Teknik- og Miljøudvalget

14-01-2020

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 1 - 11

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Orientering om ny certificeringsordning i BR18 (se bilag 2)
 3. Referat fra mødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21 gruppen den 31. oktober 2019 (se bilag 3)
 4. Referat fra VEKS' Kundeforum den 21. november 2019 (se bilag 4)
 5. Referat fra VEKS' Embedsmandsudvalg den 3. december 2019 (se bilag 5).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 15. november til 18. december 2019
Bilag 2: Certificeringsordning i BR18
Bilag 3: Referat af Agenda 21 -TMU mødet - 31. oktober 2019
Bilag 4: Referat af VEKS Kundeforum nr. 16 den 21. november 2019, uden bilag
Bilag 5: Referat af VEKS Embedsmandsudvalg møde nr. 175 den 3. december 2019, uden bilag

Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 149 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i ni uger fra den 11. juli 2019 til den 12. september 2019. I perioden er der kommet tre høringssvar.

Der er på denne baggrund foreslået ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 149 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen samt
 2. at Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 149 har til formål at skabe lokalplangrundlag for den eksisterende daginstitution Skibet-styrebord på Vårfluevej, samt at muliggøre en udvidelse ved en tilbygning i to etager med tilhørende lege- og opholdsareal.

Lokalplanområdet omfatter Vårfluevej 13, 15A og 15B (matr. nr. 93a og 93b Islev By, Islev som har en samlet grundstørrelse på 5.989 m2).

Den eksisterende daginstitution omfatter en bygning i én etage på 737 m2 samt lege- og opholdsareal og 10 parkeringspladser på terræn.

Udvidelsen omfatter en bygning i to etager på ca. 1.000 m2 samt lege- og opholdarealer og otte ekstra parkeringspladser.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg som danner plangrundlag for at bygge en institution i maks. 2 etager. Maks. bygningshøjde 8,5 og maks. bebyggelsesprocent 30 er uændret.

I forbindelse med udvidelsen skal der foretages omlægning af vejprofilet på Vårfluevej, for afvikling af trafikken i spidsbelastninger, hvor mange forældre skal aflevere og hente børn indenfor et kort tidsrum. Der er sikret midler til dette i budget 2020.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar, heraf to fra lokale borgere og et fra Banedanmark. Høringssvar ses i Bilag 4.

Høringssvarene omfatter støj fra daginstitutionen, placering af p-pladser, lysgener fra billygter og flashlight, trafikstøj, støjværn, parkering og trafik på Vårfluevej og i naboområder.

Resumé af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

På side 4 i Redegørelsen under punktet "Lokalplanen skal ikke miljøvurderes" ændres således:

Tidligere tekst: Lokalplanen sikrer et støjværn i østlige naboskel, for at reducere støjgener fra daginstitutionen til bolig samt for at reducere trafikstøjen fra Motorring 3 til daginstitutionen.

Ny tekst: Lokalplanen sikrer mulighed for etablering af støjværn / plankeværk i skel, for at reducere eventuelle støj- og lysgener.

§ 9.1 om beplantningsbælte uddybes og lyder herefter således:

"Der skal etableres (og bevares) et min. 1,8 m bredt beplantningsbælte i naboskel.

Beplantningsbæltet kan bestå af spredte træer, buske og græs.

I beplantningsbæltet kan der indrettes for ophold og leg.

Beplantningsbæltet langs den østlige afgrænsning af p-pladsen skal bestå af en bøgehæk og et græsareal mellem hækken og p-pladsarealet."

§ 9.9 tilføjes ny bestemmelse: "Der kan etableres et plankeværk i skel ved parkeringspladsen".

Teknisk Forvaltning foreslår endvidere nedenstående ændringer:

§ 9.8 om hegning uddybes til følgende formulering:

"Hegn i naboskel skal etableres som levende hegn, dog kan der suppleres med trådhegn/panelhegn. Langs Vårfluevej kan der etableres trådhegn/panelhegn."

§ 11.1 om støjværn udvides til at gælde alle skel og lyder herefter således:

"Der kan etableres støjværn i naboskel for at reducere støj fra Motorring 3 til daginstitutionen."

Kortbilag 5 ændres, idet bebyggelsen er ændret m.h.t. placeringen i byggefeltet. Kortbilag 6 med de tidligere facadeskitser udgår.

Der er foretaget redaktionelle ændringer for at indarbejde ovenstående rettelser og tilføjelser i lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning - Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Fingerplanen 2019 - Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på nuværende stade.

