Teknik- og Miljøudvalget

12-01-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 1 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. KKR/VIP-projekter (se bilag 1)
 3. Referat fra VEKS Kundeforum den 24. november 2020 (se bilag 2)
 4. Referat fra VEKS Embedsmandsudvalgsmøde den 1. december 2020 (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat om KKR/VIP-projekter
Bilag 2: Referat af VEKS Kundeforum nr. 20 den 24. november 2020, uden bilag
Bilag 3: Referat af VEKS Embedsmandsudvalg møde nr. 179, den 1. december 2020, uden bilag

Kommuneplan 2022 - igangsættelse
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med budget 2020 og Rødovrestrategi 2020 blev det besluttet, at Kommuneplan 2022 skal være en digital kommuneplan.

En digital kommuneplan indebærer, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Der er indgået aftale med Niras om etablering af strukturen i den digitale kommuneplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at arbejdet med digital Kommuneplan 2022 påbegyndes med de indholdsmæssige hovedtræk som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med en digital kommuneplan

Indtil nu har Rødovres kommuneplaner været produceret i bogform med et omfattende indhold, ofte mere end 400 sider. Ideen med kommuneplan-bogen har været at samle al relevant information i en og samme tryksag - lige fra de overordnede visioner for kommunen til mere praktiske forhold som affaldshåndtering og busruter. Trænede brugere af kommuneplan-bogen kan i reglen finde, hvad de søger, men utrænede brugere kan have vanskeligheder ved at finde det indhold, de har brug for i den pågældende situation. For alle brugere gælder det, at kommuneplan-bogen ikke giver mulighed for at se, om der er sket ændringer af indholdet, f.eks. kommuneplantillæg eller nye sektorplaner eller andet som er beskrevet i kommuneplan-bogen.

Den digitale kommuneplan skal være en løsning, der er målrettet forskellige målgruppers behov: borgere, erhvervsdrivende og ejendomsudviklere/-handlere, såvel som forvaltningens administrative medarbejdere. Den digitale kommuneplan vil give mulighed for at søge direkte på en given ejendom og få en samlet oversigt over alle de forhold i kommuneplanen, der gælder for den pågældende ejendom. En digital løsning giver desuden mulighed for, at kommuneplanen løbende opdateres med vedtagne kommuneplantillæg og med links til relevante sektorplaner i den takt, de måtte blive ændret.

Det er i dag over 70 kommuner, der har digitale kommuneplaner, hvoraf ca. 50 har det via platformen DK-plan.

Indhold

Der vil i modsætning til tidligere være tale om en fuld digital plan - uden noget egentligt fysisk dokument.

Visionen for kommunes arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål er beskrevet i Rødovrestrategi 2020. Strategien udgør dermed det, der tidligere var kapitel 1 i kommuneplan-bogen.

Kommuneplan 2022 vil være en plan for den fysiske planlægning af Rødovre, jf. kravene i planloven og jf. de udpegede fokusområder i Rødovrestrategien.

Kommuneplan 2022 opbygning:

 • En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen af kommunens fysiske områder og arealanvendelsen i hele Rødovre Kommunes geografiske område
 • Retningslinjer for arealanvendelsen og for administration af en række emner, som eksempelvis detailhandel, naturbeskyttelse og kulturhistorie
 • Rammer for lokalplanernes fremtidige indhold for de enkelte dele af kommunen
 • Miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Planen skal desuden forholde sig til, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Borgerinddragelse

Sideløbende med udarbejdelsen af Kommuneplan 2022 er der planlagt en række inddragende initiativer, der bl.a. kan give input til indholdet i planen:

 • Inddragende aktiviteter i forbindelse med arbejdet med Valhøjs Erhvervskvarter og erhvervspolitikken
 • Borgermøde om planlægning for Parkbyen og herunder seniorbofællesskaber
 • Inddragende aktiviteter vedrørende udvikling ved Islev Torv.

