Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 11 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. Proces for ansøgning om BRT og stationsnært kerneområde (se bilag 1)
 3. Høringssvar vedr. VVM-screening af kapacitetsforøgelse på Motorring 3 (se bilag 2)
 4. Planlægning af skybrudsprojekt i Kagsmosen (se bilag 3).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat om proces for ansøgning om BRT og stationsnært kerneområde
Bilag 2: Høringssvar vedr. VVM-screening af kapacitetsforøgelse på Motorring 3
Bilag 3: Planlægning af skybrudsprojekt i Kagsmosen

Forslag til Lokalplan 150 for Tårnvej 97
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 skal give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af rækkehuse og etageboliger med tilhørende udearealer.

I forlængelse af startredegørelse om etablering af familie- og senioregnede boliger er der udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som giver mulighed for at realisere projektet. Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 muliggøre, at der kan bygges i maks. 5 etager og tæt-lav boliger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 2. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 3. at Forslag til Lokalplan 150 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund
Grundejer (udvikler) ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse for at opføre en ny boligbebyggelse, der udnytter grundens potentiale og afslutter den karrélignende struktur i forhold til nabobebyggelsen Smedetoften. Byggeriet indebærer, at noget af den eksisterende beplantning fjernes, men bebyggelses- og have-planen sikrer fortsat et grønt og frodigt udtryk på grunden.

Grundejer ønsker at opføre en blanding af familie- og senioregnede boliger.

Planernes formål
Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer for ophold, leg, motion og køkkenhaver samt et fælles parkeringsanlæg på terræn.

Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og forløbet langs Tårnvej.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udføre en boligbebyggelse på ca. 1800 m2 bestående af to etagehuse i 3 og 5 etager og rækkehuse i 2 etager.

De to etagehuse indrettes til 16 senioregnede etageboliger. Rækkehusbebyggelsen indrettes til 6 familieboliger.

Ved at realisere planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 50 beboere.

Bebyggelsens placering vil skabe mulighed for og afskærme et fælles haveanlæg bag ved bygningerne og giver ligeledes mulighed for et forareal, som afskærmes af et grønt bælte og en række vejtræer langs Tårnvej.  

Bebyggelsen udgør én samlet støjvæg i forhold til Tårnvej og tager udgangspunkt i sin placering langs med Tårnvej mellem de to boligbebyggelser Smedetoften og Tårngården, hvor den er med til at binde bebyggelserne sammen og skabe et mere attraktivt og sammenhængende gadebillede langs Tårnvej.

Parkering foregår på terræn som en del af forarealet langs Tårnvej.

Det er intentionen, at alle ubebyggede arealer skal fremstå med en sammenhængende grøn karakter, hvor parkeringspladsen bindes sammen med det bagvedliggende fælles haveanlæg.

Lokalplanforslaget er vedlagt som Bilag 1.

Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4B16 Tårnvej syd for Rødovre Parkvej, som er udlagt til Boligområde.

I dag gælder følgende forhold, der ændres med tillægget:
Fremtidig anvendelse: Etageboliger
Maks. antal etager: 4

Tillægget muliggør følgende:
Fremtidig anvendelse: Etageboliger, Tæt-lav bolig
Maks. antal etager: 5

Kommuneplantillægsforslaget er vedlagt som Bilag 2.

Planerne skal ikke miljøvurderes
Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018

Rødovrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: februar 2021

Offentlig høring i 8 uger: februar - april 2021

Endelig vedtagelse: juni 2021

Offentliggørelse: juli 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til LP 150 Boliger på Tårnvej 97 - printvenlig version
Bilag 2: Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018
Bilag 3: Miljøscreening Lokalplan 150

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 - Karrébyen - Aflysning af servitutter
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 skal sikre mulighed for at området kan udvikles i overensstemmelse med formålet og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 145 - Karrébyen. Lokalplantillægget omhandler alene delaflysning af fem tinglysninger (tre servitutter) indenfor det pågældende lokalplanområde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 fremlægges i offentlig høring i to uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tillæg 2 til Lokalplan 145 er et supplement til Lokalplan 145 - Karrèbyen.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145:

§ 1 Formål

§ 2 Område og zonestatus

§ 14 Ophævelser af lokalplan og servitutter

Derudover er kortbilag 1 opdateret så det svarer til de aktuelle matrikelforhold.

