Teknik- og Miljøudvalget

05-10-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Pia Hess Larsen (A), sag 83-88
Steen Skriver Rasmussen (A), sag 83-92

Sager 83 - 92

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Borgermøde om seniorbofællesskaber og kommende lokalplan for Parkbyen den 14. oktober 2021 (kl. 19-21)
  Der orienteres dels om analysen af potentialerne for seniorbofællesskaber i Rødovre, jf. Kommunalbestyrelsens sag nr. 4 i januar 2021. Exometric, som gennemførte analysen, fremlægger analysen og dens konklusioner. Der orienteres endvidere om den kommende lokalplanlægning for parkbyen, jf. Startredegørelsen som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i april 2021 (sag nr. 72).
 2. Borgermøder i anledning af Kommuneplan 2022 den 25. oktober 2012 (kl. 19-21)
  Program for tema-borgermøde for TMU kan ses i bilag 1
  Temaborgermøde med SSU og BU afholdes den 25. oktober (kl. 16-18). Temaborgermøde med BSU- og KFU er endnu ikke datosat.
 3. Temamøde om Kommuneplan 2022 i Teknik- og Miljøudvalget for hele Kommunalbestyrelsen afholdes den 4. november (kl. 16-18)
 4. Orientering fra Klimaudvalget (se bilag 2 og 3)
 5. Orientering om samkørselskampagne og nye knudepunktskilte (se bilag 4).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Foreløbigt program for borgermøde
Bilag 2: Klimaudvalg 2. møde
Bilag 3: Klimaudvalg - 1. september 2021 - indlæg v. Ea Energianalyse - sendt til klimaudvalg
Bilag 4: Orientering om samkørselskampagne og nye knudepunktskilte

Godkendelse af Plaststrategi
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Plaststrategi Rødovre Kommune indeholder indsatser, som vil medføre, at brugen af engangsplast i kommunen reduceres, substitueres eller erstattes med bedre og mere bæredygtige alternativer. Indsatser og forsøgsordninger omfatter dele af hjemmeplejen, to plejehjem, alle daginstitutioner, den kommunale rengøring, kommunens indkøb samt kommunale arrangementer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Plaststrategi Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Rødovre Kommune ønsker at gå forrest i kampen mod plastikaffald. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020 (sag nr. 125) ”Opfølgning på budgetresolution - udfasning af plastflasker”, at brugen af plast i Rødovre Kommune som virksomhed skal reduceres, og at der skal udarbejdes en plaststrategi.

Plaststrategi Rødovre Kommune er med til at bidrage til realiseringen af Danmarks nationale plasthandlingsplan, hvis formål er, at mere plastik skal genanvendes, mindre skal gå til spilde og mindre skal ende ude i naturen. Indsatserne i Plaststrategi Rødovre Kommune er startskuddet på Rødovre Kommunes grønne omstilling inden for udfasning af plast, som forhåbentlig kan inspirere vores borgere, virksomheder og andre kommuner til at kigge på deres eget forbrug af engangsplast.

Rødovre sætter fokus på den lokale klimaindsats og skal i 2021 udarbejde en klimahandlingsplan (DK2020) for kommunen, hvor målet er at reducere 70 % af drivhusgasudledningerne inden 2030 og være netto nul-udledende af drivhusgasser i 2050.

Plaststrategien er med til at løfte denne opgave. Ved at have en plaststrategi sparer vi ikke kun CO2, men har en mulighed for at gå forrest og inspirere vores borgere og virksomheder til at vælge bæredygtige løsninger i hverdagen, så vi sammen kan nå målet om nul netto-udledning af CO2 i 2050.

Plaststrategien fastsætter de overordnede rammer for kommunens forbrug af engangsplast, og handleplanen for strategien og mulighederne for genbrug af plast vil blive beskrevet i DK2020 klimahandlingsplanen.

Indhold af Plaststrategi Rødovre Kommune

Plaststrategien beskriver, hvordan vi i Rødovre Kommune håndterer indsamlingen af plastik, fokus ved kommunale udbud og indkøb, tiltag ved de kommunale arrangementer, forslag til ændringer af forbrugernes vaner samt de forsøgsordninger og indsatser, som igangsættes på baggrund af strategien.

Plaststrategien er udviklet på baggrund af en kortlægning af kommunens forbrug af engangsplast. Kortlægningen har klargjort, hvor der er grobund for indsatser for udfasning, reduktion eller substitution af engangsplast. Indsatserne er blevet udviklet i fællesskab med udvalgte plejehjem, daginstitutioner, den kommunale rengøring og hjemmeplejen. Under udviklingen af indsatserne har der været et særligt fokus på den adfærdsændring, som en reduktion, substitution eller udfasning vil medføre lokalt.

Indsatser og forsøgsordninger for hvert område vil blive igangsat efter godkendelse af Plaststrategien.

Strategien medfører ikke, at al brug af plastik i Rødovre Kommune vil ophøre. Formålet med strategien er at øge opmærksomheden på den voksende plastproblematik og understøtte, at der træffes oplyste valg i forhold til forbrug, indkøb, bortskaffelse og genanvendelse.