Derudover afholdes der i lighed med Kommuneplan 2018 er række temamøder i efteråret 2021 med afsæt i den kommende kommuneplan.

Endelig afholdes der et borgermøde om kommuneplanforslaget i høringsperioden, med fremlæggelse af kommuneplanforslagets indhold såvel som introduktion til den digitale kommuneplanløsning.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forår/sommer 2021: Borgerinddragende aktiviteter om Valhøj Erhvervskvarter, Parbyen/seniorbofælleskaber, Islev Torv.

Efterår 2021: Temamøder

December 2021 : Politisk behandling af forslag

Januar – marts 2022 : Offentlig høring i 8 uger – herunder borgermøde

Juni 2022 : Endelig vedtagelse.

Lokalplan 151 for Valhøj Skole - forslag
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valhøj Skole skal udvides fra nuværende 3 spor til 4 spor. Udvidelsen omfatter en ny indskolingsbygning, ny udskolingsbygning, ny multihal i tilknytning til skolens eksisterende festsal samt en modernisering af skolens udearealer. For at skabe det nødvendige plangrundlag er der sammen med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg. Planforslagene er miljøvurderet.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 - Valhøj Skole med miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole med miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole er udarbejdet med baggrund i et ønske om at udvide Valhøj Skoles 3 spor til 4 spor, og derved opnå en kapacitet som giver plads til ca. 320 flere elever. Arkitektfirmaet Matters har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet det skitseprojekt, der ligger til grund for lokalplanforslaget.

Planforslagenes formål

Forslag til Lokalplan 151 Valhøj Skole og Tillæg 5 til Kommueplan 2018, har til formål at skabe det planmæssige grundlag for en udvidelse af Valhøj Skole, som samtidig styrker skolens idrætsprofil, sikrer bevaringen af skolens hovedbygning og området som udpeget kulturmiljø.

Lokalplanens indhold

Bevaringsværdier:

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at den udpegede bevaringsværdige hovedbygning samt kortlagte værdier for skoleområdet som udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø bevares (bl.a. beplantningsstrukturer, enkeltstående træer og visuelle forbindelser).

Bebyggelsens omfang og placering:

Lokalplanforslaget fastsætter en maksimal samlet bebyggelsesprocent på 40 % i området som helhed samt syv byggefelter med fastsatte maksimum højder. Anvendelsen er fastsat til skole og fritidsformål med tilhørende lege-, idræts- og parkeringsarealer.

Byggefelt 1 (ny indskolingsbygning) ligger lige øst for rækkehusbebyggelsen Brandholms Allé 44A -78B, og giver mulighed for at opføre maks. 3 etager med en maks. højde på 8,5 m. Ved opførelse af tre etager skal nederste etage være en parterre/kælderetage. Derudover kan der etableres en 4. etage i form af tagterrasse med evt. trappe-/elevatoropgang og drivhus med en maks højde på 3,5 m.

Byggefelt 2 (ny udskolingsbygning) ligger ud til Brandholms Allé, og giver mulighed for, at opføre maks. 4 etager med en maks. højde på 16 m.

Byggefelt 3 og 4 (ny hal og eksisterende festsal) ligger ud til Rødager Allé. Her bevares eksisterende festsal (Byggefelt 4). Bygningshøjden i Byggefelt 4 må maks. være 5 m (eksisterende højde). Ved eventuel isolering/energirenovering af tag, kan der tillægges en højde på maks. 1 m. I Byggefelt 3 planlægges opført en ny multihal. Bygningshøjden for Byggefelt 3 må være maks. 5 m (samme som eksisterende festsal i Byggefelt 3). Derudover kan der etableres opholds/aktivitetsareal og boldbur på taget af multihallen.

Byggefelt 5 (eksisterende hovedbygning) er udpeget som bevaringsværdig bygning. I Byggefelt 5 fastholdes højden på 8,5 m, som er højden på eksisterende bygning. Der gives i Byggefelt 5 mulighed for at benytte taget som tagterasse med evt. opførelse af ét drivhus. Højden for drivhus/trappeopgang må være maks. 3,5 m.

