Teknik- og Miljøudvalget

14-05-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Pia Hess Larsen (A), sag 34-43

Sager 34 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 15. marts til 9. april 2019

Forslag til Lokalplan 129 for Hendriksholmskvarteret samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2018
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret har til formål at bevare og fastholde de bærende kvaliteter i lokalplanområdet, og herunder at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for villaerne i lokalplanområdet. Desuden er det lokalplanens formål at modernisere øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som i dag er reguleret af byplanvedtægter og deklarationer.

I tilknytning til  Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret er der udarbejdet et Kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 omfatter ændring af Rammeområde 7F01 samt en række andre forhold.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger,
  2. at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes,
  3. at Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt
  4. at Forslag til Lokalplan 129 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Et mindretal (C) ønskede følgende mindretalsudtalelse vedlagt lokalplanforslaget:

"§ 6.3: Gruppe C foreslår, at der for hele delområde D, E og F etableres min. 2 P-pladser pr. bolig i tæt-lav bebyggelse og min. 1,5 P-plads pr. etagebolig".

Sagsfremstilling

Planforslagene er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25. Derudover er der et behov for at modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for bebyggelser, der i dag reguleres af Byplanvedtægt 2, Tillæg 1 til Byplanvedtægt 2, Byplanvedtægt 20, Byplanvedtægt 22 og Byplanvedtægt 24 samt en række deklarationer/servitutter.

Planforslagenes formål

Udover at udmønte Kommuneplan 2018 og modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, er formålet med lokalplanen generelt at fastholde områdets åbne og grønne karakter, de grønne Boulevarder og det differentierede udtryk med forskellige typer åben-lav boligbebyggelse.

Det er også formålet at give mulighed for etablering af bolig- eller blandet bolig og erhverv i 2-3 etager i enderne af Damhus Boulevard og Randrupvej tættest på Damhustorv/Roskildevej samt på østsiden (delvis vestsiden) af Hvidovrevej.

Der ligger i lokalplanområdet et udpeget kulturmiljø samt bevaringsværdige bygninger. Formålet med lokalplanen er i den forbindelse, at sikre at eventuelle ønsker om ændringer her, sker med respekt for de arkitektoniske kvaliteter og helheden i bebyggelsen.

Der er desuden lagt vægt på en bæredygtig udvikling i lokalplanen. Det betyder, at der i udarbejdelsen af lokalplanens bestemmelser er taget stilling til en række muligheder for integrering af klimatilpasningsløsninger.

Lokalplanens indhold

Bebyggelsens omfang og placering:

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i ni delområder benævnt A, B, C, D, E, F, G, H og I.

Delområde A udgør langt størsteparten af lokalplanområdet. Delområdet omfatter klassiske villakvarterer med haveboliger, der er præget af forskelligartede villaer, parcelhuse og grønne haver.  

Lokalplanens bestemmelser for delområde A drejer sig først og fremmest om at fastholde villakvarterene som grønne åben-lav boligområder. Det betyder blandt andet, at der fastsættes en bebyggelsesprocent på maks. 25, og en maks. højde på 1½ etage.

Delområde B omfatter det meste af bebyggelsen langs Damhus Boulevard, som er karakteriseret af villaer og enkelte værksteder og serviceerhverv. Lokalplanens bestemmelser for delområde B drejer sig ligesom i delområde A, om at sikre den grønne og åbne karakter, som også vil være med til at styrke Damhus Boulevardens grønne profil. Her fastsættes ligesom i delområde A en bebyggelsesprocent på 25, men i modsætning til delområde A kan der i delområde B bygges op til to etager.

