Teknik- og Miljøudvalget

15-09-2020

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 82 - 89

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. Lovliggørelse af lysskilt, Slotherrensvej 358 (se bilag 1)
 3. Opfølgning på møde med By- og Pendlercykelfonden (se bilag 2).
  Efter sommerferien blev der afholdt statusmøde med By- og Pendlercykelforden om driftssituationen i Rødovre om status på systemet i Rødovre.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliggørelse af lysskilt, Slotherrensvej 358
Bilag 2: Bycyklen - statusmøde Rødovre 3. september 2020

Lokalplan 148, Temalokalplan for åben-lav-boligområder - endelig vedtagelse
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 148 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar 2020 til den 8. april 2020. I perioden er der kommet høringssvar fra 63 enkeltpersoner, grundejerforeninger og andre foreninger. Der er derudover indkommet ét høringssvar efter høringsperioden udløb, som er taget med i behandlingen af høringssvarene.   

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 148 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

Lokalplan 148 skal sikre, at områderne inden for lokalplanområdet forbliver grønne og åbne boligområder. Særligt omkring bestemmelserne om markante træer og solenergianlæg lægger lokalplanen op til dialog med den enkelte grundejer om vedkommendes konkrete sag i forhold til udmøntning af intentionerne i lokalplanen.

Lokalplanen gælder for områder, hvor der ikke i dag ligger lokalplaner, men aflyser til gengæld en lang række deklarationer inden for området.

Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar

I høringssvarene er der fokus på spørgsmål omkring parkering, campingvogne, overkørsler, bebyggelsesprocent og boligstørrelser, grund- og husværdi, byggelinjer, kommunens definitioner på opholdsareal, vedligehold og oplag, hegn, befæstelsesgrad, træer, varmepumper, solenergi, inddækning af affaldsbeholdere, vindmøller, antenner, belysning, samt høringsfristen.

Høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings kommentarer til høringssvarene vedlagt sagen. På grund af omfanget af indholdet i høringssvarene er der også vedlagt et skema med de overordnede fokusområder i høringssvarene med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 • Der tilføjes en note til § 5.2: "Parkeringspladserne skal anlægges, når behovet opstår. Det vil sige når husstanden f.eks. anskaffer 1. og 2. bil."
 • § 5.3 om "Store køretøjer, campingvogne m.v." og tilhørende note slettes. § 5.4 ændres til: "Køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3500 kg eller en højde på mere end 2,2 m må i tidsrummet 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning jf. gældende bekendtgørelse om standsning og parkering i Rødovre Kommune."
 • Der tilføjes en bestemmelse § 8.2 om belysning: ”Belysningsarmaturer skal være afskærmede, så de ikke generer omkringboende.”
 • Der tilføjes en note til § 9.1: ”Rødovre Kommunes definition på opholdsareal: Den del af en ejendom eller et områdes ubebyggede areal, der anvendes eller planlægges anvendt til ophold, f.eks. i forbindelse med rekreative aktiviteter. Det vil altså sige ubebyggede arealer, der kan anvendes til ophold og ikke f.eks. anvendes til parkeringsformål el. lignende.”
 • § 9.2 ændres til: ”Udendørs oplag må ikke finde sted. Byggematerialer kan dog oplagres kortvarigt i forbindelse med byggearbejde på ejendommen.” Der tilføjes en note til § 9.2 om, at uindregistrerede køretøjer, campingvogne m.fl. opfattes som oplag.
 • § 9.3 ændres til: "Hegn mod vej samt fælles hegn (jf. Hegnslovens definitioner) inden for byggelinjearealet må kun etableres som levende hegn (se også § 6.5). Der kan dog etableres trådhegn i forbindelse med det levende hegn/hæk. For hegn mod vej gælder, at det levende hegn skal plantes helt på egen grund og i en afstand fra vejens areal, så bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen. Højden på hegn mod vej må maksimalt være 1,8 meter. Det trådhegn, der kan etableres inden for byggelinjearealet må være maksimalt 1,8 meter i højden og skal sættes på indersiden af det levende hegn/hæk. Dog skal trådhegnet altid være lavere end det levende hegn. I etableringsfasen for små hækplanter (lavere end 1,2 meter) er trådhegn med en højde på 1,2 meter dog tilladt. I de tilfælde, hvor etablering af støjhegn er nødvendigt for at nedbringe støj til de vejledende støjgrænser for opholdsareal tillades fast hegn, hvis de dækkes af beplantning mod vej. Evt. støjhegn skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde. Hegn, der støder op til tekniske anlæg skal etableres i den for aktiviteten nødvendige højde og skal så vidt muligt begrønnes.” Noten ændres til: "Fælles hegn er hegn i skel mod nabo. Egne hegn er hegn inde på egen grund mod nabo. Hegn mod vej er hegn, der placeres mellem vejskel og byggelinjearealet. Se også § 6.5". Der tilføjes to nye noter til § 9.3: "Øvrige hegn reguleres af Hegnsloven" samt "Ved ansøgning om opsætning af støjhegn skal det dokumenteres, at de vejledende støjgrænser for opholdsareal ikke kan overholdes uden støjhegn."
 • § 9.5 ændres til: "På den enkelte parcel må der udføres fast belægning (lukkede fliser) på maks. 20 % af grundarealet fratrukket det bebyggede areal (bebyggelsens fodaftryk) samt arealet svarende til to parkeringspladser (ca. 25 m2). Regnvand skal håndteres på egen grund via nedsivning, genanvendelse eller afledning til den offentlige kloak. Regnvand må ikke ledes på overfladen til fortov, vej eller nabomatrikler."
 • Der tilføjes et afsnit ”Markante træer” i lokalplanens redegørelse om hensigten med bestemmelsen om bevaring af træer. I § 9.6 ændres stammeomkredsen til at være 75 cm i stedet for 60 cm. Der tilføjes desuden en note til § 9.6: ”Ved ansøgning om tilladelse til fældning m.m. skal træets bevaringsværdi vurderes. Træet vurderes i den forbindelse bl.a. på parametre som art, sundhed, bidrag til biologisk diversitet, placering og synlighed, samlede træbestand på grunden og i lokalområdet og alder. Vurderingen afvejes i forhold til borgerens begrundelse for ønske om fældning m.m., hvorefter der træffes afgørelse. Sagsforløbet vil i princippet være således: 1) Grundejer sender begrundet ansøgning til Teknisk Forvaltning. 2) Teknisk Forvaltnings fagkyndige medarbejdere besigtiger træet hurtigst muligt. 3) Teknisk Forvaltnings byggesagsmedarbejdere sender hurtigst herefter svar til grundejer med tilladelse eller afslag."
 • § 10.1 præciseres med, at opvarmning med varmepumper ikke er omfattet af forbuddet mod el-opvarmning.
 • § 10.2 ændres til: "Solenergianlæg (f.eks. solceller og solfangere) må opsættes under forudsætning af, at de opsættes i samme farve som taget og med struktureret, refleksfrit glas. Solenergianlæg må kun opsættes på bygninger bag byggelinjen. Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage skal de placeres så de ikke er synlige fra vej, fortov og sti. Ved nybyggeri og/eller tilbygninger, der opføres efter september 2020 gælder, at solenergianlæg skal integreres i facader og/eller tage. Opsætning af solenergianlæg på bygninger før og efter september 2020 skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.”
 • Note til § 10.2 ændres til: "På Rødovre Kommunes hjemmeside ligger en vejledning om opsætning af solenergianlæg, som beskriver og viser eksempler på bebyggelse med integrerede solenergianlæg." (Forslag til vejledning om solenergianlæg er vedlagt som bilag 5).
 • § 10.3 ændres til: ”Ventilationsanlæg, varmepumper og lignende tekniske anlæg må ikke være synlige fra vej. Hvis det kræver afskærmning, skal afskærmningen tilpasses husets arkitektur og farvesætning. Evt. kan afskærmning etableres ved beplantning f.eks. begrønnet espalier.”
 • Note til § 10.4 ændres til: ”Antallet af antenner/paraboler og lign. og placeringen kan lempes, hvis det over for kommunen kan dokumenteres, at signal ikke kan modtages tilfredsstillende.”
 • § 10.5 ændres: ”Affaldsbeholdere skal placeres på egen grund og skal visuelt afskærmes fra vej.”

