Teknik- og Miljøudvalget

30-11-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 97 - 107

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Borgermøde i høringsperioden for Forslag til Kommuneplan 2022 (se bilag 1)
 2. Orientering fra møde i Klimaudvalget (se bilag 2-5)
 3. Referat fra møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen (se bilag 6).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Borgermøde i høringsperioden for KP22
Bilag 2: Notat fra 3. møde i klimaudvalg - 27. oktober 2021
Bilag 3: Oplæg til 3. klimaudvalgsmøde om klimatilpasning - Bilag 1
Bilag 4: Oplæg til 3. klimaudvalgsmøde om Biodiversitet - Bilag 2
Bilag 5: Oplæg til 3. klimaudvalgsmøde om indsatser - Bilag 3
Bilag 6: Referat fra TMU og Agenda 21 møde -11. oktober 2021

Forslag til Kommuneplan 2022-2034
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling for en 12-årig periode. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021 igangsættelse af arbejdet med Kommuneplan 2022 og herunder at Kommuneplan 2022 er digital. Med udgangspunkt i den beslutning, og med afsæt i visionerne i Rødovrestrategi 2020, er Forslag til Kommuneplan 2022 en fuld revision af Kommuneplan 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Kommuneplan 2022 med miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling for en 12-årig periode. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år.

Kommuneplanforslagets opbygning og indhold

Kommuneplan 2022 (KP22) er opbygget med udgangspunkt i den del af indholdet i Kommuneplan 2018 (KP18), som er lovpligtigt indhold i henhold til Lov om planlægning. Det betyder, at Forslag til Kommuneplan 2022 er forenklet, og at gengivelser af sektorplaner og -lovgivning ikke længere er en del af indholdet i planen. I den digitale kommuneplan 2022 kan relevante sektorplaner, strategier og analyser tilgås direkte via links.

Den digitale kommuneplan - Forslag til Kommuneplan 2022 er bygget op omkring seks overordnede kapitler/faner (1-6) og en "Forside".

Fane 1 - Rødovrestrategien:

Under denne fane fremgår hovedindholdet i Rødovrestrategien, herunder bæredygtighed og tilknytningen til FN's verdensmål samt hovedpunkterne i de udpegede indsatsområder. Fanen "Rødovrestrategien" erstatter indholdet i kapitel 1 "Vi binder byen sammen" og dele af kapitel 2 "Forudsætninger for planlægningen" i KP18.

Fane 2 - Temaer:

Temaerne i KP18 er revideret i KP22 så kommuneplanens retningslinjer nu falder ind under otte overordnede temaer i stedet for fire. De otte temaer er:

 • Byudvikling
 • Erhverv
 • Detailhandel
 • Trafik og mobilitet
 • Klimatilpasning
 • Miljø og teknik
 • Kulturarv
 • Natur og fritid.

For hvert tema findes retningslinjekort med tilhørende retningslinjer og redegørelse. Hovedstrukturen, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen findes under temaet "Byudvikling". Fanen "Temaer" svarer til kapitel 3 "Hovedstruktur og retningslinjer" i KP18.

Fane 3 - Rammer:

Under denne fane fremgår rammerne for lokalplanlægningen med de generelle rammer, der gælder for hele kommunen og detaljerede rammer for de enkelte rammeområder. Rammeområderne er ordnet i forhold til de samme syv lokalområder som i KP18. Fanen "Rammer" svarer til kapitel 5 "Rammer for lokalplanlægningen" i KP18.

Fane 4 - Om planen:

Under denne fane findes Borgmesterens forord, overordnet information om Kommuneplan 2022 og dens relation til andre planer og samarbejder, information om borgermøder, offentlig høring samt en kort introduktion til, hvad en kommuneplan er. Det er også under "Om planen" at man finder miljøvurderingen og siden, hvorfra man kan udskrive PDF'er af udvalgte kapitler. Fanen "Om planen" svarer dels til den indledende information i KP18 og dels til afsnittet "Rødovres rolle i hovedstaden" (kapitel 2) samt kapitel 6 "Miljøvurdering" i KP18.

Fane 5 - Kort:

Her ligger alle retningslinjekortene samlet i ét kortvindue. På denne side kan man ved hjælp af tænd/sluk funktionen til højre i kortvinduet tænde/slukke for et eller flere af de retningslinjekort man ønsker vist.

Fane 6 - Tillæg:

Her vil alle fremtidige kommuneplantillæg fremgå, så det er nemt at danne sig et overblik over de ændringer til eksisterende kommuneplan, der vedtages i løbet af en kommuneplanperiode.

Forside:

Fra forsiden kan man læse Borgmesterens forord, og der vil være et direkte link til Rødovre Kommunes høringsportal når kommuneforslaget, eller fremtidige forslag til kommuneplantillæg, er i høring.

"Hvad gælder for mig?"

Det digitale format muliggør en ny service til borgerne. Funktionen "Hvad gælder for mig?", gør det muligt at søge direkte på en konkret adresse, så man kan se, hvilke lokalplaner og forhold i kommuneplanen der gælder for den pågældende ejendom.