Delområde C omfatter dobbelthusene ved Hendriksholms Boulevard, der i Kommuneplan 2018 ligger udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanens bestemmelser for delområde C drejer sig om at bevare helheden i bebyggelsen og fastholde eller tilbageføre bebyggelsen til dens oprindelige arkitektur. For at regulere opsætning af garager, faste hegn samt småbygninger der lukker af ud mod Hendriksholms Boulevard, er der udarbejdet særlige bestemmelser. Bestemmelserne giver mulighed for opsætning af åbne carporte men ikke garager. Desuden regulerer bestemmelserne omfanget af småbygninger, der tillades etableret på vestiden af boligerne.

Delområderne D, E, F og G er mindre områder med forskellig etage- eller rækkehusbebyggelse. For nogle af områderne drejer lokalplanen sig om at fastholde den nuværende bebyggelsesform. For andre - langs dele af Hvidovrevej og Randrupvej - drejer lokalplanen sig om at give mulighed for at etablere bolig eller blandet bolig og erhverv i 2-3 etager, med en bebyggelsesprocent på 60.

Delområderne H og I udgøres af Hendriksholms Kirke på Damhus Boulevard hhv. Harrestrup Å, der løber gennem villakvarteret øst for Hvidovrevej.

Vej- og stiforhold:

Lokalplanområdet betjenes af områdets eksisterende veje.

Bestemmelserne i lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres cykelstier langs Hendriksholms Boulevard, Damhus Boulevard og Randrupvej, samt at der kan etableres en stiforbindelse i arealet for Harrestrup Å i tilfælde af, at åen omlægges.

Bæredygtighed:

Lokalplanen sikrer, at området fremadrettet fortsat forbliver et grønt villaområde. Der er i lokalplanen bestemmelser, der fastsætter omfanget af fast belægning på ejendommenes udearealer. Foruden mulighed for nedsivning af regnvand i de grønne haver, gives der med lokalplanen desuden mulighed for at etablere grønne tage, samt iværksætte klimatilpasningsprojekter f.eks. i form af LAR (Lokal afledning af Regnvand) løsninger i forbindelse med vejprojekter.

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

I Kommuneplan 2018 er alle ejendomme langs Damhus Boulevard, Randrupvej og Hvidovrevej udlagt til byggeri i min. 2, maks. 3 etager. Ændring af rammebestemmelserne til maks. 2 etager langs Damhus Boulevard og maks. 1½ langs dele af Randrupvej og Hvidovrevej kræver derfor et Kommuneplantillæg.

Hovedændringen i kommuneplantillægget gælder afgrænsningen af rammeområder, der omfatter ejendommene langs henholdsvis Damhus Boulevard, Randrupvej og Hvidovrevej. Rammeområderne til villabebyggelse med max 25 % i 1½ etage (2 etager langs Damhus Boulevard) øges, så det i højere grad afspejler de faktiske forhold. Rammeområderne til blandet bolig og erhverv med max 60 % i 2-3 etager reduceres tilsvarende og koncentreres ved krydset Damhus Boulevard/Randrupvej og på den østlige og sydlige del af Hvidovrevej.

Planforslagene skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret og Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 og det er vurderet, at planerne ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og i Rødovre Kommunes forvaltninger.  

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet". 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - maj 2019

Offentliggørelse af forslag - juni 2019

Høring i otte uger - fra juni 2019 til august 2019

Endelig vedtagelse - oktober 2019

Offentliggørelse - november 2019. 

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 129 - Hendriksholmskvarteret
Bilag 2: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 - Hendriksholmskvarteret
Bilag 3: Screening af Lokalplan 129 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 - Hendriksholmskvarteret

Resenbrovej 26 - overdækket terrasse, mulighed for § 14-forbud
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en overdækning ved et eksisterende enfamiliehus. Overdækningen medfører en bebyggelsesprocent på 28 for ejendommen, hvilket strider imod rammerne i Kommuneplan 2018, som fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Da ejendommen hverken er omfattet af en lokalplan eller deklaration, der regulerer, hvor meget der må bygges på grunden, er det bestemmelserne i Bygningsreglement 2018, der er gældende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der igangsættes en proces med henblik på at nedlægge et § 14-forbud på ejendommen i henhold til planloven, der forhindrer byggeriet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har den 8. marts 2019 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en overdækning på 14 m² ved et eksisterende enfamiliehus.