Teknisk Forvaltning foreslår derudover en justering af § 7.1 om "Reflekterende overflader", for at gøre bestemmelsen mere præcis:

"Blanke eller reflekterende tagmaterialer med glanstal over 30 må ikke anvendes. Glaspartier skal udføres i planglas og må ikke være spejlende udover den spejling, der kendes fra almindeligt vinduesglas."

Derudover er der tilføjet et bilag med en oplistning af samtlige deklarationer, der aflyses helt eller delvis af lokalplanen for at imødekomme Tinglysningens behov for entydighed.

Der er desuden foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i 8 uger - fra den 12. februar 2020 til den 8. april 2020

Endelig vedtagelse - august 2020

Offentliggørelse - september 2020.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 148 - Temalokalplan for åben-lav-boligområder
Bilag 2: Høringssvar til Forslag til Lokalplan 148
Bilag 3: Temaer i høringssvar til Forslag til Lokalplan 148
Bilag 4: Skema med høringssvar til Forslag til Lokalplan 148
Bilag 5: Rødovre Kommunes Solenergianlæg-vejledning

Tillæg til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby - endelig vedtagelse
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar til den 8. april 2020. I perioden er der kommet 8 høringssvar. Der er ikke foretaget ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby - Ændring af bebyggelsesprocent i Delområde A, C og D har til formål at udmønte bebyggelsesprocenten i delområderne i henhold til Kommuneplan 2018. Det betyder, at den gældende bebyggelsesprocent på maks. 30 ændres til maks. 25 for de omfattede ejendomme.

Høringssvar

I høringsperioden har Rødovre Kommune modtaget otte høringssvar til planforslaget. I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til intentionerne omkring fastholdelsen af et grønt boligområde. I høringssvarene gives dog udtryk for, at det kan opnås på andre måder end ved at reducere bebyggelsesprocenten. Høringssvarene peger også på, at der i forvejen er meget strenge krav til bebyggelse i området. De seks af høringssvarene, hvoraf fem er fra enkeltpersoner og et fra Grundejereforeningen Rødovregårds Villaby (260 medlemmer), gør derfor indsigelse mod forslaget om at ændre bebyggelsesprocenten fra maks. 30 til maks. 25. Alle høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings kommentarer til høringssvarene vedlagt sagen.

Der er ikke foretaget ændringer af formål og bestemmelser i det endelige Tillæg 1 til Lokalplan 127 i forhold til forslaget. Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i redegørelsen, af hensyn til bedre formidling af indholdet.

Formål og ændret bestemmelse i Tillæg 1 til Lokalplan 127, er indarbejdet i den gældende Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby. Tillæg 1 til Lokalplan 127, er vedlagt i sin fulde længde i forlængelse af Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby har været i høring i 8 uger - Fra den 12. februar til den 8. april 2020
Endelig vedtagelse - august 2020
Offentliggørelse - september 2020.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby - med Tillæg 1 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A,C og D
Bilag 2: Personopdelt høringsskema med indsigelser
Bilag 3: Høringssvar

Tilslutning til DK2020 projektet
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Danmark har en målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager. Realdania tog i 2019 initiativ til DK2020-projektet, som har en ambition om, at der udarbejdes klimahandlingsplaner med mål for reducering af CO2-udledningen og for klimatilpasning i alle kommuner. KL´s ambition er, at alle kommuner tilslutter sig DK2020-projektet. Der skal tages stilling til, om Rødovre Kommune skal tilslutte sig DK2020 projektet samt til udarbejdelse af en klimahandlingsplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig DK2020-projektet samt
 2. at der udarbejdes en klimahandlingsplan for Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med Paris-aftalen fra 2015 satte 195 lande en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og arbejde for at begrænse stigningen til 1,5 grader. I december 2019 indgik regeringen og 7 andre partier en politisk aftale om Danmarks første klimalov, som skal sikre en 70 %-reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. Danske kommuners klimaplaner og -indsatser er afgørende for at nå målet.

