Teknik- og Miljøudvalget

06-10-2020

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 90 - 95

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. Movia analyse af BRT på linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og Avedøre Holme (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Movia-analyse af BRT på linje 200S

Startredegørelse - Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En ny lokalplan for det sydvestlige hjørne af grunden ved Rødovrehallen skal give mulighed for, at der kan opføres en ny ungeboligbebyggelse som en kombination af bofællesskab og delte lejligheder.

Startredegørelsen for Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen.

Sagen forelægges til behandling i Teknik- og Miljøudvalget og til orientering for Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 153.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har fremsat et forslag til Rødovre Kommune om at etablere et nyt bofællesskab for boligløse unge med mindre og større/forskellige udfordringer. Der vil blive tilknyttet støtte-/kontaktmedarbejdere til boligerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en lokalplan for området.

Da den planlagte udvikling er lokalplanpligtig, skal der igangsættes en lokalplanproces.

Kommuneplan 2018

I Kommuneplan 2018 er anvendelsen fastlagt til anlæg til idrætsformål i maks. 17 m højde. Den ønskede anvendelse til ungeboliger i 4 etager vil dermed fordre et kommuneplantillæg.

Startredegørelse for lokalplan

Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • En bebyggelse med ca. 24 boliger fordelt i to etagehuse (kuber) i 3 til 4 etager med tilhørende fælleslokale.
 • Opholdsarealerne er fordelt på fælles tagterrasser, semiprivate altaner og et fælles torv.
 • Bebyggelsen påtænkes placeret for foden af græsvolden, hvor den skærer sig ind i og rejser sig som en del af volden.
 • Bebyggelses- og opholdsarealprocenten er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, da den eksakte lokalplanafgrænsning ikke er defineret.
 • Vejadgang fra Rødovre Parkvej mod nord via stikvejen Rødovre Parkvej, der løber ned vest for Rødovrehallen.
 • Arkitektonisk kvalitet med fokus på fællesskab og aktivitet.

Inddragelse af borgere

Projektet er født i et tæt samarbejde mellem Rødovre Kommune, Udsatterådet og Ungepanelet. Dette samarbejde vil fortsætte igennem hele projektet.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foreslås der afholdt et borger-/dialogmøde, der eventuelt kan afholdes udendørs på stedet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Startredegørelse på Teknik- og Miljøudvalget - oktober 2020

Borgermøde (eventuelt udendørs på stedet) - november 2020

Vedtagelse af forslag til lokalplan - januar 2020

Høring i 8 uger - februar og marts 2021

Endelig vedtagelse af lokalplanen - juni 2021

Offentliggørelse - juli 2021.

Bilag

Bilag 1: Startredegørelse - Lokalplan 153 Ungdomsboliger ved Rødovrehallen

IrmaByen - dispensation fra lokalplan og tilladelse til byggeplads
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

ELF Development har søgt om tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse i delområde 20 i IrmaByen. I forbindelse med ansøgningen om opførelse af etageboligbebyggelsen er der søgt om dispensation fra bestemmelser i Lokalplan 133.

Ud over ansøgningen om dispensationer er der søgt om tilladelse til at benytte et areal i Espelunden Park til midlertidig byggeplads i anlægsperioden.

I processen frem til Rødovre Kommunes afgørelse, om der skal gives de fornødne dispensationer og en tilladelse til midlertidigt at benytte et areal i Espelunden Park, er der foretaget naboorientering og været afholdt borgermøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives dispensation fra de pågældende bestemmelser i Lokalplan 133 vedrørende udformning af bygningskroppe,
 2. at der gives dispensation fra de pågældende bestemmelser i Lokalplan 133 vedrørende overskridelse af byggefelt mod øst og mod syd,
 3. at der meddeles afslag vedrørende dispensation til forøgelse af etageantal og bygningshøjde samt
 4. at brug af en del af Espelunden Park som byggeplads i anlægsperioden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I delområde 20, som ligger ved den nordlige grænse af IrmaByen, ønsker ELF Development at opføre et L-formet længehus i varierende højde, og med høje portåbninger gennem bygningen til Espelunden.

