Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 72 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. Mundtlig orientering om møde med Agenda 21-gruppen
 3. Mundtlig orientering om byplandage
 4. Brandeovnskampagne (se bilag 1 og 2).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kampagne om partikelforurening fra brændeovne
Bilag 2: Optænding med omtanke

Lokalplan 153 - Ungeboliger ved Rødovrehallen - endelig vedtagelse
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Genoptagelse af TMU-sag nr. 51 fra mødet den 8. juni 2021.

Forslag til Lokalplan 153 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i fire uger fra den 7. april til den 6. maj 2021. I perioden er der indkommet fem høringssvar. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et digitalt borgermøde torsdag den 22. april 2021, hvor lokalplanforslaget såvel som boligkonceptet blev præsenteret og debatteret.

Der er på denne baggrund foreslået ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 vedtages samt
 2. at Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har fremsat et forslag til Rødovre Kommune om at etablere almene boliger for unge i alderen 18-30 år, som af forskellige årsager står uden en bolig. Boligerne etableres i et nyt bofællesskab, der trækker inspiration fra Venligbolig Plus på Frederiksberg.

Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for at opføre en ny ungeboligbebyggelse, der etableres i et nyt bofællesskab bestående at mindre lejligheder og flere fællesarealer, som skal styrke fællesskabet blandt beboerne.

Derudover er lokalplanens formål, at fastsætte høje krav til arkitektonisk kvalitet, hvor det nye byggeri bl.a. skal forholde sig til den gennemskærende løbevold og de omkringliggende sportsfaciliteter samt til, i videst muligt omfang, at bevare det grønnes fortsatte dominans i området.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg, som danner plangrundlag for at bygge etageboliger i 3 og 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 14,4 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 65.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse på maks. 1.380 m2 bestående at to kuber/punkthuse i 3 og 4 etager.

Planforslaget var fremlagt i offentlig høring med den ene bygning og parkeringsbåse skåret ind i jordvoldskråningen, men det er efterfølgende vurderet, at den placering ikke er hensigtsmæssig for projektets samlede løsning. De to bygninger har fået en ny placering langs lokalplanområdets sydlige matrikelskel, hvor arealet er bredere og hvor der efterfølgende kun skal foretages en mindre terrænregulering ved den nederste sydøstlige del af skråningen.

Planforslaget var fremlagt i offentlig høring med ca. 21 deleboliger á 50 m2. Efter nærmere drøftelser af boligkonceptet er det imidlertid vurderet, at det vil være mere hensigtsmæssigt at indrette ca. 26 solistboliger á ca. 33 m2 samt ca. 12 (familie)boliger á ca. 43 m2. Ved realiseringen af planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 44 beboere.

Kubernes opbygning og placering danner et mindre ankomsttorv, som indrettes for ophold. Indgange og fællesrum placeres i stueetagen og vender mod torvet. Derudover har begge kuber en fælles tagterrasse.

Alle beboerne vil derudover have adgang til de grønne rekreative arealer ved Espelunden og sportsfaciliteterne ved Rødovrehallen.

Kuberne og deres udendørs opholdsarealer er placeret under hensyn til, at græsbanen og den omkransende trærække skal bevares, men placeringen indebærer, at den asfaltbelagte løbebane langs ydersiden af trærækken bliver afbrudt i det sydvestlige hjørne.

Lokalplanforslaget indeholdt to alternativer med hensyn til placering af parkering, renovation og dertil knyttet vejadgang. Det ene alternativ A: med vejadgang vest om Rødovrehallen frem til parkering og renovation nord for bebyggelsen. Det andet alternativ B: med vejadgang øst om Rødovrehallen frem til parkering og renovation øst for bebyggelsen. I samråd med øvrige brugere af området er det vurderet, at vejadgangen for biler vest om Rødovrehallen er den mest trygge trafikløsning af hensyn til de øvrige brugere af udearealerne. På baggrund heraf er det endelige lokalplanområde defineret og udpeget for udstykning og salg til bebyggelsen.

For gående anlægges et fortov langs eksisterende vejstrækning nord og vest om daginstitutionen Græshoppen og frem til lokalplanområdets sydøstlige del.

Cyklende har adgang øst om Rødovrehallen ad eksisterende vejstrækninger i området.

I lokalplanen fastsættes opholdsarealprocenten til 35 og der stilles krav om, at opholdsarealerne skal indrettes med en grad af positiv overvågning ved, at der i arkitekturen indtænkes løsninger, som skaber tryghed omkring bygningen. En del af disse løsninger kan være strategisk placeret belysning, tilpasset beplantning, vinduesplaceringer og hensigtsmæssig indretning af ankomsten til kuberne. Også på de omkringliggende arealer og stier er der vigtige opmærksomhedspunkter, for at området bliver trygt at færdes og opholde sig i for de unge. Der er dog ikke afsat anlægsmidler hertil i budgettet.

Der er foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet inden for dette lokalplanområde. Det er vurderet, at bebyggelsens beliggenhed med god adgang til stinet og kollektiv trafik, samt boformen med små boliger til unge, er en boform, hvor bilejerskabet forventes at være meget lavt.

Der er derfor fastsat følgende parkeringsnorm inden for lokalplanområdet:

0,33 p-pladser per bolig (der giver i alt ca. 12 p-pladser med krav om anlæg af 4 p-pladser).

2 cykelpladser per bolig (det giver i alt 76 cykelpladser, hvoraf 3 stk. skal være til ladcykel).

For besøgende til beboerne vil der i reglen være gode bil-parkeringsmuligheder på p-pladsen ved Rødovrehallen.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4G05 Rødovre Parkvej som er udlagt til rekreativt område for sportshaller, baner og anlæg til idrætsformål. Maks. bygningshøjde: 17 m og maks. bebyggelsesprocent: 40.

Kommuneplantillægget opretter et nyt Rammeområde 4B22 for etageboliger. Maks. bygningshøjde: 14,4 m (maks. 4 etager) og maks. bebyggelsesprocent: 65.

På baggrund af ændringer i lokalplanen vedr. boligkonceptet er cykelparkeringsnormen revurderet og ændret fra 2½ cykelpladser per bolig til 2 cykelpladser per bolig (svarende til cykelparkeringsnormen i Kommuneplan 2018).

