Teknik- og Miljøudvalget

13-08-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 57 - 63

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
  2. Referat fra møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-Gruppen (se bilag 2)
  3. Redegørelse og status på projekt omkring robotsorteringsanlæg hos Vestforbrænding (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 15. maj til 25. juli 2019
Bilag 2: Referatet fra mødet mellem TMU og Agenda 21 gruppen - 9. maj 2019
Bilag 3: Robotsorteringsanlæg til storskrald

Vandforsyningsplan 2019-2028 - endelig vedtagelse
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vandforsyningsplan 2019-2028 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 8. april 2019 til 2. juni 2019. Der indkom ingen høringssvar.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Vandforsyningsplan 2019-2028 vedtages endeligt og offentliggøres. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2019 (sag nr. 33) blev det vedtaget at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 i 8 ugers offentlig høring. Høringen blev afholdt i perioden 8. april 2019 til 2. juni 2019, og der indkom ingen høringssvar. På den baggrund foreslår Teknisk Forvaltning, at planen vedtages endeligt uden ændringer og herefter offentliggøres.

Vandforsyningsplanen indeholder en beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for planen samt status for de mål, der var opsat i Vandforsyningsplan 2008-2018. Hertil kommer en beskrivelse af de eksisterende vandforsyningsanlæg, grundvandsressourcen, status for grundvandsbeskyttelse samt hvilke trusler, der er mod grundvandskvaliteten.

Planen indeholder desuden en opgørelse af det nuværende vandforbrug i kommunen, en prognose for det forventede fremtidige behov og en redegørelse for forsyningssikkerheden. Endelig indeholder planen en redegørelse for forventede ændringer og initiativer i planperioden, samt forslag til målsætninger for vandforsyningen.

Målsætningerne bygger videre på målsætningerne fra den gældende plan samt de retningslinier for vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, der er fastsat i Kommuneplan 2018. Der er målsætninger for grundvand, vandforsyningsanlæg, ledningsnet, forbrugerne samt vandforbrug.

En af målsætningerne i planen er, at det umålte forbrug (vandspild) skal nedbringes til under 10%. I høringsperioden har HOFOR fået opgjort det umålte forbrug i 2018 i alle sine ejerkommuner, og i Rødovre er det faldet fra 15,2% i 2017 til cirka 13 % i 2018. Udviklingen er dermed gået i den rigtige retning, men det umålte forbrug er stadig for højt i forhold til vandforsyningsplanens målsætning om højest 10%.  

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februar 2018

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, BEK nr. 831 af 27. juni 2016. 

Økonomiske konsekvenser

Planen medfører ikke nye initiativer af betydning for vandprisen. Samlet set forventer HOFOR, at vandprisen stiger i planperioden som følge af øgede investeringer i blødgøring af drikkevand, renovering af vandværker, klimatilpasning af kloakker samt skybrudssikring.

Tidsplan

Vandforsyningsplanen gælder til 2028, eller til Rødovre Kommune vedtager en ny plan.

Bilag

Bilag 1: Vandforsyningsplan 2019-2028

Ørbygård forplads - frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat 1.700.000 kr. til at synliggøre Plejehjemmet Ørbygård, skabe gode opholdsmuligheder og gøre Roskildevej smukkere. Projektet skal koordineres med Rødovre boligselskab, som ejer en del af arealet. I Kunstrådet arbejdes der på at placere et kunstværk i tilknytning til plejehjemmet, og dette vil ligeledes blive indtænkt.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til gennemførelse af projektet. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at der indgås et samarbejde med Rødovre Boligselskab om projektet samt
  2. at der gives anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2019 til Ørbygård forplads. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Ørbygård er under ombygning. Der er i den forbindelse udarbejdet en plan for en del af forpladsen med de nødvendige tilkørselsmuligheder, afsætning og parkering. Dette er jf. planen (bilag 1) indeholdt i ombygningsprojektet. Plejehjemmets synlighed fra Roskildevej er nedtonet, og planen indeholder ingen opholdsmuligheder, da arealerne mod Roskildevej ikke er indeholdt i planen.

Der foregår pt. en vurdering af muligheden for placering og opsætning af et kunstværk, herunder med de nødvendige justeringer af planen i forhold til dette.

Der har været en indledende kontakt til boligselskabet om arealerne mod Roskildevej, blandt andet vedrørende inddragelse af en del af den eksisterende affaldsgård, og etablering af flere opholdsmuligheder, som også vil være til glæde for byens borgere. Det er ambitionen, at gøre adgangen til Ørbygård og boligselskabet mere indbydende med ny beplantning, opholdsmuligheder mv. Der planlægges samtidig etableret et direkte stiforløb til Ørbygårds hovedindgang, med sikker krydsning af tilkørselsvejen. Det er vigtigt, at forslaget tilgodeser de eksisterende adgangsforhold og nødvendige funktioner. Det konkrete forslag tænkes udarbejdet i samarbejde med boligselskabet, og afstemt med kunstprojektet samt øvrige forhold omkring Ørbygård.