Den ansøgte bygning er 5.309 m². Højden er mod vest 3 etager, afpasset efter rækkehusene i delområde 19. Højden stiger til 6 etager mod øst, ud til parkområdet. Portåbningerne er hhv. 2 og 3 etager høje. Fra portåbningerne er der adgang til Espelunden via små broer ved grøften. Passagerne bliver en del af nye stiforbindelser ved bygningen og kan bruges af alle.

For at kunne realisere det ansøgte længehus er der søgt om i alt 4 dispensationer fra Lokalplan 133 IrmaByen med tilhørende designmanual.

Dispensation 1 vedr. udformning af bygningskroppe (§ 3.6 og § 7.27)

Lokalplan 133 muliggør, at der inden for delområde 20 må opføres etageboligbebyggelse i form af 3 punkthuse.

Forhold mellem Lokalplan 133 (punkthuse) og det indsendte ønske til bebyggelsen (længehus med portåbninger) ses på illustrationerne i bilag 3.

Teknisk Forvaltning finder, at et opdelt længehus på grunden har fordele frem for tre punkthuse. Et længehus vil give større afstand til nabobebyggelserne og dermed færre indbliksgener til rækkehusene. Endvidere vil længehuset give mulighed for en mere hensigtsmæssig lejlighedsindretning med færre indbyrdes indbliksgener end punkthusene. Overordnet set vurderer Teknisk Forvaltning, at det overordnede arkitektoniske hovedgreb for IrmaByens nordlige del vil stå stærkere med længehuset end med punkthusene.

Udsynet og adgangen til Espelunden sikres med høje portåbninger, og trappe til bro over den nordlige grøft og direkte ind i Espelunden.

Dispensation 2 vedr. overskridelse af byggefelt (§ 7.1)

Lokalplan 133 fastlægger et byggefelt for placering af tre punkthuse.

For at realisere længehuset og dermed den større afstand til nabobebyggelsen er der søgt om en mindre overskridelse af byggefeltet med hhv. 1,2 m og 1,4 m. Det skal bemærkes, at overskridelsen primært udgøres af parkeringskælderen/det hævede gårdrum i hele bygningens længde. Selve bygningskroppen er trukket længere væk fra vejen, end ved det oprindelige forslag i lokalplanen. Overskridelsen udgøres af vinkelbygningen mod øst. Det skal samtidig nævnes, at der etableres 2 passager, som udover kig til Espelunden også bliver til to nye stier i området, der via små broer over grøften giver direkte adgang til Espelunden.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der er tale om en mindre overskridelse af byggefeltet. Hovedgrebet for bygningen danner et L, som griber om det hævede gårdrum, hvilket er med til at danne et landskabeligt rum. Dette hovedgreb forstærkes ved at bygningen kommer længere mod syd.

Hertil kommer, at overskridelsen af byggefeltet bliver væsentligt mindre ved at lave en vinkel i forhold til at "rette bygningen ud". I bilag 3 er overskridelsen af byggefeltet mod syd illustreret i forhold til punkthuse. Det fremgår, at den ansøgte bygning er tættere på vejen i den østlige ende.

Ud fra en faglig betragtning vurderes den oplevede forskel på 1,2 m. at være marginal, hvorimod den større afstand til nabobebyggelsen langs den øvrig del af huset vurderes at have en stor virkning for naboerne.

Overskridelsen vurderes endvidere nødvendig for at sikre en god planløsning og bedre kvalitet i de kommende lejligheder i mod syd/øst. Det arkitektoniske udtryk er ligeledes bedre i det ansøgte projekt, idet bygningen sammen med den eksisterende bygning i parkkanten vil udgøre et visuelt hele.