I kommuneplanens generelle rammebestemmelser er parkeringsnormen for biler ved etageboligbebyggelse min. 1 p-plads per bolig. Behovet for parkering er vurderet ud fra den konkrete bebyggelses indhold af ungeboliger og ændret til min. 0,33 p-plads pr. bolig.

I kommuneplanens generelle rammebestemmelser er størrelsen på opholdsareal min. 40 % for etageboligbebyggelse. Størrelsen på opholdsarealprocenten er vurderet ud fra den konkrete nære beliggenhed til offentligt tilgængelige rekreative arealer og ændret til min. 35 %.

Høringssvar

I høringsperioden er der modtaget i alt 5 høringssvar fra følgende: Skovmoseskolens MED-udvalg, Skolebestyrelsen på Skovmoseskolen, Bestyrelsen i daginstitutionen Græshoppen, Agenda 21 Gruppen samt Danmarks Naturfredningsforening. Høringssvarene ses i Bilag 4.

Høringssvarene omfatter trafiktryghed under og efter byggeriet, bekymringer om fortsat adgang til eksisterende udearealer samt hensynet til særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Høringsskema med Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger heraf fremgår af Bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

Kortbilag 3 med illustrationsplanen er konsekvensrettet:

Alternativ A med adgangsvej for biler vest om Rødovrehallen, ny placering af kuberne med tilhørende affaldsstation og parkeringsareal samt tilpasset lokalplanområde er indarbejdet i lokalplanens nye illustrationsplan på Kortbilag 3.

§ 5 Vejbetjening er konsekvensrettet (Alternativ B med vejadgang til lokalplanområdet øst om Rødovrehallen er slettet).

§ 5.2 Cyklende har adgang via eksisterende vej- og stistrækninger i området - for orientering se Kortbilag 5.

Note til §§ 5.2 og 14: Uden for lokalplanområdet etableres der et fortov nord og vest om Græshoppen og frem til lokalplanområdet. Jf. Vejloven er følgende et privatretligt forhold: Ejer af ejendommen omfattet af Lokalplan 153 skal medvirke til driften af den gående og cyklende trafik.

§ 6.3 Parkeringsnormen er 0,33 p-plads pr. bolig og 2 cykelpladser per bolig.

§ 8.1 Facader: Ved hver bolig kan der etableres en altan, fransk altan eller terrasse for enhedens beboer.

§8.1 Facader: De sydlige facader som vender mod den offentlige sti skal begrønnes.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Fingerplanen 2019 - Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018

Rødovre Strategien 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nærværende stadie.

Tidsplan

Offentlig bekendtgørelse - oktober 2021.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen-sep 2021
Bilag 2: Tillæg 7 til Kommuneplan 2018 - sep-2021
Bilag 3: Høringsskema til Lokalplan 153 - Ungeboliger ved Rødovrehallen - sep-2021
Bilag 4: Høringssvar til Lokalplan 153 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021-sep-2021

Genbehandling af Forslag til lokalplan 150 – Boliger på Tårnvej 97
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 skal give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af rækkehuse og etageboliger med tilhørende udearealer. Sammen med lokalplanforslaget er der udarbejdet forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018, som giver mulighed for at der kan bygges i maks. 5 etager og tæt-lav boliger.

Startredegørelse for lokalplan 150 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i august 2020, hvorefter forslag til lokalplan og kommuneplantillæg blev udarbejdet og godkendt i Kommunalbestyrelsen i februar 2021.

I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget viste det sig desværre en uoverensstemmelse vedrørende de matrikulære forhold. Grundejer/rådgiver har derfor revideret bebyggelsesplanen, og lokalplanforlaget er revideret tilsvarende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 2. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 3. at Forslag til Lokalplan 150 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund

Grundejer (udvikler) ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse for at opføre en ny boligbebyggelse, der udnytter grundens potentiale og afslutter den karrélignende struktur i forhold til nabobebyggelsen Smedetoften. Byggeriet indebærer, at noget af den eksisterende beplantning fjernes, men bebyggelses- og have-planen sikrer fortsat et grønt og frodigt udtryk på grunden.

Grundejer ønsker at opføre en blanding af familie- og senioregnede boliger.

Planernes formål

Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer for ophold, leg, motion og køkkenhaver samt et fælles parkeringsanlæg på terræn.

Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og arkitektonisk indpasning i bybilledet omkring Tårnvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udføre en boligbebyggelse på ca. 1.800 m2 bestående af to etagehuse i 3 og 5 etager og rækkehuse i 2 etager.

De to etagehuse indrettes til 16 senioregnede etageboliger. Rækkehusbebyggelsen indrettes til 6 familieboliger.

Ved at realisere planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 50 beboere.

Bebyggelsens placering vil skabe mulighed for og afskærme et fælles haveanlæg bag ved bygningerne og giver ligeledes mulighed for et forareal, som afskærmes af et grønt bælte og træer langs Tårnvej.

Bebyggelsen udgør en støjvæg i forhold til Tårnvej og tager udgangspunkt i sin placering langs med Tårnvej mellem de to boligbebyggelser Smedetoften og Tårngården, hvor den er med til at binde bebyggelserne sammen og skabe et mere attraktivt og sammenhængende bybillede langs Tårnvej.

Parkering foregår på terræn som en del af forarealet langs Tårnvej.

Det er intentionen, at alle ubebyggede arealer skal fremstå med en sammenhængende grøn karakter.

Lokalplanforslaget er vedlagt som Bilag 1.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4B16 Tårnvej syd for Rødovre Parkvej, som er udlagt til boligområde.

I dag gælder følgende forhold, der ændres med tillægget:

Fremtidig anvendelse: Etageboliger

Maks. antal etager: 4.

Tillægget muliggør følgende:

Fremtidig anvendelse: Etageboliger, Tæt-lav bolig

Maks. antal etager: 5.

Kommuneplantillægsforslaget er vedlagt som Bilag 2.

Planerne skal ikke miljøvurderes

Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018

Rødovrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: september 2021

Offentlig høring i 8 uger: oktober - december 2021

Endelig vedtagelse: februar 2022

Offentliggørelse: marts 2022.