Ejendommen er hverken omfattet af en lokalplan eller deklaration, der regulerer, hvor meget der må bygges på grunden. Det er derfor bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18), der er gældende.

Ifølge BR18 er der byggeret til at udnytte grunden med en bebyggelsesprocent på 30. Derudover må der bygges 50 m², som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

Der er i foråret 2018 opført et nyt enfamiliehus på 185 m² og en garage på 60 m². Bebyggelsen resulterer i en bebyggelsesprocent på 26. Den ansøgte overdækning på 14 m² medfører, at bebyggelsesprocenten øges til 28.

I Kommuneplan 2018 ligger ejendommen inden for rammeområde 1B02. Området er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 25, og bebyggelse må højst opføres i 1½ etage.

Da der i henhold til BR18 er byggeret til at bygge op til en bebyggelsesprocent på 30, vil det kræve, at der nedlægges et § 14-forbud efter planloven, såfremt kommuneplanens rammer ønskes håndhævet. Et § 14-forbud resulterer i, at der skal udarbejdes en lokalplan inden for et år.

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 15. januar 2019 orienteret om notat af 19. december 2018 om ”Udmøntning af Kommuneplan 2018 med hensyn til maksimal bebyggelsesprocent i parcelhusområder”. Det fremgår af notatet, at byggeri, der i væsentlig omfang overstiger en bebyggelsesprocent på 25, skal forelægges det politiske niveau med henblik på en beslutning om, hvorvidt der skal nedlægges et § 14-forbud og efterfølgende udarbejdes en lokalplan, hvori der fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 25. Væsentlige overskridelser er i notatet defineret som mere end 2-3 m².

Teknisk Forvaltning vurderer, at der kan igangsættes en proces med henblik på at nedlægge et § 14-forbud på ejendommen og efterfølgende udarbejde en lokalplan med henvisning til rammerne i Kommuneplan 2018, der udmønter en politisk ambition om at mindske fortætning i parcelhusområderne ved at fastsætte en maksimal bebyggelsesprocent i kommunen for åben-lav boligbebyggelse på 25.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 14.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan

Igangsættes der en proces med henblik på at nedlægge et § 14-forbud, skal der fremlægges et forslag til en lokalplan inden for et år.

Bilag

Bilag 1: Tegninger og kortbilag
Bilag 2: Notat af 19. december 2018 vedrørende udmøntning af Kommuneplan 2018 vedr. max 25% bebyggelse

Forslag til ændrede rammer for Andelshaveforeningen Islev
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Andelshaveforeningen Islevs bestyrelse har ansøgt om at ændre den eksisterende deklaration med bestemmelser om opførelse af byggeri m.m., således at der opnås de samme bebyggelsesmuligheder som ABC-haverne fik med vedtagelsen af den seneste kommuneplanrevision.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rammerne ikke ændres nu, men at de bebyggelsesregulerende bestemmelser for alle kommunens kolonihaver drøftes i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision i 2022.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har i løbet af det seneste års tid været i dialog med medlemmer af bestyrelsen for Andelshaveforeningen Islev om fremtidige bebyggelsesmuligheder i haveforeningen. Dialogen sker direkte med bestyrelsen, da haveforeningen ikke er medlem af Kolonihaveforbundet. Forvaltningen har i februar 2019 modtaget ansøgning fra bestyrelsen om ændring af deklarationens bestemmelser om bebyggelsens omfang.

I den nugældende deklaration (tinglyst 23. oktober 2002) indgår både hovedhus, overdækket terrasse og skur i det bebyggede areal. Det bebyggede areal må ikke overstige 12,5 % af haveloddens areal, dog må der maksimalt være 50 m² bebyggelse på hvert havelod. Herudover må der bygges et drivhus på max. 10 m², som ikke indgår i det bebyggede areal.

