f.eks. haveaffald, storskrald):

 • 2 stk. 1-kammer dieselskraldebiler
 • 1 stk. storskrald-diesellastbil.

I bilaget fremgår de opdaterede udgifter til anlæg og drift, i forbindelse med hjemtagning, efter forhandling af lokalaftaler og udbud på skraldebiler.

Fordelen ved at leje/lease disse dieselskraldebiler er, at Rødovre Kommune ikke binder sig til dieselskraldebiler i otte år, som er den normale afskrivningsperiode for en dieselskraldebil. Derimod er der mulighed for hen ad vejen at udskifte de lejede/leasede dieselskraldebiler med nye elskraldebiler i takt med, at teknologien på markedet for elskraldebiler udvikles og elbilernes køreradius derved bliver større. Teknisk Forvaltning vil undersøge muligheder for leje/leasing og finde den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Udgiften til indkøb af elskraldebiler har vist sig højere end oprindeligt forventet, men til gengæld er finansieringsomkostningerne blevet lavere. Det skyldes, at levetiden på elskraldebiler er bedre end forventet, og at renten er faldet, siden udgiftsberegningerne blev lavet. Det betyder, at totaløkonomien og de samlede årlige udgifter ikke er højere end dem, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. februar 2018, sag nr. 13 - også når udgiften til leje/leasing af de tre dieselskraldebiler er indregnet. 

Det videre forløb
Konsekvensen af, at elskraldebilerne måtte udbydes igen er, at hjemtagelsen af affaldsindsamlingen først kan være fuld implementeret den 1. marts 2020. Der foreligger allerede en aftale med renovatøren om at forlænge kontrakten til den 1. november 2019. Der er således behov for yderligere fire måneders forlængelse.

Renovatøren har i den forbindelse oplyst, at der vil komme prisstigninger i forbindelse med en yderligere forlængelse. Det er prisen på indsamling af storskrald og haveaffald, som forventes at stige mest. For at begrænse prisstigningerne har Teknisk Forvaltning forhandlet med renovatøren om, at Rødovre Kommune hjemtager disse opgaver til efteråret 2019, så indsamlingen af storskrald og haveaffald hjemtages først, og de andre ordninger løbende efterhånden, som skraldebilerne bliver leveret frem mod marts 2020, hvor alle ordningerne vil være hjemtaget.

Udover at en hurtigere hjemtagningen af storskrald og haveaffald vil være billigst for takstkunderne, vil en successiv hjemtagning også give mulighed for at få erfaringer med opgaven i en mindre skala, og løse nogle af de udfordringer der uundgåeligt opstår, inden hjemtagningen rulles fuldt ud.

Teknisk Forvaltning vurderer det derfor som en god løsning med en successiv hjemtagning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald
Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald af 29. april 2013
Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsbudget 2019 afsat 42,8 til indkøb af skraldebiler til indsamling af affald. Der søges om anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på i 42,8 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 42,8 mio.kr. 

Udgiften på 42,8 mio. kr. vedrører hovedfunktion 01.38 Affaldshåndtering.

Tidsplan

Marts 2019: Kontrakter med leverandører underskrives
Efterår 2019: Hjemtagningen af udvalgte ordninger påbegyndes
Marts 2020: Hjemtagningen er fuldt implementeret.

Bilag

Bilag 1: Forventede udgifter opdateret marts 2019, bilag til sag

Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunes nuværende vandforsyningsplan er fra 2008 og dækker perioden 2008-2018. Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 skal erstatte den gældende plan. Der skal tages stilling til vandforsyningsplanen, som herefter skal sendes i offentlig høring i 8 uger før den endelige vedtagelse. Vandforsyningsplanen er miljøscreenet, og der er truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, 

at Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes nuværende Vandforsyningsplan er fra 2008 med en planperiode fra 2008 – 2018. Formålet med en vandforsyningsplan er at opstille de planmæssige rammer, som kommunen skal administrere efter på vandforsyningsområdet, og som danner grundlaget for vandforsyningernes planlægning.

Siden den nuværende vandforsyningsplan blev vedtaget, er den tidligere kommunale vandforsyning blevet selskabsgjort. Rødovre Vand blev herefter 1. juli 2012 fusioneret med de kommunale vandforsyninger i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Vallensbæk til selskabet HOFOR A/S.