Plejehjem

To forsøgsordninger vil blive igangsat på udvalgte plejehjem, hvor medicinbægre vil blive erstattet med et mere bæredygtigt alternativ. Der vil blive lavet en forsøgsordning med medicinbægre af glas og en forsøgsordning med medicinbægre af pap eller et alternativt bæredygtigt materiale.

Hjemmeplejen

En forsøgsordning vil blive igangsat for en afgrænset del af hjemmeplejen, hvor plastikposer med snoretræk vil blive erstattet med et mere bæredygtigt alternativ. Poserne skal erstattes med et produkt af stofmateriale, såsom bomuld. Forsøgsordningen vil løbe over en periode på 12 måneder, og vil herefter blive evalueret.

Daginstitutioner

Der vil blive igangsat en indsats for alle kommunens daginstitutioner, hvor overtrækssko helt afskaffes. Overtrækssko er en unødig brug af engangsplast, som kan substitueres med fx sutsko eller skofrie zoner. Afskaffelse af overtrækssko i alle kommunens daginstitutioner vil sende et stærkt budskab til forældre og medarbejdere om, at Rødovre Kommune aktivt vil drive den bæredygtige udvikling, hvor unødig brug af engangsplast fjernes.

Der vil desuden blive igangsat en indsats for alle kommunens daginstitutioner, hvor beholdere med sæbe til opvask i hånden vil blive erstattet med faste beholdere med pumpe. Dette sikrer korrekt dosering og undgår unødigt spild. Herudover vil opvaskesæben kunne indkøbes i større beholdere og dermed reducere forbruget af plastbeholdere.

Rødovre Kommunale Rengøring (RKR)

Der vil blive igangsat en forsøgsordning for reduktion af spande- og sækkeposer på Broparken Ældrecenter, som er en del af RKRs ansvarsområde. Som en del af forsøgsordningen vil spandeposer i skraldespande til papirhåndklæder i en periode på 6 måneder blive helt fjernet. Dette forventes at give en betydelig reduktion i forbruget af spandeposer.

Kommunale udbud og indkøb

I forbindelse med kommunale indkøb og udbud er der mulighed for at stille krav til produkternes indhold af plast. Som følge af Plaststrategi Rødovre Kommune skal kommunens indkøbsaftaler og udbud i højere grad fokusere på substitution eller reduktion af engangsplast.

Kommunale arrangementer

Kommunale arrangementer er en del af Rødovre Kommunes ansigt udadtil og sender signaler til vores borgere, foreninger og virksomheder. Derfor bør der i videst muligt omfang ikke anvendes engangsplastprodukter i forbindelse med kommunale arrangementer som eksempelvis Rødovredagen.

Lov- og plangrundlag

Budgetaftale for 2020

Rødovrestrategien 2020

Plastik uden spild - Regeringens Plastikhandlingsplan december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Forsøgsordninger og indsatser i Plaststrategi Rødovre Kommune finansieres inden for de eksisterende budgetter på de områder, som initiativerne vedrører.

Tidsplan

Forsøgsordninger og indsatser vil blive igangsat umiddelbart efter godkendelse af strategien.

Bilag

Bilag 1: Miljøscreening - Plaststrategi
Bilag 2: Plaststrategi Rødovre Kommune

Endelig godkendelse af regulativ for erhvervsaffald
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald har været i 4 ugers høring fra den 5. juli 2021 til den 2. august 2021. Der er ikke modtaget nogen høringssvar til regulativet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 (Sag nr. 115), hvorefter regulativet blev sendt i 4 ugers høring. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).   

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttrædelse 1. november 2021.

Regulativet offentliggøres den 1. november 2021 i NSTAR (Den Nationale Standard Affalds Regulativdatabase).

Bilag

Bilag 1: Regulativ for erhvervsaffald af 1. november 2021

Prioriteringskatalog – De gennemskærende veje
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2021 er der afsat midler til en undersøgelse af, hvordan kvaliteten af byrum kan højnes langs de gennemskærende veje ved at reducere støjen, øge begrøningen og dermed biodiversiteten samt ændre på de vejtekniske forhold. Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et prioriteringskatalog med delelementer, der kan være med til at skabe bedre byrum langs de gennemskærende veje. Undersøgelsen danner også grundlag for mulig prioritering af de afsatte anlægsmidler til støjreducerende slidlag på kommunens gennemskærende veje.

Herudover indgår en undersøgelse af muligheden for at fremme biodiversiteten langs kommunens trafikveje og andres relevante områder, som en budgetresolution i budget 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at prioriteringskatalog for de gennemskærende godkendes, herunder undersøgelsen af muligheden for at fremme biodiversiteten langs kommunens trafikveje og andres relevante områder
 2. at der arbejdes videre med en analyse af mulighederne for grønne bølger ved 50 km/t samt
 3. at der arbejdes videre med at undersøge konkrete muligheder for at implementere nogle af forslagene fra prioriteringskatalog på Roskildevej og Jyllingevej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gennemskærende veje Roskildevej, Tårnvej, Jyllingevej og Slotsherrensvej binder byen sammen - internt, med nabokommuner og motorvejsnettet. Vejene udgør en vigtig del af byens rum på lige fod med torve og pladser. For bilister, cyklister og andre trafikanter danner de rammen for mødet med Rødovre, og fungerer med andre ord som byens ansigt udadtil.