Haveforeningens bestyrelse ønsker, at haveforeningen kan få de samme retningslinjer som ABC-haverne har opnået, jf. Kommunalbestyrelsens sag nr. 43 fra 28. marts 2017, Forslag til ændret deklaration for Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni ABC. Der ønskes således følgende bygningsregulerende ændringer, som skal erstatte deklarationens afsnit 4.A.:

På det enkelte havelod må opføres bebyggelse på maksimalt 60 m². De 60 m² kan fordeles frit på et kolonihavehus/lukket terrasse og/eller et redskabsskur. Dog må et redskabsskur maximalt være 10 m², og indgår stadig i de 60 m².

Der må etableres et fritliggende drivhus på maksimalt 10 m². Drivhuset medregnes ikke i det bebyggede areal. Derudover må der bygges et legehus på maksimalt 4 m² med en maksimal højde på 1,8 m.

Andelshaveforeningen Islev og ABC-haverne har samme størrelse havelodder med en typisk grundstørrelse på 400 m². I kommuneplanens rammer (Rammeområde 1G08) er indskrevet retningslinjer svarende til den eksisterende deklarations bebyggelsesregulerende bestemmelser.

En eventuel ændring af deklarationen med ændrede bebyggelsesmuligheder vil derfor kræve et kommuneplantillæg, hvor rammerne ændres fra 12,5% til 15%.

Forvaltningens bemærkninger

I Kommuneplan 2018 (vedtaget 26. juni 2018) vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af rammerne for bebyggelse i Rødovres énfamiliehusområder (åben-lav) som konsekvens af et ønske om at undgå fortætning i disse områder for at sikre områdernes åbne og grønne karakter.

Denne beslutning bør tages i betragtning, når vi planlægger for kommunens kolonihaveområder. Derfor vil det synes hensigtsmæssigt at tage en generel drøftelse af kolonihaveområdernes fremtidige bebyggelsesmuligheder i forbindelse med den kommende kommuneplanproces. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Nugældende deklaration
Bilag 2: Ansøgning fra formand Frank Møller

Endelig vedtagelse af Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger fra 9. november 2018 til 3. januar 2019. Miljørapporten er erstattet af en sammenfattende redegørelse, og planen er nu klar til endelig vedtagelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at Kapacitetsplan 2018 vedtages endeligt som et kommunalt fastsat mål for HOFOR samt
  2. at Kapacitetsplan 2018 offentliggøres. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud. Samarbejdet har resulteret i en kapacitetsplan, der beskriver en række delprojekter i og omkring åen, og som tilsammen kan rumme de store vandmængder ved skybrud.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2018 (sag nr. 141) at sende Kapacitetsplan 2018 i offentlig høring med en tilhørende miljørapport. Samtidig bekræftede Kommunalbestyrelsen deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å-projektet og vedtog at indgå Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å. Aftaletillæg 4 handler primært om implementering af Kapacitetsplan 2018. Samarbejdets øvrige parter har givet tilsvarende tilsagn.

Der er gennemført en offentlig høring i alle ti kommuner. Der er i høringsperioden indgivet ti høringssvar i alt. Der er indgivet høringssvar i kommunerne Ballerup, Herlev, Hvidovre og København. To høringssvar er på vegne af flere kommuner (DN Samråd og Friluftsrådet) og to svar er generelle høringssvar (Banedanmark og Kroppedal Museum).

Der er udarbejdet en samlet sammenfattende redegørelse for de ti kommuner. Redegørelsen beskriver de modtagne høringssvar og reaktionen på svarene. Generelt er høringssvarene positive over for Kapacitetsplanen, og der er ønsker om inddragelse i den videre proces, når planens projekter skal realiseres. Der er konkrete forslag og ideer som kan medtages i den videre planlægning.