Tidsplan

Offentlig bekendtgørelse - december 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej
Bilag 2: Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd
Bilag 3: Høringsskema med høringssvar-kommentarer-indstilling
Bilag 4: Originale høringssvar til Lokalplan 149

Forslag til Lokalplan 148, temalokalplan for åben-lav områder
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-boligområder har til formål at sikre, at områderne inden for lokalplanens afgrænsning forbliver grønne og åbne boligområder. Herunder at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for ejendommene i lokalplanområdet. Lokalplanen udmønter desuden kommuneplanens rammer for etagehøjde, hække/grønne hegn og bevaring af markante træer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-boligområder vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-boligområder ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planforslaget er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i åben-lav-boligområder er fastsat til 25. Lokalplanen erstatter en række tinglyste servitutter og deklarationer, der regulerer områderne indenfor lokalplanområdet i dag.

Lokalplanforslagets formål

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdernes åbne og grønne karakter.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens områder ligger spredt rundt i fire af kommunens lokalområder: Islev, Tinderhøj, Rødovre vest og Rødovre øst. Lokalplanen regulerer nedenstående forhold.

Anvendelse:

Lokalplanområdet må forsat anvendes til helårsbeboelse og som parcelhusområde.

Bebyggelsens omfang og placering:

De bebyggelsesregulerende bestemmelser skal sikre, at boligområderne fremstår grønne og åbne. Områderne skal fremstå med tilbagetrukne bygninger på grunden. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 25 indenfor hver ejendom. Bebyggelseshøjden varierer fra 1 til 2 etager, svarende til kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende delområde. I delområderne A må der opføres bygninger i maksimalt én etage med udnyttet tagetage, i delområderne B må der opføres bygninger i maksimalt to etager. I delområderne C må der opføres bygninger i maksimalt én etage, idet disse områder rummer en ensartet bebyggelse, som er udpeget i kommuneplanen som kulturmiljøer.

For at sikre åbne forhaver har lokalplanen en bestemmelse om byggelinje på 5 meter fra eksisterende skel mod vej. Byggelinjen gælder også småbygninger.

Hække/grønne hegn:

I lokalplanen anvendes Hegnslovens definitioner til de forskellige hegnstyper:

Fælles hegn er hegn i skel mod nabo. Vejhegn er hegn mod vej og ikke direkte i skel, da hegn mod vej ikke må stå direkte i skel. Egne hegn er hegn inde på egen grund mod nabo langs ejendommens skel.

For at understøtte den grønne karakter i boligområderne regulerer lokalplanen, at fælles hegn, egne hegn og vejhegn kun må etableres som levende hegn/hæk dog med mulighed for at etablere trådhegn i forbindelse med det levende hegn/hækken. For vejhegn er der sat en maksimal højde på 1,8 meter for det levende hegn/hækken samt en maksimal højde på 1,2 meter for trådhegnet. Fast hegn tillades ved særligt støjplagede områder, hvis de dækkes af beplantning mod vej.

Markante træer:
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre at store, karakteristiske træer bevares, så vidt det er muligt.

Udover ovenstående er rammerne for åben-lav-boligområder i Kommuneplan 2018 udmøntet som bestemmelser i lokalplanen.

Planforslaget skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 148 og det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR og Københavns Kommune og i Rødovre Kommunes forvaltninger.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - januar 2020

Offentliggørelse af forslag - februar 2020

Høring i otte uger - fra februar til april 2020

Endelig vedtagelse - medio 2020

Offentliggørelse - medio 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 148
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 148

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, ændring af bebyggelsesprocent
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent i Delområde A, C og D har til formål at udmønte bebyggelsesprocenten for villaområder i henhold til Kommuneplan 2018. Det betyder, at den gældende bebyggelsesprocent på 30 ændres til 25, for de omfattede ejendomme som er beliggende i lokalplanens Delområde A, C og D.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D ikke miljøvurderes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planforslaget er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområderne er fastsat til 25.

Delområderne som er berørt af ændringen i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, er omfattet af Lokalplan 127, som blev vedtaget af Rødovre Kommunalbestyrelse den 29. oktober 2013 (sag nr. 168). I gældende lokalplan, er bebyggelsesprocenten fastsat til 30.

Lokalplantillæggets formål

Formålet med lokalplantillægget er at udmønte kommuneplanens rammer vedrørende bebyggelsesprocent, og fastholde områdernes åbne og grønne karakter.

Lokalplantillæggets indhold

Gældende Lokalplan 127 - Rødovregård villaby m.fl., er inddelt i fem delområder benævnt A-E. Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 omhandler alene Delområde A, C og D, som omfatter fritliggende enfamiliehuse.