Baggrund

Efter vedtagelse af lokalplan 145 med tillæg 1 er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ligger tinglyste servitutstiftende ekstrakter af skøder, som stadig er gældende, da de ikke var nævnt som en del af de servitutter, der blev aflyst med vedtagelsen af lokalplanen.

De servitutstiftende bestemmelser i skøderne omhandler bl.a., at der maks. må bygges i 2 etager samt placering af bygninger i forhold til vejskel. Da lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 2-6 etager, er servitutter om 2 etager ikke i strid med lokalplanen, da begge kan opfyldes samtidig i form af bygninger i 2 etager. Aflyses servitutterne ikke, vil de kunne medføre en uønsket indskrænkning af byggemulighederne i Lokalplan 145.

Redegørelse - Aflysning af servitutter

Inden for lokalplanområdet er der tre servitutter, der indeholder bestemmelser, der forhindrer realisering af lokalplanens byggemuligheder. Servitutterne er alle tinglyst på de respektive ejendomme omkring start af 1900-tallet i forbindelse med den oprindelige udstykning af arealerne og er i store træk enslydende.

Servitutterne aflyses for så vidt angår bestemmelser om, min. byggeafstande til nabo og vej (typisk min. 5 alen til nabo og min. 10 alen til vej), at beboelsesbygninger ikke må være over 2 etager med kældre og kvist og at der i disse bygninger ikke må indrettes mere end 2 lejligheder.

Derudover indeholder servitutterne ligeledes en række bestemmelser om, at der ikke må drives virksomhed eller lign. som kan genere omkringboende, forbud mod svinehold (i større omfang), forbud mod møddinger i forhaverne, pålæg af vedligeholdelsespligt og vejbidrag til private veje samt forpligtelse til at aftage vand fra det lokale vandværk.

Det er bestemmelser, som regulerer forholdet mellem naboerne m.fl. og der typisk ikke kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Denne del af servitutter aflyses derfor ikke. De nævnte bestemmelser i dag overvejende reguleret ved lov såsom miljø-, vej- og forsyningslovgivningen.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – februar 2021

Offentliggørelse af forslag – februar 2021

Høring i to uger – februar/marts 2021

Endelig vedtagelse – april 2021

Offentliggørelse – maj 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145

Budgetresolution - Reduktion af partikelforurening fra brændeovne
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021, at mulighederne for at begrænse partikelforurening fra brændeovne skal undersøges. Der skal tages stilling til igangsættelse af arbejdet med at gennemføre en målrettet kampagne om brændeovne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at sagsfremstillingen tages til efterretning samt
 2. at Rødovre Kommune gennemfører en informationskampagne om brændeovne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021 blev Teknisk Forvaltning bedt om at undersøge mulighederne for at regulere brugen af brændeovne med henblik på at begrænse (partikel)forureningen. Herunder skulle mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne undersøges.

Baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning er, at ild i pejsen skaber hygge og varme, men røgen kan være problematisk. Udover at røgen kan være til gene for naboerne og påvirke indeklimaet i boligen, er det også en kilde til luftforurening, da røgen indeholder skadelige partikler. Mængden af skadelige partikler i røgen afhænger imidlertid af, hvor tørt og rent brændet er, og hvor god forbrændingen er. I forhold til forbrændingen har alderen af brændeovnen en betydning. Ældre brændeovne kan udlede op mod fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Der er ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark, og de er ifølge Miljøstyrelsen den største kilde til luftforurening. I forhold til regulering af partikelforurening fra brændeovne har regeringen løbende haft fokus på problematikken. Der har i de senere år været gennemført nationale kampagner, der omhandler vejledning og rådgivning om korrekt fyring.