Ændringer fra Kommuneplan 2018 til Kommuneplan 2022

Med afsæt i den politiske vision ”Rødovrestrategi 2020” er kommuneplanen revideret med fokus på bæredygtig byudvikling. Arbejdet med udpegede temaer, fokusområder samt indsatsområder fra Rødovrestrategien, udmønter sig i konkrete ændringer i planlægningen fra Kommuneplan 2018 til Kommuneplan 2022. Ændringerne omhandler nedenstående 5 punkter:

 • Ændring af rammer for bebyggelsers omfang
 • Ændring af anvendelse
 • Infrastrukturanlæg – metro og BRT
 • De gennemskærende veje
 • Kulturarv

Derudover er der foretaget en kvalitetssikring af udvalgte rammer og indhold.

Se bilag 1 - "Notat om ændringer fra Kommuneplan 18 til Kommuneplan 22" for nærmere beskrivelse af ovennævnte ændringer.

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2022

Forslag til Kommuneplan 2022 er omfattet af kravet om miljøvurdering af planer og programmer. Med udgangspunkt i en indledende miljøscreening har Rødovre Kommune vurderet, at Forslag til Kommuneplan 2022 skal miljøvurderes i form af en egentlig miljørapport.

De overordnede temaer fra Rødovrestrategien, herunder indsatsområderne inden for bæredygtighed udmønter sig i konkrete ændringer i Kommuneplan 2022. Miljøvurderingen er afgrænset til følgende emner: "Ændring af rammer for bebyggelsers omfang", "Ændring af anvendelse", "Infrastrukturanlæg - metro og BRT", "De gennemskærende veje" og "Kulturarv" kan have en indvirkning på miljøet.

Når Kommunalbestyrelsen vedtager planen endeligt, vil miljøvurderingen blive suppleret af en sammenfattende redegørelse. Her redegøres der for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning samt hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de alternativer, der har været behandlet og hvordan Rødovre Kommune vil overvåge planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet.

Miljørapporten samt miljøscreening er vedlagt som bilag og offentliggøres sammen med planforslaget. Se bilag 2 - "Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2022" og bilag 3 - "Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2022".

Borgerinddragelse

Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanen har der været gennemført en række inddragende aktiviteter. Det drejer sig om workshops i foråret i forbindelse med arbejdet med en ny erhvervspolitik (relevant i forhold til planlægningen af byens erhvervsområder), borgermødet om Islev Torv i august og borgermødet om planlægning for Parkbyen i oktober, som hver især har givet input til indhold i kommuneplanen. Senest har fagudvalgene været vært for tre borgermøder, som har taget afsæt i udvalgte indsatsområder i Rødovrestrategien. Se bilag 4 - "Samlet notat fra tema-borgermøder".

Borgermøde i høringsperioden

Med formålet om at fremlægge kommuneplanforslagets indhold og introducere borgere for den nye digitale kommuneplanløsning, blev det på mødet den 26. januar 2021 (sag nr. 2) også besluttet, at der skal afholdes et bogermøde i høringsperioden.

Link til Kommuneplan 2022-2034

Kommuneplan 2022-2034 kan tilgås via følgende link:

http://rk.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=5

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar-marts 2022: Offentlig høring i 8 uger - herunder borgermøde

Juni 2022: Endelig vedtagelse.

Bilag

Bilag 1: Notat om ændringer fra Kommuneplan 2018 til Kommuneplan 2022
Bilag 2: Miljøscreening og afgrænsning af miljøvurdering KP2022
Bilag 3: Miljøvurdering af KP 2022 10-11-2021
Bilag 4: Samlet notat om tema-borgermøder

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for almene boliger
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring fra den 8. september til den 27. oktober 2021.  Tillægget giver mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen. Der er indkommet 3 høringssvar.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 imod (C )

Sagsfremstilling

Udviklingen af Parkbyen skal ske i overensstemmelse med Rødovrestrategiens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Derfor gives der med dette kommuneplantillæg mulighed for i lokalplanlægningen at stille krav om op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Dette for at bidrage til en mangfoldig boligsammensætning, hvor der er boliger til alle indkomst- og brugergrupper.

Kommuneplantillægget gælder for rammeområderne 5B29 og 5B30 (Parkbyen) og der indføres en generel rammebestemmelse i kommuneplanen, som giver mulighed for at lokalplanlægge for op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Rammebestemmelsen gælder udelukkende for de områder, som ikke i dag består af boliger eller er lokalplanlagt til boligformål. Procentdelen af almene boliger opgøres i forhold til antal m² etageareal indenfor lokalplanområdet. Kommuneplantillægget ses i Bilag 1.

Miljøvurdering - der er ikke udarbejdet miljørapport

Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som kommuneplantillægget giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport.

Planen giver alene mulighed for opførelse af op til 25 % almene boliger; det vil sige at den regulerer alene typen af boliger og dermed sammensætningen af boligerne. Planen vil medføre nogle ændringer i trafikforholdene, men ikke i væsentlig grad. Trafik og jordforurening i området vil sammen med andre miljøaspekter blive behandlet i den senere lokalplanlægning.

Høringssvar

Der er indkommet 3 høringssvar fra seniorrådet samt to borgere med adresse i Parkbyen. Seniorrådet ønsker en del af de almene boliger reserveret som ældreboliger. De to borgere ønsker ikke krav om almene boliger, og den ene borger fremfører desuden synspunkter om bebyggelsesprocenter og højder, hvilket dog ikke indgår i kommuneplantillægget. Høringsskema med Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger fremgår af Bilag 2. Høringssvarene ses i Bilag 3. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på sagens nuværende stade.

