Teknik- og Miljøudvalget

11-06-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 44 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Arbejdsnedlæggelse hos renovatøren (se bilag 2)
 3. Arbejdsnedlæggelse hos rottebekæmpelsesfirma (se bilag 3)
 4. Anlæggelse af ny bycykelstation ved Rødovregård (se bilag 4)
 5. Referat af HMN Repræsentantskabsmøde den 9. november 2018 (se bilag 5)
 6. Referat af HMN Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2019 (se bilag 6)
 7. Referat af VEKS Bestyrelsesmøde den 26. april 2019 (se bilag 7)
 8. Referat af Dansk Fjernvarmes generalforsamling den 25. april 2019 (se bilag 8).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 10. april til 14. maj 2019
Bilag 2: Orientering om arbejdsnedlæggelse hos Remondis
Bilag 3: Orientering til TMU om arbejdsnedlæggelse hos rottebekæmpelsesfirma Anticimex
Bilag 4: Anlæggelse af ny bycykelstation ved Rødovregård
Bilag 5: Referat af HMN repræsentantskabsmøde den 9. november 2018
Bilag 6: Referat af ekstraordinært HMN repræsentantskabsmøde den 14. marts 2019
Bilag 7: Referat af VEKS Bestyrelsesmøde nr. 188 den 26. april 2019, uden bilag
Bilag 8: DFF Generalforsamling 2019, referat

Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej - endelig vedtagelse
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej med tilhørende designmanual har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 7. februar 2019 til og med den 8. april 2019. I perioden er der indkommet ni høringssvar.

Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget mindre ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

I forbindelse med lokalplanen ønsker ejerne at indgå en udbygningsaftale vedrørende fortovsarealet langs Næsbyvej og Egegårdsvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej inklusiv designmanual vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen samt
 2. at udbygningsaftalen til Lokalplan 144 vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej med tilhørende designmanual blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 29. januar 2019 (sag nr. 2), hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i otte uger.

Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej skal give mulighed for at opføre en ny karrébebyggelse med boliger og erhverv i overensstemmelse med visionerne i helhedsplanen for Bykernen. Parkering skal foregå i stueplan under et hævet dæk, der anlægges i 1. sals højde og fungerer som gårdmiljø for områdets beboere og brugere. Langs Hovedstrøget gives der mulighed for at etablere caféer, restauranter, serviceerhverv mv. Lokalplanens formål er derfor også at sikre en attraktiv kantzone samt facade mod hovedstrøget.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej med tilhørende designmanual har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode indkom ni høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere i Rødovre, Banedanmark, HOFOR, Rødovre Almene boligselskab, VUC, Agenda 21 gruppen i Rødovre, SF-Rødovre, Naturfredningsforeningen og Seniorrådet.

Alle høringssvarene fremgår af Bilag 3.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Parkering, detailhandel, trafikale forhold, arkitektur, tryghed, forsyning, støj, indkigsgener, friarealer, offentlig transport, tilgængelighed, bæredygtig udvikling, skyggeforhold og boligtyper.

Resume af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 2. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt Bilag 2.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Lokalplan 144 vedtages med følgende to ændringer/tilføjelser (i fed):

 • Følgende tilføjes til afsnittet "Ledningsanlæg" på side 30: "HOFOR har en vandstikledning, der løber gennem lokalplanområdet fra syd mod nord fra Egegårdsvej. Vandledningen forsyner en bygning på nabomatrikel 7eu nord for lokalplanområdet.”
 • Der tilføjes skyggediagrammer for september og december til Bilag 9.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanen ønsker ejerne af ejendommene med matr.nr. 7au, 7bd og 7d at indgå en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler her for, jf. § 21b. Udbygningsaftalen indgås efter ønske fra grundejeren med henblik på at opnå en højere kvalitet af den planlagte infrastruktur i området.

Udbygningsaftalen fremgår af Bilag 4. 

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018

Bykernen - forundersøgelser og helhedsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der indgås en frivillig udbygningsaftale mellem Jan Behrens (bygherre) og Rødovre Kommune.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – juni 2019

Offentliggørelse – juli 2019. 

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej
Bilag 2: Personopdelt høringsskema med kommentarer
Bilag 3: Høringsliste uden emails
Bilag 4: Udbygningsaftale Rødovre - Underskrevet af udvikler

Lokalplan 145 Karrébyen - endelig vedtagelse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i ni uger fra den 7. februar 2019 til den 8. april 2019. I perioden er der kommet høringssvar fra 15 enkeltpersoner, boligforeninger og andre foreninger. Derudover har der været afholdt møde med to grundejere i lokalplanområdet i høringsperioden.

Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget mindre ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 145 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 145 Karrébyen skal give mulighed for omdannelse af et større område i det centrale Rødovre.

I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen skabes der mulighed for omdannelse af det område, der i helhedsplanen benævnes "Karrébyen", til et blandet bolig og erhvervsområde med et centralt offentligt byrum kaldet "Hovedstrøget".

Lokalplanen består af to dele - del 1 med redegørelse og bestemmelser, samt del 2 med designmanual.

Lokalplanen erstatter en del af Lokalplan 27, Lokalplan 58, Lokalplan 131 og en del af Byplanvedtægt 18.