Fra ejendomsskattebilletterne vides, at der er ca. 2.400 brændeovne jævnt fordelt over hele Rødovre. Fordelingen af brændeovne er vist i bilag 1 til mødesagen. Ved klagesager og andre henvendelser om fyring i brændeovne henviser Teknisk Forvaltning til materialet på Brændefyringsportalen, hvor der både er videoer med korrekt optændingsmetode, godkendte typer brændsel og anden relevant vejledning, som skal hjælpe med at begrænse partikelforurening og røggener.

I Rødovre har vi ikke en forskrift for brugen af brændeovne. Borgere i Rødovre kan derimod klage over gener fra en specifik brændeovn. Teknisk Forvaltning har i perioden 2015-2019 modtaget klager over røggener fra syv forskellige afkast/skorstene. De fleste af sagerne er blevet afhjulpet ved et tilsyn, hvor ejeren af anlægget vejledes om korrekt optænding/fyring samt hvilke typer brændsel, der må anvendes. Ofte er skorstensfejeren med på tilsynet. Ved vedvarende uforsvarlig brug af en konkret brændeovn kan Rødovre Kommune i yderste konsekvens med hjemmel i § 42 i miljøbeskyttelsesloven forbyde brug af anlægget ved at meddele et påbud.

Brugen af brændeovne reguleres af henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og brændeovnsbekendtgørelsen. Håndhævelser i form af afgørelser om påbud meddeles med hjemmel i § 42 i miljøbeskyttelsesloven. I brændeovnsbekendtgørelsen har der siden 2008 været grænseværdier for, hvor meget forurening nye fyringsanlæg må udlede. Der findes en national godkendelsesordning, og ved salg af nye fyringsanlæg skal sælgeren udlevere en prøvningsattest. Prøvningsattesten viser, at det er blevet målt, om brændeovnen overholder brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

Muligheder for finansiel støtte

Mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne ligger i statsligt regi. På finansloven i 2019 var der afsat 42 mio. kr. til skrotningspræmier for udskiftning af brændeovne fra før 1995. I 2015/2016 var der en lignende skrotningsordning. Skrotningspuljen for 2019-2020 er opbrugt, og det vides på nuværende tidspunkt ikke, om/hvornår der oprettes nye puljer. Miljøstyrelsen har 1. december 2020 oplyst til Teknisk Forvaltning, at der p.t. forhandles om en ny skrotningspulje, der skal fungere på samme vilkår som de tidligere.

Obligatorisk skrotning eller udskiftning af ældre brændeovne i forbindelse med ejerskifte

I december 2020 vedtog Folketinget nye regler i forhold til brændeovne. De nye regler betyder, at det bliver obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder. De nye regler forventes at gælde fra april 2021. Boligkøbere bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Informationskampagne

Brugen af brændeovn, valg af brændsel og optændingsmetode har betydning for partikelforurening fra brændeovne. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der gennemføres en kampagne over for private husstande med brændeovn, der informerer om partikelforurening og indeklima ved brug af brændeovne samt korrekt fyring.

Herudover kan der i kampagnen vejledes om en eventuel ny statslig skrotningspulje samt om de kommende nye regler om udskiftning eller skrotning af brændeovne i forbindelse med ejerskifte. Kampagnen vil supplere den information, der allerede findes på Rødovre Kommunes hjemmeside, om korrekt fyring i brændeovne med henvisning til Miljøstyrelsens brændeovnsportal mv. Det foreslås, at kampagnen gennemføres ved at skrive direkte via digital post til de husstande, der har brændeovn.

Kommunal forskrift for brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsens § 18 giver mulighed for, at Rødovre Kommune i en forskrift kan fastsætte regler om forureningsbegrænsende foranstaltninger over for fyringsanlæg. En forskrift skal gælde i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er miljømæssigt begrundet. En kommunal forskrift for fyringsanlæg vil først og fremmest have til hensigt at påvirke ejernes anvendelse af deres fyringsanlæg.

