Teknik- og Miljøudvalget

08-10-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Pia Hess Larsen (A), sag 72-79

Sager 72 - 79

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 31. august til 18. september 2019

Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret har sammen med Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 været i offentlig høring i otte uger fra den 6. juni 2019 til den 1. august 2019. I perioden er der kommet 49 høringssvar til planforslagene fra enkeltpersoner og fra Hendriksholm Kirke. På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås mindre ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret vedtages samt
 2. at Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A ) og 1 imod (C).

Liste C indstiller til afstemning, at lokalplanforslag 129, sendes i fornyet høring grundet væsentlige ændringer i parkeringsnormen, §6, stk. 3.

Sagsfremstilling

Planforslagene er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområder er fastsat til 25. Desuden skal planerne sikre, at de bærende kvaliteter der kendetegner og skaber helhed i området bevares.

Høringssvar

Lokalplanområdet omfatter ca. 850 ejendomme. I høringsperioden er der indkommet 49 høringssvar til de to planforslag fra enkeltpersoner og fra Hendriksholms Kirke. Der er desuden indkommet ét høringssvar en uge efter fristen. Høringssvaret er ikke behandlet, men omhandler § 11.5 vedrørende stiforbindelse i Harrestrup Å tracéet, som er vurderet i forbindelse med de andre indkomne høringssvar.

I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv  holdning til intentionerne omkring grønne boligområder, åben-lav bebyggelse og en mangfoldig arkitektur. Mange af høringssvarene mener dog, at en række af lokalplanbestemmelserne er i modstrid med disse intentioner. Temaerne i høringssvarene går hovedsageligt på: bebyggelsesprocent, byggelinje og forareal (herunder hegn, beplantning og placering af småbygninger), etageantal samt materialer. I 22 af høringssvarene gøres der desuden indsigelse mod muligheden for en stiforbindelse i Harrestrup Å tracéet, hvis åen omlægges. Alle høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings besvarelser af høringssvarene vedlagt sagen.

Nedenfor følger foreslåede ændringer til Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret. Høringssvarene har ikke medført forslag til ændringer i Tillæg 3 til Kommuneplan 2018.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende tilføjelser eller ændringer:

 • § 6.6 – Tilføjelse af note med følgende tekst: ”Det er tilladt med kortvarig/midlertidig parkering ved af- og pålæsning f.eks. i forbindelse med flytning eller klargøring/pakning inden rejse”.
 • § 7.1 og 7.2 – Note med følgende tekst tilføjes til bestemmelserne: "Højde: For delområde A og B gælder desuden, at der ved efterisolering af tage på gamle huse, gives mulighed for maks. 25 cm overskridelse af den maksimale tilladte bygningshøjde".
 • § 8 - Note med følgende tekst tilføjes til bestemmelserne: "Lokalplanen indeholder ikke nærmere bestemmelser om materialer og farver for beboelseshusenes facader. Det skyldes ønsket om at fastholde boligområdets nuværende, varierede byggeskik, hvilket er udtrykt i lokalplanens formål om at sikre de bærende kvaliteter".
 • § 8.3.1 – Note med følgende tekst tilføjes bestemmelsen: ”Med jordfarver menes: En brunlig farve i nuance mellem lys og mørk rødbrun, gråbrun eller gulbrun. Jordfarverne skal fremstå som dæmpede farver. Danske jordfarver: Lys okker: Gulbrun farvetone, Mørk okker: Gråbrun til mørkebrun, Rå umbra: Grå til grøn farvetone, Brændt umbra: Rødbrun til brunsort, Terra di sienna: Mat lysegul til brun farvetone, Kesselerbrunt: Brun lasurfarve”.
 • § 10 – Indledende tekst slettes, idet de forhold der omtales, er reguleret i § 10.1, 10.2 og 10.3.
 • § 11.2 – I første afsnit af bestemmelsen tilføjes: "eller anden havebeplantning”.
 • § 13.1 – Præcisering af note til § 13.1 til følgende: "Kommunen kan dispensere for huse, der overvejende forsynes med alternativ energi, jf. Energiministeriets cirkulære af 6. maj 1994.".
 • § 13.3 – I overskriften til bestemmelsen indsættes ”o.lign. tekniske anlæg” efter ”Ventilationsanlæg, varmepumper”. Desuden er teksten ”Tekniske anlæg må ikke placeres på facade mod vej og skal være til mindst mulig gene for omgivelserne” ændret til: Ventilationsanlæg, varmepumper og lign. tekniske anlæg skal visuelt afskærmes fra vej. Afskærmningen skal tilpasses husets farvesætning. Evt. kan afskærmning etableres ved beplantning, fx. begrønnet espalier”.

Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer herunder følgende præciseringer:

 • Side 5 - Lovhenvisning til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer er rettet til: LBK nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer.
 • § 1 – Pkt. 3 præciseres med følgende: teksten ”herunder at” erstattes med ”ved kun at tillade”.
 • § 3.1 og 3.2 – Præciseres med tilføjelse af en note til § 3.1 og 3.2 med følgende tekst: Ènfamiliehuse betyder bl.a. at dobbelthuse ikke tillades indenfor Delområde A og B.
 • § 8.3 – Notetekst til bestemmelsen § 8.3 ”Udestuer regnes som boligareal og kræver byggetilladelse” slettes og erstattes med ”Udestuer kræver altid byggetilladelse og medregnes i bebyggelsesprocenten, men indgår ikke i boligarealet”.
 • § 15 – Lovhenvisning tilføjes med følgende tekst: ”jf. Planlovens § 15”.

I vurderingsprocessen omkring parkering er Teknisk Forvaltning blevet opmærksom på, at formuleringen af parkeringsbestemmelsen er uklar. Delområderne D, E, F er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Det hele ligger i stationsnært område. I henhold til Kommuneplan 2018 er parkeringsnormen her sat til maks. 1 P-plads pr. bolig. Bestemmelsen foreslås præsiceret som følger:

 • § 6.3 – Det første afsnit frem til teksten om cykelparkering slettes, og erstattes med følgende tekst: "For delområderne D, E og F skal der, og må der maks. anlægges én parkeringsplads pr. bolig".  

Desuden anbefales det at parkeringskravet til erhverv korrigeres. I planforslaget var der ikke taget højde for, at området i Fingerplan 2019 har status som knudepunktsstation. Parkeringskravet for erhverv ved knudepunktsstationer er maks. 1 P-plads pr. 150 m2. I planforslaget var parkeringsnormen for erhverv i delområde D, E og F sat til 1 P-plads pr. 100 m2.

Bestemmelsen for erhverv i lokalplanforslaget lyder som følger: "Erhverv: Der skal anlægges én parkeringsplads pr. 100 m2 og 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 etageareal erhverv".

 • Bestemmelsen foreslås ændret til: "Erhverv: Der skal og må maks. anlægges én parkeringsplads pr. 150 m2 etageareal erhverv og 1,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 etageareal erhverv". 

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019)

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om Livet".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplan og Kommuneplantillæg har været i høring i otte uger - Fra den 6. juni 2019 til den 1. august 2019

Endelig vedtagelse - oktober 2019

Offentliggørelse - november 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret - endelig vedtagelse - Digital
Bilag 2: Tillæg 3 til Kommuneplan 2018 Hendriksholmskvarteret - Endelig vedtagelse
Bilag 3: Personopdelt høringsskema med kommentarer
Bilag 4: Høringssvar til Forslag til Lokalplan 129 Hendriksholmskvarteret
Bilag 5: Høringssvar til Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2018

Godkendelse af leasingaftale af tre skraldebiler
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af aftale om leasingfinansiering af tre dieselskraldebiler til en samlet udgift på 5.320.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der indgås en leasingaftale, der kan førtidsindfries, på 5.320.000 kr til finansiering af to stk. etkammerkomprimator-dieselbiler og en storskrald-diesellastbil.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2019 (sag nr. 32) blev der orienteret om, at der indgås en aftale om leje eller leasing af de skraldebiler som håndterer de affaldstyper, der kræver længst køreradius. Teknisk Forvaltning har efterfølgende vurderet, at leasing er den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Det drejer sig om to stk. etkammerkomprimator-dieselbiler og en storskrald-diesellastbil. Den samlede udgift til disse biler beløber sig til kr. 5.320.000.

Fordelen ved at lease dieselbilerne er, at der hen ad vejen er mulighed for at udskifte dieselbilerne med elbiler, i takt med at teknologien udvikles, og elbilernes køreradius bliver større. Aftalen om leasingfinansiering af de tre skraldebiler skal derfor kunne førtidsindfries, dvs. aftalen skal kunne indfries, før den udløber.

Indkøbskontoret skal indhente to tilbud og bemyndiges til at indgå aftale med den leverandør, der giver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013: ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”

Rødovre Kommunes indkøbspolitik fra maj 2017.