Bilag

Bilag 1: Forslag til LP 150 Boliger på Tårnvej 97
Bilag 2: Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018
Bilag 3: Miljøscreening Lokalplan 150 Tårnvej 97

Midlertidig dispensation til kulturaktiviteter på Egegårdsvej 43
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget ansøgning om at at anvende 697 m2 af erhvervsejendommen på Egegårdsvej 43 til madmarked/event space/kulturaktiviteter. Ansøgerne har det seneste 1½ år drevet Terminalen på Korsdalsvej 111. Den aktuelle ansøgning handler om at flytte Terminalens aktiviteter fra Korsdalsvej til Egegårdsvej.

Dette vil kræve en midlertidig dispensation i henhold til Planlovens § 19, stk. 1, da anvendelsen ikke falder under den gældende lokalplans anvendelsesbestemmelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en midlertidig dispensation til det ansøgte, hvis der ved naboorientering ikke indkommer væsentlige indsigelser samt
 2. at dispensationens midlertidighed fastsættes til tre år.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen kommer fra de to lokale borgere, som det seneste 1½ år har drevet Terminalen på Korsdalsvej 111. Terminalen på Korsdalsvej blev etableret på grundlag af midlertidig lejekontrakt og dispensation, og grundet Terminalens udbredte succes blandt borgerne i Rødovre, ønskes aktiviteterne videreført i nye omgivelser. Konceptbeskrivelsen er vedhæftet som Bilag 1.

Ansøgningen drejer sig om en del af erhvervsbygningen på Egegårdsvej 43 samt en del af det ubebyggede areal syd for bygningen. Bilag 2 viser, hvilke arealer, der er tale om.

Planmæssige forhold

Egegårdsvej 43 ligger på matrikel 7aq. Området er omfattet af lokalplan 41, som fastlægger anvendelsen til erhverv.

Madmarked/event space/kulturaktiviteter falder ikke ind under lokalplanens anvendelsesbestemmelser og vil derfor som udgangspunkt ikke kunne etableres lovligt, idet der som udgangspunkt ikke kan dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

Planloven indeholder imidlertid en mulighed for - under visse forudsætninger - at meddele midlertidig dispensation til en anden anvendelse end planlagt. De i denne sammenhæng relevante forudsætninger er følgende:

 • Dispensationen er tidsbegrænset til maks. 3 år (men kan forlænges maks. tre år ad gangen et ubegrænset antal gange).
 • Dispensationen anvendes, fordi det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede anvendelse.
 • Dispensationen anvendes med henblik på eksempelvis øvelokaler, kunstudstillinger, musikarrangementer, teater, sportsaktiviteter, midlertidige lokaler til virksomheder, fx iværksættervirksomheder.
 • Dispensationen er ikke uforenelig med relevante hensyn til det omkringliggende områdes anvendelse.
 • Det der meddeles dispensation til, har ikke et omfang eller en karakter, der udløser lokalplanpligt.

Teknik- og Miljøudvalget har kompetencen til at beslutte midlertidige dispensationer fra en lokalplan.

Planmæssig vurdering

Bykernen, hvor Egegårdsvej 43 er beliggende, er udpeget som et nyt byudviklingsområde i både Kommuneplan 2018 og Rødovrestrategien 2020. Nye lokalplaner vil i den forbindelse blive udarbejdet for dele af Bykernen, som vil afgøre den fremtidige anvendelse og udformning af de berørte områder. I de mellemliggende år er det oplagt at afprøve nye initiativer, som kan tilføre nye kvaliteter og oplevelser til området – som eksempelvis Terminalen.

Terminalens aktiviteter på det ønskede sted vurderes ikke umiddelbart at indebære en væsentlig påvirkning af omgivelserne. En endelig vurdering heraf vil dog bero på en nærmere præcisering af, hvordan bygningen og udearealerne indrettes og benyttes. Denne præcisering vil i givet fald ske i den efterfølgende byggesagsbehandling i Teknisk Forvaltning.

Den tidsmæssige ramme for midlertidige dispensationer er tre år. Det anbefales at udnytte muligheden fuldt ud og give en treårig dispensation. Anbefalingen skyldes, at Terminalens aktiviteter allerede er kendt, og at aktiviteterne ikke har medført væsentlige eller vedholdende problemer hidtil.

Den videre proces

Hvis Teknik- og Miljøudvalget er positivt indstillede overfor en midlertidig dispensation, skal ansøgningen udsendes i naboorientering før dispensationen kan meddeles ansøgerne. Naboorienteringen vil i givet fald blive gennemført i forbindelse med byggesagsbehandlingen, som foretages af Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lokalplan 41.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Terminal 3 - konceptbeskrivelse/ansøgning
Bilag 2: Egegårdsvej 43 oversigt

Ordensreglement for Genbrugsstationen
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det eksisterende ordensreglement for genbrugsstationen er opdateret, så det inkluderer regler for direkte genbrug på genbrugsstationen.

Den vigtigste ændring er, at pladspersonalet må flytte genstande fra container til genbrug via det nye genbrugshus.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til nyt ordensreglement godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ordensreglementet for genbrugsstationen skal tilpasses som følge af beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 11. maj 2021 (sag nr. 43), om at etablere direkte genbrug på genbrugsstationen, og som følge af vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald på Kommunalbestyrelsens møde den 14. januar 2020 (sag nr. 6). Tilpasningen af ordensreglementet tager nu højde for begge beslutninger og inkluderer regler for aflevering af genbrugelige genstande og direkte genbrug.

Det nye ordensreglement findes i bilag 1. De primære ændringer er beskrevet nedenfor.

Som noget nyt kan affald afleveret på genbrugsstationen blive flyttet fra en container til direkte genbrug via det nye genbrugshus. Det er kun pladspersonalet, som må flytte ting fra containere. Hvis man som borger ikke ønsker, at ens ”affald” bliver genbrugt, skal man selv sørge for, at det er gjort ubrugeligt. Proceduren, om at flytte affald til genbrug, følger Affaldsbekendtgørelsens kapitel 4, hvor den kommunale affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet. I affaldshierarkiet skal direkte genbrug prioriteres højere end genanvendelse og anden nyttiggørelse.

I det nye afsnit ”Direkte genbrug” er regler for den nye aktivitet om direkte genbrug beskrevet. I det nye genbrugshus kan borgerne aflevere genbrugelige genstande, som andre kan få glæde af.