I Byggefelt 6 (nuværende indskoling mm) gives der mulighed for, at kunne bygge 3 etager med en maks. byggehøjde på 8,5 m. Nederste etage, skal ved opførelse af tre etager, være en parterre/kælderetage.

Byggefelt 7 (nuværende SFO)
ligger ind til eksisterende sti nord for hovedbygningen. I Byggefelt 7 gives der mulighed for at opføre maks. 2 etager med en samlet højde på maks. 8,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden:

Lokalplanforslagets bestemmelser fastsætter, at nyt byggeri skal opføres i et formsprog og med et materialevalg, som den eksisterende hovedbygning eller i et kontrasterende formsprog med mere organiske former med facader af materialer, der egner sig til krumme former og som patinerer smukt. Ved sammenbygningen mellem eksisterende og nye bygninger skal den nye tilbygning fremstå som et selvstændigt opfatteligt bygningsvolumen. Det vil sige, at det ny volumen formmæssigt skal afsluttes i overensstemmelse sit formsprog og detaljering inden mødet med det eksistrende. Byggeriets udseende er desuden reguleret af bestemmelser om, at bygninger og anlæg skal fremstå med sunde, solide og bæredygtige materialer. Byggeriets farver skal som hovedregel være afdæmpede og afstemte efter omgivelserne, og blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes.

Vej- og stiforhold:

Lokalplanforslaget fastholder eksisterende vejadgang for biler til skolens område fra Brandholms Allé samt eksisterende vejadgang til skolens parkeringsarealer på Rødager Allé. Ved behov for at tage det grønne hjørneareal ved Brandholms Allé og Rødager Allé i brug til parkering, er der fastsat vejadgang til arealet fra begge veje.

Eksisterende adgang til skolens område for gående og cyklende er også fastholdt i lokalplanforslaget. I bygge- og anlægsprojektet er der dog et stort fokus på, at knytte en bedre forbindelse for gående og cyklende mellem skolen og omgivelserne. Særligt vil der være fokus på en gennemgående stiforbindelse centralt i området, i forlængelse af stiadgangen fra nord ned til Rødager Allé. En mindre del af matriklerne omkring den eksisterende sti nord i området, er derfor taget med i lokalplanområdet for at kunne undersøge muligheden for at udvide stien ved behov.

Udvidelsen af skolen forventes, at medføre en ændring af trafikmønstret omkring skolen. Der forelægges en særskilt sag for Kommunalbestyrelsen om trafikforhold, inden skoleudvidelserne tages i brug. De omgivende veje er ikke en del af lokalplanområdet.

Parkering:

Lokalplanforslaget fastsætter et parkeringskrav på 0,4 bil p-pladser pr. 100 m2 og 5 cykel p-pladser pr. 100 m2. Parkeringskravet er fastsat på grundlag af en analyse, foretaget i forbindelse med lokalplanprocessen. Analysen opstiller de tre scenarier; eksisterende forholds p-norm, Kommuneplanens p-norm og den faktuelle p-norm (se Bilag 3). Kommuneplanens generelle rammebestemmelser foreskriver en parkeringsdækning på 1 bil p-plads pr. 100 m2 og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2.

Regnvandshåndtering:

I lokalplanforslaget stilles der krav om, at regnvandet håndteres iht. spildevandsplanen, og i projekteringen skal den mest omkostningseffektive løsning udarbejdes. Det kan omfatte enten overjordiske eller underjordiske løsninger eller en kombination af begge dele. Såfremt der arbejdes med overjordiske løsninger i form af forsinkelse, skal det gøres på en sådan måde, at løsningerne indgår som en del af formgivningen af udearealerne, så de tilføres merværdi i forhold til ophold og aktivitet. Regnvandshåndtering har været et fokus i lokalplanprocessen, som videreføres i projekteringen.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018

I Kommuneplan 2018 er etagehøjden i Rammeområde 4D03 fastsat til maks. 3 etager, og lokalplanen kræver derfor et Kommuneplantillæg. I rammebestemmelserne for 4D03 ændres maks. etagehøjden derfor fra 3 til 4 etager. I kommuneplantillægget foretages også en justering af rammeområdets afgrænsning. Det gælder Rødovre Kommunes parkeringsareal på Rødager Allé (matrikel 9g) som overføres fra boligområde 4B18 til offentlig område 4D03.