Dispensation 3 vedr. højde og etageantal (§ 7.3 og § 7.27)

Lokalplan 133 muliggør, at der inden for delområde 20 må opføres etageboligbebyggelse i op til 5 etager og maks. 19,5 m bygningshøjde.

Den østlige bygningsdel ønskes opført med 6 etager samt en fælles tagterrasse og et adgangsgivende trappe- og elevatortårn. Der søges om en bygningshøjde på i alt 19,8 m.

Ansøger anfører, at den højere og mere fremtrædende bygning mod parken afslutter hele hovedgrebet med de store bygninger, der ligger ud til den grønne kile, hvor den lavere bebyggelse på kun 3 etager mod rækkehusene giver en mere blid overgang til hele rækkehusområdet og med markant mindre indblik og mindre skygge for morgensolen end et 5-etagers punkthus.

Teknisk Forvaltning vurderer, at en aftrappende bygning mod rækkehusene er at foretrække, men finder, at en bygning der overskrider lokalplanens tilladte højde og etageantal, vil virke for voldsom mod den grønne kile. På den baggrund kan forvaltningen ikke anbefale denne dispensation.

Der er tillige ønsket en fælles tagterrasse på bygningsdelen mod øst. For at imødegå indbliksgener herfra foreslår forvaltningen at terrassen trækkes tilbage fra bygningsværnet.

Dispensation 4 vedr. etageareal (§ 7.27)

Lokalplan 133 muliggør et samlet etageareal på 5.130 m².

Der søges om en mindre overskridelse af det samlede etageareal på 179 m².

Teknisk Forvaltning vurderer i forlængelse af vurderingen af dispensation 3, at en bygning, der overskrider lokalplanens tilladte etageareal vil virke for voldsom mod den grønne kile. På den baggrund kan forvaltningen ikke anbefale denne dispensation.

Naboorientering og borgermøde

Teknisk Forvaltning har foretaget en naboorientering af de omkringboende.

I forbindelse med naboorienteringen er der indkommet høringssvar med bemærkninger og underskrifter fra i alt 26 husstande (45 personer).

På baggrund af indsigelserne i forbindelse med naboorienteringen blev der afholdt et borgermøde 17. september på Rødovre Bibliotek, hvor interesserede borgere i IrmaByen kunne deltage og stille spørgsmål til bygherre og kommune. Mødet blev desuden vist live på Facebook, så folk, der ikke havde mulighed for at deltage fysisk, i stedet kunne streame sceancen hjemmefra. Der blev også stillet spørgsmål via Facebook. Der var i alt 70 deltagere.

Efter borgermødet har Udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget endvidere modtaget bemærkninger fra 3 borgere.

Bemærkningerne fra naboorientering, borgermøde og efterfølgende henvendelser drejer sig i hovedsagen om følgende

 • Herlighedsværdi pga. bygningskrop og larm fra offentlig/fælles tagterrasser
 • Indbliksgener og tagterrasser
 • Utrygge portåbninger
 • Parkeringsforhold generelt
 • Rampe til parkeringskælder og gener fra lyskegle
 • Mulighed for at parkeringskælder er helt nedgravet
 • Støj
 • Vind, herunder bekymring for om ekspertvurdering kun tager afsæt i vind fra Nord

Alle bemærkninger er indgået i sagsbehandlingen. Høringssvar ifm. naboorientering kan ses i sin helhed i bilag 1. Spørgsmål og bemærkninger fra borgermødet, samt de tre yderligere henvendelser fremgår af bilag 2.

Overordnet set er det forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt uden dispensation for højde, etageantal samt bebyggelsesprocent bedre kan indpasses i området end de i lokalplanen foreslåede punkthuse.