Ændringen i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 gælder alene bebyggelsesprocenten. Det betyder, at den del af bestemmelsernes  § 7.1 og § 7.3 som regulerer bebyggelsesprocenten i Delområde A, C og D ændres fra 30 til 25.

Desuden indeholder Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 en supplerende bestemmelse til § 1 Formål. Det tilføjes, at formålet er at sikre, at området forbliver et grønt og åbent boligområde.

Planforslaget skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen.

Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D, er udarbejdet parallelt med Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-områder. Indholdet i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 gælder alene en fastsættelse af bebyggelsesprocenten til 25 (som blandt andet også behandles i Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan). Boligområderne, der er omfattet ændringen i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, er af samme type (parcelhus- og villabebyggelse) som i Forslag til Lokalplan 148 – temalokalplan.

Der henvises derfor til Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan's miljøscreening samt afgørelse, hvor det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR og været sendt til orientering i Rødovre Kommunes forvaltninger. 

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - januar 2020

Offentliggørelse af forslag - februar 2020

Høring i otte uger - fra februar til april 2020

Endelig vedtagelse - medio 2020

Offentliggørelse -  medio 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D

Midlertidig dispensation til kulturaktiviteter på Korsdalsvej 111
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget ansøgning om at anvende en del af bebyggelsen og grunden på Korsdalsvej 111 til ølbar/cafe/kulturhus og enkeltstående udendørs arrangementer.

Dette vil kræve en midlertidig dispensation i henhold til Planlovens § 19, stk. 1, da anvendelsen ikke falder under den gældende byplanvedtægts anvendelsesbestemmelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en midlertidig dispensation til det ansøgte, hvis der ved naboorientering ikke indkommer væsentlige indsigelser samt
 2. at dispensationens midlertidighed fastsættes til to år.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet

Ansøgningen kommer fra to lokale borgere, som ønsker at tilbyde Irmabyen, Rødovre og nærmiljøet et kulturhus med tilhørende øl- og kaffebar, der skal være det naturlige samlingssted for Irmabyens nye Rødovreborgere og alle andre, der bruger området ved Vestvolden. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som Bilag 1.

Ansøgerne har en fuldmagt fra grundejer til den beskrevne ansøgning og anvendelse, se Bilag 2.

Stedets økonomi skal primært genereres gennem øl- og kaffebarens drift. Derudover skal de enkeltstående arrangementer også bidrage til stedets økonomi.

Ansøgningen tager udgangspunkt i anvendelsen af to bygninger samt et større udendørs område med nedenstående åbningstider og anvendelse:

Af Bilag 1 fremgår, hvilke arealer og bygninger der er tale om.

Bygning A ønskes anvendt til øl- og kaffebar på ca. 100 m2 + udeareal mod syd på ca. 100 m2. Øl- og kaffebaren skal have åbent fra 16 - 22 i hverdage, 16 - 00 fredag/lørdag og 12 - 20 søndag.

Der skal være udendørsservering i sommerhalvåret.

Bygning B ønskes anvendt til kulturhus på ca. 600 m2 med åbningstider efter behov. Kulturhuset kan f.eks. anvendes til selskabslokaler, kreative værksteder, fælles spisning, indendørs loppemarked, yoga, dart/billard, lektie café, foredrag og/eller musik.

Areal C ønskes anvendt til enkeltstående arrangementer som f.eks. madmarked med food trucks, udendørs koncerter, loppemarked, street fodbold, EM 2020, fastelavn, påskejagt, sommerfest, høstfest, halloween, julemarked og/eller nytårsløb. Arrangementer af en vis størrelse og varighed vil fordre en særskilt tilladelse fra Rødovre Kommune i hvert enkelt tilfælde.

Planmæssige forhold

Korsdalsvej 111 er omfattet af Byplanvedtægt 6, som fastlægger anvendelsen til industri- og værkstedsvirksomhed, oplag samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder.

Ølbar/cafe/kulturhus falder ikke ind under de i byplanvedtægten nævnte kategorier og vil derfor som udgangspunkt ikke kunne etableres lovligt, idet der som udgangspunkt ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Planloven indeholder dog en mulighed for - under visse forudsætninger - at meddele midlertidig dispensation til en anden anvendelse end planlagt. De i denne sammenhæng relevante forudsætninger er følgende:

 • Dispensationen er tidsbegrænset til maks. 3 år (men kan forlænges maks. tre år ad gangen et ubegrænset antal gange).
 • Dispensationen anvendes, fordi det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede anvendelse.
 • Dispensationen anvendes med henblik på eksempelvis øvelokaler, kunstudstillinger, musikarrangementer, teater, sportsaktiviteter, midlertidige lokaler til virksomheder, fx iværksættervirksomheder.
 • Dispensationen er ikke uforenelig med relevante hensyn til det omkringliggende områdes anvendelse.
 • Det der meddeles dispensation til, har ikke et omfang eller en karakter, der udløser lokalplanpligt.