En forskrift giver ikke mulighed for at stramme reglerne eller forbyde brugen af brændeovne, men kan være et supplement, der kan regulere anvendelsen i forhold til brændselstyper. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen må der ikke vedtages en kommunal forskrift med det formål, at forskriften helt skal kunne erstatte kommunernes konkrete afgørelser om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. En forskrift kan derfor alene tjene til at informere om reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil være væsentlige fordele ved at udarbejde en kommunal forskrift for brugen af brændeovne. Det vil blandt andet være vanskeligt at udpege særlige områder af kommunen, hvor forskriften skal gælde, da brændeovne samt generne ved dem, jævnfør bilag 1 til mødesagen, er fordelt jævnt over hele kommunen. Dette taler for i stedet at gennemføre tiltag som en informationskampagne, der kan få virkning i hele Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom) - Lov nr. 1905 af 11. december 2020.

Brændeovnsbekendtgørelsen - BEK nr. 541 af 27. april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Det bedste tidspunkt for en kampagne om brændeovne er før opstart på fyringssæsonen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at kampagnen gennemføres i sommeren 2021 og igen i sommeren 2022.

Bilag

Bilag 1: Information om antallet af brændeovne i Rødovre Kommune

Bemærkninger til vandindvinding i Glostrup
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Glostrup Forsyning ønsker at øge sin vandindvinding og etablere en ny kildeplads. Glostrup Kommune har lavet et udkast til afgørelse om vilkårsændringer i Glostrup Forsynings gældende indvindingstilladelse og sendt det i partshøring hos nabokommuner og -forsyninger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune meddeler Glostrup Kommune, at vi ikke har bemærkninger til den påtænkte afgørelse om vilkårsændringer i Glostrup Forsynings indvindingstilladelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Glostrup Forsyning har søgt Glostrup Kommune om tilladelse til at øge vandindvindingen i kommunen fra 1,33 mio. m3/år til 1,55 mio. m3/år samt etablere en ny kildeplads. Dette er relevant for Rødovre Kommune, fordi kildepladserne i Glostrup ligger tæt på Espevang Vandværk. Ifølge ansøgningen vil de planlagte ændringer af vandindvindingen i Glostrup medføre en sænkning af vandspejlet omkring kildepladsen til Espevang Vandværk på 25-50 cm.

Glostrup Kommune sendte ansøgningen fra Glostrup Forsyning i en indledende teknisk høring hos grundvandsmyndigheder og vandforsyninger i nabokommunerne. Efter konsultation med HOFOR svarede Teknisk Forvaltning, at en sænkning på 25-50 cm efter vores vurdering ikke vil give anledning til problemer i forhold til grundvandskvalitet, recipienter eller muligheden for fortsat at indvinde vand på Espevang Vandværk.  

Teknisk Forvaltning gjorde dog Glostrup Kommune opmærksom på, at HOFOR planlægger at lukke Rødovre Vandværk og øge vandindvindingen til Espevang Vandværk, hvilket vil flytte tyngdepunktet i vandindvindingen tættere på Glostrup. Det er også tænkeligt, at HOFOR på længere sigt kunne være interesseret i at udnytte en større del af sin gældende indvindingstilladelse i Rødovre. HOFOR har i dag tilladelse til at indvinde 900.000 m3/år på Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk, men indvinder i praksis højest 650.000 m3/år.

Teknisk Forvaltning opfordrede på den baggrund til, at HOFOR og Glostrup Forsyning samarbejder om relevant monitering i området, så det sikres, at den samlede vandindvinding foregår på et bæredygtigt grundlag. Teknisk Forvaltning opfordrede til, at den kommende indvindingstilladelse bør indeholde vilkår om monitering, som sikrer dette.

Glostrup Forsyning og deres rådgiver svarede efterfølgende på de bemærkninger, der var fremkommet i den indledende høring. Det fremgår af svaret, at Glostrup Forsyning er indstillet på fælles monitering i området, og at de udførte modelberegninger allerede tager højde for de planlagte ændringer af vandindvindingen i Rødovre.