I planprocessen har der været fokus på at fastsætte det rette parkeringskrav (se Bilag 3). På baggrund af den ovenfor nævnte parkeringsanalyse, ændres kommuneplanens generelle retningslinjer for offentlige områder - undervisning derfor. I stedet for et generelt kommuneplankrav om 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2 etageareal, er kommuneplankravet fremover, at parkeringsnormen i lokalplaner for offentlige områder - undervisning skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af det konkrete parkeringsbehov.

Planforslagene er miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 151 sammen med Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 (se Bilag 4). Det er på grundlag af screeningen vurderet, at planerne kan have en væsentlig indvirkning på miljøet indenfor parametrene trafik og regnvandshåndtering. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering, der er afgrænset til at se på disse forhold (se Bilag 5).

Inddragelse af borgere

Det foreslås at afholde et digitalt borgermøde i høringsperioden (februar/marts 2021), hvor lokalplanforslag såvel som byggeprojekt kan præsenteres og debatteres.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslagene - januar 2021

Offentliggørelse af planforslagene - februar 2021

Høring i 8 uger - februar/marts 2021

Digitalt borgermøde - marts 2021

Endelig vedtagelse - august 2021

Offentliggørelse - september 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018
Bilag 2: Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 3: Notat - Parkeringsredegørelse
Bilag 4: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 5: Miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 6: Bilag A til Miljøvurdering:Trafikanalyse
Bilag 7: Bilag B til Miljøvurdering: Regnvandshåndtering,

Budgetresolution - seniorboliger
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen blandt andet en budgetresolution om seniorboliger. Der foreligger nu en færdig analyse af potentialerne for seniorbofællesskaber i Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at seniorboliganalysen tages til efterretning samt
 2. at borgermøde om seniorboliger/-bofællesskaber kobles sammen med borgermøde om Parkbyen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetresolutionen om seniorboliger drejer sig bl.a. om at afdække behov og potentiale for senioregnede boliger og bofællesskaber i Rødovre Kommune.

Potentialeanalyse

Analysevirksomheden Exometric har for Rødovre Kommune udarbejdet en analyse af den lokale efterspørgsel efter seniorbofællesskaber. Der er i oktober 2020 gennemført 307 repræsentative interviews med borgere over 50 år i Rødovre Kommune, svarende til 2 % af den pågældende aldersgruppe. Derudover er der gennemført 264 repræsentative interviews i samme aldersgruppe i nabokommunerne for at give en fornemmelse af, i hvilken grad seniorbofællesskaber kan og vil tiltrække borgere herfra.

Potentialeanalysen afdækker interessen for at bo i seniorbofællesskaber, og skaber indsigt i forskellige typer af seniorbofællesskabers attraktivitet i Rødovre. Derudover viser analysen også interessen for tre konkrete områder i kommunen: Parkbyen, Islev Torv og Milestedet.

Det samlede potentiale for seniorbofællesskaber i de tre områder de kommende fem år udgør 1.417 boliger i alt. Heraf 694 lejeboliger ved en husleje på 1.400 kr. pr. m² pr. år og 723 ejerboliger ved en købspris på 28.000 kr. pr. m².

Det skal bemærkes, at potentialet ikke er statisk. Boliger til højere priser end de ovenfor nævnte vil alt andet lige gøre potentialet mindre – og omvendt vil lavere priser øge potentialet.