I dag fremtræder de gennemskærende veje mange steder som bagsider til byen. Vejene er præget af støj, luftforurening og biler kørende med høj hastighed. Derudover udgør vejrummet en fysisk og visuel barriere for bevægelse på tværs af byen - særlig for den bløde trafik.

Ud over at reducere støjen, er formålet med at arbejde med de gennemskærende veje, at reducere vejenes barriereeffekt og få vejrummene til at indgå i helhedsorienteret og bæredygtige byrumsløsninger, der binder byen sammen i stedet for at dele den op. Det kræver større fokus på de grønne elementer i byrummet, men også på trafiksikkerheds- og tryghedstiltag. Muligheder for grønne elementer langs vejene skal udnyttes og i højere grad medvirke til at sikre biodiversitet og håndtering af vejvand ved regnvejr.

Prioriteringskatalog tager udgangspunkt i vejenes nuværende udformning, hvad der findes af muligheder, og hvad der kan gøres inden for det nuværende vejprofil. Se bilaget.

Elementerne i kataloget er opbygget som "byggeklodser", der kan bringes i anvendelse langs vejen - både som enkelstående elementer, og som en rækkefølge af flere forskellige langs vejens forløb. Fælles for de forskellige forslag til forbedringer af de gennemskærende veje er, at kørebanebredderne reduceres for at få sænket hastigheden til 50 km/t, og samtidig give mere plads til grønne elementer. Dette kan opnås ved at opdele kørebanerne i et bredt "langsom" spor og et smalt "hurtigere" spor til biltrafikken. Reduktionen af asfaltarealerne vedrører også i skiftende grad cykelstien, som visse steder kan reduceres i bredden, for at give mere plads til at adskille cykeltrafikken fra biltrafikken. Et tiltag som medfører en større oplevet tryghed. Dette er en mulighed, da vejene er anlagt med brede cykelstier, og kan på de fleste relevante strækninger realiseres, samtidig med at standarder for en supercykelsti fastholdes.

Nedsættelse af hastighederne langs de gennemskærende veje påvirker fremkommeligheden for biltrafikken. Effekten er dog primært uden for myldretiderne, da der i spidsbelastningstimerne typisk ikke kan køres 60 km/t pga. den øvrige trafik. En lavere hastighedsgrænse medfører også, at der skal ses på mulighederne for at fastholde grønne bølger for biltrafik gennem signalanlæggene, på de gennemskærende veje.

Med afsæt i vejenes nuværende tilstand, fremtræden og udtryk, og de i forvejen udførte renoveringsarbejder, vurderes det mest hensigtsmæssigt at begynde med tiltagene på Jyllingevej og Roskildevej. Disse vejstrækninger er ikke blevet fuldt genoprettet, som Slotherrensvej, og der vurderes at være et relativt stort byrumsmæssigt potentiale ved at udrulle flere grønne elementer og reducere biltrafikkens hastighed på disse to strækninger. De to veje har også de største registeret trafikmængder, og belægningerne er slidte, hvorfor der vil opnås et stor effekt for mange borgere, hvis der udlægges asfalt med en støjreducerende effekt til følge, på vejstrækningerne.

Udformningen af Tårnvej arbejdes der videre med i sammenhæng med i relation til planerne for en eventuel BRT (Bus Rapid Transport) mellem Gladsaxe og Hvidovre, hvor hele vejstrækningen indgår i et foreslået projekt. Det er derfor ikke i første omgang relevant at arbejde videre med Tårnvej, da det øvrige vejrum skal tilpasses en eventuel BRT her.

For at fortsætte arbejdet med Jyllingevej og Roskildevej foreslår forvaltningen, at der igangsættes en skitseprojektering på konkrete løsninger ad delstrækninger på de to veje, samt at effekten ved hastighedsnedsættelse for fremkommeligheden gennem signalanlæggene for bil- og cykeltrafikken på de gennemskærende veje analyseres. Dette kan gøres ved en genberegning af mulighederne for grønne bølger på de gennemskærende veje samt trafikanalyser for, hvordan en forventelig hastighedsreduktion på disse veje kommer til at påvirke de øvrige lokale veje.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige vej mv. Lov nr. 1520 af 27. december 2014

Budget 2021

Kommunens gennemskærende veje - ansøgning om anlægsbevilling, frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2021, sagsnr. 47

Rødovre Strategien 2020

Kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2021, sag nr. 47, blev givet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. Udgiften på 1.200.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

På nuværende tidspunkt er brugt 0,3 mio. kr. af bevillingen til udarbejdelse af prioriteringskatalog. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne indstilling vil de resterende 0,9 mio. kr. blive brugt på yderligere analyser af mulighed for grønne bølger, trafikanalyse og projekteringsmateriale til anlæggelse af tiltag fra prioriteringskatalog på delstrækninger af Roskildevej og Jyllingevej.

De besluttede tiltag vil blive implementereret i samme ombæring som anlæggelse af slidlag på de gennemskærende veje.

Tidsplan

I den langsigtede investeringsoversigt i budgetforslag 2022 er der afsat midler til støjreducerende slidlag på kommunens gennemskærende veje fra 2022 og frem. Primo 2022 fremlægges en sag om frigivelse af det første midler herfra. I førsteomgang prioriteres midler til Jyllingevej til projektering af strækningen fra krydset ved M3 til Tårnvej.