Teknik- og Miljøudvalget har kompetencen til at beslutte midlertidige dispensationer fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvor det ikke vil kræve lokalplantillæg eller ny lokalplan.

Planmæssig vurdering

Valhøj Erhvervskvarter, hvor Korsdalsvej 111 er beliggende, udpeges i kommende Planstrategi som nyt byudviklingsområde. Planstrategien lægger meget åbent op til spørgsmålet om erhvervskvarterets fremtidige anvendelse og udformning, og herunder om der i fremtiden ønskes planlagt for kulturelle formål i området.

Nye rammer for lokalplanlægning for Valhøj Erhvervskvarter vil blive fastlagt i Kommuneplan 2022, og herefter kan der udarbejdes lokalplaner for den ønskede fremtid. I de mellemliggende år er der god lejlighed til at afprøve nye initiativer, som kan tilføre nye kvaliteter og oplevelser i området – som eksempelvis en ølbar/cafe/kulturhus.

Den forespurgte anvendelse til fortrinsvis ølbar/cafe og kulturhus i eksisterende bygninger med enkeltstående udendørs arrangementer antages umiddelbart ikke at indebære en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

Den tidsmæssige ramme for midlertidige dispensationer er tre år. I dette tilfælde vurderes det hensigtsmæssigt at give en toårig dispensation, hvorefter der kan evalueres og eventuelt gives en ny midlertidig dispensation, hvis det ønskes. To år vurderes som passende i forhold til at kunne gennemføre en meningsfuld evaluering og vurdering.

Projektforslaget antages ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt.

Denne vurdering kan påklages.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget er positivt indstillede overfor en midlertidig dispensation, skal ansøgningen udsendes i naboorientering før dispensationen kan meddeles. Naboorienteringen vil i givet fald blive gennemført i forbindelse med byggesagsbehandlingen i Teknisk Forvaltning.

Der er tale om en midlertidig dispensationsansøgning, og hvis der gives en principiel accept af den ansøgte dispensation, skal projektet gennemgå en egentlig byggesagsbehandling efterfølgende. Byggesagsbehandlingen foretages administrativt af Teknisk Forvaltning med udgangspunkt i den meddelte dispensation.  

Lov- og plangrundlag

Planloven

Byplanvedtægt 6. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Midlertidig anvendelse af Korsdalsvej 111
Bilag 2: 191125 Fuldmagt

Nye affaldsregulativer
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2019 (sag nr. 50), at indsamlingen af storskrald udvides med flere affaldstyper. Det kræver en ændring af Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald, før det kan træde i kraft.

Der er samtidig sket en række ændringer i reglerne omkring bygge- og anlægsaffald, som også berører erhverv. Derfor er regulativet for erhvervsaffald også revideret.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i fire ugers høring samt
 2. at forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i fire ugers høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Affaldsregulativer består af en obligatorisk del og en valgfri del. Bestemmelserne i den obligatoriske del er fastsat af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., og det er ikke muligt for kommuner at ændre i denne del. I bilagene 2 og 4, hvor ændringer er vist, er den obligatoriske tekst markeret med blå tekst. Ny tekst er markeret med rød tekst, slettet og flyttet tekst er markeret med grøn.

Alle ændringer i teksten i forslagene til de nye regulativer er sammenlignet med teksten i de gældende regulativer, og fremgår også af bilag 2 og bilag 4.

De større ændringer i de to nye regulativer er beskrevet nedenfor.

Regulativ for husholdningsaffald
Før den nye storskraldsindsamling og indsamling af pap kan træde i kraft hos de private husstande, skal ordningerne være fastsat i Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Der er derfor udarbejdet et nyt regulativ, hvor regulativet udvides med indsamling af pap i beholder og farligt affald i rød miljøboks hos villaer og rækkehuse, samt en ordning for tøj og sko hos alle husstande. Tøj og sko indsamles i klar sæk hos villaer og rækkehuse og i tøjcontainer i affaldsgårde.

Indsamlingsordningen for pap hos villaer og rækkehuse ændres fra at være en del af storskraldsindsamlingen, hvor pap indsamles bundtet ved fortov, til at være en frivillig frameldeordning med beholder. Frameldeordning betyder, at de enkelte husstande har mulighed for at frabede sig en beholder til pap, og i stedet fortsætte med at aflevere pap bundtet ved fortov.