En yderligere indvindingsboring til Espevang Vandværk er taget i brug, så vandværket nu behandler vand fra tre boringer, og HOFOR er i gang med at udføre en fjerde boring til vandværket. Når den nye boring er sat i drift, er det HOFORs plan at lukke Rødovre Vandværk, så den samlede indvinding i Rødovre fastholdes uændret. Endelig er den regionale vandindvinding på HOFORs Kilde X ved Værket ved Islevbro genoptaget med to boringer placeret i Rødovre.

Vandforsyningsplanen indeholder en beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for planen samt status for de mål, der var opsat i Vandforsyningsplan 2008-2018. Hertil kommer en beskrivelse af de eksisterende vandforsyningsanlæg, grundvandsressourcen, status for grundvandsbeskyttelse samt hvilke trusler, der er mod grundvandskvaliteten.

Planen indeholder desuden en opgørelse af det nuværende vandforbrug i kommunen, en prognose for det forventede fremtidige behov og en redegørelse for forsyningssikkerheden. Endelig indeholder planen en redegørelse for forventede ændringer og initiativer i planperioden, samt forslag til målsætninger for vandforsyningen.

De foreslåede målsætninger bygger videre på målsætningerne fra den gældende plan samt de retningslinier for vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, der er fastsat i Kommuneplan 2018. Der foreslås målsætninger for grundvand, vandforsyningsanlæg, ledningsnet, forbrugerne samt vandforbrug.

Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 er blevet til efter forhandlinger med HOFOR, hvilket er et krav i bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. Målsætningerne er ikke juridisk bindende for HOFOR, men danner en ramme for HOFORs arbejde med vandforsyning og for samarbejdet med Rødovre Kommune.

Blandt de opsatte målsætninger kan nævnes, at det umålte forbrug (vandspild) skal nedbringes til højest 10 % hurtigst muligt og på langt sigt til højest 5 %. Baggrunden for denne målsætning er, at det umålte forbrug er steget kraftigt siden 2015 og i 2017 udgjorde 15,2% af den udpumpede vandmængde. Den kraftige stigning fra 2015 til 2017 kan ikke umiddelbart forklares og kan evt. være delvis forårsaget af forskydninger i opgørelse af vandforbruget mellem de enkelte år. Tallet for 2018 er ikke opgjort af HOFOR endnu.

Et umålt forbrug på over 10 % udløser strafafgifter til Staten og er derfor uacceptabelt af både økonomiske og miljømæssige grunde. Vandforsyningen i Rødovre har tidligere kæmpet med et højt umålt forbrug, men i årene 2003-2015 lykkedes det at holde det under 10 %.

HOFOR er i gang med at gennemføre sektionering (opdeling) af ledningsnettet i Rødovre, hvilket fremover vil gøre det lettere at opspore og udbedre lækager. Projektet forventes afsluttet medio 2019. Som reaktion på stigningen i det umålte forbrug vil HOFOR fremover checke sine ledninger mere løbende. Hidtil er ledningerne blevet checket hvert 3. år, men dette har vist sig at være utiltrækkeligt, da der er mange gamle ledninger af støbejern og eternit i Rødovre, som desværre har en tendens til at blive utætte.

En anden målsætning i planen er, at HOFOR på sigt vil indføre blødt vand. De første regionale vandværker vil begynde at producere blødt vand om nogle få år, men først efter 2028 vil blødt vand være indført på alle Værker. Først på det tidspunkt vil alle vandforbrugere i Rødovre mærke den fulde effekt.

Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 er blevet miljøscreenet, og konklusionen er, at planen ikke skal miljøvurderes. Berørte myndigheder, herunder nabokommuner, er blevet hørt om afgørelsen og havde ingen bemærkninger hertil. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen skal offentliggøres samtidig med høringen om planen.  

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februar 2018

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, BEK nr 831 af 27. juni 2016. 

Økonomiske konsekvenser

Planen medfører ikke nye initiativer af betydning for vandprisen. Samlet set forventer HOFOR, at vandprisen stiger i planperioden som følge af øgede investeringer i blødgøring af drikkevand, renovering af vandværker, klimatilpasning af kloakker samt skybrudssikring.