I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020-projektet. Ambitionen med DK2020-projektet er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. Den 16. juni 2020 sendte KL et brev til landets borgmestre, hvori de skriver, at de har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig DK2020-projektet, og at der udarbejdes klimahandlingsplaner i alle kommuner. Klimahandlingsplanerne skal medvirke til at opfylde det nationale mål om en 70 %-reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. Brevet er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Ved deltagelse i DK2020-projektet forventes det, at Rødovre Kommune er villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at udarbejde en klimahandlingsplan med mål for reducering af CO2-udledningen og desuden for klimatilpasning. Der skal blandt andet planlægges klimahandling i kommunerne, der lever op til Parisaftalens mål om en udledning, der svarer til en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 °C med opfyldelse af delmål i 2030. Partnerskabet skal herudover synliggøre det lokale klimalederskab, kommunerne har taget på sig og styrke kommunernes rolle på klimaområdet over for regeringen og Folketinget.

Rødovre Kommune tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Rødovre Kommune vil gennem DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt.

Det er hensigten, at de kommunale klimahandlingsplaner skal leve op til den globale standard, som er udviklet af C40, og som kaldes Climate Action Planning Framework (CAPF). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. CAPF er beskrevet yderligere i mødesagens bilag 2. C40 er et netværk af 96 af verdens største og mest ambitiøse byer, der samarbejder om at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger på klimaområdet.

Kommunalbestyrelsen har med Forslag til Rødovrestrategi 2020 (forventes vedtaget i november 2020) taget det første spadestik i arbejdet med at realisere FN’s verdensmål inden for en bæredygtig udvikling. Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien. På mødet 23. juni 2020 (sag nr. 128) vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en cykelstrategi.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Rødovre Kommune tilslutter sig DK2020-projektet, så vi kan få udarbejdet en helhedsorienteret klimahandlingsplan, der understøtter visionerne i Rødovrestrategien samt den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og 7 andre partier om Danmarks første klimalov.

En klimahandlingsplan vil styrke det fremtidige arbejde med klimatilpasning og CO2-reduktion og være et vigtigt redskab i arbejdet mod en bæredygtig udvikling. Ved at tilslutte sig DK2020-projektet kan Rødovre Kommune få kvalificeret bistand med en opgave, som kommer til at fylde væsentligt mere i de kommende år, end den har gjort tidligere.

Udarbejdelse af klimahandlingsplanen og senere implementering af indsatserne i den kræver en indsats på tværs af Rødovre Kommunes forvaltninger. Danmarks grønne tænketank CONCITO er tovholder på DK2020-projektet og vil kunne bidrage med kompetencer, som ikke findes internt i Rødovre Kommune i dag, men som vil blive udviklet i forbindelse med projektdeltagelsen.

Lov- og plangrundlag

Rødovrestrategien 2020

CO2-handlingsplan 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke gebyr for deltagelse i DK2020, men Rødovre Kommune vil skulle afsætte betydelige ressourcer internt og på tværs af forvaltningerne til udarbejdelse af en klimahandlingsplan og senere til gennemførelse af indsatserne i denne.

Tidsplan

Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år. I løbet af de 1,5 år forventes det, at de deltagende kommuner har en færdig klimahandlingsplan. Rødovre Kommune kan ikke selv vælge, hvilken runde vi kommer med i. Ansøgningsfrist for deltagelse i DK2020 var 31. august 2020. Teknisk Forvaltning har derfor sendt en ansøgning med forbehold for senere politisk godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Brev fra KL om DK2020 Partnerskab
Bilag 2: DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner
Bilag 3: Faktaark DK2020
Bilag 4: Borgmesterbrev om DK 2020 partnerskab
Bilag 5: Ansøgning om deltagelse i DK2020 projektet

Vejprojekt for Rødovre Stationsvej
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som konsekvens af byudviklingen af Rødovre Port, ændres udformningen af Rødovre Stationsvej og hastigheden nedsættes til 40 km/t.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vejprojekt for Rødovre Stationsvej godkendes samt
 2. at hastighedsgrænsen på Rødovre Stationsvej nedsættes til 40 km/t.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen for Rødovre Port, skal Rødovre Stationsvej ombygges for at anlægge en svingbane ned til en parkeringskælder, cykelsti samt fortov langs den sydlige vejside for at skabe gående adgang til boligerne ud til Rødovre Stationsvej. Se bilag 1 for oversigtstegning af de nye vejforhold.