De indkomne høringssvar har ikke medført ændringer i Kapacitetsplan 2018 eller den udarbejdede miljørapport. Kapacitetsplan 2018, Aftaletillæg 4, den sammenfattende redegørelse og de samlede høringssvar er vedlagt mødesagen som bilag. Hvad angår Aftaletillæg 4 er der efter ønske fra nogen af samarbejdets parter blevet tilføjet enkelte præciseringer uden indholdsmæssig betydning i forhold til den udgave, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet 25. september 2018. Det drejer sig navnlig om, at den på nuværende tidspunkt gældende fordelingsnøgle for udgifterne nu fremgår direkte af aftalen.

Formuleringen i indstillingen om, at "Kapacitetsplan 2018 vedtages som et kommunalt fastsat mål for HOFOR", er af hensyn til Forsyningssekretariatet. Med denne formulering opnås sikkerhed for, at HOFOR kan opnå tillæg til sine økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet til dækning af sin del af udgifterne til projektet.

Lov- og plangrundlag

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 448 af 10. maj 2018

Samarbejdsaftale om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å med tillæg 1-3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. De økonomiske konsekvenser for vandforbrugerne samt det økonomiske rationale bag samarbejdet mv. er gennemgået i Kommunalbestyrelsens sag nr. 141 fra mødet 25. september 2018. Der er ikke sket ændringer i Kapacitetsplan 2018 som følge af den offentlige høring, og dermed er der ingen ændringer i økonomien omkring projektet.

Tidsplan

Kapacitetsplan 2018 forventes at blive vedtaget af alle samarbejdets parter senest i juni 2019. Herefter skal planen realiseres over en periode på 20 år.

Bilag

Bilag 1: Sammenfattende redegørelse Kapacitetsplan 2018
Bilag 2: Høringssvar samlet Kapacitetsplan 2018
Bilag 3: Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å
Bilag 4: Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Godkendelse af udendørs bassiner på Vestbad
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vestbad har søgt om godkendelse efter svømmebadsbekendtgørelsen af sine restaurerede udendørs bassiner. Godkendelsen meddeles som en revision af den gældende godkendelse fra maj 2017. Den reviderede godkendelse meddeles af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune i fællesskab, da anlægget ligger hen over kommunegrænsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Vestbad meddeles revideret godkendelse af svømmebadsanlægget med de i godkendelsen og sagsfremstillingen nævnte vilkår. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestbad har søgt om revideret godkendelse af svømmebadsanlægget efter svømmebadsbekendtgørelsen. Baggrunden for ansøgningen er, at de udendørs bassiner skal genåbnes efter restaurering. De udendørs bassiner lukkede efter sæsonen 2016 og er derfor ikke omfattet af den gældende godkendelse fra maj 2017.

Ifølge svømmebadsbekendtgørelsens §3 må svømmebadsanlæg ikke ændre bygnings-, anlægs-, eller driftsmæssigt uden forudgående godkendelse fra Kommunalbestyrelsen, hvis ændringen påvirker de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold i svømmebadsanlægget væsentligt.

Genåbning af bassiner med nye vandbehandlingsanlæg samt toilet- og badefaciliteter påvirker de hygiejniske og sundhedsmæssige forhold væsentligt. Derfor er det nødvendigt at revidere den gældende godkendelse, der blev meddelt af Teknik- og Miljøudvalget 9. maj 2017 (sag nr. 54).

Da Vestbad ligger i både Rødovre Kommune og Brøndby Kommune, er der delt myndighed i forhold til miljøgodkendelser. I lighed med godkendelsen fra 9. maj 2017 skal denne godkendelse derfor meddeles af Rødovre Kommune og Brøndby Kommune i fællesskab.

De udendørs bassiner er fredet og skal restaureres til den fremtoning, de havde ved åbningen af Vestbad i 1957. Dette har givet nogle bindinger i forhold til, hvordan vandcirkulationen kan indrettes. For 25-meters bassinet er der valgt en løsning med indblæsning i kun den ene side af bassinet, og det er via modelberegninger sandsynliggjort, at løsningen kan leve op til de i dag gældende krav til vandkvalitet og indfarvningstid.