Tidsplan

Planen skal i offentlig høring i 8 uger i april-maj 2019.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028
Bilag 2: Miljøscreening af Vandforsyningsplan 2019-2028

§ 8-tilladelse til Rødovrevej 239
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Anpartselskabet af 12. maj 2016 ønsker at omdanne den nuværende erhvervsbygning på Rødovrevej 239 til boliger, som muliggjort i lokalplan 143. Grunden er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven. Projektet kræver derfor arealanvendelse til bolig samt tilladelse til grave- og anlægsarbejde efter jordforureningslovens § 8. Tilladelsen skal sikre, at projektet gennemføres, så ejendommen har et forsvarligt inde- og udeklima, så der ikke sker øget nedsivning af forurening til grundvandet. Tilladelsen sikrer også, at en eventuel senere offentlig indsats ikke fordyres.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Anpartselskabet af 12. maj 2016 meddeles tilladelse til grave- og anlægsarbejde, samt ændret arealanvendelse efter jordforureningsloven. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 143 om Rødovrevej 239 den 28. november 2017, sag nr. 176. I forlængelse heraf har Anpartselskabet af 12. maj 2016 (bygherre) søgt om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til grave- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på Rødovrevej 239. Formålet er at omdanne de eksisterende erhvervslokaler på ejendommen til beboelse. Den nuværende hal på den bagerste del af grunden rives ned for at gøre plads til et haveanlæg.

En mindre del af ejendommen ud mod Rødovrevej skal fortsat være erhverv. Ejendommen er kortlagt som forurenet på V2 efter jordforureningsloven, og bygherre skal derfor have en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven til projektet.

Tilladelsen meddeles på en række vilkår, der skal sikre, at forureningen ikke udgør en trussel i forbindelse med ejendommens fremtidige anvendelse  til beboelse, og at projektet ikke medfører en yderligere risiko for forurening af grundvandet. Tilladelsen har været i høring hos Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er høringsberettiget på § 8-tilladelser, da de står for den offentlige indsats i forhold til en eventuel senere hel eller delvis oprensning af forureningen.

Teknisk Forvaltning stiller vilkår om, at der skal gennemføres en række tekniske foranstaltninger, der skal sikre inde- og udeklima samt grundvand på ejendommen. Forureningen vil ikke blive fjernet, og ejendommen vil derfor fortsat være kortlagt, efter at projektet er gennemført.

Ejendommen har tidligere huset et firma, der bearbejdede og omlastede pesticider, hvilket har medført en kraftig forurening på den vestlige del af ejendommen. En del af forureningen blev fjernet i starten af 1980'erne. TDC har sidenhen haft aktiviteter i bygningen, der har medført kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler to steder på ejendommen. Der er desuden fundet benzen i kloakkerne under bygningen.

Forud for tilladelsen har Region Hovedstaden lavet en omfattende undersøgelse af forureningen i jord og grundvand med fokus på grundvandsbeskyttelse. Region Hovedstaden har ligeledes foretaget afværgepumpning på ejendommen siden 1983 for at forhindre forureningen med chlorerede opløsningsmidler i at sprede sig til Rødovre Vandværks indvindingsboringer. Regionen oppumper årligt cirka 30.000 m3 forurenet grundvand.

Der har tidligere været forsøg på at omdanne ejendommen til boliger, men forureningens størrelse og karakter har indtil nu været en hindring i forhold til at gennemføre projektideerne. I forbindelse med det nuværende projekt har Anpartselskabet af 12. maj 2016 fået gennemført omfattende undersøgelser af poreluften både inde og udenfor bygningerne. Der er samtidig etableret flere boringer for at afgrænse forureningen med chlorerede opløsningsmidler i jord- og grundvand.

Forurening

Der er foretaget omfattende undersøgelser i jord, vand og luft i forbindelse med projektet. Undersøgelserne har vist, at ejendommen er forurenet med chlorerede opløsningsmidler, pesticider, olie og benzen, samt hvor problemerne er. Dermed har Rødovre Kommune haft det nødvendige grundlag for at udarbejde en tilladelse med vilkår, der sikrer både inde- og udeklima samt grundvand. Særligt forureningen med chlorerede opløsningsmidler giver en række udfordringer i forhold til at etablere beboelse.