Der er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar og borgermøde

I høringsperioden er der indkommet 18 høringssvar fra enkeltpersoner, boligforeninger og andre foreninger. I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til den forestående udvikling. I høringssvarene sættes der desuden fokus på spørgsmål omkring byggefelter og bebyggelse, boligtyper, tilgængelighed, tryghed, busforbindelser, klima- og energitiltag, cykelparkering, sol- og skyggeforhold, trafikale forhold, byrum og detailhandel. Høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings besvarelser af høringssvarene vedlagt sagen.

Rødovre Kommune inviterede til et borgermøde den 1. april 2019. Omkring 200 personer deltog i mødet. Generelt var der en god stemning på mødet og der blev stillet mange gode spørgsmål indenfor emnerne trafik, parkering, boligtyper og bylivet. En opsamling fra borgermødet er vedlagt sagen.

Derudover har to grundejere i lokalplanområdet været til møde i Teknisk Forvaltning i forbindelse med høringen. Referat fra de to møder er vedlagt sagen.

På baggrund af den offentlige høring og de afholdte møder foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 • § 3.7 - Andelen af erhverv i facader mod Hovedstrøget foreslås ændret fra 75 til 25 %. Det præciseres, at bestemmelsen gælder etagebebyggelse og der tilføjes ny bestemmelse for tæt-lav bolig: For tæt-lav boliger i delområde A gælder, at der skal placeres publikumsorienterede servicefunktioner på de på kortbilag 3 markerede hjørner. Derudover kan facaden udgøres af bolig alene.

Der tilføjes desuden en ny note til § 3.7: Facaden på erhvervsvirksomheden på et hjørne kan indregnes i beregningen af de 25% af facadelængden. I det tilfælde opmåles den samlede facadelængde inkl. hele erhvervsvirksomhedens facade omkring hjørnet.

 • § 5.4 - Sidste afsnit ændres til ”Der skal reserveres plads til varelevering på egen grund.”
 • § 6.3 - Parkeringsdækning for ladcykler tilføjes med følgende tilføjelse til bestemmelsen ”Min. 1 stk. cykelparkering til ladcykler pr. 10 boliger.”
 • § 7 - Note om bebyggelsesprocent suppleres med en præcisering: ”Arealer udlagt til offentlig vej og -eller stiareal indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten.
 • § 7 - Note om karréer suppleres med diagrammer over mulige karrétyper.
 • § 7.1 til 7.5 - Det præciseres, at gennemsnitsstørrelsen på lejligheder er et minimum.
 • §§ 7.2, 7.3 og 7.4 - Her tilføjes: ”Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gennemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være tilgængelige for ejendommens beboere (se i øvrigt § 13)”.
 • §§ 7.2 og 7.3 - Delområde E flyttes fra § 7.2 til Ny § 7.3.
 • Ny § 7.3 - "Bebyggelse skal opføres som etagebebyggelse. Inden for delområdet som helhed må bebyggelsesprocenten højst udgøre 160 %.  Bebyggelse må opføres i 2 til 6 etager. Se også § 7.6. Bebyggelsens skal være maks. 3 etager mod vest (Gunnekær) og kan optrappes mod øst til 6 etager mod Hovedstrøget som vist på kortbilag 3. Tættest på Rådhuset må bebyggelse ikke opføres højere end 3 etager. Se desuden respektzone på Kortbilag 3. Boliger skal have en minimumsstørrelse på 65 m2 og skal samlet have en gennemsnitsstørrelse på min. 90 m2. Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gennemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være tilgængelige for ejendommens beboere (se i øvrigt § 13)."
 • § 7.3 og 7.4 - Nummerering ændres til henholdsvis 7.4 og 7.5.
 • § 7.5 - Bestemmelsen om byggefelter udgår, så bebyggelsens placering beskrives i § 7.9.
 • § 7.5 – Den gennemsnitlige boligstørrelse ændres til 80 m2.
 • § 7.9 - Første afsnit tilføjes ”og som det er vist på kortbilag 3”. Fjerde afsnit tilføjes”, vej eller stiareal”. Der tilføjes to afsnit: ” Bebyggelse i delområde E skal holdes min. 12 meter fra det nordlige skel mod matrikel nr. 7ff (Daginstitutionen Solen) som det er vist på kortbilag 3.” og ”Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra naboskel som vist på kortbilag 3.”
 • § 8.2 - Sidste afsnit om ikonbyggeri ændres til: ” Et ikonbyggeri ved Byhaven (placering vist på kortbilag 3) skal opføres med facader i røde tegl, træ, kobber, zink, glas og/eller stål. De nederste 1-2 etager skal markeres med større detaljering i forbandt end de øvrige etager.”
 • § 8.4 - Det tilføjes, at der kan etableres taghaver.
 • § 9.1 - Begrebet ”friarealer” præciseres så det er tydeligt, at der menes ”opholdsarealer” i 9.1 b-c.
 • § 9.4 - Tilføjes i andet afsnit, at kantzonen kan anvendes til opholdsarealer.
 • § 13 – Tilføjelse til betingelser for ibrugtagning: ”Der kan først gives ibrugtagningstilladelse til boliger når de fælles opholdsarealer er etableret.”