For legepladsen Hønen er det ikke muligt at leve op til svømmebadsbekendtgørelsens krav til omsætningstid pga. den fysiske udformning af anlægget, som ikke kan ændres af hensyn til fredningen. Godkendelsen gives derfor med en dispensation for omsætningstiden for legepladsen Hønen.

Udformningen af vandbehandlingen til legepladsen Hønen er valgt efter samråd med Teknisk Forvaltning samt Styrelsen for Patientsikkerhed. I forhold til det oprindelige anlæg vil der som noget nyt blive tilført en delstrøm til hvert af de fem serieforbundne soppebassiner for at sikre, at kloren ikke er forbrugt, når vandet når frem til det sidste bassin.

Til legepladsen Hønen er der valgt filtrering via traditionelt sandfilter, som også er den løsning, der anvendes til de indendørs bassiner. For 25-meter bassinet og legebassinet er derimod valgt filtrering i pulverfiltre, som er en vand- og strømbesparende teknologi, der i stigende grad vinder indpas i danske svømmebade. Teknisk Forvaltning vurderer, at begge filterteknologier med den nuværende viden lever op til bekendtgørelsens krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT).

Da der er tale om en revision af den gældende godkendelse fra maj 2017, videreføres vilkårene fra denne med de opdateringer, som følger af, at de udendørs bassiner igen inddrages i Vestbads drift. Herudover er der foretaget enkelte præciseringer og redaktionelle rettelser til vilkårene. Der stilles vilkår omkring:

  • Indretning og drift af omklædnings- og bruserrum
  • Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg, kemikalierum og bassinrum
  • Vandkvalitet og egenkontrol.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019
Svømmebadsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen medfører ikke udgifter ud over dem, der allerede er givet anlægsbevilling til.

Tidsplan

Den reviderede godkendelse gælder fra og med den dato, hvor den er meddelt af både Rødovre Kommune og Brøndby Kommune.

Bilag

Bilag 1: Godkendelse af Vestbad 2019

Budgetresolution – Mulighed for etablering af støjskærm ved Motorring 3
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I Budget 2019 er der vedtaget en budgetresolution: Mulighed for etablering af støjskærm ved Motorring 3 undersøges, eventuelt med kommunal medfinansiering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2019 besluttet, at muligheden for etablering af en støjskærm ved Motorring 3 i Rødovre skulle undersøges, eventuelt med kommunal medfinansiering.

I forlængelse af regeringens ”Investeringsplan 2030”, har Teknisk Forvaltning konstateret, at der i den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har lavet, indgår tre strækninger på Vestegnen: Vallensbækvej (Vallensbæk), Hvidovre Strandvej/Mågevej (Hvidovre) og Bygaden (Brøndby). De tre udpegede strækninger indgår alle i Vejdirektoratets ”Støjhandlingsplan for statens veje, 2018-2023” fra 2018. I planen er de tre strækninger udpeget til at skulle prioriteres med støjdæmpende tiltag i form af støjafskærmning.

I samme støjhandlingsplan beskrives Motorring 3 i Rødovre, som en motorvejsstrækning, der ikke vil indgå i Vejdirektoratets videre undersøgelser og prioritering af fremtidige midler til støjafskærmning. Det må konstateres, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke har fundet det relevant at prioritere støjdæmpning på Motorring 3.

Rødovre Kommune har i høringssvar til ”Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023” klart tilkendegivet, at vi er uenige i den udmeldte prioritering vedrørende Motorring 3 i Rødovre. Rødovre Kommune har gentagende gange påpeget støjproblemerne langs Vestvolden, både overfor Vejdirektoratet og relevante ressortministerier.

Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne for eventuelt at etablere støjskærm ved Motorring 3. Der er umiddelbart intet fysisk til hinder for at etablere en sådan støjskærm.