Det ubetinget største potentiale findes i Parkbyen, der bidrager med mere end 1.000 boliger ud af det ovennævnte potentiale. Islev Torv genererer et potentiale på ca. 300 boliger. Milestedet genererer et potentiale på ca. 100 boliger.

Generelt er interessen for at bo i et seniorbofællesskab en smule højere i Rødovre Kommune sammenlignet med nabokommunerne. 16 % af kommunens seniorer svarer "ja, helt sikkert" på spørgsmålet om, hvorvidt seniorbofællesskab kunne være en interessant boform ved næste flytning, mens tallet kun er 11 % i nabokommunerne. Langt de fleste (76 %) nævner "Fællesskab/Socialt samvær" som årsag til deres interesse, mens 18 % nævner "Tryghed/Hjælp".

Borgermøde

Teknisk Forvaltning foreslår, at borgermøde om seniorbofællesskaber afholdes som en del af borgermøde om Parkbyen. Planlægningen for Parkbyen har været sat midlertidigt i bero i 2020 bl.a. grundet corona-situationen, men genoptages i 2021. Forvaltningen har forventninger/forhåbninger om at kunne afholde et borgermøde inden sommerferien 2021.

På borgermødet vil Exometric præsentere resultaterne af potentialeanalysen og herunder den store interesse for Parkbyen. Formålet er dels at oplyse og inspirere seniorer om muligheder og udfordringer i forbindelse med seniorbofællesskaber. Dels at synliggøre interessen for seniorbofællesskaber i Parkbyen overfor potentielle investorer.

Ud over borgermødet vil forvaltningen naturligvis bruge analysen i dialogerne med grundejere og potentielle investorer, der påtænker at opføre nye boliger i Rødovre. Det gælder i de tre nævnte områder, såvel som i resten af kommunen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen pt.

Bilag

Bilag 1: Potentialeanalyse seniorbofællesskaber Rødovre Kommune

Miljøtilsynsplan 2021-2024
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan hvert 4. år. Planen beskriver, hvordan tilsyn med virksomheder i Rødovre Kommune overordnet vil blive gennemført.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Miljøtilsynsplan 2021-2024 godkendes og offentliggøres.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Miljøtilsynsplanen henvender sig til borgere og virksomheder og formålet med planen er, at fortælle om og skabe en større indsigt i miljømyndighedens tilsynsarbejde. Planen beskriver tilsynsindsatsen på miljøområdet for de virksomheder som Rødovre Kommune fører tilsyn med.

Miljøtilsynsplanen indeholder:

 • En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
 • En generel vurdering af de væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område fx udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer til luften, forkert opbevaring af kemikalier mv.
 • En fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
 • En beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres. Procedurer for de tilsyn som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes
 • En beskrivelse af de tidligere tilsynskampagner samt tilsynskampagnerne for 2020 (FN's verdensmål og opsporing af nye virksomheder)
 • En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder f.eks. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet.

Bekendtgørelsen om miljøtilsyn foreskriver, at der skal føres basistilsyn med listevirksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode, og der skal føres tilsyn med de øvrige tilsynspligtige virksomheder 1 gang inden for en periode på 1-6 år. Basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold kontrolleres. Derudover føres der prioriterede tilsyn, afhængig af miljørisikovurderingen. Disse udføres som et samlet tilsyn, der som minimum omfatter de aktiviteter, der er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at 40 % af listevirksomhederne og 25 % af de øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have tilsyn hvert år.

Medio 2020 var der 145 tilsynspligtige virksomheder i Rødovre. Fordelingen af virksomhedstyper i kommunen kan ses på side 12 i planen. Rødovre Kommune har i 2020 ført tilsyn med 45 tilsynspligtige virksomheder, fordelt på listevirksomheder, gebyrpligtige virksomheder, autoværksteder og maskinværksteder.

Forslag til Miljøtilsynsplan 2021-2024 har været i offentlig høring fra 2. november - 30. november 2020. Ingen bemærkninger er modtaget.