Der er en kraftig forurening med chlorererede opløsningsmidler syd for bygningen (bygning 2, se kortbilag). Der stilles vilkår om at bygherre skal fjerne det eksisterende gulv, og der skal udtages jordprøver under huset. Hvis der findes terrænnær forurening, skal bygherre fjerne denne, inden der etableres nyt gulv. Det nye gulv skal anlægges med ekstra tykkelse og diffusionstæt membran for at sikre indeklimaet over gulvet. Samtidig skal bygherre etablere passiv ventilation under denne del af bygningen.

I første omgang vil der fortsat være erhverv i stueetagen i denne del af bygningen. I tilladelsen stilles vilkår om løbende monitering af indeklimaet. Hvis det viser sig, at ventilationen ikke har tilstrækkelig effekt, stilles der vilkår om, at der efterfølgende kan etableres aktiv ventilation og på den måde sikre indeklimaet.

I kloakken under bygningen er der et højt indhold af benzen. Der stilles vilkår om at bygherre skal rense kloakken, foretage nye målinger og om nødvendigt tætne kloakken.

Under det nye parkanlæg ligger der dybtliggende kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler og pesticider. Udeklimaet skal derfor sikres, og der må ikke ske en øget nedsivning af forurening til grundvandet. I tilladelsen stilles derfor vilkår om etablering af en membran, der hindrer afdampning af forurening og samtidig opsamler regnvand, der herefter ledes til kloak. For at forhindre, at forureningen under haveanlægget spredes ind under bygningerne, stilles vilkår om, at der skal etableres et dræn langs med den vestlige ende af bygningen. På den måde sikres udeklimaet i haveanlægget og grundvandet på samme tid.

Teknisk Forvaltnings vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, at projektet kan gennemføres uden risiko for beboernes sundhed eller grundvandet, hvis det følger oplægget i ansøgningen, og hvis vilkårene i § 8-tilladelsen overholdes. De undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med projektet, vurderes at være retvisende for forureningsbilledet på Rødovrevej 239. Forureningen varierer meget på ejendommen, både hvad angår type og koncentration. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet en tilladelse, hvor de stillede vilkår skal sikre både inde- og udeklima og grundvand i mange år fremover.

Samlet set foreligger der konstruktionsmæssige tiltag i byggeprojektet, der sikrer inde- og udeklima for de kommende beboere og sikrer, at der ikke ændres ved nedsivningsforholdene på ejendommen. Samtidig vurderer Teknisk Forvaltning, at byggeprojektet med de stillede vilkår ikke fordyrer eller forhindrer en eventuel senere offentlig indsats fra Region Hovedstaden.

Lov- og plangrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr. 282 af 27. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Anpartselskabet af 12. maj 2016 forventer at igangsætte renovering og etablering af boliger, så snart Rødovre Kommune har meddelt tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Rødovrevej 239 med bygningsnumre
Bilag 2: § 8-tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Rødovrevej 239

Bæredygtighedsindsats 2019
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, som kommunen har planlagt det pågældende år. Ligeledes gøres status på det forrige års projekter og aktiviteter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Bæredygtighedsindsats 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal i følge Planloven hvert 4. år udarbejde en strategi for en bæredygtig udvikling – en såkaldt Agenda 21-strategi. I juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplanstrategi 2016, hvori kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt.

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes hvert år en oversigt over de bæredygtige projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt. Oversigten indeholder ligeledes kommunens resultater fra det foregående år. Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsplanen er inddelt i fem overordnede indsatsområder. De fem områder er:

 • Mindre miljøbelastning
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme af biologisk mangfoldighed
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet
 • Fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

For at opnå en mindre miljøbelastning vil Rødovre Kommune i 2019 blandt andet besøge en række virksomheder, og fortsat vejlede og informere om pligten til at sortere i genanvendelige affaldsfraktioner, arbejde videre med klimatilpasningsprojekter i de udpegede risikoområder, fortsætte med energiforbedringer i kommunale bygninger, samt arbejde videre med emissionsfrie busser.