Tabet af herlighedsværdi pga. larm fra offentlig/fælles tagterrasser beror på, at alle bygningens tagterrasser er fælles. Det er imidlertid kun tagterrassen mod øst som er fælles og kun for beboere i opgangen. I forhold til de indkomne bemærkninger vil indbliksgenerne samt støj- og vindgener være færre og mindre end det oprindelige projekt.

I forhold til muligheden for, at parkeringskælderen graves helt ned, er det ikke et forhold, som søges dispenseret for. Lokalplanen muliggør delvis nedgravet parkeringskælder. Der kan således ikke stilles krav herom inden for den vedtagne lokalplan. Tilsvarende er parkeringsforholdene generelt uændret i forhold til lokalplanen. Forvaltningens uddybende kommentarer til ovenstående hovedbemærkninger kan ses i bilag 10.

Brug af Espelunden Park i byggeperioden

I forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplanen har bygherre søgt om tilladelse til at bruge noget af kommunens areal i Espelunden Park til byggeplads i anlægsperioden, jf. bilag 9. Den nye bebyggelse placeres 3,30 meter fra skel, og skal udføres med P-kælder, som har en udgravningsdybde på 3 meter. Det er bygherres vurdering, at det ikke vil være muligt at løse byggeriet på egen grund ved anvendelse af almindelige kendte løsninger, og at det helt sikkert vil have en række sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser med så kort afstand til skel.

Skel mellem byggefeltet og Rødovre Kommunes areal (parken) ligger i den eksisterende afvandingsgrøft. Espelunden Park er omfattet af Vestvoldsfredningen indtil matrikelskellet i grøften. Det vurderes, at den midlertidige byggeplads på et begrænset areal ikke forudsætter dispensation for fredningen, da bl.a. alle de eksisterende stier kan opretholdes i hele anlægsperioden.

I forbindelse med byggefelt 19, der ligger som nabo til byggefelt 20, blev der givet tilladelse fra vandløbsloven, da afvandingsgrøften bliver berørt af anlægsarbejdet. Dette vil også gøre sig gældende i forbindelse med byggefelt 20.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tilladelse til midlertidig brug af en mindre del af Espelunden Park til byggeplads under forudsætning af at parken reetableres efter forvaltningens anvisninger og i overensstemmelse med fredningen for arealet. Hvis denne tilladelse gives, vil forvaltningen give tilladelse efter vandløbsloven til midlertidig ændring af afvandingsgrøften i anlægsperioden. Det vil i den forbindelse blive stillet krav om, at vandet fortsat skal kunne løbe uhindret og at grøften reetableres efter endt anlægsarbejde.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning
Lokalplan 133
Lov om Vandløb
Lov om Naturbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Bygherre dækker alle udgifter i forbindelse med reetablering af arealet i parken.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Sammenskrivning af indsigelse fra naboorientering
Bilag 2: Referat af borgermøde plus 3 henvendelser
Bilag 3: Visualiseringer af volumener, som viser forskellen mellem det oprindelige scenarie og det nuværende
Bilag 4: Dokumentation fra landinspektør på overskydende byggeretter fra øvrige områder
Bilag 5: Omfanget af dispensationer set i forhold til bestemmelserne i Lokalplan 133 IrmaByen
Bilag 6: Tegningsbilag til ansøgningen om dispensation
Bilag 7: Kortbilag fra Lokalplan 133
Bilag 8: Uddrag fra designmanual del 2 til Lokalplan 133 IrmaByen
Bilag 9: Luftfoto samt bygherres argumentation for at bruge en del af Espelunden Park til byggeplads
Bilag 10: Kommentar til bemærkninger med illustrationer

Anlæggelse af hævet flade i vejkrydset Åmosevej/Vesterhusvej
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Parcelforeningen Nørrevang har ansøgt om at ændre vejkrydset Åmosevej/Vesterhusvej, hvor de ønsker at ombygge vejkrydset med en hævet flade. Vejene har status af private fællesveje, hvor kommunen i medfør af privatvejsloven skal tage stilling til det ansøgte.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ombygningen af vejkrydset Åmosevej/Vesterhusvej med en hævet flade godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Parcelforeningen Nørrevang planlægger at asfaltere et nyt slidlag på Vesterhusvej og Åmosevej i efteråret 2020.