18. december 2020 sendte Glostrup Kommune et udkast til afgørelse om vilkårsændringer i Glostrup Forsynings indvindingstilladelse i partshøring hos nabokommuner og -forsyninger. I udkastet fastsættes der vilkår om, at Glostrup Forsyning skal monitere grundvandspotentialet i området, og at dette skal ske i samarbejde med HOFOR og godkendes af Glostrup Kommune.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Glostrup Kommune har taget de nødvendige hensyn for at sikre, at der fortsat kan ske en bæredygtig vandindvinding i både Rødovre og Glostrup. På baggrund af ovenstående gennemgang af sagen foreslår Teknisk Forvaltning, at Rødovre Kommune meddeler Glostrup Kommune, at vi ikke har nogen bemærkninger til de påtænkte vilkårsændringer i indvindingstilladelsen til Glostrup Forsyning.

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven - LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning - BEK nr. 470 af 26. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Glostrup Kommune anmoder om at modtage Rødovre Kommunes bemærkninger senest 5. februar 2021. Glostrup Forsynings vandindvindingstilladelse, som påtænkes ændret, gælder indtil 12. april 2041.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning fra Glostrup Forsyning om forøgelse af indvindingstilladelse

Borgerinddragelse til Affaldsplan
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Der skal på ny tages stilling til hvordan vi, under restriktioner der skal begrænse smittespredning med Covid-19, kan inddrage borgerne i udarbejdelsen af den kommende affaldsplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at borgerinddragelsen sker med udgangspunkt i et udvalg af de beskrevne metoder, og under hensyntagen til eventuelle restriktioner for fysisk fremmøde.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Rødovre Kommunes kommende affaldsplan har ventet på udmelding fra Miljøstyrelsen om en national affaldsplan og nye nationale mål for affald og genanvendelse i næste planlægningsperiode. Denne plan blev sendt i høring i december 2020, og Teknisk Forvaltning vil derfor starte processen op med udarbejdelse af en ny affaldsplan.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018, sag nr. 17, blev det besluttet, at borgerinddragelse til den kommende affaldsplan, skulle ske via cafédebat-møder, men siden det blev vedtaget, er situationen ændret pga. restriktioner i forhold til at begrænse smitten med Covid-19. Det er derfor nødvendigt at se på alternativer til cafédebat-møder, hvor mange mennesker mødes på et relativt lille areal.

Teknisk Forvaltning vil derfor foreslå, at cafédebat-møder erstattes af følgende:

 • En spørgeskemaundersøgelse til udvalgte borgere/grupper
 • Telefoninterviews kombineret med en mindre opgave eller spørgeskema
 • Inddragelse af borgerne via kommunens facebook side.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at ovenstående metoder vil kunne sikre en god inddragelse under de nuværende forhold. Målet er, at affaldsplanen kommer i høring ultimo 2021 med endelig vedtagelse primo 2022.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om Affald.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forberedelse og aktiviteter for borgerinddragelse startes i foråret 2021.

Anlægsregnskab, Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, Lyssignal
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til anlæggelse af lyssignal ved Korsdalsvej og Rødovre Parkvej, som erstatning for rundkørslen. Lyssignalet er etableret og anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 528 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 4.750.000 kr. til anlæggelse af lyssignal som erstatning for rundkørsel i krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej. Nedenfor er regnskabet for anlægsprojektet opstillet med tidspunkter for givne bevillinger.

 • Projektering - 29. januar 2019: 500.000
 • Anlægsbevilling - 25. juni 2019: 3.250.000
 • Anlægsbevilling - 5. november 2019: 1.000.000
 • Bevilling i alt: 4.750.000
 • Forbrug: 4.749.472
 • Mindreudgift: 528

Projektets udgifter anses for at balancere med den samlede projektbevilling.