Kortbilag 2 - Delområdeafgrænsningen ændres for delområde E, F og G.

Kortbilag 3 - Der tilføjes byggelinjer som afgrænsning af det område der kan bebygges. Skravering fjernes.

Kortbilag 4 - Konsekvensrettelse efter delområdeændring.

Kortbilag 5 - Illustrationsplanen opdateres for at afspejle de nye delområdeafgrænsninger.

I Designmanualen er der foretaget konsekvensrettelser i illustrationer, hvor illustrationsplanen indgår. Derudover er der udskiftet to billeder på henholdsvis side 38, eksempel på lænestativer til cykelparkering, og 40, nyt eksempel på ikonbyggeri i overensstemmelse med ændringen af § 8.2.

Siden offentliggørelsen af lokalplanforslaget er en ny vejledning omkring ekspropriation i henhold til Planloven trådt i kraft. Det har givet anledning til en præcisering af en del af afsnittet ”Lokalplanens indhold” i lokalplanens redegørelse. Der er ligeledes offentliggjort en ny Fingerplan 2019 og den endelige vejledning til planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Disse offentliggørelser giver ikke anledning til ændringer bortset fra opdatering af titel.

Derudover er foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019).

Kommuneplan 2018.

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Bykernen - forundersøgelser og helhedsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i ni uger – fra den 7. februar 2019 til den 8. april 2019.

Endelig vedtagelse – juni 2019.

Offentliggørelse – juli 2019. 

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 145 - del 1
Bilag 2: Lokalplan 145 - del 2 Designmanual
Bilag 3: Høringssvar til Forslag til Lokalplan 145
Bilag 4: Skema med besvarelser til høringssvarene
Bilag 5: Emner fra borgermøde om udvikling af Karrébyen 1. april 2019
Bilag 6: Møde med Adapter mfl vedrørende Forslag til Lokalplan 145
Bilag 7: Møde med Rådhuskontorerne ApS. vedrørende Forslag til Lokalplan 145

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Tillæg 1 til Lokalplan 145 - Udvidelse af delområde F og G skal give mulighed for at lokalplanområdet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer inden for Lokalplan 145 - Karrèbyen.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 fremlægges i offentlig høring i 4 uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 145 er et supplement til Lokalplan 145 - Karrèbyen. Tillægget skal sikre mulighed for at stiområdet, der ligger mellem Egegårdsvej og Gunnekær og en del af fortovsarealet på Gunnekær, kan udvikles i sammenhæng med den byudvikling, der er planlagt for i Lokalplan 145 - Karrébyen.

Lokalplantillægget udvider det samlede lokalplanområde, så Lokalplan 145's bestemmelser også gælder for det nævnte stiområde og fortovsareal. Lokalplantillægget omfatter et område på ca. 1.200 m2.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til følgende bestemmelser i Lokalplan 145:

§ 1 Formål

§ 2 Område og zonestatus

§ 14 Ophævelser af lokalplan og servitutter

Derudover er kortbilag 1-5 justeret med udvidelsen af lokalplanområdet.

Udvidelsen af lokalplan 145 gennemføres som et lokalplantillæg, idet forvaltningen har vurderet, at udvidelsen ikke ville kunne besluttes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 145.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – juni 2019

Offentliggørelse af forslag – juli 2019

Høring i fire uger – juli 2019

Endelig vedtagelse – september 2019

Offentliggørelse – oktober 2019.  

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145

Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 147 skal give mulighed for at opføre en ny bygning på Roskildevej 340 med dagligvarebutik i stueplan og ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal.

I tilknytning til Forslag til Lokalplan 147 er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 omfatter bl.a. ændringer i bebyggelsesprocenten for rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 2. at Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 3. at Forslag til Lokalplan 147 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund

Baggrunden for planerne er et ønske fra grundejeren Lidl samt Rødovre almennyttige Boligselskab (RAB) om at udvikle en ny bolig- og butiksbebyggelse inden for lokalplanområdet med en samlet bebyggelsesprocent på 85 %.

Kommunalbestyrelsen valgte, i forbindelse med høringen af Kommuneplan 2018 på foranledning af et høringssvar fra Lidl og RAB, at imødekomme deres ønske om at udvide lokalcenteret Roskildevej/Tårnvej, så det blev muligt at planlægge for en dagligvarebutik med boliger på Roskildevej 340.

Kombinationen af en dagligvarebutik med ovenliggende boliger vurderes at give området et kvalitetsmæssigt løft, da den tomme grund aktiveres og bidrager til at skabe øget liv og tryghed i området.

Planernes formål

Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre en ny bygning med dagligvarebutik i stueplan, ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal, en hævet taghave i 1. sals højde, en tagterrasse på 4. sal samt en parkeringskælder til boligerne og parkering på terræn til dagligvarebutikken.

Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og det arkitektoniske udtryk. Ligeledes er der lagt vægt på sammenhængen med det bagvedliggende rekreative areal samt resten af Bybjerget, som udviklingen skal tage hensyn til og kobles sammen med.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udføre en bygning på ca. 4000 m2, hvoraf ca. 2800 m2 udnyttes til boligtyper i varierende størrelser svarende til i alt ca. 25 boliger.