Erfaringer fra andre genbrugsstationer viser, at superklunsere står klar, når genbrugshuset åbnes, så de kan komme ind og hente alle de ”gode ting” inden de almindelige borgere kommer. Der vil derfor komme regler for brug af genbrugshuset. Reglerne fremgår ikke af ordensreglementet, da det skal være muligt at kunne tilpasse dem løbende, ud fra de erfaringer vi får med driften af genbrugshuset. Fx kunne det være, at hver besøgende maksimalt må tage tre genstande med hjem hver dag. Derudover vil vi i starten også veje de genstande, der tages med hjem af borgerne. Dels skal vægten fungere som en slags kasse, selvom tingene er gratis, og dels give et tal på hvor store mængder der går til direkte genbrug.

De frivillige organisationers adgang til de direkte genbrugelige genstande aftales med Teknisk Forvaltning. Det vil blive muligt for de frivillige organisationer at hente ting uden for genbrugshusets normale åbningstid.

I afsnittet om klunsning er det præciseret, at det handler om klunsning fra containere, og at det kun er pladspersonalet, som det er beskrevet i §21 i Regulativet for husholdningsaffald, der har mulighed for at udlevere genstande modtaget som affald på genbrugsstationen til borgere. Udlevering gælder nu også til genbrugshuset.

Dokumentation for virksomhedernes betaling er ændret, så den svarer til Tilmeldeordningen hos Vestforbrænding.

Lov- og plangrundlag

Ordensbekendtgørelsen nr. 511 af 30. juni 2005 med udgangspunkt i Politiloven

Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ordensreglementet træder i kraft den 1. oktober 2021.

Bilag

Bilag 1: Nyt 2021 Ordensreglement for Genbrugsstationen

Anvendelse af ubrugte anlægsmidler til oprettelse af yderligere hastighedszoner
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Da der er overskydende midler på 40 km/t hastighedszoneprojektet efter at de tidligere udpegede områder er klaret, foreslår Teknisk Forvaltning, at midlerne fortrinvis bruges på at omdanne de eksisterende anbefalet hastighedszoner til 40 km/t hastighedszoner.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at det godkendes, at der arbejdes videre med at gøre de eksisterende anbefalet hastighedszoner til 40 km/t hastighedszoner samt
 2. at evt. overskydende midler til og med 2022 kan benyttes til nye hastighedsdæmpende tiltag og renovering af eksisterende hastighedsdæmpende tiltag i Rødovre.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at de overskydende midler til 40 km/t hastighedszone projektet kunne bruges på eksisterende tiltag i allerede etablerede 40 km/t hastighedszoner. Dette arbejde er blevet udført og afsluttet, og der er ca. 1 mio. kr. tilbage af uforbrugte midler. Selve mindreforbruget skyldes, at forvaltningen fik lavere priser end forventet ved udbud af anlægsopgaverne, samt at evalueringen af hastighederne i de nye hastighedszoner viste, at behovet var indfriet, og der skulle ikke anlægges flere tiltag for at fastholde trafikkens faktiske hastigheder på 40 km/t.

De uforbrugte midler foreslår forvaltningen derfor anvendt til at gøre de anbefalet hastighedszoner til 40 km/t hastighedszoner. En anbefalet hastighedszone har hastighedsdæmpende tiltag og er skiltet med oplysningstavler om et lavere hastighedsniveau. Den almindelige hastighedsgrænse for byzonen er dog stadig gældende for trafikken. Ved at gøre disse zoner til 40 km/t hastighedszoner, vil byzonens generelle hastighedsgrænse ikke være gældende her, og hastighedsbegrænsingen vil blive sænket til 40 km/t.

I de anbefalet hastighedszoner er der allerede anlagt hastighedsdæmpende tiltag, og forvaltningens løbende hastighedsmålinger viser, at der faktisk køres med tilstrækkelig lav hastighed, som der kræves, for at opnå politiets samtykke til at nedskilte hastighedsgrænsen til 40 km/t.

Arbejdet vil derfor primært bestå af ændring af skiltning, mindre tilpasninger og tilføjelser af enkelte hastighedsdæmpende tiltag i de anbefalet hastighedszoner, samt udarbejdelse og fremsendelse af fornyede ansøgninger for de ekstra hastighedszoner til politiet. Følgende anbefalet hastighedszoner vil blive omfattet:

 • Boligområdet omkring Brandholms Allé afgrænset af Tårnvej, Rødovre Parkvej, Nyholms Allé og Roskildevej.
  Det er forvaltningens vurdering, at der med enkelte tilpasninger af eksisterende tiltag og ny skiltning, kan anlægges en samlet zone for boligområdet. Det er dog uklart om Mose Allé og de tilstødende dele af Rødager Allé og Valhøjs Allé kan indgå i hastighedszonen. Disse delstrækninger er trafikalt påvirket og benyttet af erhvervsfunktionerne, og det er derfor usikkert om politiet vil anse dem som boligveje eller erhvervsveje, selvom forvaltningen overfor politiet vil anbefale, at disse vejstrækninger ikke betragtes som erhvervsveje, og dermed kan indgå i en hastighedszone.
 • Boligområdet omkring Annexgårdsvej afgrænset af Rødovrevej, Roskildevej og Elvergårdsvej (Elvergårdsvej er indeholdt i zonen).
  Det er forvaltningens vurdering, at der med tilføjelse af enkelte bump ved starten af zonerne og en udskiftning af de udlagte bumpene i platik på Elvegårdsvej, kan etableres en zone. Som dog skal opdeles i to, da Veronikavej går igennem området. Veronikavej har status af trafikvej og ikke en mindre boligvej.
 • Boligområdet Fortvej-Engbovej som er afgrænset af Tårnvej-Rødovrevej.
  Engobovej og Fortvej har allerede hastighedsdæmpende tiltag. På Nørupvej og Vedersøvej skal der tilføjes et ekstra bump pga. vejenes længde.
 • Nørregårdsvej - vejstrækningen Tårnvej-Rødovrevej.
  Vejstrækningen har allerede hastighedsdæmpende tiltag og der skal derfor kun ændres på skiltningen.

Udførelsen af de nævnte zoner og nødvendige arbejder forudsætter, at politiet godkender projekterne på de nævnte boligveje som beskrevet.