Økonomiske konsekvenser

De samlede årlige udgifter til indkøb og leasingfinansiering af skraldebiler følger dem, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. februar 2018 (sag nr. 13).

Tidsplan

Leasingaftalen skal indgås i november-december 2019.

Afslutning af anlægsregnskab - Etablering af signalanlæg på Tårnvej
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med etablering af signalanlæg og udarbejdelse af idéoplæg til stationspladsen. I 2017 tilgik en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. kassebeholdningen. Regnskabet viser et merforbrug på 27.966 kr. efter nedskrivning af budgettet. Total set viser projektet en mindreudgift på 2.042.034 kr. Anlægsregnskabet forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at merudgiften på 27.966 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. august 2016 bevilget 10,0 mio. kr. til udgifter forbundet med etablering af signalanlæg og udarbejdelse af idéoplæg til stationspladsen. I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018 tilgik en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. kassebeholdningen. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til anlæg

10.000.000 kr.

Mindreudgift tilgået kassen

2.070.000 kr.

Samlet anlægssum

7.930.000 kr.

Forbrug

7.957.966 kr.

Merudgift

27.966 kr.

 

Ved gennemførsel af Rødovre Port, Lokalplan 141, er trafikafviklingen sikret ved etablering af to nye signalanlæg på Tårnvej, ved Rødovre Stationsvej og Agerkær. I begge kryds er Tårnvej prioriteret af hensyn til trafikafviklingen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018, tilgik en andel af det uforbrugte rådighedsbeløb, svarende 2.070.000 kr., kassebeholdningen. Anlægssummen for projektet er derfor 7.930.000 kr. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for projektet er afvigelsen mellem anlægssum og forbrug en merudgift på 27.966 kr. Merudgiften indstilles finansieret af kassebeholdningen, hvorefter der samlet set er tilgået kassebeholdningen 2.042.034 kr.

Tidsplan

Ingen.

Ombygning af parkeringspladser ved Netto på Nørrekær og vejudlæg til adgangsvej og sti
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I forbindelse med ombygningen af Netto på Nørrekær foretages der ændring af det offentlige vejareal foran Netto. Yderligere udlægges der en ny privat fællesvej og fællesti på Lillekær som adgangsveje til Netto og kommunens børneinstitution, Mælkevejen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vej- og stiudlægget godkendes samt
 2. at ombygningen af den offentlige vej Nørrekær foran Netto godkendes. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I ombygningen af Netto på Nørrekær 1 ændres udearealerne til den nye Netto. Udearealerne består både af Boligselskabet AKB-Rødovre og kommunes vejarealer. Her ændres udearealerne ved, at der langs facaden til Nørrekær anlægges 13 nye parkeringspladser på det offentlige vejareal. Pladsen til de nye parkeringspladser findes ved at flytte cykelparkeringen og nedlægge beplantning langs bygningen samt forskubbe cykelstiens start og afslutning. Cykelparkeringen ud til Nørrekær flyttes hen til den nye indgang til Netto og ind på boligselskabets arealer. Med denne placering kommer cykelparkeringen til at være tættere på Netto, men også tættere på busstoppestedet på Tårnvej samt kommunens børneinstitution. Se bilag 1 for den nye disponering af vejarealerne.

Boligselskabet AKB-Rødovre udlægger en ny privat fællesvej på Lillekær som adgangsvej til Netto og børneinstitutionen. Det nye vejudlæg skal fungere som adgangsvej for vareleverancer til Netto og give vejadgang til Børneinstitutionen Mælkevejen. Vejen er i dag anlagt, hvor den giver adgang til parkeringspladserne tilknyttet Lillekær og til børneinstitutionen. Ændring af vejstatus vurderes til ikke at ville påvirke trafikken, da der i dag er vareleverancer via Lillekær og adgang til Mælkevejen. Den private fællesvej er anlagt med kørebaner i asfalt og belægningsfortov. Afvandingen sker via eksisterende vejbrønde. Langs fortovet er opstillet stibelysning.

I forbindelse med ombygningen af Netto anlægges en ny privat fællessti og plads ved Netto, som er adgangsvej for gående trafik til Mælkevejen og det videre stisystem ned til etageboligerne. På arealet udlagt til privat fællessti opsættes cykelparkering til Netto. Stien og pladsen anlægges med belægningsten og fliser. Se bilag 2 for oversigtskort med vej- og stiudlæggene.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v nr. 1520 af 27. december 2014, § 8 stk. 2

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 1234 af 4. november 2015, § 26-31

Lokalplan 108.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Byggeriet forventes at være færdig i ultimo 2019.