For at betjene Rødovre Stationsvej skal der anlægges en højresvingsbane for at lede trafikken til Rødovre Port ned i parkeringskælderen. Svingbanen anlægges for ikke at påvirke fremkommeligheden for bil- og bustrafikken på Rødovre Stationsvej. I forlængelse af svingbanen anlægges der, længere østpå, en parkeringsbane til vareleveringer og til handicapparkering. Yderligere skal der anlægges et gennemgående fortov i sydsiden af vejen. Fortovet giver adgang via trapper ind til Rødovre Ports cykelgangstrøg og skal sikre adgangsforholdene for bagindgangene til boligerne. Bagindgangene ud til Rødovre Stationsvej er også brandveje til parkeringskælderen og boligerne, som ellers har hovedindgang til Rødovre Port (cykelgangstrøget).

Idet der anlægges fortov i sydsiden og der ikke er plads til både fortov og cykelsti i nordsiden af vejen, nedlægges det nordlige fortov, og erstattes med en cykelsti fra Hendrikholms Boulevard. Ud fra forvaltningens vurdering er dette muligt, idet de gående funktioner forventes afviklet langs sydsiden af vejen.

Bygherre af Rødovre Port står for at anlægge fortovet samt forlængelse af cykelstien i sydsiden op til Rødovre stationsplads. Rødovre Kommune skal stå for at omdanne det nordlige fortov til en cykelsti samt at flytte vejbelysningen i nordsiden af vejen.

Det foreslås, at Rødovre Stationsvej indrettes som en 40 km/t vej fra Tårnvej hen til vejkrydset Rødovre Stationsvej/Vojensvej/Damhus Boulevard. Hastighedsnedsættelsen er nødvendig, da der ved Hendriksholms Boulevard projekteres et nyt støttepunkt for krydsende fodgængere. For at have plads til et tilstrækkelig stort støttepunkt, er det nødvendigt at nedsætte hastighedsgrænsen ved vejkrydset og svinget ind til Rødovre Stationsplads. For at have samme hastighedsgrænse for vejstrækningen foreslås det derfor, at der arbejdes efter at hele vejstrækningen fra Tårnvej til stationspladsen nedsættes til 40 km/t. Det muliggør det ekstra støttepunkt for krydsende fodgængere, men vil også øge trafiksikkerheden i forhold til den store mængde fodgængere som krydser vejen mellem Rødovre Station og Hendriksholms Boulevard. Dette forudsætter, at politiet vil give samtykke til at hele Rødovre Stationsvej nedsættes til 40 km/t, og ikke kun alene ved overgangen fra stationspladsen til Hendriksholms Boulevard. Nedsættelse af hastighedsgrænsen for vejstrækningen kan på sigt resultere i, at der skal anlægges hastighedsdæmpende tiltag på vejen, såfremt trafikken ikke overholder de 40 km/t. Disse skal så være en type tiltag, som er udformet med henblik for at give færrest gener for bustrafikken til og fra Rødovre Station.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje Lov nr 1520 af 27. december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at Rødovre Kommunes andel af anlægsomkostninger til ombygning af Rødovre Stationsvej er 1,1 mio. kr. Anlægsarbejderne består af projektering, nedlæggelse af fortov i nordsiden, flytning af vejbelysningen, anlæggelse af ny cykelsti og tilpasning af det nordvestlige hjørne i vejkrydset Rødovre Stationsvej/Hendriksholm Boulevard. Projektet indarbejdes og anlægges i forbindelse med projektet for ombygningen af Rødovre Stationsplads.

Det forventes, at Rødovre Port vil anlægge deres del af vejprojektet i 2022. Der er betydelige fordele i, at kommunes andel af projektet bliver anlagt på samme tidspunkt, som Rødovre Port anlægger deres – økonomisk, anlægsmæssigt og æstetisk.

Tidsplan

I Investeringsoversigten for budget 2020 forventes det, at ombygningen af Rødovre Stationsplads skal foregå i 2022 med projektering af ombygningen i 2021.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Situationsplan

IrmaByen - udvidelse af privat fællesti til Krydderivej 2-10
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Stiarealet tilknyttet Krydderivej 2-10 udvides og udlægges som privat fællesti. De nye stiarealer skal give adgang til boligerne, og mulighed for gennemgang for gående trafik i denne del af IrmaByen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at stiudlæggene til de nye private fællestier godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I IrmaByen, Krydderivej 2-10 skal der til de nye punkthuse udlægges stiareal, for at sikre gående adgang til boligerne fra vejene og parkeringsområder. Stierne åbner området for gennemgående gangtrafik, der færdes imellem boligområderne i IrmaByen. Yderligere skal dele af stierne fungere som redningsvej for brandkørertøjer, som skal have adgang til punkthusene i tilfælde af brand.