I forhold til tiltagene, der blev godkendt den 9. juni 2020, er anlæggelsen af bump på Fjeldhammervej udsat. Det bliver anlagt i forbindelse med udlægning af nyt asfalt på vejstrækningen i 2021. Da de øvrige tiltag alle er blevet anlagt, så foreslås det endvidere, at evt. overskydende midler kan benyttes til nye hastighedsdæmpende tiltag og renovering af eksisterende tiltag, hvis disse er nedslidte eller skal tilpasses grundet gravearbejder el.lign frem til og med 2022.

Lov- og plangrundlag

Budget 2018

Bekendtgørelse af færdselsloven § 42 stk. 5

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 136-147

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018, sagnr. 21

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2019, sagnr. 20

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. juni 2020, sagnr. 69.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 for Rødovre Kommune blev der afsat en driftsbevilling på 5,0 mio. kr. til udvidelse af hastighedszonerne på de offentlige villaveje. Beløbet er blevet overført til 2021. Teknisk Forvaltning har brugt eller disponeret ca. 4,0 mio. kr. af de 5,0 mio. kr.

Arbejderne indgår som del af det nye asfaltudbud for 2021. Det medfører en usikkerhed i forhold til de endelige udbudspriserne.

Tidsplan

Det planlægges at udsende udbuddet af de ekstra hastighedsdæmpende tiltag sammen med kommunens øvrige asfaltudbud for 2021. Det forventes derfor, at de ekstra tiltag anlægges i efteråret 2021.

Godkendelse af yderligere bump på Åmosevej
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Parcelforeningen Nørrevang har ansøgt om tilladelse til at anlægge yderligere bump på Åmosevej. Vejen har status af privat fællesvej, hvor kommunen iht. privatvejsloven skal tage stilling til om det ansøgte kan tillades.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ansøgningen om anlæggelse af yderligere bump på Åmosevej godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Parcelforeningen Nørrevang ønsker tilladelse til at etablere yderligere 5 bump med indsnævringer på Åmosevej. Se oversigtskort for placeringer af bumpene. Tiltagene ønskes etableret for at forhindre kørsel med høj hastighed, som beboerne har oplevet på den lige vejstrækning. Rødovre Kommune skal, som vejmyndighed, tage stilling til det ansøgte efter privatvejsloven.

Boligområdets veje er allerede i dag trafiksaneret med 2 bump og 4 hævede flader i vejkrydsene samt skiltet til anbefalet maks. 30 km/t. De ønskede ekstra tiltag er ligeledes designet efter 30 km/t.

Med den ansøgte forøgelse af tiltagene på vejstrækningen, kommer tiltagene til at ligge med en indbyrdes afstand på ca. 30-40 m. Det er tættere end den anbefalet afstand for en 30 km/t hastighedszone, hvor anbefalingen er ca. 75 m mellem tiltagene. Det vurderes ikke at den tætte placering af tiltagne vil medføre problemer for fremkommeligheden på Åmosevej, da vejen ligger inden i et lukket boligområde og trafikken burde være lokal.

Indsnævringen tillader cykeltrafikken kan komme uden om bumpene. Pga. bredden af kørebanen vil der kun være 1,0 m asfalt til at passere bumpet i hver køreretning. Den smalle bredde vurderes at være acceptabel, da det kun er en punktmæssigt indsnævring, hvor der er et bredt sideareal i grus som cyklisterne også kan bruge til at passere med meget bredde cykeltyper - ladcykler e.lign.

Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at der ikke er noget problematisk med den ansøgte vejændring. Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til, at Parcelforeningen Nørrevang kan anlægge de ønskede yderligere bump på Åmosevej.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, nr. 1234 af 4. november 2015, § 56-57 (Privatvejsloven)

Bekendtgørelse af færdselsloven nr. 1324 af 21. november 2018, § 92, 92a og 100.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort - nye bump på Åmosevej

Budgetresolution - Undersøgelse af vejforhold Jyllingevej og Islevdalvej
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021, at Teknisk Forvaltning skal undersøge, hvordan vejforholdene ved Jyllingevej og Islevdalvej kan forbedres med f.eks. længere drejebaner og regulering af signal. Aftaleparterne er klar over, at Vejdirektoratet er vejmyndighed for dele af vejen og dermed skal evt. løsning koordineres med dem.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at undersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som del af budget 2021 er der vedtaget en budgetresolution, hvor der skal ses på mulighederne for at forbedre fremkommeligheden i krydset Jyllingevej/Islevdalvej. Det har Teknisk Forvaltning undersøgt ift. forbedring af trafikafviklingen og trafiksikkerheden i krydset. Se bilaget for den samlede kapacitetsanalyse.

Nuværende forhold

Trafikmønsteret er belyst via video- og GPS-analyser samt besigtigelser af forholdene.

Analyserne viste, at størstedelen af trafikken på Jyllingevej kører igennem krydset ad Jyllingevej uden at skulle svinge. Det var kun en lille andel af trafikken fra Tårnvej eller Ring 3, der skulle ind på Islevdalvej. Analysen viste dog, at det er særlig trafik fra M3, som skal ind på Islevdalvej i myldretiderne. Det fremgår også, at trafikken fra Islevdalvej i myldretiderne skal ud på M3. Det kan derfor være relevant, at se på en sammenkobling af grøntiderne mellem Rødovre's og VD's kryds, så disse i højere grad matcher det afdækkede trafikmønster.

Krydset har i spidsbelastningsperioderne problemer med trafikafviklingen. Det betyder blandt andet, at det er svært at foretage venstresving fra Jyllingevej mod Islevdalvej, grundet meget ligeudkørende trafik i vestgående retning på Jyllingevej. Det fører til, at der opstuves trafik i venstresvingbanen, der ikke kan afvikles inden for et signalomløb. Udkørsel fra Islevdalvej er også udfordret om eftermiddagen i spidsbelastningstimerne, hvor der opstår opstuvning hen forbi Sandbækvej. Det giver ligeledes problemer i forhold til ind/ud kørsel til overkørslerne mellem Jyllingevej og Sandbækvej (Fætter BR, Jysk mm.)