Tidsplan

Endelig vedtagelse af tillæg 8 - december 2021

Offentliggørelse af tillæg 8 - januar 2022.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 8 til Kommuneplan 2018
Bilag 2: Høringsskema Personopdelt Tillæg 8 til KP 2018
Bilag 3: Indkomne høringssvar, fuld længde

Endelig godkendelse af regulativ for jord
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til nyt regulativ for jord har været i 4 ugers høring fra den 15. september 2021 til den 13. oktober 2021. Der er ikke modtaget nogen høringssvar til regulativet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Regulativ for jord godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til nyt regulativ for jord blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2021 (Sag nr. 127), hvorefter regulativet blev sendt i 4 ugers høring. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

I den endelige version af regulativ for jord er der foretaget en redaktionel ændring, da der manglede nummerering af en overskrift i § 12.3. Det betyder, at § 12.3.3 er blevet til § 12.3.4 og § 12.3.4 er ændret til § 12.3.5.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Lov om forurenet jord (jordforureningsloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttrædelse 1. januar 2022

Regulativet offentliggøres den 1. januar 2022 i NSTAR (Den Nationale Standard Affalds Regulativdatabase).

Bilag

Bilag 1: Regulativ for jord

Godkendelse af låneramme til Vestforbrænding til finansiering af forventede investeringer i 2022
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af låneramme 2022 på 162,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2022 på 162,0 mio. kr., til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2022 på 162,0 mio. kr. samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, stk. 2-3.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i brev dateret 29. september 2021 anmodet Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme 2022 på 162,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2022.

Lånerammen er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 426 den 15. september 2021.

Låneramme 2022 skal finansiere forventede strategiske og driftsmæssige investeringer, som er godkendt på tidligere bestyrelsesmøder og listet op nedenfor.

Strategiske investeringer
Forprojekt Carbon Capture: Det forventes som led i klimaloven og klimaaftalerne fra 2020, at det vil blive et krav at indfange CO₂ fra affaldsforbrændingsanlæg. Derfor iværksættes forprojekt vedrørende etablering af CO₂-fangst (Carbon Capture) med henblik på at fange op til 500.000 tons CO2 fra Vestforbrænding.

Driftsmæssige investeringer
Flow omkring modtagehallen: Forbedring af rammer for aflæsning og flow i Vestforbrændings affaldsmodtagelser i Glostrup og Frederikssund. Både for aflæsning af restaffald og de genanvendelige tørre fraktioner.

Kraftvarmeanlæg: Forventede investeringer i forbindelse med planlagt udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på forbrændingsanlæggene. Det er et led i levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget.

Varmenet: Tilslutning af nye kunder og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Bygninger kraftvarmeanlæg: Forbedringer af produktionsbygninger og kontrolrum inkl. besøgsfaciliteter til kontrolrummet. Centralisering af værkstedsfaciliteter i Glostrup samt forbedring af vandopsamlingen til vandrenseanlægget.

Andre bygninger, IT og indsamlingsordninger: Forbedring af bygningsmassen der ikke vedrører kraftvarmeanlægget. IT-projekter og -sikkerhed optimeres løbende. Der foretages optimering af projekter i relation til indsamlingsordninger i Genbrug & Genanvendelse. I Frederikssund foretages renovering og forbedring af el-anlæg, faciliteter til presning af plast og pap.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af den 8. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af låneramme 162 mio kr
Bilag 2: Brev låneramme 2022 tekniske direktører
Bilag 3: 3.b Indstilling låneramme for 2022
Bilag 4: Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Godkendelse af låneramme 2022 til I/S Vestforbrænding til finansiering af fjernevarmeprojekt
Sag nr. 102

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af låneramme 2022 på 215,0 mio. kr. til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på. 215,0 mio. kr., til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde nr. 424 den 17. marts 2021 godkendte Vestforbrændings bestyrelse låneramme på 215,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer. I henhold til § 10, stk. 14, i Vestforbrændings vedtægt, skal Vestforbrænding anmode om interessentkommunernes godkendelse af lånerammen.

Baggrund
Bestyrelsen har på sit møde nr. 370 den 15. september 2010 vedtaget en bevilling på 5 mio. kr. til projekt nr. 281 til udarbejdelse af varmeplan 2015 bl.a. omfattende varmeforsyning til Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune har efterfølgende besluttet at gøre Vestforbrænding til samarbejdspartner i forbindelse med gennemførelse af energiplan med mål om at udfase naturgas og olie til opvarmning.

En væsentlig del af fjernvarmenettet er omfattet af varmeplan 2015 og ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor Vestforbrændings bestyrelse i 2013 og 2015 har bevilget Etape A og Etape B. Etape A og siden Etape B blev godkendt og er stort set gennemført med samlet investering på 629 mio. kr. Nærværende indstilling omfatter endnu en etape, Etape C, fra de i 2012-13 udarbejdede planer. Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling til Vestforbrændings bestyrelsesmøde i Bilag 3.

Projektforslag vedr. forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune Etape C
Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør 58.000 MWh/år ved 91% tilslutning af kundepotentialet. Erfaringen fra tidligere er en tilslutning på 95-98%.