Storskraldsindsamlingen udvides med en indsamlingsordning for tøj og sko samt indsamling af farligt affald i rød miljøboks hos villaer og rækkehuse. Den røde miljøboks er en obligatorisk ordning, da vigtigheden af, at miljøfarlige stoffer og sjældne metaller fra småt elektronik kommer ud af restaffaldet, vurderes meget højt.

Ud over de nye ordninger er der markante ændringer i ordning for bygge- og anlægsaffald, hvor blandt andet nye regler omkring screening for PCB og anmeldepligt er taget med.

Generelt er der i paragrafferne om renholdelse af beholdere præciseret, at det påhviler grundejeren jævnligt at renholde indkasthuset og håndtag på nedgravede affaldsbeholdere, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Det er gjort fordi Teknisk Forvaltning har oplevet, at den del af beholderne, som borgerne er i kontakt med, nogle steder ikke rengøres i tilstrækkelig grad.

I ordningen for genbrugspladsen er det tilføjet, at Rødovre Kommune kan udlevere affald til genbrug. Det er for, at skoler lovligt kan få udleveret materiale til skoleprojekter om affald og genbrug.

Regulativ for erhvervsaffald
Den midlertidige indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald for virksomheder (under § 10), der gjaldt indtil den 1. april 2014, er fjernet.

I § 16 vedrørende deponeringsegnet affald er regler for prøvetagning og karakterisering af affaldet præciseret. Det er gjort med henblik på at sikre, at potentielt miljøskadelige stoffer ikke deponeres ulovligt.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og

elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til regulativ for husholdningsaffald henholdsvis erhvervsaffald sendes i fire ugers høring i februar-marts 2020

Forslag til regulativ for husholdningsaffald henholdsvis erhvervsaffald, inkl. høringssvar sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i maj 2020.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for husholdningsaffald 2020
Bilag 2: Vis ændringer i tekst - Nyt regulativ for husholdningsaffald 2020
Bilag 3: Regulativ for erhvervsaffald 2020
Bilag 4: Vis ændringer i tekst - Nyt regulativ for erhvervsaffald 2020

Kommunikationsplan for ændringer i affaldsindsamlingen
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en plan for informationsindsatsen omkring de nye affaldstyper i storskraldsordningen samt omlægningen af ruter. Kommunikationsplanen skal sikre, at borgerne føler sig godt informeret, så de forstår ændringen og ved, hvad de skal gøre fremover.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at kommunikationsplanen, som beskrevet i bilag, tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. juni 2019 (sag nr. 50) om fremtidig indsamling af storskrald, har Teknisk Forvaltning fremlagt en tidsplan, hvor Forvaltningen vil udarbejde en kommunikationsplan for implementeringen af de nye affaldstyper i storskraldsindsamlingen.

Planen (vedlagt som bilag) beskriver, hvordan Teknisk Forvaltning vil informere om de ruteomlægninger, der vil ske fra 1. marts 2020, som følge af der kommer nye skraldebiler, og de ændringer der vil ske i forbindelse med indføring af ny pap-indsamling og nye affaldstyper i storskraldsindsamlingen (farligt affald samt tøj og sko).

Kommunikationsplanen er opbygget, så der vil være:

 • Information om ændringerne generelt
 • Information om, hvordan man sorterer de nye typer affald
 • Information om, hvorfor det er vigtigt at sortere affald
 • Information om, hvad sorteret affald bliver til
 • En FAQ, der hurtigt giver borgerne svar på de mest almindelige spørgsmål

Kommunikationen vil bestå af elementer som:

Infobrev til borgerne i e-Boks, FAQ på hjemmesiden rk.dk/affald, ny husstandsomdelt Affaldsguide, annoncer i Lokal Nyt, artikel i magasinet Sammen om Rødovre, opslag på Facebook, information på elektroniske infoskærme, folder om storskraldsordning (omdelt sammen med nye beholdere), dialog med ejendomsmestre og boligselskaber samt uddeling af poser til tøj og sko.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 224 af 12. marts 2019 om affald

Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Informationskampagnen starter i februar 2020 og afsluttes i september 2020, som beskrevet i bilag.