Løsningsforslag

Forvaltningen har opsat 3 løsningsforslag til hvordan forholdene i krydset kan forbedres. De 3 forslag bygger videre på hinanden, hvor forslag 2 indeholder tiltagene i forslag 1, mens forslag 3 indeholder tiltagene fra både fra forslag 1 og 2.

Løsningsforslag 1

 • Indarbejdelse af trafikstyret venstresvingspil om eftermiddagen (mod Islevdalvej)
 • Etablere ‘skjult synkronisering’ af krydset Sandbækvej og Jyllingevej på Islevdalvej
 • Opsætte højresvingspil fra Islevdalvej
 • Monitorering af cyklister på Jyllingevej i forhold til indkobling af højresving-pil til konfliktfri afvikling af højresvingende biltrafik.
 • Opdatering af den eksisterende samordning mellem Rødovre's og VD's kryds på Jyllingevej.

Løsningsforslag 2

 • Tiltagene beskrevet i løsningsforslag 1
 • Fjernelse af helle på Islevdalvej, således at venstresvingsbanen kan forlænges
 • Etablere mere trafikstyring af Sandbækvej krydset med radar til bedre afvikling af trafikken fra sideretningerne
 • Ændring af myldretidsprogrammer i alle krydsene på Jyllingevej, hvor der øges i omløbstiden. Det medfører, at der skal foretages ændringer i den eksisterende samordning med VD's rampekryds på Jyllingevej. Alternativt så er samordningen for Rødovre og VD's kryds ikke aktiv i myldretiden.

Løsningsforslag 3

 • Tiltagene beskrevet i løsningsforslag 1 og 2
 • Etablere venstresving fra Jyllingevej (venstresving med sin egen grøntid, hvor der kan svinges uden konflikt med andre trafikretninger)
 • Forlænge venstresvingbane på Jyllingevej med 25 meter.

Fremtidssikring af kapacitet i krydset

Kapacitetsanalysen viser, at med den forventede fremtidige stigning i trafikmængden, vil implementeringen af løsningsforslag 3 minimere, men ikke eliminere kødannelsen og lang ventetid for venstresvingende på Jyllingevej i fremtiden.

Med det nuværende antal svingbaner kan der ikke tildeles nok grøntid til de venstresvingende fra Jyllingevej, så venstresvingbanen tømmes helt for biler. Dermed kan trafikanterne i spidsbelastningen i fremtiden stadig risikere, at det tager dem to signalomløb at svinge ind på Islevdalvej.


Andre tiltag

Den normale trafikstyring kan suppleres med ATS. En ATS-boks overtager styringen af signalerne ved at modtage inputs fra trafikradarer, og beregne en korttidsprognose for tildeling af grøntid mellem trafikretningerne. I teorien vil ATS således løbende kunne minimere ventetiden for al trafik i løbet af dagen. ATS-løsninger er fortsat nye, og der findes derfor ikke mange praktiske erfaringer og evalueringer af ATS. Såfremt det tiltag skal inkluderes, så anbefales det, at det er en del af Løsningsforslag 3.

I den nuværende trafiksituation ses det, særligt om eftermiddagen, at der er kødannelser på Islevdalvej, hvor kunderne fra Fætter BR/Jysk har svært ved at komme ud på Islevdalvej. I den sammenhæng er det vurderet, at det vil være muligt at udnytte Sandbækvej (østlige vejgren) som en alternativ udkørsel for bedre afvikling af trafikken fra ejendommen. Det foreslåede alternativ vil kræve en ændring af trafikforholdene på den private matrikel, som ligger uden for kommunens myndighedsområde. Det er derfor op til grundejeren at foretage sådan en tilpasning inde på egen matrikel.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

 • Løsningsforslag 1 anslås at koste ca. 74.000 kr.
 • Løsningsforslag 2 anslås at koste ca. 356.000 kr.
 • Løsningsforslag 3 anslås at koste ca. 730.000 kr.

Til løsningsforslagene skal der tillægges yderligere ca. 173.000 kr. til projektering af anlægsarbejderne, hvis løsning 3 vælges. Ekstern tilsyn med anlægsarbejdernes udførelse udgør erfaringsmæssigt op til ca. 5% af den samlede anlægssum svarende til ca. 45.000 kr.

Det samlet løsningsforslag 3 vil derfor koste ca. 948.000 kr.

En ATS-boks som supplement til løsningsforslag 3 vurderes at koste ca. 40.000 kr., når arbejdet sker i forbindelse med de andre tekniske løsninger. De 40.000 kr. skal i så fald lægges yderligere oveni de ca. 948.000 kr. til en samlet anlægssum på ca. 988.000 kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kapacitetsanalyse Jyllingevej-Islevdalvej

Gadehaver
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

SF har ved mail af 19. maj 2021 fremsendt forslag til borgmesteren om at tilbyde mikrobyhaver/gadehaver til Rødovres borgere, for at fremme frivilligheden, styrke sundheden og øge biodiversiteten.

Kommunalbestyrelsen sendte i junimødet sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,
at
sagen drøftes med henblik på udvalgets beslutningsoplæg.

Beslutning

Anbefales, i det der udpeges 4-5 forsøgsområder, geografisk fordelt i kommunen, hvor borgeren inviteres til at komme med forslag til hvordan der kan skabes borgerdrevne mikrohaver.

Sagsfremstilling

Med inspiration fra et lignende tiltag i Frederiksberg Kommune foreslås Rødovre Kommune at stille et lille stykke havejord til rådighed for borgere uden adgang til egn have. Pasning, pleje og indkøb af planter, varetages af borgerne selv. Formålet er at fremme biodiversitet samtidig med at styrke borgernes sundhed, fordi grønne områder mindsker stress, depression og demens.

Gadehaver er således ikke til dyrkning af spiselige afgrøder, men kan isoleret skabe levesteder for smådyr, insekter og bestøvere samt bringe naturen og den grønne haveglæde i miniformat, tættere på byens borgere.