I stueplan udnyttes ca. 1200 m2 til dagligvarebutik.

Det er et ønske med lokalplanen at skabe et område med moderne og tidssvarende boligtyper og fokus på god tilgængelighed, der primært henvender sig til seniorer. Boligerne forventes at kunne tiltrække ca. 50 beboere.

Bygningens placering giver mulighed for at skabe den ønskede forbindelse til Roskildevej mod syd og Bybjergets grønne areal mod nord samt mulighed for etablering af udendørs vareoplag (blomster, frugt og grønt m.m.) foran dagligvarebutikken. Derudover giver placeringen også mulighed for at etablere et attraktivt torv ved hovedindgangen til dagligvarebutikken, kundevognsskur og affaldsstation.

Parkering foregår i to niveauer, hvor beboerne samt medarbejdere til dagligvarebutikken har parkering i kælderplan, og kunder til dagligvarebutikken parkerer på terræn.

Planen omfatter også en disponering og placering af en fælles og offentlig taghave med tilhørende trampe (mellemting af en trappe og en rampe) samt en fælles tagterrasse og beboerlokale.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret, som er udlagt til Boligområde.

Kommuneplantillægget muliggør ændring i rammeområdeafgrænsningen for Rammeområde 4B18, samt oprettelse af et nyt rammeområde: Rammeområde 4F03 Roskildevej 340, som udlægges til Blandet bolig- og erhverv.

Matrikel nr. 8ft samt en del af matrikel 8k i ejerlav Rødovre By, Rødovre udgår fra Rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret og bliver i stedet til det nye rammeområde 4F03 Roskildevej 340.

Rammeområde 4F03 Roskildevej 340 oprettes med følgende rammebestemmelser:

 • Anvendelse: Etagebolig, Lokalcenter (Roskildevej /Tårnvej), Detailhandel
 • Maks. bebyggelsesprocent: 85 %
 • Maks. antal etager: 5 etager.

Kommuneplantillægget er vedlagt som Bilag 2. 

Planerne skal ikke miljøvurderes

Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Planerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – juni 2019

Offentliggørelse af forslag – august 2019

Høring i otte uger – fra august til oktober 2019

Endelig vedtagelse – december 2019

Offentliggørelse – januar 2020. 

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340
Bilag 4: Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340
Bilag 5: Miljøscreening af Lokalplan 147 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2018

Forslag til Lokalplan 149 for Daginstitution på Vårfluevej samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2018
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej har til formål at skabe lokalplangrundlag for udvidelse af daginstitutionen Skibet-styrbord med tilhørende lege- og opholdsareal.

I tilknytning til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd omfatter en forøgelse af maks. antal etager, som vil skabe kommuneplangrundlag for opførelse af daginstitutionsbebyggelse i maks. to etager.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd vedtages og fremlægges i offentlig høring i ni uger,
 2. at Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes,
 3. at Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i ni uger samt
 4. at Forslag til Lokalplan 149 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 149 har til formål at skabe lokalplangrundlag for den eksisterende daginstitution Skibet-styrbord på Vårfluevej, samt at muliggøre udvidelsen ved en tilbygning i to etager med tilhørende lege- og opholdsarealer. Derudover er formålet at fastholde områdets grønne karakter ved tilpasning af den store institutionsgrund og -bebyggelse i boligområdets skala og miljø.

I forbindelse med udvidelsesprojektet inddrages den ubebyggede grund Vårfluevej 13 og Vårfluevej 15A, hvorpå der er et klubhus for Gymnastik- og idrætsforeningen Orient på ca. 200 m2 som nedrives.

Lokalplanområdet omfatter således ejendommene Vårfluevej 13, 15A og 15B (matr. nr. 93a og 93b Islev By, Islev) som har en samlet grundstørrelse på 5.989 m2.

Eksisterende daginstitution Skibet-styrbord omfatter en bygning i én etage på 737 m2 samt lege- og opholdsarealer og 10 parkeringspladser på terræn. Udvidelsen omfatter en ny bygning i to etager på 1.060 m2 samt lege- og opholdsarealer og otte ekstra parkeringspladser, således at der kan anlægges i alt 18 parkeringspladser på terræn. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesprocenten til maks. 30 for lokalplanområdet som helhed.

Lokalplanområdet er beliggende i et veletableret boligområde med en grøn karakter, hvor det er muligt at indpasse en stor daginstitution med en central beliggenhed.

Tilbygningen er placeret i tilknytning til den eksisterende daginstitutionsbygning og forbindes med en ny fælles ankomst for den samlede daginstitution. Lokalplanen sikrer en tilpasning af udvidelsen, både bygnings- og landskabsmæssigt. Tilbygningen får samme arkitektoniske udtryk. Den nye bygning foreslås opført i to etager (maks. 8,5 m høj), for derved at opnå et større udeareal for leg og ophold. For at indpasse udvidelsen skalamæssigt, holdes tilbygningen i stor afstand til nordlige vejskel og østlige naboskel.

I lokalplanen er det sikret, at rønnetræerne langs Vårfluevej samt træer, buske og kratbeplantninger i naboskel bevares mest muligt, samt at der plantes nye vejtræer ud for udvidelsen, så den store daginstitutionsgrund stadig vil indgå i kvarterets eksisterende grønne karakter.