Der er jf. bilag 2 udarbejdet 2 foreløbige skitser af projektet, som vil være udgangspunkt for samarbejdet med boligselskabet, og som også viser foreløbig forslag til placering af kunstværk (gæs støbt i bronze) ved indgangen til Ørbygård.

Der forventes tilknyttet ekstern rådgiver til opgaven. 

Lov- og plangrundlag

En del af træerne mod Roskildevej er bevaringsværdige iht. Lokalplan 138. Træerne er blevet hårdt tilbageskåret, og deres levetid herved begrænset. Det kan være hensigtsmæssigt at plante nye træer, eventuelt som "Børnetræer", hvis en aftale med boligselskabet herom kan opnås. Dette vil dog kræve en dispensation fra Lokalplan 138. 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat de fornødne midler til anlæg.

Rødovre Kommunes driftsudgifter vil kunne afholdes indenfor den eksisterende ramme. Projektet er afhængig af en aftale med boligselskabet, om driften på deres arealer.

Udgiften på 1,7 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Vejanlæg. 

Tidsplan

Den endelige tidsplan vil være afhængig af projektet vedr. ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, da det er en forudsætning, at ombygningen er færdig, før anlægsarbejdet med forpladsen kan påbegyndes.

Foreløbig tidsplan:

September - Oktober 2019 - Dialog med boligselskabet

December 2019 - februar 2020: Projektering

Marts 2020: Udbud

April- juni 2020: Anlæg

November 2020: Plantning af træer. 

Bilag

Bilag 1: Plan for forplads i forbindelse med ombygning af Ørbygård
Bilag 2: Skitser som udgangspunkt for dialog med boligselskab

Ansøgning om tillægsbevilling til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervsområdet Islevdalvej
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udbygning af fjernvarme i erhvervskvarteret Islevdalvej forventes at blive 6.800.000 kr. dyrere end budgetteret, da budgetforudsætningerne har vist sig ikke at holde. Flere kunder og tilsvarende længere ledningsnet har givet merudgifter. Der søges om en tillægsbevilling på 6.800.000 kr. til dækning af fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 6.800.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. i 2019 til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej, som finansieres ved låneoptag samt
  2. at der optages 30 årigt fastforrentet annuitetslån på 11.000.000 kr.  til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget den 29. september 2015, er erhvervskvarteret konverteret til fjernvarmeforsynet område. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har derfor forsyningspligt til alle interesserede kunder. Enhver kunde vil betyde merudgifter i anlægsfasen men tilsvarende betyde merindtægter i driftsfasen.  

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej den 20. juni 2017, var der underskrevne leveringsaftaler med 20 kunder.

Undervejs i udbygningen er der helt som forventet kommet flere kunder til. På nuværende tidspunkt er der underskrevne leveringsaftaler med 35 kunder.

De nye kunder er især beliggende i yderkanten af erhvervskvarteret. Det har været nødvendigt at anlægge hovedledninger i størstedelen af erhvervskvarteret for at nå disse kunder. Kun Sindalsvej, Hadsundvej og Erhvervsvej har på nuværende tidspunkt ikke en hovedledning. De fleste fremtidige kunder vil kunne tilsluttes ved hjælp af stikledninger fra de allerede anlagte hovedledninger i vejnettet.

Anlægsomkostningerne er derfor steget svarende til de ekstra meter hovedledning og stikledning, som oplyst ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægbevilling den 30. april 2019.

Lov- og plangrundlag

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervskvarteret ved Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 (sag nr.

162).                                     

Anlægsbevilling til detailprojektering og udbud. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016 (sag nr. 102).

Ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2017 (sag nr. 89).

Ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2019 (sag nr. 55).

Økonomiske konsekvenser

Med tillægsbevillingen på 6.800.000 kr. er der en bevilling på 15.200.000 kr. i 2019 og den samlede bevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej bliver på samlet 44.800.000 kr.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er takstfinansieret og tillægsbevillingen på 6.800.000 kr. kan afskrives over 30 år i lighed med øvrige anlægsinvesteringer i Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Der er fuld låneadgang til tillægsbevillingen. Investeringen finansieres således over taksterne og afdrag på lån finansieres principielt over tilsvarende indtægter på fjernvarmeområdet.

Der optages årligt lån til forsyning på grundlag af deres forbrug på anlæg i et givet år. Der er således allerede optaget lån vedrørende udbygningen i 2017 og 2018. Ressource- og Serviceforvaltningen har vurderet økonomien og foreslår i første omgang låneoptag på 11.000.000 kr. hertil. Lånetilbuddene kan ses på KB-nettet. Den resterende del af bevillingen i 2019 søges låneoptaget, når udgiften er afholdt.

Udgiften på 6.800.000 kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder.

Tidsplan

Juni 2017: Ansøgning om rådighedsbeløb og godkendelse af anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 38 mio. kr.

Juni 2017: Anlægsperiode begynder med omlægning af ledninger/krydsning af Slotherrensvej.

Ultimo 2019: Slidlag på Islevdalvej og berørte sideveje/private fællesveje.

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2019
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr ultimo juni 2019

Budgetforslag 2020 - 2023
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2020 - 2023, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 18. september 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag TMU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag TMU - Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.