Lov- og plangrundlag

Miljøministeriets BEK nr. 1536 af 9. december 2019 – Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Miljøtilsynsplan 2021-2024 offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside umiddelbart efter politisk behandling.

Bilag

Bilag 1: Miljøtilsynsplan 2021-2024 - endelige version

Legalitetsgodkendelse af takster for vand og spildevand i 2021
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette kaldes en legalitetsgodkendelse.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen legalitetsgodkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen.

HOFOR Spildevand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2020-2021 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2021-2022 samt statusmeddelelse for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2021 er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 13. november 2020 anmodet Kommunalbestyrelsen om at legalitetsgodkende følgende takster for 2021:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 12,07 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 23,23 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 18,58 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 9,29 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2021 er på 23,23 kr./m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2021 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris er næsten uændret i forhold til 2020, hvilket dækker over en lavere takst for vand men en højere takst for spildevand.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale HOFOR har fremsendt, vurderer Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse, at taksterne for 2021 er lovlige, og kan legalitetsgodkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, LBK nr. 52 af 23. januar 2020.

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1623 af 27. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne i Rødovre er stort set uændrede i forhold til 2020. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for vandforbrugerne.

Tidsplan

Taksterne skulle have været legalitetsgodkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2020 og gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. På grund af sen fremsendelse af materialet fra HOFOR var det ikke muligt at behandle sagen på Kommunalbestyrelsens møde i december 2020.

Bilag

Bilag 1: Budgetter og takster 2021 for vand og spildevand
Bilag 2: Takstblad for vand og spildevand i 2021
Bilag 3: Økonomiske rammer 2021-2022 for HOFOR Vand Rødovre
Bilag 4: Statusmeddelelse 2021 HOFOR Spildevand Rødovre

Kommunalt mål om elektroniske vandmålere
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Det er et mål for Rødovre Kommune at nedbringe vandforbruget samt reducere vandspild forårsaget af lækager. En af måderne at opnå begge disse mål er at indføre elektroniske vandmålere. For at HOFOR kan få tillæg af Forsyningssekretariatet til sine økonomiske rammer til at finansiere udskiftning af vandmålere, skal det være vedtaget som et kommunalt mål. HOFOR har derfor rettet henvendelse til Rødovre Kommune med opfordring til at vedtage et kommunalt mål om elektroniske vandmålere.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune vedtager et kommunalt mål om, at HOFOR skal installere elektroniske vandmålere hos forbrugerne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I vandforsyningsplan 2019-2018, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet 27. august 2019 (sag nr. 120), er der fastsat en mål om, at husholdningernes vandforbrug i planperioden skal nedbringes til højest 100 liter pr. person pr. dag. Der er også fastsat et mål om, at det umålte forbrug (vandspild) skal nedbringes til højest 10% så hurtigt som muligt.

En af metoderne til at opnå at lavere vandforbrug samt et lavere vandspild er at installere elektroniske vandmålere hos forbrugerne, som er baseret på ultralydsmåling. Hovedparten af de nuværende vandmålere i Rødovre er vingehjulsmålere, som er en traditionel målertype.

HOFOR ønsker at indføre elektroniske vandmålere og har derfor 26. oktober 2020 rettet henvendelse til Rødovre Kommune med en opfordring til at vedtage et kommunalt mål om elektroniske vandmålere. Et kommunalt mål er nødvendigt for, at HOFOR kan få tillæg til de økonomiske rammer efter § 11 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. HOFORs henvendelse er vedlagt mødesagen som bilag.

Blandt de vigtigste fordele ved de nye målere kan nævnes:

 • Hurtigere opdagelse af lækager på ledningsnettet og hos kunderne selv
 • Løbende overvågning af forbrug
 • Mere præcis måling af vandforbruget
 • Mindre følsomhed over for kalk

En uddybende beskrivelse af fordelene ved elektroniske vandmålere kan ses i det notat fra HOFOR, som er vedlagt mødesagen som bilag.