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd

Rammeområde 1D04 Vårfluevej syd er udlagt til offentligt område for fritids- og institutionsformål med følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: Maks. bebyggelsesprocent 30 og maks. 1½ etage (med maks. bygningshøjde 8,5 m).

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, derfor er der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg som danner plangrundlag for at bygge i maks. 2 etager. Maks. bygningshøjde 8,5 og maks. bebyggelsesprocent 30 er uændret.

Planforslagene skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslagene må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planforslagene giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der i lokalplanforslaget er sikret støjreducerende foranstaltning i østlige naboskel, som vil mindske støjgener fra daginstitutionen til nabo og fra Motorring 3 til daginstitutionen.

I forbindelse med udvidelsen skal der foretages omlægning af vejprofilet på Vårfluevej, for afvikling af trafikken i spidsbelastninger, hvor mange forældre skal aflevere og hente børn indenfor et kort tidsrum. Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Fingerplan 2019 - Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på nuværende stade.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej og miljøscreening - juni 2019

Høring i ni uger - fra juli til september 2019

Endelig vedtagelse - december 2019

Offentlig bekendtgørelse - januar 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej
Bilag 2: Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018
Bilag 3: Miljøscreening af Lokalplan 149 - Vårfluevej og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018

Fremtidig indsamling af storskrald
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

For at øge genanvendelsen af affald foreslås det, at indsamlingen af storskrald udvides med indsamling af pap i beholder, farligt affald i rød miljøboks, samt tøj og sko i klar sæk.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at indsamling af storskrald ændres som beskrevet i sagsfremstillingen samt
 2. at udgiften på netto 0 kr., svarende til en udgift på 600.000 kr. og tilhørende indtægt på 600.000 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, vil blive indarbejdet i budget 2020 og fremefter.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” er det målet, at husholdningerne skal genanvende minimum 50 % af mad-, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. I 2018 nåede Rødovre Kommune en genanvendelsesprocent på 44,7 på de udvalgte fraktioner. Derudover har EU vedtaget et affaldsrammedirektiv, som kræver en separat indsamling af tekstiler, herunder tøj og sko, senest pr. 1. januar 2025. Endvidere stiller affaldsrammedirektivet skærpede krav til den fremtidige genanvendelse, som gør, at genanvendelsen af affaldet skal stige. I år 2025 er det målet, at 55 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes. I år 2030 skal 60 % genanvendes, og i år 2035 er målet hævet til 65 %.

Hvis Rødovre Kommune skal imødekomme disse krav, er det nødvendigt løbende at forbedre og udvikle affaldsindsamlingen. Det er en løbende proces, som skal indarbejdes i den kommende Affaldsplan, hvor Teknisk Forvaltning også vil kigge på, hvordan relevante indsatsområder fra FN’s verdensmål kan blive implementeret. Udarbejdelsen af den ny affaldsplan skal ske i dialog med kommunens borgere, og denne justering af storskraldsindsamlingen skal derfor udelukkende ses som et første skridt mod mere effektive ordninger. Men ordningerne er ikke statiske, og det vil på sigt blive nødvendigt at kigge på dem igen. Det vil eksempelvis ske som et indsatsområde i den kommende affaldsplan.

Teknisk Forvaltning har i løbet af de seneste to år igangsat tre forsøgsindsamlinger med henblik på at øge genanvendelsen: Papemballage i 240 liter beholder, farligt affald i en rød miljøboks og tøj og sko i plastsæk sammen med storskrald. De tre forsøgsindsamlinger er nu evalueret med positive resultater. Det har dog vist sig, at det kræver en betydelig kommunikationsindsats, når nye ordninger skal implementeres. Som det er fremlagt ved den politiske behandling af evalueringerne, skal implementeringen af de nye ordninger ses i en planlægningsmæssig og økonomisk sammenhæng med en fremtidig indsamling af storskrald.

På baggrund af ovenstående har Teknisk Forvaltning set på, hvordan indsamling af pap og storskrald kan forbedres.

I Bilag ”Indsamling af pap og storskrald” findes en samlet gennemgang af resultater fra de tre forsøgsindsamlinger og en beskrivelse af indsamlingen af storskrald og pap med fokus på service. Sidst i bilaget er en oversigt over den nuværende og en fremtidig indsamling skitseret.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at alle tre affaldstyper fra forsøgsordningerne implementeres i en samlet indsamling af storskrald. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den bedste indsamling - set i forhold til service og miljø - er den, som er beskrevet i bilaget.

Indsamlingen af pap foreslås indført som en frivillig ordning til villaer og rækkehuse. De enkelte husstande har således mulighed for at frabede sig en beholder til pap. Erfaringen fra Brøndby Kommune har vist at omkring 50 % af husstandene har ønsket en beholder til pap. I Rødovre Kommune vil dette svare til omkring 3000 husstande.

Indsamlingen af farligt affald foreslås som en obligatorisk ordning, da vigtigheden af, at miljøfarlige stoffer og sjældne metaller fra småt elektronik kommer ud af restaffaldet, vurderes meget højt.