Bilag

Bilag 1: Kommunikationsplan

Hjemtagelse af rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2020 er indarbejdet en effektivisering af administration af rottebekæmpelsen. I effektiviseringsforslaget blev der yderligere peget på at undersøge muligheden af at effektivisere yderligere ved at undersøge mulighederne for at hjemtage rottebekæmpelsen. Ved en hjemtagelse vil rottebekæmpelsen blive udført af Rødovre Kommune frem for et eksternt firma. Der skal tages stilling til, om Teknisk Forvaltning skal arbejde videre med et beslutningsgrundlag for at hjemtage rottebekæmpelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning arbejder videre med et beslutningsgrundlag for hjemtagelse af rottebekæmpelsen.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 imod (C).

Sagsfremstilling

I budgetforslag 2020 omhandlede et af effektiviseringsforslagene en undersøgelse af eventuel hjemtagelse af rottebekæmpelsen til Rødovre Kommune. Ved en hjemtagelse vil rottebekæmpelsen blive udført af Rødovre Kommune, frem for et eksternt firma.

Rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune varetages i dag af et privat firma, Anticimex. Anticimex står både for den daglige bekæmpelse af rotter samt service, flytning og reparation af kommunens Wisetraps (elektroniske rottefælder). Kontrakten med Anticimex udløber den 31. august 2020 med option på forlængelse med et år. Teknisk Forvaltning er forpligtet til at foretage rottebekæmpelse, men varetager også anden skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune. Næsten alle henvendelser drejer sig om rotter, men forvaltningen sørger også for indfangning af ræve og vilde katte, hvis de er til gene. Hvis borgerne kontakter Teknisk Forvaltning om muldvarpe, mus og insekter (oftest myrer og hvepse) tilbydes de vejledning eller henvises til at kontakte et privat skadedyrsfirma.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en foranalyse, der indikerer, at der er grundlag for en økonomisk besparelse ved at hjemtage rottebekæmpelsen, så Rødovre Kommune selv står for bekæmpelsen. Udover en årlig besparelse ved hjemtagelse, vil Rødovre Kommune spare penge på selve udbudsprocessen.

Udgifterne til rottebekæmpelsen er takstfinansieret og en eventuel besparelse skal derfor benyttes til at sætte taksten ned.

Forebyggelse og kvalitet i bekæmpelsen

På skadedyrsområdet er det vigtigt med en god borgerservice og hurtig reaktionstid på henvendelser om rotter. Samtidig har leverandøren indflydelse på, hvorledes rottebekæmpelsen udføres, når opgaven er udliciteret. En eventuel hjemtagelse vil sikre en højere grad af fleksibilitet og mulighed for at justere gennemførelsen af den daglige rottebekæmpelse til størst mulig gavn for kommunens borgere. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at der vil være bedre forsyningssikkerhed, hvis Rødovre Kommune selv står for rottebekæmpelsen. 

Indenfor rottebekæmpelse er der større og større fokus på forebyggelse af rotter fremfor bekæmpelse. En privat rottebekæmper, som er afregnet efter antal rotteanmeldelser, kan have en interesse i antallet af anmeldelser frem for forebyggelse. Hvis rottebekæmpelsen udføres af Rødovre Kommune, vil det øge muligheden for at arbejde med langsigtet forebyggelse. Ligeledes vil særlige projekter omkring forebyggelse og bekæmpelse være lettere at gennemføre med egne rottebekæmpere, fremfor gennem aftaler med et eksternt firma. Ved udbud af rottebekæmpelsen, er muligheden for at ændre krav til rottebekæmpelsen uden økonomisk kompensation meget begrænset i kontraktperioden. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Foranalysen peger på en forventet besparelse på ca. 500.000 kr. årligt, som vil medføre en lavere takst for rottebekæmpelse. Tidsforbruget ved undersøgelse af mulighed for hjemtagelse forventes at kunne afholdes inden for de årsværk, der er afsat til rottebekæmpelse.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning forventer at kunne udarbejde en sag vedrørende et eventuel beslutningsgrundlag i foråret 2020. Kontrakten med Anticimex udløber 31. august 2020 med option på yderligere et år.

Movias Mobilitetsplan 2020
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Movia har sendt Mobilitetsplan 2020 i høring blandt kommunerne og regionerne. Rødovre kan afgive et høringsvar til Movia's mobilitetsplan i høringsperioden frem til 20. marts 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltningen indstiller,

at der indsendes et høringssvar til Movia i henhold til vedlagte høringsvar (bilag 5).

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Movia har sendt mobilitetsplanen (bilag 1) i høring blandt kommunerne i forbindelse med den nye planperiode. Mobilitetsplanen er en fælles plan for kommuner, regioner og Movia. Planen viser, hvordan kommuner og regioner i samarbejde med Movia vil arbejde for at nå fælles mål i perioden fra 2020 til 2023.