En eventuel kommunal medfinansiering ligger på den konkrete strækning uden for den forpligtelse, som kommunen har som vejmyndighed. Det er Staten og Vejdirektoratet som vejmyndighed, der har forpligtelsen, jf. ordlyden i vejlovens § 8, stk. 1: ”Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver”.

Jf. Vejlovens § 8, stk. 3, har kommunen som vejmyndighed muligheden for at gå ud over sin skal forpligtelse. Vejlovens § 8, stk. 3: ”Vejmyndigheden kan indgå aftaler med anden vejmyndighed fysisk eller juridisk person om, at denne helt eller delvis afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke er omfattet af ansvarsforpligtelsen i stk. 1.” En sådan aftale vil i så fald være bindende, i dette tilfælde overfor Vejdirektoratet.

Det er forvaltningens anbefaling, at kommunen henholder sig til, at det er staten og dermed Vejdirektoratet, der som vejmyndighed på den konkrete strækning skal løse opgaven med anlæg af en støjskærm. Selvom Rødovre Kommune beslutter en eller anden form for medfinansiering, vil det stadig være op til Vejdirektoratets afgørelse, om de vil indtræde som aftalepart. Såfremt Rødovre Kommune beslutter en eller anden form for medfinansiering, ændrer dette ikke på Vejdirektoratets forpligtelse efter vejloven. Vejdirektoratet kan fortsat undlade at indgå en eventuel aftale. Såfremt en aftale skal indgås, skal det ske efter reglerne i kommunalfuldmagten og de almindelige aftaleretlige forhold.

Lov- og plangrundlag

Budget 2019

Lov om offentlige veje m.v., Lov nr. 1520 af 27. december 2014 - § 8, stk. 1-3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2019
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 at forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr ultimo marts 2019

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018/2019
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2018 har de overordnede fokusområder været udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, hvor der blev gennemført en workshop for direktionen og fagchefer. Resultaterne fra workshoppen kvalificeres yderligere og drøftes på et direktionsmøde 15. maj 2019, så det kan  indgå i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Der er i 2018 fortsat arbejdet med at styrke trivsel og sundhed i kultur og idrætsforeningerne, og der blev i foråret 2019 i samarbejde mellem Børne- og Kulturafdelingen afholdt en konference om sundhedsfremme, hvor det blev besluttet at arbejde videre med en model i Rødovre inspireret af Aalborg Kommunes "Kulturvitaminer" og at styrke det strukturelle samarbejde mellem de to forvaltninger.

Der er i 2018 arbejdet med tobaksforebyggelse blandt andet med et mere intensiveret samarbejde i klynge Midt. Kommunens rygestop tilbud viser gode resultater. Der er flere, der tilmelder sig rygestop og særligt cafémodellen "Rødovre kvitter smøgerne" er en succes med 85 % røgfrie ved kursets afslutning. Udfordringen er stadig at få flere deltagere til at gennemføre rygestopkurserne.

Der har været afholdt fire forløb "Mental balance", hvor deltagerne ved evalueringen tilkendegiver, at de har fået et positivt udbytte. I 2018 har der fortsat været gode erfaringer  med vægtenheden for børn og unge og deres familier. De gode erfaringer er overført til et pilotprojekt for en individuel model for overvægtige voksne, hvor 10 borgere har deltaget i et pilotprojekt i 2018, foreløbig med gode resultater.

I forhold til kronisk sygdom er det formelle strukturelle samarbejde optimeret i 2018. På kræftområdet er der i forbindelse med "Sammen med borgeren" indsatsen arbejdet med livssituationen: "Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose". Dette arbejde har resulteret i at der arbejdes videre med udvikling af en mentorordning for kræftramte og et "action card" til de medarbejdere i kommunen, der møder børn og deres forældre i situationen, hvor mor eller far har en kræftdiagnose. Disse initiativer beskrives nærmere i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.