Ordningerne som beskrevet i bilaget kan gennemføres med de skraldebiler, som Rødovre Kommune anskaffer i forbindelse med hjemtagningen af affaldsindsamlingen. Der vil derfor ikke være behov for anskaffelse af flere biler, men derimod sikres en god driftsudnyttelse af bilerne.

Lov- og plangrundlag

 • EU affaldsrammedirektiv (2008/98/EC) med ændringerne til direktivet (2018/851)
 • Regeringens ressourcestrategi – Danmark uden affald
 • Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024
 • Regulativ for husholdningsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Ved en forventet deltagelse på 50 % af de mulige boliger i en indsamlingsordning for pap, samt fuld implementering af farligt affald og tøj og sko, vil de samlede udgifter til indsamling og sortering beløbe sig til omkring 0,5 mio. kr. pr. år.

Salget af det indsamlede genanvendelige pap samt tøj og sko forventes at medføre en øget indtægt på omkring 0,3 mio. kr. pr. år.

Indkøb af beholdere ved tilmelding fra omkring 3000 husstande til pap, til farligt affald samt 50 stk. beholdere til tøj og sko ved etageboliger, beløber sig til omkring 2,3 mio. kr. inkl. udbringning af beholdere.

Dette kan finansieres via lån eller leasing med en årlig udgift til afdrag på omkring 0,4 mio. kr.

De årlige netto driftsomkostninger vil således være på omkring 0,6 mio. kr. pr. år for indsamling, behandling og materiel.  Det vil betyde en stigning i de årlige gebyrer for villaer og rækkehuse på omkring 60 kr. ekskl. moms. og 20 kr. ekskl. moms for etageboliger.

Ændringerne til økonomien på affaldsområdet vil blive indarbejdet i budget 2020 og følgende år.

Indtægter og udgifter vedrører hovedfunktion 01.38 Affaldshåndtering.

Tidsplan

Ændringer for indsamlingen af storskrald kræver en ændring af Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Et revideret regulativ kan fremlægges til politisk behandling i sidste halvdel af 2019, med efterfølgende høring.

Ændringerne i storskraldsindsamlingen kan tidligst træde i kraft i 2020. Det endelige tidspunkt vil afhænge af mulighederne for levering af beholdere til pap, da indkøbet af disse kræver et EU-udbud. Før implementeringen vil der blive husstandsomdelt en ny sorteringsguide med en beskrivelse af ændringerne.

I efteråret 2019 vil Teknisk Forvaltning udarbejde en kommunikationsplan for implementeringen af de nye affaldstyper i storskraldsindsamlingen.

Bilag

Bilag 1: Indsamling af pap og storskrald

Nedlæggelse af vejareal ved Viften
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Viften skal udvides med en café og musikskole. Byggeprojektet betinger en nedlæggelse af parkeringspladsen og adgangsvejen ved Viften. Forslaget om nedlæggelse vejarealet, skal efter godkendelse i offentlig høring hos berørte ledningsejere, som har forsyningsledninger i vejarealet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at parkeringsarealet og adgangsvejen bagved Viften, nedlægges som offentligt vejareal i forbindelse med udvidelsen af Viften.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. april 2018 skitseprojekt af august 2016. Skitseprojektet har dannet grundlag for det videre arbejde med projektering og opførelse af ny musikskole og café.

På sit møde den 18. december 2018 har Kommunalbestyrelsen godkendt et udbudsprojekt vedrørende opførelse af ny musikskole og café i Viften, samt godkendt skitseforslaget vedrørende udearealerne.

I udbudsprojektet kræves det, at parkeringsarealet bagved Viften nedlægges. Arealet indgår i udbudsprojektet som del af den kommende udvidelse af bygningen, som skal huse Viften, musikskole og caféen. Vejarealet er offentligt vejareal og skal derfor nedlægges efter Lov om offentlige veje. Yderligere nedlægges den direkte offentlige vejadgang ind til Rådhuspladsen som offentligt vejareal, for at skabe nødvendigt areal ved den kommende indgang. Se bilag 1 for oversigtskort af ændret matrikelskel.

Det vurderes, at nedlæggelsen af parkeringsarealet og vejadgangen ikke har betydning for trafikafviklingen. Vejnettet påvirkes ikke af nedlæggelsen af parkeringspladsen. I fremtiden skal biltrafik til Viften, musikskolen og caféen med parkeringsbehov benytte sig af parkeringsmulighederne langs Gunnekær eller ved institutionen; Diamanten. Nedlæggelsen af den direkte offentlige vejadgang ind til Rådhuspladsen påvirker ikke trafikken, da strækningen stadig kan fungere som adgang for vareleverancer eller trafik til Rådhuspladsen. Vejstatus vil overgå fra offentlig vej til privat vej, da matrikelskellet flyttes. Vejstrækningen vil overgå fra at være omfattet af Lov om offentlige veje til Bekendtgørelse af lov om private fællesveje. I den bekendtgørelse er arealet defineret som privat vejareal. Kommunen vil derfor ikke længere være vejmyndighed for strækningen. Den vil i stedet være omfattet af privatretslige forhold. Politiet er stadig færdselsmyndighed, da deres myndighedskompetence omfatter alle arealer, hvor der er færdsel.    