De udlagte stier anlægges med slotsgrus og belyses med pullertbelysning.

Se bilaget for oversigtstegning og belægningstegning af de planlagte forhold.

Kommunen skal som vejmyndighed efter privatvejslovens bestemmelser tage stilling til, om de nye private fællesstier kan godkendes.

Teknisk Forvaltnings vurdering

Af Lokalplan 133 fremgår, at stierne, på dette sted, udlægges som en del af stisystemet for IrmaByen.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget problematisk med det ansøgte, og at det kan godkendes.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234 af 4. november 2015 - § 25-43

Lokalplan 133

Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016, sagsnr. 43.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen står normalt for vejbelysningen på private fællesveje og fællesstier, og skal forventelig på sigt overtage belysningen på fællestien til boligerne.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigts- og belægningsplan

Forsyning – omlægning af kommunal kloakledning og etablering af pumpebrønd til afledning af regnvand i Rådhusområdet
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det har været nødvendigt at omlægge en kommunal kloakledning og etablere en pumpebrønd til afledning af regnvand i Rådhusområdet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes et rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. i 2020 til omlægning af kloakledningen, som finanseres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gravearbejderne til den nye musikskole opdagede totalentreprenøren i april måned 2020 en dybtliggende kloakledning som ikke var beskrevet i ledningsoplysninger for forsyningsledninger eller i byggetegningerne for Viften eller Biblioteket. Kloakledningen gik tværs under den fremtidige musikskole. Ved kortlægning af ledningens funktion kunne det ses, at den er en del afvanding for Rådhuspladsen og desuden modtog regn- og spildevandet fra halvdelen af Rødovre Biblioteket. Ledningen var en ældre betonledning (Ø300) som lå i 4-5 meters dybde.

Med ledningens placering under musikskolen var det nødvendigt at omlægge ledningen. Da kloakledningen er en forsyningsledning, der hører under Rødovre Kommune, hviler forpligtelsen til omlægningen af ledningen på Teknisk Forvaltning, som i dette tilfælde er ledningsejer.

Omlægningen af kloakledningen har vist sig at være ekstra kompliceret, hvilket har medført større omlægningsomkostninger set i forhold til projektets størrelse. De samlede omkostninger til projektering, flytning af eksisterende kloakledning samt omlægning af nye kloakledninger inkl. pumpebrønd kommer til at koste ca. 4,6 mio. kr.

Selve udførslen af anlægsarbejdet har omfattet, at ledningen, en fælles regn- og spildevandsledningen, skulle kobles på HOFOR’s hovedledningen i Rødovre Parkvej. HOFOR har dog planer om at omlægge hovedledningen til kun regnvand, og dermed var tilkoblingen af en fælles regn- og spildevandsledningen ikke en mulighed. Det betød, at der skulle etableres en ny pumpebrønd, for at kunne anlægge den nye ledning med et tilstrækkeligt fald til at koble på det videre spildevandsledningsnet. Pumpebrønden er dimensioneret efter de nye afløbsnormer ift. klimatilpasninger og hermed fremtidssikret.

Anlægsarbejdet med ledningen henhører under Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor der ansøges om en separat bevilling. Arbejdet er igangsat under den eksisterende bevilling til Musikskolen, da det har været nødvendigt at omlægge kloakledningen inden, der kunne etableres fundamenter og terrændæk på den kommende musikskole. Entreprenøren, tilknyttet arbejdet med musikskolen, har for at undgå yderligere forsinkelser stået for anlægsarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Nedlæggelse af vejareal ved Viften, KB-møde af den 25. juni 2019 sagsnr. 100

Lov om offentlige veje m.v. – nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til omlægning af kloakledningen er opgjort til ca. 4,6 mio. kr. Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28 - Kommunale veje.

Arbejdet er igangsat under den eksisterende bevilling til Musikskolen. Grundet projektets karakter og udvalgsmæssige placering, ansøges om en separat bevilling.

Tidsplan

Anlægsarbejderne forventes afsluttet ultimo september 2020.

Diverse
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.