For at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse indarbejdes bæredygtighed fortsat i nye lokalplaner, og der arbejdes videre med bæredygtgihedsblomsten fra Kommuneplan 2018. Endvidere fortsætter Rødovre Kommune i 2019 med at plante et træ for hvert nyfødt barn, og samarbejde med Bjørnebanden om at bekæmpe bjørneklo for at fremme den biologiske mangfoldighed. Ligeledes ydes fortsat faglig og økonomisk bistand til Agenda 21-gruppen.

Lov- og plangrundlag

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2016, sag nr. 103, Kommuneplanstrategi 2016. Kommunens Agenda 21-strategi er indeholdt i kommuneplanstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter politisk vedtagelse offentliggøres Bæredygtighedsindsats 2019.

Bilag

Bilag 1: Bæredygtighedsindsats 2019

Anlægsregnskab - Udskiftning af glødelamper til LED i alle signalanlæg
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3.270.000 kr. til udskiftning af glødelamper til LED i alle signalanlæg. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2016 bevilget 3.270.000 kr. til udskiftning af glødelamper til LED i alle signalanlæg. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Udskiftning til LED i signalanlæg"

Bevilling til anlæg

3.270.000 kr.

Forbrug

3.270.000 kr.

Afvigelse

0 kr.

I forbindelse med budget 2017 for Rødovre Kommune gennemgik Teknisk Forvaltning effektiviseringspotentialet ved en udskiftning af de tilbageværende glødepærer i signalanlæg til LED signalhoveder. Samtidig blev signalmaster, der ikke var kompatible med de nye signalhoveder skiftet. Potentialet blev estimeret til 780.000 kr. årligt. Driftsudgiften til signalanlæg er faldet med 689.583 kr., ved sammenligning af forbrug i 2016 og forbrug i 2018, i 2018 priser. Udskiftningen til LED-belysning i signalanlæg forlænger holdbarheden og øger driftssikkerheden.

Anlægsregnskabets forbrug og budget balancerer.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision m.v. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Den manglende indhentning af besparelsen i 2018 er finansieret indenfor egen ramme tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget, hovedfunktion 02.28 – Kommunale veje.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab - Sti-, vej-, og parkpuljen 2016
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget 6.000.000 kr. til Sti-, vej- og parkpuljen for 2016. Projektet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 2.910 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den 29. marts 2016 bevilget 6.000.000 kr. til Sti-, vej- og parkpulje 2016. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til anlæg

6.000.000 kr.

Forbrug

5.997.090 kr.

Mindreforbrug

2.910 kr.

Midlerne har primært været brugt på nyt asfaltslidlag på veje, endvidere blandt andet reparationer af trapper ved Vestvolden, renovering af kondibanen på Vestvolden nord for Jyllingevej, udskiftning og renovering af stiskilte langs stiforløbet ved Harrestrup Å, som beskrevet i Kommunalbestyrelses indstilling af 29. marts 2016, sag nr. 44.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision m.v. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 7.2

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 2.910 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab - Energieffektivisering af vejbelysningen
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på samlet set 20.700.000 kr. fordelt på to projekter, til udskiftning af lyskilder til LED i Rødovre kommunes vejbelysningsmaster. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet udskiftning af LED-indsatser i Rødovremasterne godkendes,
 2. at mindreforbruget på -3.808.348 kr. tilgår kassebeholdningen,
 3. at anlægsregnskabet udskiftning af lyskilder til LED godkendes samt
 4. at mindreforbruget på -240.106 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set beviliget 20.700.000 kr. til udskiftning af LED-indsatser i Rødovre Kommunes vejbelysningsmaster. 10.700.000 kr. blev bevilget til udskiftning af lyskilder i Rødovremasterne, mens 10.000.000 kr. blev bevilget til udskiftning af lyskilder i de resterende master. Anlægsprojekternes regnskab er opstillet nedenfor:

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Udskiftning af lyskilder til LED-indsats"

Bevilling til anlæg 29.11.2016

10.700.000 kr.

Forbrug

6.891.652 kr.