Bilag

Bilag 1: Ny disponering af vejarealerne og parkeringspladser ved Nørrekær 1
Bilag 2: Vej- og Stiudlæg Lillkær

Vinterberedskab 2019 - 2020
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et normalt og et lavt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2019 til og med 3. april 2020. Vinterberedskabet er uændret i forhold til sidste år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2019-2020 godkendes. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2019-2020. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2019 til og med 3. april 2020. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

 1. På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.
 2. På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normal arbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser offentliggøres i Rødovre Lokalnyt, og lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk. Se bilag 1.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab.

Normalt beredskab omfatter perioden fra 29. november 2019 til og med 13. marts 2020. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne entreprenører, står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald.

Ved udkald udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

 • 1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet
 • 1 mekaniker på værkstedet
 • 1 maskinfører til læsning af vejsalt
 • 6 traktorer - ved snerydning udvides med op til 15 eksterne traktorer
 • 3 lastbiler.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For også at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Særlige udfordringer med snevolde ved fodgængerfelter, busstoppesteder mv.:

Hvis snevejret er varslet, vil det i lighed med beredskabet 2018-2019, være muligt at give et frivilligt daghold et rådighedstillæg for at stå til rådighed en time tidligere, og møde ind i tilfælde af snevejr, så snevoldene kan påbegyndes fjernet tidligere. Det forudsættes her, at snefaldet er stoppet og de primære veje er ryddet.

Lavt beredskab omfatter perioderne hhv. før og efter normalt beredskab, konkret fra 1. november 2019 til og med 28. november 2019 og fra 14. marts 2020 til og med 3. april 2020. I disse perioder overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand. Eksterne entreprenører står til rådighed for udkald til snerydning fra 18. november 2019 til og med 27. marts 2020, hvoraf perioden fra 29. november 2019 til og med 13. marts 2020 er normalt beredskab. Eget mandskab kan i lavt beredskab indkaldes frivilligt mod rådighedsbetaling. Ved lavt beredskab udenfor normal arbejdstid kan der opstå underbemanding på vagtholdene. Rødovre Kommune har forlænget aftalen med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund og Glostrup Kommuner om vintertjeneste på Ring 3 frem til vinteren 2020/2021. Rødovre Kommune betaler for vintertjeneste på Rødovre Kommunes del af Ring 3. Udgiften i forbindelse med samarbejdet udregnes på baggrund af kilometer vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 79-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 1. november 2019 til og med 3. april 2020.

Bilag

Bilag 1: Snerydning i Rødovre Kommune 2019-2020

Handleplan for handicappolitikken 2020
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021. Handleplanen er en udmøntning af handicappolitikken og indeholder beskrivelser af prioriterede indsatser for de næste to år.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for handicappolitikken tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes Handicappolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2016 (sag nr. 41).

Formålet med handleplanen er at udpege temaer og indsatser, som bidrager til at nå de strategimål, der er udpeget i handicappolitikken. Handleplanen er samtidig en prioritering af, hvilke områder der særligt skal fokuseres på de kommende to år.

Visionen i Rødovre Kommunes Handicappolitik er, at Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet. For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fire strategimål:

 1. Et ligeværdigt liv
 2. Sammenhæng skaber tryghed
 3. Stærke lokale fællesskaber
 4. Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Med afsæt i handicappolitikkens vision og strategimål er der valgt fem indsatsområder i handleplanen 2020 og 2021:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre adgang til job og uddannelse
 3. Tilgængelighed
 4. Læringsfællesskaber i folkeskolen
 5. Medborgerskab

Handleplanen er udarbejdet i tæt dialog med Handicaprådet.

Handleplanen står ikke alene og er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på handicapområdet, men skal ses i samspil med de øvrige indsatser i kommunen, som de er beskrevet i for eksempel Rødovre Kommunes Børne- og Ungepolitik, Sundhedspolitik og Udsattepolitik.

Sideløbende med udviklingen af handleplan for handicappolitikken er der igangsat en helhedsplan for psykisk sårbare borgere. Helhedsplanen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for det tværgående samarbejde omkring mennesker med psykisk sårbarhed, så de oplever, at kommunen tilrettelægger en sammenhængende, helhedsorienteret og overskuelig indsats. Helhedsplanen tager afsæt i Rødovre Kommunes Handicappolitik og Udsattepolitik.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020 og 2021.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021

Diverse
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.