Bilag

Bilag 1: Prioriteringskatalog for de gennemskærende veje i Rødovre Kommune

Vinterberedskab 2021-2022
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Vinterberedskabet er inddelt i et normalt og et lavt beredskab, med udførelse af vintervedligeholdelse på henholdsvis primære og sekundære strækninger. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2021 til og med 5. april 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2021-2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning fremlægger hermed vinterberedskabet for vinteren 2021-2022. Beredskabet er gældende i perioden 1. november 2021 til og med 5. april 2022. Vinterberedskabets retningslinjer inddeler kommunens veje, stier og gangarealer i henholdsvis primære strækninger og sekundære strækninger:

På primære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført døgnet rundt.

På sekundære strækninger tilstræbes glatførebekæmpelsen udført indenfor normal arbejdstid, og kun i det omfang, at glatførebekæmpelsen på de primære strækninger er fuldført. Busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager, stibroer og tunneler saltes og sneryddes kun i dagtimerne.

Inddelingen i primære og sekundære strækninger fremgår af vedlagte oversigtskort. Et tilsvarende kort med supplerende information til borgerne om grundejerforpligtelser lægges på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk, og i informationsannoncen i Rødovre Lokalnyt henvises til denne. Se bilag 1.

Vinterberedskabet opdeles i normalt beredskab og lavt beredskab.

Normalt beredskab omfatter perioden fra 1. december 2021 til og med 15. marts 2022. I denne periode overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand, og alle de omfattede medarbejdere og eksterne entreprenører, står til rådighed for udkald døgnet rundt og modtager rådighedsbetaling. Glatførebekæmpelsen skal igangsættes senest 1 time efter udkald.

Ved udkald udenfor normal arbejdstid forventes følgende ressourcer at stå til rådighed: 1 ansvarlig vagthavende arbejdsleder (formand), som iværksætter udkaldet, 1 mekaniker på værkstedet, 1 maskinfører til læsning af vejsalt, 6 traktorer (ved snerydning udvides med op til 15 eksterne traktorer) og 3 lastbiler.

Indenfor normal arbejdstid anvendes alt disponibelt mandskab og materiel til glatførebekæmpelse. For også at fremme cyklismen om vinteren indgår cykelstier i vinterberedskabet, hvor stierne bliver glatførebekæmpet døgnet rundt. Dog glatførebekæmpes stibroer, busstoppesteder, fodgængerovergange, cykelpassager og tunneler kun indenfor normal arbejdstid.

Hvis snevejret er varslet, vil det i lighed med beredskabet for tidligere år, være muligt at give et frivilligt daghold et rådighedstillæg for at stå til rådighed en time tidligere, og møde ind i tilfælde af snevejr, så de særlige udfordringer med fjernelse af snevolde ved fodgængerfelter, busstoppesteder mv., kan påbegyndes tidligere. Det forudsættes her, at snefaldet er ophørt, og de primære veje er ryddet.

Lavt beredskab omfatter perioderne hhv. før og efter normalt beredskab. I disse perioder overvåges vejene døgnet rundt af den vagthavende formand. Eksterne entreprenører står til rådighed for udkald til snerydning fra 24. november 2021 til og med 5. april 2022, hvoraf perioden fra 1. december 2021 til og med 15. marts 2022 er normalt beredskab. Eget mandskab kan i lavt beredskab indkaldes frivilligt mod rådighedsbetaling. Ved lavt beredskab udenfor normal arbejdstid kan der opstå underbemanding på vagtholdene.

For Nordre Ringvej foretages vintertjeneste på kørebanen af en ekstern entreprenør, mens vintertjenesten på cykelstierne foretages af Rødovre Kommune.

I forhold til vinteren 2020-2021 er der enkelte rettelser i kortet, primært er der tilføjet en række stier og vejstrækninger, som ikke har fremgået af kortet tidligere, men som reelt har været ryddet. Endvidere er der tilføjet 2 nye strækninger, dels broen over Jyllingevej ved Vestvolden, dels vejen til Oplevelsescenter Vestvolden.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje § 62-67 og 69, samt Lov om private fællesveje § 79-81 og 85.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den kommunale vintervedligeholdelse afhænger af vinterens karakter og afholdes over budget for vintertjeneste.

Tidsplan

Vinterberedskabet er gældende i perioden 1. november 2021 til og med 5. april 2022.

Bilag

Bilag 1: Snerydningskort vinteren 2021-2022

Godkendelse af Cykelstrategi
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre skal have en cykelstrategi. Ved at arbejde mere fokuseret med cykling, sikres gode muligheder for grønne transportformer og gode alternativer til bilen. Udformningen af strategien tager sit afsæt i en dialog med borgere og virksomheder i Rødovre Kommune, samt trafiktal og registreringer af rejsemønstre. Strategien strækker sig over en periode på i alt 12 år, det vil sige frem til 2033, hvor der hvert fjerde år evalueres på de igangsatte handlinger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at cykelstrategien "En stærk cykelby 2021-2033" godkendes samt
 2. at prioriteringen af kommende cykelstiprojekter for Hendriksholms Boulevard (2022), Ejbyvej (2023), Viemosevej (delstrækningen Islevbrovej-Viemosebro) (2024) og Sommerfuglevej (2025) godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at understøtte Rødovrestrategien skal der arbejdes med aktive og miljøvenlige transportformer som cyklisme. For at fremme cyklismen i Rødovre er der behov for en cykelstrategi, hvor målsætningerne og tiltag, der kan udbrede og fastholde cykeltrafikken, udpeges.