Mindreforbrug

-3.808.348 kr.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Udskiftning af lyskilder til LED"

Bevilling til anlæg 29.11.2016

10.000.000 kr.

Forbrug

9.759.894 kr.

Mindreforbrug

-240.106 kr.

I forbindelse med budget 2017 for Rødovre Kommune gennemgik Teknisk Forvaltning effektiviseringspotentialet ved en udskiftning af lyskilderne i Rødovremasterne til de energieffektive LED-lyskilder.

Det blev anslået, at Rødovre Kommune, ved en udskiftning af lyskilderne, samlet sparer ca. 2.700.000 kr. pr. år og reducerer kommunens CO2 udslip med ca. 532 ton pr. år.

Antallet af KWh i 2018 er mere end halveret i forhold til antallet i 2016. På den baggrund kan det konkluderes at CO2-udledningen er reduceret væsentligt. Den reducerede CO2 udledning er påvirket af den generelle udvikling af produceret el ved grøn energi.

Hvad angår besparelsespotentialet, er der fra 2016 til 2018 sparet 2.631.007 kr, i 2018 priser, som følge af udskiftning af lyskilder til LED. Besparelsen er påvirket af en generel reducering af prisen pr. KWh mellem 2016 og 2018.

Udskiftningen til LED-belysning giver en bedre oplevelse af farver og omgivelserne i de mørke timer. Samtidig forbedres trafiksikkerheden om aftenen, hvor det udfasede lys kunne bidrage til at utydeliggøre andre trafikanter eller ujævnheder i belægningen. LED indsatserne er generelt mere driftsikre, og der vil opleves færre lyskilder uden lys.  

Mindreforbruget skyldes, at der ved indhentning af konkrete tilbud, fra flere forskellige leverandører, blev afgivet lavere priser end forventet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision m.v. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på samlet set -4.048.454 kr. tilgår kassebeholdningen, og skal ses i relation til merforbruget tilknyttet anlægsprojektet for Renovering af Fortvej, jf. anlægsregnskab i samme møderække.  

Som følge af reduceringen af forbruget til selve anlægsprojektet, er tilbagebetalingstiden af anlægsinvesteringen samtidig reduceret med omkring halvandet år fra 7,7 til 6,2 år.

Den manglende besparelse svarende til 68.993 kr. er finansieret af egen ramme i 2018, under Teknik- og Miljøudvalget, hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab - Renovering af Fortvej
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling 7.400.000 kr. til renovering af Fortvej. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 113.460 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 7.400.000 kr. til renovering af Fortvej. Nedenfor er opstillet regnskab for anlægsprojektet med tidspunkter for givne bevillinger:

Bevilling til projektering 27. januar 2015

300.000 kr.

Bevilling til udførsel 26. april 2016

6.400.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 27. september 2016

700.000 kr.

Bevilling i alt

7.400.000 kr.

Forbrug

7.513.460 kr.

Merforbrug

113.460 kr.

Renoveringen af Fortvej har tilført øget trafiksikkerhed ved indførsel af ubetinget vigepligt ved tilstødende veje, enkeltrettede cykelstier og parkeringspladser alle de steder, det er muligt. Desuden er adgangsforholdene til Tinderhøj Skole ændret, med henblik på bedre udnyttelse af skolens arealer og bedre flow i morgentrafikken.

I det oprindelige forslag, blev renoveringen af Fortvej på strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej udbudt som en option, da der var tvivl om det afsatte rådighedsbeløb kunne dække omkostningerne for renoveringen af hele strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej. Ud fra en vurdering af de uforudsete udgifter for den første delstrækning, blev det vurderet, at det var nødvendigt med en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, hvis den sidste strækning af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej skulle udføres. 

Merforbruget skyldes, at det på den sidste strækning fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej var nødvendigt at udskifte mere af bundopbygningen i fortovet, under og omkring de nye overkørsler, samt at der var behov for en forstærkning af kørebanen enkelte steder for at opnå tilfredsstillende resultat.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision m.v. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 113.460 kr. finansieres af kassebeholdningen og skal ses i relation til mindreforbruget tilknyttet anlægsprojektet for energieffektivisering af vejbelysning jf. anlægsregnskab i samme møderække.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.