Et kommunalt mål kan fastsættes i eksempelvis en sektorplan som vandforsyningsplanen eller spildevandsplanen. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at elektroniske vandmålere er fuldt ud i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat i Vandforsyningsplan 2019-2028.

Forsyningssekretariatet kan dog eventuelt rejse tvivl om, hvorvidt indførelse af elektroniske vandmålere ligger inden for de mere bredt formulerede målsætninger, der er opstillet i Vandforsyningsplan 2019-2028. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at Rødovre Kommune imødekommer HOFORs ønske om en politisk forankret tilkendegivelse af, at indførelse af elektroniske vandmålere er et kommunalt mål for Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1623 af 27. december 2019

Vandforsyningsplan 2019-2028.

Økonomiske konsekvenser

HOFOR skønner, at udgiften til elektroniske målere i Rødovre vil udgøre 7-8 mio.kr. Pengene skal opkræves hos forbrugerne via vandregningen. Vandprisen for 2021 er allerede fastlagt, og dermed vil udgiften først komme til at påvirke vandprisen fra 2022 og fremefter. Elektroniske vandmålere vil medføre besparelser som følge af mindre vandspild hos forbrugerne samt på ledningsnettet.

Tidsplan

HOFOR ønsker at sende en ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til sine økonomiske rammer hurtigst muligt. Når Forsyningssekretariatets godkendelse er opnået, kan arbejdet med at udskifte vandmålerne sættes i gang.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra HOFOR om kommunalt mål for elektroniske vandmålere
Bilag 2: Notat om elektroniske vandmålere

Cykelsti på Randrupvej - frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til nye cykelstier på Randrupvej.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering af nye cykelstier på Randrupvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Teknik- & Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i budget 2021 til projektering af nye cykelstier på Randrupvej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 til 2023 afsat midler til projektering og anlæggelse af nye cykelstier på Randrupvej. Forvaltningen ønsker at foretage projekteringen af cykelstierne i 2021, så anlægsarbejderne kan påbegyndes i starten af 2022. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til projektering.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021
Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014)
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projekteringen af cykelstier på Randrupvej kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Udgiften på 0,6 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, forventes projektering af cykelstier på Randrupvej gennemført i 2021. Forvaltningen forventer, at kunne fremlægge et projekt til godkendelse samt frigivelse af midler til anlæg i slutningen af 2021, hvor efter anlægsarbejderne udbydes og anlægges.

Renovering af broer og tunneller – frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til renovering af broer og tunneller.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til renoveringen i 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansiereres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2021 til renovering af broer og tunneller.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A). 1 medlem undlod at stemme (C).

Sagsfremstilling

Der er behov for, at en række broer og tunneller renoveres indenfor en kort årrække.

I 2021 foreslås følgende broer og tunneler renoveret:

 • Tunnel under Tårnvej ved Lucernevej
 • Tunnel under Tårnvej ved Nyager Skole. Det vil være nødvendigt for at udføre renoveringsarbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at indsnævre Tårnvej til 1 spor i hver retning. Perioden for denne indsnævring tilrettelægges, så det giver mindst muligt gene for trafikken, og koordineres med VEKS's renoveringsarbejder på Rødovrevej.

Forvaltningen vurderer, at en bæreevneundersøgelse af nogle kommunale broer skal udføres, for at sikre kommunens del af tungvognsvejnettet (de veje, hvor tunge og store særtransporter normalt kører).

Der er ligeledes behov for udskiftning af en defekt pumpestation ved en tunnel på Roskildevej.

Disse opgaver antages at kunne udføres inden for rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr. Hvis opgaverne viser sig at blive dyrere, vil det være nødvendigt at undlade nogle af opgaverne, og hvis opgaverne viser sig at blive billigere, kan der laves yderligere undersøgelser og renoveringer.

Renoveringen udbydes og udføres af en ekstern entreprenør.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (investeringsoversigten) 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til renovering af broer og tunneller. Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Renovering udføres i 2021.

Diverse
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.