Cykelstrategien tager afsæt i en dialog med borgere og virksomheder i Rødovre Kommune, samt trafiktal, transportvalg og dataregistreringer af rejsemønstrer i Rødovre.

 • Borgerne er blevet indbudt til komme med deres forslag til forbedringer af cykeltrafikken. Det er sket via placering af "cykel-brevkasser" rundt om i byen samt besvarelser af online-spørgeskemaer
 • Virksomheder af forskellige størrelser og placeringer er blevet interviewet ift. hvordan cyklen bruges hos dem
 • Unge er blevet interviewet for at give indblik i deres holdninger til brugen af cyklen
 • Rødovre har deltaget i den 2-årige landsdækkende cykelundersøgelse, hvor tilfældige borgere i Rødovre er blevet interviewet af Megafon om cykelforholdene i kommunen
 • Der er indhentet teledata fra en teleudbyder for at give indblik i det samlede rejsemønster i Rødovre
 • Der er indhentet data fra DTU's transportundersøgelser, som giver indblik i valget af transportmidler i Rødovre.

Opbygningen af strategien er tilpasset det forhold, at den skal kunne strække sig over en periode på 12 år. Det er hensigten, at mål og visioner er indfriet i 2033, og at der hvert fjerde år evalueres på igangsatte handlinger og effekter heraf i forhold til de endelige mål. Se bilag 1.

Hovedmålet er, at andelen af cykelture skal fordobles fra 16 % til 25 % for alle turene. Heraf med særligt fokus på de korteste ture på under 5 km, hvor cykelandelen skal fordobles fra 20 % til 40 %, samt interne pendlerture i Rødovre som skal hæves fra en cykelandel på 44 % til 60 % af alle turene.

Handlingerne i strategien er fordelt på tre hovedemner:

 • Borgernes cykelliv
 • De fysiske rammer
 • Rødovre Kommune som virksomhed.

Undersøgelser af transportvalg og rejsemønstre viser, at borgerne i Rødovre i væsentlig grad benytter sig af bilen, når der foretages ture (64 %). Dette er tilfældet, selvom data viser, at rejserne primært er til lokale mål i Rødovre og nabokommunerne. 37 % af turene starter og ender i Rødovre og 40 % går til de tilstødende nabokommuner og Frederiksberg. Dette vil sige, at knap 8 af 10 ture ligger inden for cykelafstand. Se bilag 2.

Rødovre Kommune har derfor et stort potentiale for en udvikling til en stærk cykelby. Det kræver en indsats i forhold til motivation - et overskud til at vælge cyklen, selvom det kan være mere mageligt at tage bilen. Der skal arbejdes med vaner, rutiner og holdningerne i forhold til, hvad cyklen kan bruges til i dagligdagen, herunder værdien i at vælge cyklen frem for bilen, da en mere aktiv transport øger ens generelle sundhed samt forurener og støjer mindre langs vejene. Det er et arbejde, der involverer alle aldersgrupper af borgere og en bred inddragelse af forskellige interessenter internt og på tværs af kommunerne på Vestegnen og København.

Gode cykelvaner og holdninger skal understøttes af gode fysiske rammer for cykeltrafikken. Rødovre har et godt samlet overordnet cykelstinetværk på de større trafikveje, der er overtaget fra amtet. Rødovre Kommune har desuden cykelstier på de mindre trafikveje og anlagt rekreative stier. På det mere lokale vejnet er der potentiale for yderligere anlæg af cykelstier, selvom der i de senere år er blevet anlagt nye cykelstier på Fortvej, Islevbrovej og på Islevdalvej. Der er dog forsat behov for flere cykelstistrækninger i Rødovre, særlig hvor der er meget pendlertrafik - heraf også skoletrafik. Cykelstrategien giver overblik og forslag til, hvor der kan investeres i flere cykelstier og andre tiltag for cyklister inden for de kommende år.

Arbejdet med vaner og holdninger flugter yderligere med, at kommunen som virksomhed ligeledes skal arbejde for at udbrede cykling, både som persontransport ved udførsel af arbejdsopgaver og pendling. Kommunen som virksomhed kan med gode eksempler, prøvehandlinger og konkrete tiltag være forbillede for det lokale erhvervsliv, og vise hvordan cyklen i højere grad kan indgå i arbejdet med grønnere transportvalg og reduktion af CO2 udledning.

I cykelstrategien er der forslag til prioritering af rækkekfølgen for kommende nye cykelstiprojekter, der foreslås igangsat inden for de næste 4 år. Den tager udgangspunkt i listen af "Mulige nye cykelprojekter". Forslaget skal ses som et oplæg til udmønting af "Pulje til cykelsti". Cykelstiprojekterne omfatter, Henriksholms Boulevard (2022), Ejbyvej (2023), Viemosevej (delstrækningen Islevbrovej-Viemosebro) (2024) og Sommerfulgevej (2025). Prioriteringen omfatter projektering i det første år og anlæg i det andet år, hvor Hendriksholms Boulevard er det første projekt med opstart af projektering i 2022. Forvaltningen anbefaler ud fra det nuværende oplyste grundlag, at den prioritering for de første 4 år af strategien følges. Der kan forekomme ændringer, f.eks. hvis større uforudsigelige nødvendige arbejder igangsættes af ledningsejere. Den næste gruppe af cykelprojekter kan prioriteres i forbindelse med evalueringenaf igangsatte indsatser over de første fire år.