I overenstemmelse med Trafikplan 2016 er rundkørslen i krydset mellem Korsdalsvej og Rødovre Parkvej erstattet med et lyssignal for at øge trygheden og trafiksikkerheden. Ved at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds forventes det, at trafikafviklingen i myldretidsperioderne er forbedret, og ombygningen af rundkørslen vil medvirke til øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister.

Lov- og plangrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet vedrørende ombygning af den tidligere rundkørsel til et signalreguleret kryds er afsluttet, og jf. ovenstående regnskab er der en mindreudgift på 528 kr., som ved godkendelse af regnskabet tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Orientering om Sti, Vej og Parkpulje 2021-2022
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Orientering om Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter i 2021-2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de foreslåede driftsarbejder tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2021 samt budgetforslag for 2022-2024 er der indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. pr. år ved at gennemføre flerårige asfaltudbud. Teknisk Forvaltning forventer, at der ved flerårige asfaltudbud med en større samlet mængde, kan opnås lavere enhedspriser, svarende til reduktionen. 2-årige udbud betyder, at der til arbejder under sti, vej og parkpuljen skal bevilges midler til både 2021 og 2022, således at der kan indgås en 2-årig asfaltaftale. Endvidere vil der være overførselsadgang, men Teknisk Forvaltning vil have fokus på at forbruget pr. år holdes så tæt på den årlige bevilling som muligt.

Fra bevillingen Sti-, Vej- og Parkpuljen prioriterer Teknisk Forvaltning, at der udføres en række vedligeholdelsesarbejder på veje, cykelstier, stier og andre arealer i kommunen. Prioriteringerne er fordelt mellem offentlige vejarealer og arealer beliggende på kommunale grunde og institutioner. Enkelte arbejder er overført fra 2020, hvor det ikke har været muligt eller hensigtsmæssigt at få udført arbejderne.

På offentlige veje foreslås følgende opgaver gennemført:

 • Asfaltering af del af Hvidsværmervej (fra Slotsherrensvej til vejlukningen ved stibroen over Motorring 3)
 • Asfaltering af cykelstier på delstrækning af Jyllingevej fra kommunegrænsen til København til kolonihaverne vest for Tårnvej
 • Asfaltering af kørebaner på Rødovre Parkvej. Der mangler at blive afklaret evt. ledningsarbejder og klimasikring på delstrækninger, som kan gøre, at asfalteringen på delstrækninger må udskydes til senere år
 • Asfaltering af cykelstier på Rødovre Parkvej (opbrydning af de nuværende belægningssten og udskiftning til asfalt). Som for kørebanerne skal der ske afklaring af evt. ledningsarbejder
 • Asfaltering af Fjeldhammervej og renovering af fortov på sydsiden
 • Asfaltering af Korsdalsvej nord for Rødovre Parkvej
 • Asfaltering af Vårfluevej
 • Asfaltering af Resenbrovej, syd for Slotsherrensvej
 • Asfaltering af Sandbækvej
 • Asfaltering af østligste del af Elvergårdsvej samt stien mod Damhussøen
 • Renovering af stigennemgange forskellige steder i kommunen
 • Asfaltering af Prøvensvej, evt. kun delstrækning
 • Asfaltering/renovering af dele af sti langs Harrestrup Å
 • Mindre arbejder i midterrabatten på Jyllingevej i forbindelse med udskiftning af kantsten, på grund af vejret kunne disse arbejder ikke udføres i 2020.

I parker og på vejarealer på kommunale ejendomme foreslås følgende arbejder:

 • Asfaltering af sti ved Islev Skole
 • Enkelte arbejder ved Espevang
 • Asfaltering af grussti til Ejbybunkeren
 • Nye fliser, kantafgrænsning og afvanding på matrikel 8a (hjørnet af Roskildevej og Tårnvej, ”Juletræsgrunden”)
 • Engskrænten, ny asfalt foran hovedbygningen
 • Udskiftning af nedslidte bænke på Vestvolden, Espelunden og øvrige parker
 • Istandsættelse af 2 træbroer syd og nord for dobbeltkaponieren (dobbeltbunker) på Vestvolden.