Den samlede investering er opgjort til 215 mio. kr. Der er dog allerede givet forhåndstilsagn om tilslutning fra kunder svarende til ca. 8.000 MWh års forbrug, og der er mange forespørgsler om muligheden for fjernvarme. Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 5,7%, hvorfor projektforslaget kan gennemføres, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser med et krav om minimum 3,5% samfundsøkonomisk forrentning.

Tilbagebetalingstiden er beregnet til 18 år, hvilket er under anlæggets forventede tekniske levetid, der skønnes til minimum 40 år. Den beregnede tilbagebetalingstid ligger under projektets levetid og regnskabsmæssige afskrivningstid på 25 år. Projektet vil derfor bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi. Dermed vil projektet isoleret set kunne reducere varmeprisen med ca. 1% samt medføre merindtægt til affaldssiden på ca. 1,7 mio. kr./år.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio kr
Bilag 2: Brev låneramme 2022 tekniske direktører
Bilag 3: 3.a. Indstilling projekt Lyngby etape C
Bilag 4: Bilag Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Ekspropriationsbeslutning for stationsplads til Rødovre Nord letbanestation
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved "Rødovre Nord" letbanestation, Slotsherrensvej 400, skal der anlægges en stationsplads, der vil skabe mulighed for busholdepladser samt bil- og cykelparkering ved stationen. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til, om der skal eksproprieres til stationspladsen, jf.  vejloven.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den del af ejendommen matr.nr. 1e Islev By, Islev, der er markeret med gult på ekspropriationsplanen af 25. februar 2021 (ca. 6.265 m2), eksproprieres efter vejlovens § 96,
 2. at den del af ejendommen matr.nr. 1e Islev By, Islev, der er markeret med blåt på ekspropriationsplanen af 25. februar 2021 (ca. 115 m2) ved ekspropriation efter vejlovens § 96 pålægges servitut om oversigt samt
 3. at ekspropriationsbeslutningen tinglyses på ejendommen matr.nr. 1e Islev By, Islev.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Langs Nordre Ringvej anlægges letbanen, og Rødovre Kommune får en letbanestation ved Slotsherrensvej 400, matrikelnr. 1e, Islev By, Islev.

Ved letbanestationen er der behov for at anlægge en stationsplads, som skal tjene de almene trafikale hensyn ved at give adgang for bil-, cykel-, gang- og bustrafik tæt ved stationens perroner, samt mulighed for bil- og cykelparkering for passagerne til letbanen.

I Lokalplan 132 er der udlagt areal til det formål. Det er ikke lykkes at indgå en aftale med grundejeren om køb af arealet, hvorfor arealet til stationspladsen skal eksproprieres efter vejloven. Som en del af ekspropriationen, er der blevet udarbejdet et detaljeret skitseprojekt, hvis udformning er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2021 (sag nr. 74).

Det godkendte projekt for stationspladsen (vejprojektet) omfatter areal til vejadgang til letbanestationen, samt areal til 3 busholdepladser, 50 cykelparkeringspladser, cykelparkering til 4 ladcykler, opsætning af 24 bycykel-ladestationer samt 28 parkeringspladser til biler. Der er til bilparkeringen reserveret areal til opsætning af el-ladestandere. Derudover er der tættere på stationen placeret 2 store handicappladser og 2 afsætningspladser til "Kiss&Ride".

Vejprojektet medfører også tilpasninger af den offentlige vej, som skal udvides inden for den nuværende vejmatrikel. Konkret skal kørebanedelen, der går fra Slotsherrensvej ned til Nordre Ringvej, udvides for at tilgodese anlæggelse af et støttepunkt for krydsende cyklister, der skal ind på stationspladsen. Dette giver samtidig mulighed for, at der kan anlægges en venstresvingsbane for den kørende trafik, der skal ind på stationspladsen. Løsningen håndterer et potentielt fremkommelighedsproblem med tilbagestuvning af trafik, der stoppes af ventende venstresvingende køretøjer på vej ind til stationspladsen.

Ekspropriationen omfatter iht. vejprojektet et areal på 6.265 m2 af den samlet ejendom på 19.345 m2 samt pålægger en servitut om oversigt for udkørslen til stationspladsen, som omfatter 115 m2. Se bilag 1 og 2.

Teknisk Forvaltning har den 28. juni 2021 indkaldt til åstedsforretning, som blev afholdt den 9. september 2021 kl. 13. Se vedlagte protokol, bilag 3.

Til åstedsforretningen deltog forvaltningen med rådgivere, og som repræsentant for Kommunalbestyrelsen formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro. Grundejeren deltog ikke selv eller ved stedfortræder. Op til 4 uger efter åstedsforretning kan grundejer eller andre, der er direkte berørt af den påtænkte ekspropriationsbeslutning, komme med bemærkninger eller ændringsforslag til vejprojektet. Denne frist udløb den 7. oktober 2021. Grundejeren har inden for denne periode ikke indsendt nogen bemærkninger eller indsigelser.