Det foreslåede nedlagte vejareal udgør 1.749 m2 af Rødovre Parkvej, vejmatrikel 7000am. Arealet skal efter nedlæggelse ved mageskift indgå i matrikel 6af. Denne matrikel udgør Rødovre Rådhus, Rådhusplænen, Bibliotek og Viften.

Ved nedlæggelse af vejarealet har berørte forsyningsselskaber og øvrige ledningsejere krav på, at Rødovre Kommune lader tinglyse en deklaration til sikring af ledningerne på det nedlagte areal. Kommunen har ligeledes ansvaret for, at de ændrede ejendomsretlige forhold bliver matrikulært berigtiget. 

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v. – nr. 1520 af 27. december 2014

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje – nr. 1234 af 4. november 2015 

Nedlæggelsesforslaget skal offentliggøres og sendes til berørte parter med en frist på minimum 8 uger til bemærkninger. Det følger af § 124, stk. 2, stk. 6 og stk. 7 i lov om offentlige veje m.v.

Nedlægges vejarealet, råder kommunen frit over det nedlagte vejareal. Det følger af § 127 i lov om offentlige veje m.v.

Nedlægges vejarealet, har berørte ledningsejere krav på, at kommunen lader tinglyse en ledningsdeklaration på arealet. Ledningsejeren skal betale de dermed forbundne udgifter. Det følger af § 127, stk. 3 i lov om offentlige veje m.v.

Økonomiske konsekvenser

Parkeringspladsen er belyst. Vejbelysningen skal derfor nedlægges. Det medfører omkostninger til nedlægningen af vejbelysningen, som kommunen skal afholde. Omkostningerne afholdes af byggeriet.

Tidsplan

Nedlæggelse af vejarealet skal i offentlig høring i 8 uger. Efterfølgende skal der tinglyses eventuelle ledningsdeklarationer.

Bilag

Bilag 1: Ændringskort af matrikelskel

IrmaByen – godkendelse af ny privat fællesvej Krydderivej 2-8
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I IrmaByen er der planlagt en ny privat fællesvej; Krydderivej 2-8 i forbindelse med udviklingen af boligområdet. Vejen skal godkendes af kommunen for at kunne anlægges og ibrugtages.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den nye private fællesvej; Krydderivej 2-8 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I udviklingen af byggefelt 12 i IrmaByen anlægges der en ny privat fællesvej; Krydderivej 2-8. Denne vejstrækning skal betjene byggefeltets kommende boliger som vejadgang og parkeringsplads.

Planforhold

Vejudlægget til den nye private fællesvej passer med Lokalplan 133 for IrmaByen og lever op til designmanualen for lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. marts 2016 (sags nr. 43), det samlede vejprojekt for IrmaByen, hvor denne vejstrækning dog ikke indgik. Det skyldes, at der på det tidspunkt ikke var taget endelige stilling til udformningen af byggefeltet, og hermed vejstatus for vejen. Vejen får status af privat fællesvej og grundejerforeningen Irmabyen står for den fremtidige vedligeholdelse.

Vejopbygning og udformning

Vejen anlægges med parkeringspladser som skal benyttes af boligerne tilknyttet byggefelt 12. Ved vejen opsættes nedgravet affaldsbeholder. Se oversigtstegning i bilag 1 for disponering af arealet.

Kørebanearealet anlægges efter normen for en mindre boligvej, som har en mindre trafikmængde, hvor trafikken færdes med mellem 30-40 km/t. Langs vejen anlægges 65 parkeringspladser. 3 af pladserne anlægges som handicappladser, i en bredde på 2,5 m, ved steder hvor der også er udstigningsareal på 1,5 m.

Vejopbygningen er svarende til, hvordan de andre veje i IrmaByen er anlagt.

Til vejen anlægges der gående adgang til de grønne fællesarealer. Yderligere anlægges der gående adgang fra vejen til boligerne; Plantagevej nr. 42-72 og nr. 74-78 samt Irmavej nr. 20-32.

Skiltningen på vejen vil være omfattet af den lokale hastighedszone for IrmaByen på anbefalet max 30 km/t. Vejen vil også være omfattet af de lokale parkeringsbegrænsinger for området, hvor der kun tillades parkering på afmærkede parkeringspladser. 

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 133 - IrmaByen af 16. juni 2015

Godkendelse af vejprojekt for IrmaByen, Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016, sags nr. 43

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 1234 af 4. november 2015, § 26 og 27. 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen overtager vejbelysningsanlægget efter færdiggørelse af vejen. Det forventes, at vejbelysningen vil komme til at indgå i kommunens abonnementsaftale med Ørsted for drift og vedligehold af vej- og stibelysning.

Tidsplan

Vejen skal være anlagt og ibrugtaget ved ibrugstagelsen af boligerne på byggefelt 12.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning - Krydderivej 2-8

Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,75 mio. kr. til projektering og udførsel af et signalreguleret kryds, der erstatter rundkørsel, i krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej.

Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2019 (sag nr. 4) givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering.