I den forbindelse ønsker de tilladelse til at etablere T-krydset Vesterhusvej/Åmosevej som en hævet flade tilsvarende de andre vejkryds, der er i parcelhusforeningens område på Islevvangen, Røngård Allé og Niels Frederiksens Allé.

Tiltaget ønskes etableret for at forhindre kørsel med højere hastighed igennem krydset end vejforholdene tillader.

Rødovre Kommune skal, som vejmyndighed, tage stilling til det ansøgte efter privatvejsloven.

Boligområdets veje er allerede i dag trafiksaneret med bump og hævede flader i vejkrydsene, samt skiltet til anbefalet maks. 30 km/t. Det ønskede tiltag, svarer til de allerede eksisterende hastighedsdæmpende tiltag i boligområdet. Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er noget problematisk med den ansøgte vejændring. Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til, at Parcelforeningen Nørrevang får lov til at anlægge en hævet flade i T-krydset Åmosevej/Vesterhusvej.

Politiet har godkendt ændringsønsket for vejkrydset.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, nr. 1234 af 4. november 2015. § 56-57 (Privatvejsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Parcelforeningen Nørrevang planlægger at udføre arbejdet i forlængelse af asfaltarbejder i løbet af efteråret 2020.

Vinterberedskab 2020-2021
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et normalt og et lavt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2020 til og med 5. april 2021. Vinterberedskabet er uændret i forhold til sidste år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2020-2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2020-2021. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2020 til og med 5. april 2021. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

 1. På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.
 2. På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normal arbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser offentliggøres i Rødovre Lokalnyt, og lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk. Se bilag 1.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab.

Normalt beredskab omfatter perioden fra 1. december 2020 til og med 15. marts 2021. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne entreprenører, står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald.

Ved udkald udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed:

 • 1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet
 • 1 mekaniker på værkstedet
 • 1 maskinfører til læsning af vejsalt
 • 6 traktorer - ved snerydning udvides med op til 15 eksterne traktorer
 • 3 lastbiler.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For også at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Særlige udfordringer med snevolde ved fodgængerfelter, busstoppesteder mv.:

Hvis snevejret er varslet, vil det i lighed med beredskabet 2019-2020, være muligt at give et frivilligt daghold et rådighedstillæg for at stå til rådighed en time tidligere, og møde ind i tilfælde af snevejr, så snevoldene kan påbegyndes fjernet tidligere. Det forudsættes her, at snefaldet er stoppet og de primære veje er ryddet.

Lavt beredskab omfatter perioderne hhv. før og efter normalt beredskab, konkret fra 1. november 2020 til og med 30. november 2020 og fra 16. marts 2021 til og med 5. april 2021. I disse perioder overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand. Eksterne entreprenører står til rådighed for udkald til snerydning fra 24. november 2020 til og med 5. april 2021, hvoraf perioden fra 1. december 2020 til og med 15. marts 2021 er normalt beredskab. Eget mandskab kan i lavt beredskab indkaldes frivilligt mod rådighedsbetaling. Ved lavt beredskab udenfor normal arbejdstid kan der opstå underbemanding på vagtholdene. Rødovre Kommune har en aftale med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund og Glostrup Kommuner om vintertjeneste på Ring 3 frem til vinteren 2020/2021. Rødovre Kommune betaler for vintertjeneste på Rødovre Kommunes del af Ring 3. Udgiften i forbindelse med samarbejdet udregnes på baggrund af kilometer vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 79-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 1. november 2020 til og med 5. april 2021.

Bilag

Bilag 1: Snerydning i Rødovre Kommune 2020-2021

Diverse
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.