Disse arbejder forventes udført indenfor driftsbevillingerne for 2021 og 2022. Den største del af beløbet går til asfaltarbejder, som udbydes. Hvis udbuddet giver lave priser, vil der blive udført yderligere arbejder, primært i form af slidlag, eller andre tiltag på enkelte veje og stier. Hvis udbuddet giver høje priser, kan det blive nødvendigt, at lade enkelte tiltag udgå.

Hvis der viser sig uforudsete forhold, kan det være nødvendigt at ændre i listen. Arbejderne koordineres i videst muligt omfang med de store ledningsejeres planer for renovering, således at der så vidt muligt undgås større gravearbejder i nyrenoverede veje, dette kan medføre omprioriteringer.

Veje og strækninger, der evt. kan laves, hvis der opnås lave priser, og/eller det er nødvendigt at omprioritere på grund af ledningsejeres planer for renovering, er:

 • Parkeringsplads ved Elvergårdsvej
 • Cykelstier på Hvidovrevej, delstrækninger med belægningssten, udskiftning til asfalt
 • Asfaltering af cykelstier på delstrækning af Tårnvej
 • Asfaltering af Ejbyvej, østlig og vestlig del
 • Asfaltering af stikvej på Plovstrupvej.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 8 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 med overslagsår er der afsat en driftsbevilling på 6.418.691 kr. i år 2021, og tilsvarende 6.418.691 i år 2022, til Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter i 2021-2022. Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28, kommunale veje. Der forventes endvidere et tilskud fra Vejdirektoratet på 400.000 i 2021 til de udgifter, der har været på Sti, Vej- og Parkpuljen i 2020 til etablering af overkørsler på Roskildevej. I 2021 kan således udføres arbejder for 6.818.691 kr.

Tidsplan

Udføres i 2021 og 2022.

Bilag

Bilag 1: Sti, Vej og Parkpuljen - kortbilag

Anlægsbevilling - Islev bro
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Gennemløbet under Islevbrovej har gennem de senere år været tilstoppet med oversvømmelser til følge, og der søges derfor om en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til at renovere gennemløbet samt sikre, at det ikke kan stoppe til.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr i 2021 til istandsættelse af underføringen af voldgraven under Islevbrovej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år været problemer med høj vandstand i voldgraven syd for Islevbro, og dermed også problemer med vand i Islevområdet. Det skyldes en tilstopning af underføringen under Islevbrovej. Underføringen har været oprenset mange gange, og stopper til igen efter kort tid. Der er derfor behov for en stabilt fungerende underføring, samt en vurdering af om den nuværende dimensionering er optimal i forhold til de stigende regnmængder.

I forhold til regulativet for Fæstningskanalen er der godkendt 2 underløb på henholdsvis 60x60 cm og ø50, hvilket hidtil har været tilstrækkeligt med fuldt gennemløb. Såfremt dette på sigt i forhold til klimaforandringerne ikke vurderes tilstrækkeligt, vil det kræve en reguleringssag inden arbejdet kan udføres.

Det vil være nødvendigt at tørlægge voldgraven i forbindelse med arbejdet, og arbejdet vil derfor lettest og billigst kunne udføres når vandstanden i voldgraven er lavest, hvilket normalt er august og september. Da Vestvolden er fredet som fortidsminde kræves der en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, både i forehold til arbejdets udførelse samt hvordan en tørlægning af voldgraven skal udføres.

Det har høj prioritet at gennemføre arbejdet uden opgravning af vejen. Det vil først ved en tørlægning endeligt kunne afklares. Såfremt arbejdet ikke kan gennemføres uden en opgravning af vejen, og et heraf forøget finanseringsbehov, vil arbejdet blive standset, og der vil blive udarbejdet et revideret investeringsforslag. Som en del af arbejdet vil det være nødvendigt at genetablere stensætningen på begge sider af Islevbrovej, da en del af de eksisterende sten har løsnet sig, og er faldet i voldgraven, hvor disse kan være med til at stoppe afløbet under vejen.