Lov- og plangrundlag

Kortlægning af behov for cykelstier i Rødovre. Kommunalbestyrelsesmøde den 29. maj 2018, sagsnr. 77.

Undersøgelse af behov og omkostninger til cykelstier på Viemosevej, Sommerfuglevej og Nørrevangen Kommunalbestyrelsesmøde den 28. april 2020, sagsnr. 59.

Cykelstrategi – forslag til procesplan, Kommunalbestyrelsesmøde den 23. juni 2020, sagsnr. 128

Pulje til cykelsti - udmøntning af cykelstrategi første år - ansøgning om anlægsbevilling Kommunalbestyrelsesmøde den 24. november 2020, sagsnr. 211

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 350.000 kr. til Pulje til cykelstier - udmøntning af cykelstrategi første år. Udgiften på 350.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Strategien indeholder forslag til handlinger og tiltag som kan implementeres frem til 2033 samt en evaluering af udviklingen ift. målsætningerne hvert 4. år.

I forhold til prioriteringen af kommende cykelstiprojekter igangsættes projektering af Hendriksholms Boulevard i 2022. Herefter Ejbyvej (2023), Viemosevej (delstrækningen Islevbrovej-Viemosebro) (2024) og Sommerfuglevej (2025).

Bilag

Bilag 1: Rødovre Cykelstrategi "En stærk cykelby 2021-2033"
Bilag 2: Rødovre Cykelstrategi "En stærk cykelby 2021-2033" Bilag

Cykelstier på Randrupvej - projekt og frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. januar 2021 (sag nr. 6) at give en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering af cykelstierne på Randrupvej. Teknisk Forvaltning har nu fået udarbejdet et projektforslag til cykelstier på Randrupvej.

I investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 til anlæggelse af nye cykelstier på Randrupvej. Der ansøges om at projektforslaget godkendes og om en anlægsbevilling på samlet 8,0 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte projektforslag godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio.kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 7,2 mio.kr. i 2022 og 0,8 mio.kr. i 2023 til cykelstier på Randrupvej.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et projektforslag for cykelstier på Randrupvej. Se bilag 1, 2, 3 og 4.

Der er i budget 2021 til 2023 afsat midler til projektering og anlæggelse af disse cykelstier på Randrupvej. Cykelstierne bliver projekteret færdigt i 2021, og anlægsarbejderne kan påbegyndes i starten af 2022. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til anlægsprojektet.

Projektet har til formål at skabe tryghed og sikkerhed for cyklisterne på strækningen. Dette sker ved anlæggelse af cykelstier med en bredde på 2 meter mellem Roskildevej og Hvidovrevej. Langs de nye cykelstier bliver der etableret parkering i afmærkede båse forskudt i begge sider af vejen. Dette vil give kørebanen et forskudt forløb. På strækningen vil der blive etableret 9 vejtræer, som vil begrønne området. Træerne placeres i enderne på parkeringspladserne, hvor det er muligt. Det forskudte vejforløb, cykelstierne samt træerne vil indsnævre kørebanen, hvilket erfaringsmæssigt virker hastighedsdæmpende.

Ved de planlægte parkeringsbåse er der projekteret et 0,5 m udstigningsareal mellem parkeringspladserne og cykelstien for at mindske konflikten mellem udstigende bilpassagerer og cyklister.

Der er i projekteringen lagt vægt at sikre gode og ordentlige forhold for cyklisterne. På det resterende vejareal har der været stor fokus på at optimere parkeringsarealet så meget som muligt og samtidig skabe plads til træer.

Det har såleders været en vigtig parameter, at områdets parkeringsbehov i mindst mulig omfang forringes af projektet. Derfor har forvaltningen observeret antallet af parkerede biler på Randrupvej i morgen og aftentimerne. På strækningen nord for Damhus Boulevard er de eksisterende 15 parkeringspladser fuldt udnyttet. På strækningen syd for Damhus Boulevard har observationerne vist, at der i aftentimerne, hvor der er flest parkerede biler, i gennemsnit holder 26 biler, og at der samtidig har været 9-10 ubenyttede parkeringspladser på de tilstødende grunde. Der er i dag 57 p-pladser på denne strækning. Der er således et "overskud" på 40 pladser, hvis man regner de tomme pladser på de tilstødende grunde med.

Fremadrettet vil der på den nordlige strækning ud for etageejendommene nedlægges en enkelt parkeringsplads. Dette sker for at skabe adgang til en affaldsgård, hvor der ikke er adgang pt. Projektet sikrer således plads til 14 parkerede biler på denne strækning. På den sydlige strækningen, sikrer projektet plads til 23 parkede biler. Der vil således fortsat være et "overskud" af p-plader på 6 pladser. Forvaltningen vurderer derfor, at det projekterede antal parkeringspladser er tilstrækkeligt for at dække parkeringsbehovet på vejen, da der på den sydlige strækning er mulighed for at parkere på egen grund.