Teknisk Forvaltning er bekendt med de mange undersøgelser som peger på vigtigheden af, at have let adgang til grønne arealer; store som små, for at styrke borgernes mentale trivsel. I Rødovre Kommune er der således en række steder, hvor der p.t. er udlagt arealer for at fremme biodiversitet. Det gælder bl.a.:

 • ID-linjen – Islevbrovej (engfrøblanding med diverse blomstrende indslag)
 • Trekantsgrunden ved Islev Bibliotek (står med store arealer af fælledgræs)
 • Slotsherrensvej (rabatten med bl.a. valmuer)
 • Græsarealer i forbindelse med Vestvolden (bliver ikke klippet så hyppigt som tidligere)
 • Arealer i Stadionparken er udlagt til at vokse vildt
 • Arealer i Schweizerdalsparken er udlagt til at vokse vildt
 • Græsrabatter på Jyllingevej vest for M3 er udlagt til at vokse vildt

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet et projekt - gennemskærende veje - som bl.a. skal indeholde begrønning samt yderligere tiltag ift. biodiversitet. Det vil desuden planen at tænke biodiversitet ind i det kommende klimatilpasningsprojekt langs Rødovre Parkvej, så det bliver så vildt og naturligt som muligt. Det vil kunne skabe en økologisk forbindelse for insekter og fugle mellem de store grønne områder Vestvolden, Damhusengen/Damhussøen og Vigerslevparken.

Disse tiltag tilfredsstiller imidlertid ikke den del af forslaget, som omhandler borgernes muligheder for at varetage pleje og pasning af udlagte arealer. I Rødovre Kommune er dilemmaet, at kommunen råder over begrænsede arealer, hvor det er muligt at imødekomme både hensynet til biodiversitet og borgernes adgang til pleje og pasning.

Såfremt forslaget imødekommes, foreslår Teknisk Forvaltning, at det indledes som et pilotprojekt, hvor der udpeges 10 lokaliteter. Dilemmaet ved udpegningen af disse lokaliteter er, at de ikke i alle tilfælde kan placeres på arealer, der i forvejen er sorte/grå arealer, som f.eks. offentlige parkeringsarealer og gadehjørner. Ligeledes kan lokaliteterne ikke i alle tilfælde placeres i nærheden af boliger, hvor borgerne i forvejen ikke har mulighed for pleje og pasning af grønne arealer.

I den sammenhæng skal det bemærkes, at der i Frederiksberg Kommune, som der henvises til i forslaget, er en anden form for urbanitet, og der i Frederiksberg Kommune kun er et meget begrænset omfang af adgang til egne haver og kolonihaver.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en foreløbig udpegning af 10 mulige placeringer, som vil blive undersøgt nærmere såfremt forslaget imødekommes.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning vil selv har indhentet materialepriser på 50.000 kr. til fremstilling af 10 plantekasser i cortenstål à 2 m² dyrkningsareal. Et pilotprojekt vil andrage en initialomkostning på 100.000 kr. inkl. efterpåfyldning af jord samt opsætning.

Den afledte drift andrager 50.000 kr. pr. år til opsætning, nedtagning, flytning og administration af tildeling.

Det er p.t. ikke disponeret midler hertil i budgettet.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: SF stiller forslag om at tilbyde Mikrohaver
Bilag 2: Forslag til mulige placeringer af gadehaver

Mulige tiltag for at tiltrække flere kunder til fjernvarme
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning står overfor en forventelig stor udbygning i nye forsyningsområder. Aktuelt er to områder i proces for godkendelse, og resten af kommunen ventes udbygget over de kommende år. Det er ønskeligt, at så mange som muligt tilslutter sig allerede i anlægsfasen. Ved at gøre det nemmere og/eller billigere for kommende kunder, forventer Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning en større tilslutningsgrad til fjernvarme, både i eksisterende forsyningsområder og i kommende udbygningsområder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag om udlån af mobile gasfyr godkendes,
 2. at forslag om nedsættelse af tilslutningsbidraget til 25.000 kr. (ekskl. moms) for kundetype 1 godkendes,
 3. at forslag om tilbud om køb af fjernvarme på abonnement for nye kundetype 1 godkendes samt
 4. at forslag om brug af BBR-registrering som skillelinje mellem kundetype 1 og kundetype 2 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, sag nr. 117, blev det besluttet, at der skal udarbejdes projektforslag for to udbygningsområder. Projektforslaget er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2021.

Ud over de miljømæssige fordele ved at konvertere til fjernvarme, kom administrationen med fire forslag til at gøre fjernvarmen mere attraktiv for nye kunder. Forslag der gerne skal sikre så stor tilslutning i de kommende udbygningsområder som muligt. De fire forslag er særskilt beskrevet, men kan implementeres individuelt eller i kombinationer.

 • Forslag om udlejning/udlån af mobilt gasfyr.

I udbygningsområder kan der være enkelte kunder som oplever, at deres gasfyr er slidt helt op eller på anden vis nødvendiggør en udskiftning, inden fjernvarmeforsyning er mulig på deres adresse. I disse tilfælde vil Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning gerne kunne tilbyde lån af mobilt gasfyr, så de ikke bliver nødt til at købe nyt gasfyr. På den måde sikres det, at de pågældende kunder stadig tilsluttes fjernvarmeforsyningen, når det er muligt. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er inspireret af ideen fra Høje Taastrup Fjernvarme. Der indgås et samarbejde med Høje Taastrup Fjernvarme om brug af en fælles pulje af mobile gasfyr. På den måde spares der omkostninger for begge selskaber.

De mobile gasfyr udlånes til kommende kunder uden beregning.

De faktuelle omkostninger til transport og tilslutning til kundens eksisterende varmeanlæg betales af kunden.

Nedtagning og returtransport betales af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

 • Forslag om helt eller delvis nedsættelse af tilslutningsbidraget.

Tilslutningsbidraget i eksisterende forsyningsområder for kundetype 1 (typisk privat bolig) foreslås nedsat til samme værdi (25.000 kr. ekskl. moms) som for kundetype 2 (typisk erhvervskunde). Nye kunder type 1 vil dermed spare 30.000 kr. i forhold til gældende takster.

Administrationen har undersøgt tilslutningsbidrag hos flere sammenlignelige fjernvarmeselskaber. Der er stor variation, men konklusionen er, at et tilslutningsbidrag på 30.000 kr. er i et sammenligneligt leje.

Et tilslutningsbidrag på 30.000 kr. dækker ikke de faktuelle omkostninger, men sikrer dog en grad af selvfinansiering for nye kunder, så de ikke ligger de eksisterende kunder urimeligt økonomisk til last.