Forvaltningen indstiller nu, at detailprojektet godkendes, og at den resterende anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. frigives til selve anlæggelsen af et signalreguleret kryds ved Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 3,75 mio. kr. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,75 mio. kr. i 2019 til anlæggelse af et nyt signalreguleret kryds ved Korsdalsvej - Rødovre Parkvej. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Af Trafikplan 2016 fremgår det, at rundkørslen Korsdalsvej - Rødovre Parkvej er en uheldsbelastet lokalitet. Der er registeret 12 uheld i perioden 2011-2018, hvor cyklister har været involveret i hovedparten af uheldene.

I trafikplanen forslås det i handlingsplanen, at krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej ombygges, og den eksisterende rundkørsel erstattes med signalreguleret kryds. Ombygningen af rundkørslen til et signalreguleret kryds vil øge trafiksikkerheden for cyklisterne, og trafikafviklingen i myldretidsperioderne bliver forbedret.

En forudgående analyse af trafikstrømme er gennemført, for at opnå den bedste mulige løsning til afvikling af trafikken. Analysen viser, at den dominerende biltrafik kører syd-øst, mens cykeltrafikken primært kører øst-vest.

Projekteringen af det nye lyskryds, har været tilrettelagt med fokus på at øge sikkerheden og fremkommeligheden med afsæt i den forudgående analyse.

Der anlægges en højresvingsbane mod øst på Korsdalsvej, og på Rødovre Parkvej en venstresvingsbane mod syd med egne signalfaser under hensyntagen til fremkommeligheden for hovedstrømmen af køretøjer (Oversigtsplan af det nye kryds fremgår af bilag 1). For cyklister forbedres forholdene særligt vest for krydset. Projektet tager udgangspunkt i at bevare den grønne korridor langs Rødovre Parkvej og de naturlige områder ved Vestvolden. Derfor etableres der nye plantebede ved krydset.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014), kapitel 2

Færdselsloven (lovbekentgørelse nr. 1386 af 11. december 2013)

Trafikplan 2016

Budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projektering og anlæggelse af det signalregulerede kryds ved Korsdalsvej - Rødovre Parkvej kan gennemføres for en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr.

Udgiften på 3,25 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler på baggrund af vedlagte oversigtsplan, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden august - december 2019.

Bilag

Bilag 1: Oversigtsplan Korsdalsvej - Rødovre Parkvej

Status på handleplanen for Handicappolitikken 2017-2018
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018. Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. juni 2017 (sag nr. 106) handleplanen for handicappolitikken, herunder en status på indsatserne i juni 2019.

I handleplanen er der arbejdet med følgende seks indsatser:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre overgang fra barn til voksen
 3. Bedre adgang til job og uddannelse
 4. Tilgængelighed i byrummet
 5. Tilgængelighed i offentlige bygninger
 6. Øget synlighed via kvalitetsstandarder

Indsatserne er valgt i dialog med Handicaprådet, og der er løbende givet en status på indsatserne på handicaprådsmøderne. Den skriftlige status i det vedhæftede bilag er drøftet på handicaprådsmødet den 13. marts 2019. Der vil fortsat være indsatser i handleplanen, der skal arbejdes videre med. Disse vil indgå i den nye handleplan, der forelægges til politisk godkendelse i oktober møderækken. 

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for handicappolitikken

Handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål. Handleplanen beskriver prioriterede fokusindsatser for det kommende år.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser som gennem årene er gået fra udvikling til drift fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne.

Fokusområderne i handleplanen er særligt videreudvikling af "Vores Sunde Hverdag" og indsatsen på tobaksområdet.

I 2019/2020 skal projektet "Vores Sunde Hverdag" videreudvikles. Projektets fokusområde er det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i hele kommunen. Derudover skal der laves en lokalsamfundsanalyse i Islev, som omfatter boligområder, institutioner, foreninger, forretninger og erhverv, samt de rekreative områder i bydelen. Projektet skal afprøve metoder som går på mobilisering af ressourcer i lokalområdet, tværfagligt samarbejde, samskabelse, kapacitetopbygning og forankring blandt borgere og professionelle aktører i kommunen. En bred kommunal indsats mod rygning vil også være en del af "Vores Sunde Hverdag". Indsatserne vil blive defineret undervejs i processen. En detaljeret beskrivelse af "Vores Sunde Hverdag" er vedlagt som bilag 1 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Der vil i 2019/2020 også fortsat være et stort fokus på udvikling af indsatsen på tobaksområdet. Der vil være indsatser i forhold til unge og rygning, og der vil i 2019 blive udarbejdet en handleplan for implementering af partnerskabsaftalen "Røgfri fremtid", som Rødovre Kommune har indgået med Kræftens Bekæmpelse, som beskrevet i bilag 2 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Partnerskabsaftalen "Røgfri Fremtid" er en indsats, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger.  

Handleplan for sundhedsindsatsen indeholder også indsatser for psykisk sårbare borgere, voksne med overvægt og udvikling af nye løsninger på kræftområdet.

Som bilag til mødesagen er vedlagt en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2019/2020. 

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 532.096 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 25.000 kr. til en pulje til finansiering af nye indsatser, som opstår i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser er indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for andre konti, primært sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget Handleplan 2019-2020
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2019 2020

Diverse
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.