Planen udarbejdes i henhold til lov om trafikselskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert fjerde år skal udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet, samt et flerårigt budgetoverslag, (bilag 2 og 3). I Movia's område omfatter det strategiske net, A-, S-, R- og C-buslinjer, lokalbanerne og udpegede gule busruter. I Rødovre omfatter det strategiske net 200S, 7A og 9A samt 30E og 300S som kører på Nordre Ringvej. Både 30E og 300S har dog ikke stoppested i selve Rødovre. Alle buslinjerne, omfattet af det strategiske net, fremgår af bilag 2.

I forslaget til Mobilitetsplan 2020 lægges der op til at fokusere på fire strategiske temaer:

 • Styrke det eksisterende strategiske net (forbedring af jernbanenettet, BRT-løsninger, troværdig trafikinformation)
 • En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning (omstilling til fossilfrihed og elbusser, flere grønne delløsninger, el-biler til flextrafik)
 • Styrke pendling med kollektiv transport (mobilitet ved fysisk planlægning, værktøjer til mobilitetsindsatser)
 • Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer (Flextur og Plustur, førerløs teknologi og bedre mobilitet for unge til gymnasier og erhvervsskoler)

Resumerisk uddybning af de enkelte punkter under de strategiske temaer fremgår af bilag 4.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger til Mobilitetsplan 2020

Mobilitetsplanen forholder sig til flere emner, som ikke alle er relevante for Rødovre. Teknisk Forvaltning har derfor vurderet, at høringsvar ikke er relevant i forhold til alle emner. Det foreslås, at der indsendes et høringsvar til Movia med udgangspunkt i de følgende 3 emner. Udkastet af brevet (bilag 5) med høringssvar til Movia.

BRT-løsninger

Ligesom i høringsversionen af Movia's Trafikplan 2016 er der i Mobilitetsplan 2020 foreslået udbygning af de strategiske net med BRT-løsninger, som blandt andet går igennem Rødovre langs Tårnvej. Udpegningen af Tårnvej som del af udviklingen for busnettet er særlig interessant i et Rødovre-perspektiv, da vejstrækningen indgår som del af kommunens planstrategi, hvor der lægges op til, at de gennemskærende veje, herunder Tårnvej, tydeligere opleves som en del af byrummet, og dermed forøger værdien for kommunens borgere. Tårnvej ved Tæbyvej, Egegårdsvej og Rødovre Parkvej er også særligt interessante, da der her foregår byudvikling af Bykernen. Mobilitetsplanen forholder sig ikke til om der er plads til BRT-løsninger på Tårnvej, eller hvad de økonomiske konsekvenser er ved eventuelt at anlægge BRT-løsninger på vejstrækningen. Der mangler derfor i mobilitetsplanen en reel kortlægning af, hvad der er af muligheder for BRT på Tårnvej i Rødovre. Mobilitetsplanen bør derfor indeholde et oplæg om, at der i planperioden skal foretages forundersøgelser, herunder en konkret kortlægning af konsekvenserne ved anlæggelse BRT-løsning på Tårnvej i forhold til trafik og økonomi, samt fordelingen af omkostninger til sådanne større vej- og fremkommelighedsprojekter. Siden fremkommelighedsprojekterne kun tager udgangspunkt i regionens S-buslinjer, bør fordelene for andre strategiske buslinjer ad Tårnvej også undersøges. Rødovre vil også kunne få positiv effekt af et sådan projekt, hvis det samtidig sikrer fremkommeligheden for andre strategiske buslinjer, som indgår i det nuværende busnet, og også de buslinjer, der indgår i de fremtidig bustilpasninger ved letbanens åbning.

Mere digital information ved stoppestederne

Der lægges op til bedre digital information ved stoppesteder i form af count-downmoduler, som løbende viser nedtælling for ankomsten af de næste busser. Denne investering i bedre trafikinformation står kommunen pt selv for. Det er derfor positivt, at Movia lægger op til selv at stå for at forbedre stoppestederne og stationer med mange brugere. Teknisk Forvaltning foreslår, at Movia fremover løbende forøger antallet af count-downmoduler, så alle stoppesteder på sigt har et count-downmodul, som led i den almindelige informationsservice ved stoppestederne. Det vil forbedre brugeroplevelsen, og give brugerne bedre direkte trafikinformation ved stoppet. Prioritering af opsætningen af count-downmoduler kan tage udgangspunkt i Movia's egne tællinger af antal brugere pr. stoppested i kommunerne. Alternativt kunne alle stoppesteder for det strategiske net i første omgang prioriteres. Med denne tilgang vil forbedringerne komme flest mulig passagerer i bustrafikken til gode, og en sådan prioritering vil understøtte det i forvejen prioriterede strategiske net.