Det nedsatte tilslutningsbidraget bør ikke afskrække mulige kunder fra at blive tilsluttet fjernvarme. De øvrige omkostninger for kunderne ved at blive tilsluttet fjernvarme er på niveau med at skifte eksisterende gasfyr ud med nyt gasfyr. I bedste fald kan det lavere tilslutningsbidrag tilskynde kunder til at tilslutte sig, før deres gasfyr alligevel skulle skiftes.

Omkostningen til etablering af stikledningen afskrives som øvrige anlæg over 30 år. Afskrivningen indregnes som en omkostning i de til enhver tid gældende takster for alle kunder.

Administrationen foreslår i samme omgang, at der gives 100 % rabat på tilslutningsbidraget i forbindelse med nye udbygninger. Kunden skal tilslutte sig, inden gravearbejdet er forbi kundens ejendom. Såfremt gravearbejdet er afsluttet, ud for den enkelte ejendom, opkræves det fulde tilslutningsbidrag. Denne rabatordning er ofte brugt i fjernvarmebranchen for at motivere kunderne til at tilslutte sig allerede i anlægsfasen.

Det er også muligt helt at fjerne tilslutningsbidraget, sådan som det er forsøgsmæssigt er besluttet for udbygningen i Espely og Valhøj kvarteret i 2021-2022. Ved en fjernelse af tilslutningsbidraget skal den manglede indtægt fra de nye kunder i stedet opkræves som en generel prisforhøjelse for alle kunder. Det kan godt synes uretfærdigt, at de eksisterende kunder på den måde betaler tilslutningsbidrag to gange, først for sig selv og fremover for kommende kunder. Fuld udbygning i den resterende del af Rødovre kommune, ca. 5.000 kunder, uden betaling af tilslutningsbidrag, vil isoleret set betyde en prisforhøjelse på ca. 5 %, svarende til ca. 750 kr./år for en standardkunde.

 • Forslag om køb af fjernvarme på abonnement for nye kundetype 1.

Nye kunder type 1 (typisk enfamilieboliger/kæde- og rækkehuse) tilbydes at købe fjernvarmen på abonnement. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning nedtager kundens eksisterende varmeinstallation (dog ikke afblænding/fjernelse af olietank), opsætter fjernvarmeunit og står for service, vedligehold og overvågning af driftsforholdene. Abonnementsordningen må ikke forveksles med en afbetalingsordning. Eksisterende kunder tilbydes ikke ordningen, da de har betalt og installeret deres egen fjernvarmeunit.

Administrationen har endnu ikke fastlagt detaljerede vilkår for en mulig abonnementsordning. Ved godkendelse af forslaget vil administrationen lade sig inspirere af tilsvarende ordninger i det storkøbenhavnske område. Rødovre Kommunalbestyrelse vil få de detaljerede vilkår forelagt til endelig godkendelse.

 • Forslag om brug af ejendommens BBR registrering som bolig eller erhvervsejendom/etagebolig, som skillelinje mellem kundetype 1 og kundetype 2.

F.eks. kom små håndsværksmestre med privatbolig og erhvervsvirksomhed på samme adresse i klemme, grundet forbrug under 50 MWh/årligt. Administrationen har undersøgt fordele og ulemper ved brug af BBR registrering i stedet for den nuværende forbrugsgrænse på 50 MWh/årligt. Det viser sig, der vil blive uforholdsmæssigt flere og store ulemper for andre kundegrupper ved at skifte skillelinje. Samtidig viser en gennemgang af BBR registeret, at det med ændrede og mere detaljerede registreringsforhold end tidligere, er muligt at løse problemstillingen. Forslaget kan implementeres ved redaktionelle ændringer i Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings takstblad og konsekvensrettelser i de tekniske bestemmelser kapitel 1.

Ordlyden i takstbladet ændres fra ”Kundetype 1 Kundeforhold med en leveringaftale på indtil 50 MWh/år på afsætningsstedet” og ”Kundetype 2 Kundeforhold med en leveringaftale på over 50 MWh/år på afsætningsstedet” til i stedet at være:

”Kundetype 1 Ejendommen er registreret i BBR som fritliggende enfamiliehus”, og ”Kundetype 2 Ejendommen er registreret i BBR som andet end fritliggende enfamiliehus.”

Såfremt en ejendom er registeret som række- og kædehus, dobbelthus, etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller 2 familiehus, hvor der skal indføres stik til hver enhed, vil disse enheder blive indplaceret som fritliggende enfamiliehus.

De tekniske bestemmelser og takstblad anmeldes til Forsyningstilsynet, og træder i kraft fra anmeldelsestidspunktet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 1215 af 14. august 2020

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). BEK nr. 1794 af 2. december 2020

Strategi for udbygning af fjernvarmeforsyning i Rødovre Kommune, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 (sag nr. 117)

Rødovre Kommunes Varmeplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263)

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 163).

Økonomiske konsekvenser

Forslag om udlån af mobile gasfyr koster 64.000 kr. i engangsudgift for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings andel (50 %) af puljen. Herefter ca. 5.000 kr. per udlån i kraft af nedtagning og returtransport.

Forslag om nedsættelse af tilslutningsbidrag koster ca. 25.000 kr. per ny kunde, som fremadrettet skal indregnes i taksterne, afskrevet over 30 år.

Forslag om køb af fjernvarme på abonnement prissættes, så abonnementet i store træk følger varmeforsyningslovens generelle princip om hvile-i-sig-selv. Startinvesteringen i kundeanlæggene klares ved optagelse af lån. Afdragene indregnes i abonnementet.

Forslag om brug af BBR-registrering har ingen økonomiske konsekvenser.

Forslagene betyder en likviditetsforskydning som klares ved optagelse af lån.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning afholder omkostningerne over driftsbudgettet og indregner dem fremadrettet i taksterne.

Tidsplan

Forslag om udlån af mobilt gasfyr kan iværksættes umiddelbart.

Forslag om nedsættelse af tilslutningsbidraget foreslås iværksat fra januar 2022 ved anmeldelse af takster for 2022.

Forslag om køb af fjernvarme på abonnement kan iværksættes i løbet af 2022 efter godkendelse af de endelige vilkår.

Forslag om brug af BBR-registrering som skillelinje kan iværksættes umiddelbart.

Diverse
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.