Det videre forløb

Ved godkendelse af ekspropriationen, overtager Rødovre Kommune det eksproprierede areal, når beslutningen meddeles grundejeren. Teknisk Forvaltning skal samtidg sikre en matrikulær ændring, så arealet bliver udstykket fra ejendommen. Yderligere fremsender forvaltningen et forligsforslag til grundejeren vedrørende erstatning for det eksproprierende areal. Det er forvaltningens vurdering, at anlæggelse af letbanen og stationsplads på dette sted, vil være til fordel for ejendommen. Fordelen kan potentielt udligne en del af grundejerens erstatning ved ekspropriationen til stationspladsen, hvis anlæggelse af stationspladsen vurderes at tilføre en merværdi for grundejerens tilbageværende arealer. Det endelige beløb i et kommende erstatningsforslag, er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

Såfremt der ikke er enighed om det endelige beløb, går sagen videre til Taksationskommissionen, der afsiger kendelse i sagen. Denne kendelse kan påklages til Overtaksationskommissionen. Såfremt der ikke er enighed efter Overtaksationskommissionens kendelse, kan erstatningsspørgsmålet rejses ved domstolen. Omkostningerne i forbindelse med sagsbehandling hos taksationsmyndighederne pålægges Rødovre Kommune samt omkostninger til sagkyndig bistand for grundejeren, såfremt taksationsmyndighederne beslutter dette.

Når det endelige beløb er afklaret, vil det forelægges til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Parallelt med dette forløb, har grundejeren 4 uger fra den endelig ekspropriationsbeslutningen er meddelt, til at klage over vejprojektets udformning til Vejdirektoratet. Det omfatter projektmæssige forhold, f.eks. hvis grundejeren mener, at vejprojektet inddrager mere areal end nødvendigt, for at sikre trafik- og vejforholdene.

I det godkendte Budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til færdigprojektering og udbud af stationspladsen. Dette arbejde vil startes op efter årsskiftet.

Lov- og plangrundlag

Budget 2020

Lov om letbane på Ring 3, lov nr. 165 af 26. februar 2014

Lokalplan 132 af 18. december 2018

Lov om offentlige veje mv.  § 94-123,  lovnr. 1520 af 27. december 2014

Godkendt - Frigivelse af midler til ekspropriation af stationsplads til Rødovre Nord Letbanestation, Kommunalbestyrelsesmøde den 28. april 2020, sagsnr. 56

Godkendt - Letbane - skitseprojekt for stationsplads Rødovre Nord, Kommunalbestyrelsesmøde den 27. april 2021, sagsnr. 74

Budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til forberedelse og gennemførelse af ekspropriation. I dette beløb er ikke inkluderet erstatning for det eksproprierede areal.

De endelige økonomiske konsekvenser ved ekspropriationen kendes ikke, da beløbet afhænger af, om der kan opnås enighed eller om spørgsmålet skal afgøres af taksationsmyndighederne eller domstolene.

I tilfældet af at udgiften til det processuelle i ekspropriationen vil svare til bevillingen på 1,5 mio. kr. vil en eventuel erstatning til grundejeren blive finansieret ved en tillægsbevilling.

Tidsplan

Med godkendelse af ekspropriationen overtager Rødovre Kommune det eksproprierede areal, når beslutningen meddeles grundejeren, og den videre projektering og udbud i 2022 kan igangsættes, så anlægsarbejderne påbegyndes i 2023. Stationspladsen skal være anlagt og klar til den forventede driftsstart af letbanen i 2025.

Det videre arbejde med forlig om den endelige godtgørelse for ekspropriationen foregår sideløbende. Den endelige afklaring om erstatningsbeløbet kan vare flere år - afhængig af om der opnås enighed ved forlig eller om sagen går videre til taksationsmyndighederne og domstolene.

Bilag

Bilag 1: Kort - Ekspropriationsplan
Bilag 2: Matr. nr. 1e Islev By, Islev oversigstservitut
Bilag 3: Protokol for åstedsforretning den 9. september 2021 Rødovre stationsplads

Aage Knudsens Strøg - Godkendelse af detailprojekt og frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten for budget 2021 er der, i årene 2021 og 2022, afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 3,0 og 7,7 mio. kr. til anlæggelse af Aage Knudsens Strøg i Gartnerbyen.
De afsatte midler søges bevilget til den første del af Aage Knudsens Strøg, mellem Gunnekær og Kristine Pedersens Vej.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et detailprojekt for Aage Knudsens Strøg, som der redegøres for i sagsfremstillingen. Der indstilles samtidig, at projektet endelig godkendes forud for udbud af arbejderne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt for Aage Knudsens Strøg godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 10,7 mio. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2021 og 7,7 mio. kr. i 2022 til anlæggelse af 1. del af Aage Knudsens Strøg.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen (sag nr. 96) Lokalplan 145 med tilhørende designmanual for Gartnerbyen. Lokalplan 145 og tilhørende designmanual har dannet grundlag for det videre arbejde med udformning af projektforslaget (godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 57) og detailprojekt for det kommende Aage Knudsens Strøg. Projektet vil blive præsenteret nedenfor og er vedlagt som bilag 1 og 2 til indstillingen.

Indretning af Aage Knudsens Strøg

Projektet for Aage Knudsens Strøg bygger på tankerne og beskrivelsen, der er givet i designmanualen for området, som danner rammen for hele Gartnerbyen. Strøget stækker sig fra Rådhuspladsen i syd til Tæbyvej i nord, og vil være hovedåren gennem den kommende Gartnerby. Strøget er tiltænkt gående og cyklende trafik og vil være friholdt for kørende trafik, med undtagelse af affaldsafhentning, brand og redningskøretøjer. Der hvor Aage Knudsens Strøg krydser Kristine Pedersens Vej og Else Sørensens Vej (tidligere Egegårdsvej), vil det stadig være muligt at krydse strøget i bil. Krydsningen vil foregå på fodgængernes præmisser.