Omstilling til elbusser og elbiler

Rødovre er med beslutningen af 31. oktober 2018 gået forud for forslaget i mobilitetsplanen, og har taget stilling til at udbud af buslinjer skal udbydes efter princippet emissionsfri buskørsel. Målsætningen med mere emissionsfri buskørsel fra Movia og EU flugter med Rødovres målsætning om emissionsfri drift.

Lov- og plangrundlag

Lov om trafikselskaber

Movia's Trafikplan 2016

Stillingtagelse til emissionsfri busdrift i Rødovre på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2018, sag nr. 162

Movia's høringsversion af Mobilitetsplan 2020.

Økonomiske konsekvenser

Movia lægger i Mobilitetsplan 2020 op til, at økonomien for det strategiske busnet i Rødovre, fastholdes i perioden 2020-2023. Det omfatter dog ikke udgifterne til fællesudgifter og flextrafik, hvor der kan være variation i planlægningsperioden samt evt. tilpasninger af den lokale bustrafik i form af de gule busser.

Overgangen til emissionsfri busdrift (el-busser) vil forventeligt øge kommunernes og regionernes omkostninger til busdriften, da disse bustyper ind til videre ved udbud har vist sig at være 6-22% dyrere end kørsel med dieselbusser.

Tidsplan

Mobilitetsplan 2020 er i høring frem til den 20. marts 2020. Det forventes, at Movia's bestyrelse tager endelig stilling til planen i maj 2020.

Bilag

Bilag 1: Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020
Bilag 2: Forslag til strategisk net 2020-2023 i Movias Mobilitetsplan 2020
Bilag 3: Flerårigt budget for strategisk net til Movias Mobilitetsplan 2020
Bilag 4: Resume af punkter i Movia's Mobilitetsplan 2020
Bilag 5: Udkast til høringsbrev til Movia's Mobilitetsplan 2020

Kærbyvej 2 nyt vejudlæg til privat fællesvej for Netto på Fortvej
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I forbindelse med udmatrikulering af Netto og den tilhørende parkeringsplads fra Rødovre Almennyttige Boligselskab - Islevtoften II, udlægges parkeringspladsen som nyt vejudlæg til en privat fællesvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vejudlægget godkendes og parkeringspladsen får status af privat fællesvej.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Almennyttige Boligselskab - Islevtoften II har besluttet at få udmatrikuleret og frasolgt arealet, hvor Netto på Fortvej ligger. Det frasolgte areal omfatter Netto samt den tilhørende parkeringsplads. Salget er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, sag nr. 153.

Frasalget omhandler del nr. 2 af matr.nr. 12c, Islev by, Islev, med et samlet areal på 2.405 m2, og del nr. 3 af matr.nr. 12a, Islev by, Islev, med et samlet areal på 56 m2, beliggende Fortvej 2, i alt 2461 m2 af afdelingens ejendom.

En del af det omhandlende areal er parkeringspladsen til Netto, som beboerne fortsat vil have brugsret til. Dette sikres ved tinglysning af en deklaration. Matrikuleringen betyder, at parkeringspladsen jf. privatvejslovens § 10, nr. 3 skal defineres med vejstatus af privat fællesvej. Se bilaget for afgræsning af den nye private fællesvej, som omfatter 1180 m2.   

Kommunen skal tage stilling til, om den det nye vejudlæg kan godkendes, herunder om vejforholdene er hensigtsmæssige for ejendommene, det øvrige vejnet, samt om vejafvandingen er tilstrækkelig.

Teknisk Forvaltning vurderer, at vejudlægget og vejforholdene kan godkendes. I dag er parkeringspladsen udlagt med asfaltbelægning, hvor der ud til Fortvej er beplantning langs vejen. Ved selve parkeringsarealet er der opsat belysning hen til det grønne areal ved etageboligerne. Vejvandet ledes til vejbrønde på parkeringspladsen.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, om ombygningen af Netto vil påvirke indretningen af parkeringspladsen. Når vejudlægget optages som privat fællesvej, er kommunen vejmyndighed for parkeringspladsen, og skal hermed tage stilling til eventuelle ændringer i vejforholdene.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 10 nr. 3 og § 27, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015

RAB, afd. Islevtoften II. Salg af erhvervsdel, Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, sags nr. 153.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kærbyvej 2 - Rids af parkering og privat fællesvej

Diverse
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.