Teknik- og Miljøudvalget

02-11-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 93 - 96

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Cykelbaner på Viemosevej (se bilag 1-5)
  2. Julemarked på Damhustorvet 2021 (se bilag 6)
  3. Status på lovgivning angående opsætning af el-ladestander (se bilag 7).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Cykelbaner på Viemosevej
Bilag 2: Oversigtsplan cykelbaner på Viemosevej - Bilag 1
Bilag 3: Situationsplan cykelstier på Viemosevej - Bilag 2
Bilag 4: Situationsplan cykelstier på Viemosevej - Bilag 3
Bilag 5: Tværsnit cykelstier på Viemosevej - Bilag 4
Bilag 6: Julemarked på Damhustorvet 2021
Bilag 7: Status på lovgivning angående opsætning af el-ladestander

Gebyr for virksomheders brug af genbrugsstationen 2022
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af tilmeldeordningen til Genbrugsstationen i 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til Genbrugsstationen i 2022, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med de andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, kaldet tilmeldeordningen. Bestyrelsen i Vestforbrænding har på deres møde nr. 425 den 26. maj 2021 godkendt gebyrerne for 2022, og kommunerne i tilmeldeordningen skal efterfølgende hver især vedtage gebyrerne, for at disse er gyldige.

Nogle af gebyrerne i 2022 er ændret i forhold til 2021. Nedenfor er gebyrer for 2022 listet op. Gebyrerne for 2021 er, til sammenligning, skrevet i parentes. Alle gebyrer er oplistet ekskl. moms:

Engangsbillet - Betaling for en times besøg for brug af Genbrugsstationen.
Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms pr. besøg ekskl. moms:

Personbil 110 kr. (100 kr.)

Kassebil 160 kr. (150 kr.)

Ladvogn 190 kr. (175 kr.)

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet.

Gælder for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne:

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 9.600 kr. (9.900 kr.)

Kassebil 9.600 kr. (9.900 kr.)

Ladvogn 17.600 kr. (14.400 kr.)

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms)

Personbil 5.200 kr. (5.500 kr.)

Kassebil 5.200 kr. (5.500 kr.)

Ladvogn 9.500 kr. (8.100 kr.)

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0 - 2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 880 kr. (800 kr.)

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 6.300 kr. (5.000 kr.)

Kassebil 9.500 kr. (9.200 kr.)

Ladvogn 13.900 kr. (11.000 kr.)

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

• Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.

• Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

• Dyrlæger, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

• Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

• Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte

• Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år

• Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere.

Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper:

60 kr. (50 kr.) for hver 10 kg ud over de første 5 kg.

Opsummering

Gebyrerne for engangsbilletter hæves mellem 10 kr. og 15 kr. pr. besøg, hvilket primært skyldes øget læsvægt og almindelige prisstigninger.

Årskort for håndværkere i ladvogne og for virksomheder i kategorien ”Øvrige” i alle biltyper foreslås i varierende omfang også hævet med henvisning til øget læsvægt og almindelige prisstigninger. Taksterne for håndværkere i personbiler og kassebiler foreslås nedsat med 300 kr.

Det faktum, at gebyrændringerne falder lidt forskelligt ud for de forskellige biltyper og virksomhedskategorier, skal formentlig tilskrives mindre variationer i de medbragte affaldsmængder fra år til år, det begrænsede datagrundlag og udsving i forbindelse med vurderingen af affaldsmængderne.

Gennemsnitsprisen på behandling af farligt affald har været stigende i de seneste år og for at afspejle de forventede behandlingspriser i 2022, foreslås gebyret for farligt affald hævet fra 50 kr. til 60 kr. pr. 10 kg.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, - gebyrer og –aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2022.

Bilag

Bilag 1: Tilmeldeordning gebyr 2022

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2021
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo september 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2021 tages til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2021".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2021

Diverse
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.