I strøget vil der være to pladser, aktivitetspladsen og byhaven. Disse vil være forbundet af stræder og sammen vil det udgøre et samlet strøg med et gennemgående grønt spor.

Det grønne spor vil give mulighed for oplevelser og vil invitere til ophold og leg. Det grønne spor vil også have en væsentlig funktion i forhold til klimatilpasning af området, da det indrettes til at opsamle og forsinke regnvand, før regnvandet ledes videre i systemet. Der vil desuden blive opstillet bænke og siddeplinte, der kan bruges til ophold og hvil.

Pladsen til aktivivtet og byhaven har form af egentlige pladser. Pladsen til aktivitet i den nordlige del vil være en mindre grøn plads med mulighed for ophold. Her er der skabt plads til en signaturlegeplads, der bliver udformet med temaer, der relaterer sig til Gartnerbyen og områdets historie. Da pladsen først forventes anlagt i 2025, vil legepladsen først blive endelig projekteret senere. Byhaven vil være den store plads midt på strøget. Den vil være udformet som en mindre park, med mulighed for ophold og oplevelse. Det grønne areal i midten af pladsen vil være kupperet, og have flere tværgående stier. Rundt om det grønne areal, vil der være mulighed for ophold på plinte, bænke og trædæk, der rækker ud i parken. Byhaven vil samtidig være opsamlingspunkt for regnvand fra området. I det dybeste punkt vil der dagligt være et frit vandspejl, der vil kunne krydses via et trædæk. Der vil desuden langs hele strøget blive opsat affaldsspande med mulighed for at affaldssortere.

Beplantningen i strøget vil være en mangfoldig blanding af robuste biotoper, der understøtter bioderversiteten fra lokalområdet. Beplantningen vil være tilpasset de enkelte lokationer langs strøget og deres brug, men vil samtidig fremstå som en helhed. I udformning og plantevalg er der taget højde for hjemhørende arter og biodiversitet i området, så der vil være en naturlig forbindelse til lokalområdet. Beplantningen vil samtidig være tilpasset regnvandshåndteringen, som strøget også skal rumme.

Belægningerne i det kommende strøg tager udgangspunkt i designmanualen, og består af betonfliser i forskellige størrelser og savskårne jetbrændte chaussesten. Belægningerne vil blive lagt, så det grønne spor suppleres og følges gennem hele strøget. De forskellige størrelser vil samtidig giver mulighed for tilpasning til de kommende byggefelter.

Projektet har både i forbindelse med projektforslaget og detailprojektet været underlagt trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision i henhold til gældende retningslinjer og efter aftale med handicaprådet. Revisionerne er udarbejdet af uddannede revisorer, så det sikres at projektet er både handicapvenligt og trafiksikkert. Langs hele strøget vil der være fokus på ledelinjer og tilgængelige belægninger, så alle har mulighed for at gå langs med og krydse på tværs af de grønne områder. Stierne i de grønne arealer efterlever de retningsgivende hældninger for tilgængelighed, så hele anlægget kan bruges af alle.

De belagte arealer har en udformning, så der i dagligdagen er mulighed for at gå og cykle gennem strøget. De skaber også plads til ophold og evt. udeservering. De belagte arealer er også tilpasset bygningsreglementets arealkrav for brandredning/brandveje, så der fremadrettet kan brandredes fra strøget til alle de tilstødende byggefelter i lokalplanen.

Langs hele strøget vil der blive opsat belysning, som tilpasses omgivelserne. På de belagte færdselsårer, vil belysningen have fokus på at man kan orientere sig og på tryghed. Mod det grønne spor vil der været større fokus på effekt og oplevelse. Belysningen vil primært være tænkt ind i byinventaret, så det fremstår som en integreret del af anlægget, hvor det er nødvendigt, bliver der suppleret med lav pullertbelysning.

Projektet har gennemgået en bæredygtighedsscreening, der dels kobler sig op mod verdensmålene og ser på den fremtidige drift. Dette er med til at sikre at anlægget understøtter verdensmålene, og at den fremtidige drift kan foregå, så bæredygtigt som muligt.

Der er desuden blevet foretaget en miljøscreening, se bilag 3. Denne giver ikke anledning til, at der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM) af projektet.

Regnvandshåndtering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af projektet haft et løbende samarbejde med HOFOR om regnvandshåndteringen. Det er tiltænkt, at det kommende strøg på overfladen skal kunne håndtere og forsinke dele af det regnvand, en 5 års hændelse for Lokalplan 145 og tilstødende Lokalplan 144’s område vil generere, inden regnvandet bliver ledt videre i systemet. I det grønne spor er det lykkedes at finde plads til store dele af det volumen, en sådan regnhændelse kræver. Kun en mindre del end forventet vil fremadrettet skulle håndteres i egentlige nedgravede ledninger til regnvand. I det videre arbejde med anlæggelse af strøget, vil samarbejdet med HOFOR fortsætte, så samspillet mellem de to løsninger for regnvandshåndtering optimeres.