Der etableres et busstoppested ud for Randrupvej 52, da der i nordgående retning mangler et busstoppested for bus 21 på strækningen mellem Damhustorvet og Damhus Boulevard. Forvaltningen vurderer at denne placering er den bedst egnede på strækningen.

De tilstødende grundejerforeninger vil blive orienteret om cykelstiprojektet inden anlægsarbejdet påbegyndes.

Der er indhentet politisamtykke til cykelstiprojektet.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021
Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014)
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013)

Beslutningssag på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2021 (sag nr. 6).

Økonomiske konsekvenser

Til Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2021, sag nr. 6, blev givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering af cykelstier på Randrupvej.

Teknisk Forvaltning forventer, at etablering af cykelstier på Randrupvej kan gennemføres inden for de afsatte rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023.

Med godkendelse af denne sag, vil der samlet set være bevilget 8,6 mio. kr. til projektet.

Udgifterne vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler og godkendelse af projektforslaget, forventes anlægsarbejderne efterfølgende udbudt og cykelstierne etableret i 2022.

1 års gennemgang og pleje af træer forventes gennemført i 2023.

Bilag

Bilag 1: Randrupvej projektforslag oversigtstegning
Bilag 2: Randrupvej projektforslag plantegning 1
Bilag 3: Randrupvej projektforslag plantegning 2
Bilag 4: Randrupvej projektforslag tværsnit

Ringnet 2025 proces for borgerinddragelse
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Movia og letbanekommunerne påbegynder arbejdet med planlægningen af bustilpasninger i forbindelse med åbningen af letbanen i 2025. Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til en proces, der inkluderer borgerinddragelse i Rødovre.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at procesforslaget for borgerinddragelse i Rødovre i forbindelse med Ringnet 2025 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning orienterede i april 2020 Teknik- og Miljøudvalget om, at Movia ville opstarte processen med at få tilpasset busnettet til den kommende letbane ved Ring 3. Dette arbejde skal danne grundlag for, at de involverede kommuner i Storkøbenhavn senest i oktober 2023 politisk har besluttet, hvordan Ringnet 2025 skal se ud.

Movia's tidplan for processen frem til oktober 2023 forudsætter, at de sammen med kommunerne i 2022 får udarbejdet det samlede administrative forslag til, hvordan busnettet i 2025 vil komme til at se ud.

Rødovre Kommune ønsker, at borgerne bliver inddraget som del af forarbejderne til det administrative forslag. Årsagen til dette ønske er, at letbanen i høj grad får betydning for rejsemulighederne og rejsemønstret for borgerne i Islev og kommunens nord- og vestgående busforbindelser.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til, hvordan en borgerinddragelsesproces kan foregå i Rødovre.

Tidsplanen fordrer, at det foreslås, at starte borgerinddragelsen op ultimo 2021, da de tværkommunale planprincipper for busplanlægningen og samlede busøkonomi skal besluttes i løbet af 1. kvartal 2022.

Med det afsæt vil borgerinddragelsen i Rødovre komme til at foregå uden, at Movia eller Teknisk Forvaltning har undersøgt eller vurderet mulige busomlægninger eller frekvensændringer samt hørt nabokommunerne om, hvad de har af ønsker til bustilpasninger. Borgerne der deltager i inddragelsesprocessen vil derfor ikke blive præsenteret for et konkret oplæg, som de kan tage udgangspunkt i. Det gør inddragelsen til en meget åben proces, hvilket kan medføre, at nogle borgere kan føle, at det er uoverskueligt og svært at forholde sig til. Et udefineret og bredt emne kan gøre det svært at opnå stor deltagelse ved et fysisk borgermøde, da der ikke er noget konkret at forholde sig til – som f.eks. nedlæggelse af en eksisterende buslinje. Her kan en digital inddragelsesmetode gøre det nemmere at få borgere til at deltage, når der ikke skal være fysisk fremmøde, og deltagelse kan foregå fra egen bopæl.

Inddragelsen foreslås derfor at tage udgangspunkt i en form for digital behovsanalyse, hvor borgerne beskriver deres transportbehov samt ønsker til det fremtidige busnet. Dette gøres via et online-spørgeskema med nogle få enkle spørgsmål, som borgerne har mulighed for at besvare over en længere periode.

Besvarelserne danner udgangspunkt for et digitalt borgermøde, hvor deltagerne aktiveres med blandt andet spørgeskemaer og i gruppearbejde, hvor forskellige behov og ønsker fra de tidligere besvarelser viderebearbejdes. Forvaltningen anbefaler, at lade en ekstern facilitator styre mødet. Dette for at give en mere objektiv oplevelse, end hvis forrvaltningen eller Movia står for den del. Forvaltningen og Movia bidrager med det faglige indhold, f.eks. kort, rejsedata el.lign.

Tidligere har forvaltningen haft positive erfaringer med denne form for borgerinddragelse i forbindelse med ungeboligerne ved Rødovrehallen, Valhøj Skole og Bæredygtighedslab.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at den foreslået proces vil koste ca. 100.000 kr. som forventes afholdt i 2021 og at der skal bruges ca. 80 arbejdstimers i forvaltningen til borgerinddragelse og kommunikation ud til borgerne. Udgiften på 100.000 kr. afholdes indenfor Kollektiv trafiks ramme i 2021, hovedfunktion 2.32 Kollektiv trafik.