Der vil blive tilknyttet en ekstern konsulent til opgaven med ekspertise i hydrauliske forhold og fremtidssikring mod tilstopning.

Lov- og plangrundlag

Den gældende Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden

Museumsloven § 29 e for fredede fortidsminder

Regulativ for fæstningskanalen af august 1992.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1.900.000 kr. til renovering af af underføringen under Islevbrovej vedrører hovedfunktionen 0.28 Fritidsområder.

Tidsplan

Arbejdet tænkes udført i august / september, hvor vandstanden i voldgraven normalt er lavest.

Tidsplanen er under forudsætning af, at der ikke skal gennemføres en vandløbsreguleringssag.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag - Islevbro

Varmeleveringsaftale med VEKS
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af varmeleveringsaftale med VEKS Transmission.

Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at varmeleveringsaftalen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Alle principielle problemstillinger og væsentlige detaljer er nu behandlet i forhandlingsgruppen, bestående af VEKS og repræsentanter fra distributionsselskaberne. De væsentlige og principielle elementer er i løbet af 2019-2020 blevet forelagt parternes bagland til kommentering. Forhandlingerne er nu tilendebragt og der foreligger en endelig aftaletekst inklusive bilag.

Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde.

Baggrund

I de oprindelige varmeleveringsaftaler mellem VEKS og distributionsselskaberne fra slutningen af 1980’erne - og i de reviderede varmeleveringsaftaler fra 1997 - blev aftaleperioden fastsat, så den passede med, at afskrivningerne var tilendebragt i 2009 inden aftaleperiodens udløb. Der har været et opsigelsesvarsel på 5 år fra 2009 med tidligst ophør i 2015. Genforhandlingen af varmeleveringsaftalerne burde have været på plads inden 2015, men kom sent i gang - og har taget lang tid.

Den nye varmeleveringsaftale

Den nye varmeleveringsaftale tager udgangspunkt i et fælles ønske om øget fokus på varmepriser, fjernvarmens konkurrencedygtighed over for individuel opvarmning og grøn omstilling uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Det er i aftalen tydeliggjort, at det er VEKS som transmissionsselskab, der indgås aftale med.

Aftalen danner rammerne for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om at udvikle fjernvarmen i VEKS’ forsyningsområde, og aftalen skal sikre større indsigt og tættere dialog om den langsigtede planlægning og udvikling, herunder fremtidige investeringer.Samarbejdet i Kundeforum styrkes og Kundeforums tilkendegivelser formidles som en del af beslutningsgrundlag til VEKS’ bestyrelse. Der er nedsat et Plan- og Udviklingsudvalg under Kundeforum, hvor repræsentanter fra distributionsselskaberne vil få større indsigt i baggrundsanalyser samt bidrage med faglige vurderinger.

Genforhandling

Det er parternes hensigt, at alle selskaberne fortsætter i samarbejdet - og medvirker til at udvikle samarbejdet. For at få tid til at få drøftet de fremtidige samarbejdsforhold grundigt igennem er det aftalt, at centrale elementer af aftalen skal genforhandles inden for de førstkommende 4 år. Vi starter allerede nu med at få fastlagt en køreplan for dette, så vi ved, hvad vi ser ind i de kommende år.

Verserende sager

Det er indskrevet som en del af aftalen, at VEKS og distributionsselskaberne skal respektere udfaldet af verserende sager, som de måtte falde ud ved endelig afgørelse ved prismyndighed, domstolene eller voldgift.

Lov- og plangrundlag

Varmeforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Varmen afregnes efter samme principper og priser for alle kunder (distributionsselskaber) hos VEKS Transmission.

Tidsplan

Det er hensigten, at aftalen ved underskrivelse træder i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2021 og løber frem til og med 2029.

Bilag

Bilag 1: Varmeleveringsaftale Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Bilag 2: Læs-let-notat om varmeleveringsaftaler

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2020
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo december 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2020".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2020

Diverse
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.