Borgerinddragelse

I forbindelse med Lokalplan 145, der danner rammerne for Aage Knudsens Strøg, har der været afholdt borgermøde. Der har desuden været afholdt dialogmøde med naboer og grundejere til lokalplanen og herunder det kommende hovedstrøg. For at sikre borgernes perspektiv indgår i beslutningsgrundlaget for den endelige udformning, har forvaltningen lavet en supplerenede coronavenlig borgerinddragelse i form af byvandringer med tilhørende opgaver. Input herfra peger i retning af den allerede vedtagne designmanual, og er indarbejdet som bidrag til at kvalificere det endelige resultat.

Kobling mellem øvrige igangværende projekter.

Den sydlige del af Aage Knudsens Strøg vil fremtidigt blive bindeled og overgang mellem flere markante byggerier i bybilledet. Strøget vil støde op til Rådhuspladsen, Viften og den nye bygning til rådhusfunktioner. Den sydlige del af strøget, afgrænset af krydsningen ved Gunnekær til Rådhuspladsen, vil blive projekteret senere og anlagt i forlængelse af opførelsen af den nye bygning til rådhusfunktioner. Derved sikres den bedst mulige sammenhæng med alle de omkringliggende bygninger.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at anlæggelse af 1. del af Aage Knudsens Strøg kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 10,7 mio. kr.

Udgiften på 10,7 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Projektet er vurderet til at koste 55,0 mio. kr., hvoraf der, med ovennævnte indstilling, vil være bevilget 15,7 mio. kr. til projektet. De resterende 39,3 mio. kr. er i budget 2022 placeret i år 2025.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler og godkendelse af projekt, forventes anlægsarbejderne af første del af Aage Knudsens Strøg, mellem Gunnekær og Kristine Pedersens Vej, at blive sendt i udbud og anlagt i løbet af 2022 og 2023. Anlægsarbejderne vil blive koordineret og planlagt ud for færdiggørelsen af de tilstødende byggefelter og evt. ledningsarbejder udført af HOFOR.

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse Hovedprojekt
Bilag 2: Oversigtsplan
Bilag 3: Miljøscreening Aage Knudsens Strøg

Endelig godkendelse af projektforslag for konvertering af fjernvarme i to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder hovedsagligt beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej, efter høringsperiode.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget endeligt godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Forvaltningen vil inden Kommunalbestyrelsesmødet undersøge konsekvenserne af, at der ikke skal betales for tilslutning ud over de 15 meter der er angivet i projektforslaget.

Sagsfremstilling

Projektforslaget for fjernvarmekonvertering af to områder hovedsagligt beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej, har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens foreløbige godkendelse den 31. august 2021 været i 4 ugers høring.

Høringsmaterialet blev sendt til EVIDA A/S, VEKS I/S, Radius Elnet og ejere af de 143 direkte berørte ejendomme i området. De direkte berørte ejendomme er i projektforslaget antaget at skulle have fælles distributionsledning liggende til 1 eller flere naboejendomme.

Der er modtaget høringssvar fra EVIDA A/S, som ikke har indsigelser mod projektforslagets godkendelse.

Der er modtaget høringssvar fra 21 ejere af de direkte berørte ejendomme.

11 udtrykker positive tilkendegivelser for projektforslaget og to udtrykker negative tilkendegivelser. De negative tilkendegivelser er dog kun overfor de pågældende ejendommes mulige tilslutning til fjernvarme eller fælles stikledning på ejendommen, ikke for projektforslaget som helhed. Der er også modtaget to høringssvar som udtrykker utilfredshed med egenbetaling for stikledninger over 15 meter. De pågældende mener, det skal være ensartet solidarisk betaling uanset stikledningslængde.

Enkelte høringssvar foreslår andre ledningsføringer for de fælles distributionsledninger. Disse forslag vil blive taget i betragtning ved detailprojekteringen.

Endelig er der 9 høringssvar der er neutrale eller har ønsket svar på opklarende spørgmål, uden at tage særskilt stilling til projektforslaget. Nogle høringssvar er kategoriseret i mere end en svarkategori.

På det grundlag indstilles projektforslaget uden ændringer og i sin helhed til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Områderne overgår fra individuel forsyning med naturgas til kollektiv forsyning med fjernvarme. Ejendomme beliggende i området kan efter den endelige godkendelse ikke længere søge tilskud hos Energistyrelsens Bygningspulje til anskaffelse varmepumper. Ejendommene kan stadig blive opvarmet med varmepumper.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Varmeplan 2010 og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010.

Projektforslaget behandler områder med et samlet varmebehov på ca. 47.000 MWh. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings nuværende årlige salg er til sammenligning ca. 150.000 MWh.

Der er tilsammen 1.829 potentielle kunder i de to områder.

Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsning af CO2 udledningen.

Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssigt fordelagtig.

Selskabsøkonomien balancerer efter 30 år.

Fjernvarmeforsyningen betyder økonomiske fordele for de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien).

Godkendelse af projektforslaget indebærer efterfølgende en ansøgning om anlægsbevillinger på netto 127 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2022-2025, hvor der samlet er afsat 159 mio. kr. til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings foreløbige udbygningsplaner i budgetforslaget for budget 2022-2025. Det skal bemærkes, at der i budgetoplægget er taget udgangspunkt i en forventning om 50 % tilslutning i første omgang. En tilslutning på 90 % som forudsat i projektforslaget vil koste 213 mio. kr.