Tidsplan

Movia's proces forløber i 2020 frem til 2023, hvor der senest skal træffes en endelig politisk beslutning i oktober 2023.

Borgerinddragelsesprocessen foreslås at startes op ultimo 2021, hvorefter der vil blive afholdt et digitalt borgermøde.

Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 til godkendelse efter endt høringsperiode.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. august (sag nr. 137) at sende udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik i høring.

Udkastet har i september 2021 været i høring hos relevante råd og panel samt borgere og foreninger, der har bidraget med input i processen. Derudover har udkastet være i offentlig høring på Rødovre Kommunes høringsportal.

Høringsmøde

Der er afholdt et høringsmøde den 9. september 2021. På høringsmødet deltog repræsentanter fra Integrationsråd, Handicapråd og Seniorråd samt borgere og repræsentanter fra foreninger og en skolebestyrelse.

På høringsmødet var der bred opbakning til politikken og tilfredshed med den involverende proces. Flere deltagere udtrykte vigtigheden af at indgå partnerskaber og inviterede til tværgående samarbejde, når politikken skal udmøntes i konkrete indsatser.

Integrationsrådet og Seniorrådet udtrykte et ønske om at målrette sundhedsindsatser til særlige målgrupper som borgere med anden etnisk baggrund end dansk og ældre borgere særligt ved overgange og kriser i livet.

I udmøntningen af politikken vil der blive sat fokus på, at nye indsatser og planer bidrager til at skabe sundhedsfremme for alle borgere uanset livssituation og levevilkår med særligt fokus på mangfoldigheden blandt borgerne.

Handicaprådet ønskede fokus på tilgængelighed, både som fysisk tilgængelighed og som tilgængelighed i form af en hjælper eller hjælpemidler.

Repræsentanten fra Rødovre Skoles skolebestyrelse ønskede, at der i forordet kom fokus på, at vi skal udvikle samtidig med, at vi skal sikre stabilitet.

Rødovre Håndboldklub understregede vigtigheden af, at der er faciliteter til rådighed til at understøtte bevægelse i og uden for foreningerne. Derudover efterlyste håndboldklubben, at det fremgår tydeligere af politikken, at der også bliver arbejdet med indsatser i forhold til de øvrige KRAM-faktorer som eksempelvis alkohol.

Skriftlige høringssvar

Det har også været muligt at fremsende skriftlige høringssvar, og der er modtaget høringssvar fra Udsatterådet og Bedre Psykiatris lokalforening Rødovre/Glostrup.

Udsatterådet skriver i sit høringssvar, at de anerkender og tilslutter sig udkastet til sundhedspolitikken, herunder de fem strategimål. Rådet opfordrer til, at der i arbejdet med handleplanerne anvendes opsøgende metoder, hvor man tager direkte kontakt til de mest udsatte borgere ved eksempelvis hospitalsindlæggelser og i samarbejde med regionen, herunder at der skeles til det samarbejde, der allerede findes for ældre indlagte borgere. Rådet mener, at borgerne generelt vil se den direkte kontakt/opsøgende metoder som et positivt og forebyggende initiativ.

Bedre Psykiatris lokalforening Rødovre/Glostrup angiver et ønske om, at Rødovre Kommune styrker initiativer til børn, unge og voksne med psykiske udfordringer og diagnoser samt deres forældre og andre pårørende, herunder at der arbejdes på at få etableret en akuthjælp, og at det er nemt at finde vej til støtte og hjælp via Rødovre Kommunes hjemmeside.

Tilretninger i politikken

Input på høringsmødet og høringssvar har givet anledning til følgende større tilretninger i sundhedspolitikken:

 • I forordet er det tilføjet, at vi ikke kun orienterer os mod udvikling, men også mod at fastholde velfungerende indsatser.
 • I afsnittet "Tidlig Indsats" er overgangen fra at være aktiv på arbejdsmarkedet til at være pensionist indarbejdet
 • I afsnittet om "Deltagelse og partnerskaber" er det under "Følgeskab og værtsskab" indarbejdet , at vi har øje for, at tilgængelighed kan være en barriere for at deltage i fællesskaber
 • I afsnittet "Tidlig Indsats" er det præciseret, at vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om eksempelvis alkohol, rusmidler og seksuel sundhed.

De øvrige input fra høringsmødet og de skriftlige høringssvar vil samlet blive taget med i det videre arbejde med konkrete indsatser i handleplanerne, som vil være præget af høj grad af dialog og inddragelse på tværs.

Udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik vil efter den politiske godkendelse blive sat op med layout af tekst, billeder, figurer og citater og trykt samt lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside i november 2021.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den 2. november 2021: Borgermøde med lancering af sundhedspolitikken.

December 2021: Oplæg til arbejdet med de fem strategimål forelægges.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025
Bilag 2: Høringssvar fra Udsatterådet til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2021-2025
Bilag 3: Høringssvar fra Bedre Psykiatris lokalforening RødovreGlostrup
Bilag 4: Opsamling på høringsmøde om udkast til sundhedspolitik den 9. september 2021

Diverse
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.