Samfundsøkonomien

Projektets analyser viser, der er en samfundsøkonomisk gevinst på 80 mio. kr. i forhold til individuelle varmepumper.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarmeforsyning en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien

Det antages, at alle nye kunder tilsluttes på en abonnementsordning. Med de givne forudsætninger balancere selskabsøkonomien for de nye kunder således, at de efter 30 år bidrager med positiv likviditet, som kommer alle kunder tilgode.

Der er forsigtigt regnet med en forholdsvis lav starttilslutning på 25 %.

Brugerøkonomien

I forhold til individuelle varmepumper, er den samlede nutidsgevinst for de nye kunder i projektforslaget beregnet til 35 mio. kr. med en tidshorisont på 20 år. Der er regnet med 100 % rabat på tilslutningsbidrag (maks. 15 meter stikledning) og 1 % i kalkulationsrente.

Den gennemsnitlige besparelse det første år er 19 % i forhold til en ny individuel varmepumpe.

Som noget nyt vil Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning med projektforslaget introducere en abonnementsordning.

Der er i beregningerne antaget, at de nye kunder som udgangspunkt tilsluttes med en abonnementsordning, hvorved forsyningsgrænsen flyttes til kundens side af fjernvarmeunitten.

Det betyder, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning servicerer og vedligeholder kundeinstallationen samt udskifter den, når den er udtjent.

De nye kunder skal således ikke selv investere i udskiftning af naturgasfyret med en fjernvarmeunit. Investering og fremtidigt vedligehold vil Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning stå for. Kunderne kan også vælge selv at stå for investering og fremtidigt vedligehold og dermed spare abonnementsydelsen. En abonnementsordning må ikke forveksles med en afdragsordning. Kunden ejer ikke og kan heller ikke købe fjernvarmeunitten. Abonnementsordningen er permanent og gælder så længe kundeforholdet består. Ønsker kunden at stoppe køb af fjernvarme på abonnement, vil fjernvarmeunitten blive nedtaget af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Kunden må derefter selv sørge for varmeforsyningen. De præcise forhold og vilkår for abonnementsordningen er ikke endeligt afklaret, men vil ved en senere lejlighed blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelige godkendelse.

For kunderne kan det være af betydning, at tilslutning til fjernvarmen er en langsigtet investering en gang for alle, mens den relativt høje investering i individuelle varmepumper skal gentages med 15-20 års mellemrum. En fjernvarmeunit koster markant mindre og har en længere levetid.

Brugerøkonomien er således positiv.

Effekten på begrænsning af CO2 udledning

Fuldt udbygget (90 % tilslutning) vil områderne spare miljøet for ca. 9.000 tons CO2 udledning om året. Det er Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings forventning, at områderne vil være fuldt udbygget efter maksimalt 10 år. Det begrundes i klimaaftalen af juni 2020 indgået af et bredt flertal i Folketinget, der har afsnit om grøn omlægning af varmeafgifter, udfasning af individuelle olie- og gasfyr, grøn fjernvarme samt en grøn skattereform.

Herudover har det statslige gasselskab EVIDA i samarbejde med Energistyrelsen i foråret 2021 lavet en analyse af gaskundernes forventninger til deres fremtidige boligopvarmning.

Analysen viser (i uddrag) for Rødovre og det Storkøbenhavnske område:

 • Når gaskunderne i Rødovre skal vælge ny opvarmningskilde, er det vurderingen, at kun 16 procent vil vælge gas igen.
 • 44 % vil i højere grad vælge fjernvarme.
 • Analysen bekræfter, at alderen på gaskedlen har stor betydning for beslutningen om at udskifte gaskedlen. Således svarer 64 procent, at de regner med at skifte gaskedlen ud, når den når den alder, hvor de typisk stopper med at virke, eller når den går i stykker.
 • I Rødovre forventer 14 % at skifte indenfor 2 år.
 • I Rødovre vil 55 % af gaskunderne vælge med afsæt i anlæggets klimavenlighed.

På det grundlag er det Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings forventning, at en meget stor andel af de mulige kunder vil tilslutte sig fjernvarmen, senest når deres nuværende naturgasfyr står til udskiftning.

Arealafståelse og servitut

Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske omkostningerne ved at skulle placere flere ledninger til eksempelvis rækkehuse. Der skal tinglyses servitut på de private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden servitut. Stikledninger der kun er beliggende på den ejendom de forsyner, skal ikke pålægges servitut.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). BEK nr. 181 af 4. maj 2021.

Rødovre Kommunes Varmeplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Udbygningsplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 163).

Strategi for udbygning af fjernvarmeforsyning i Rødovre Kommune, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 (sag nr. 117).

Klimaaftale for energi og industri m.v. 2020 af 22. juni 2020.

Adfærdsanalyse af EVIDAS kunder, udarbejdet af /kl.7, 18. februar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen, er anslået til netto 213 mio. kr. ekskl. moms ved 90 % tilslutning. Heri er indregnet at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning giver 100 % rabat på tilslutningsbidraget.

I budgetoplægget for budget 2022-2025 er afsat rådighedsbeløb på netto 127 mio.kr., hvor der er taget udgangspunkt i en forventning om 50 % tilslutning. I budgetperioden er der samlet afsat 159 mio. kr. til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings foreløbige udbygningsplaner i budgetforslaget for budget 2022-2025.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, og er indregnet i projektforslaget.

Tidsplan

2022: Detailprojektering og udbud.

2023-2026. Udbygning og tilslutning af kunder.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af to områder i Rødovre
Bilag 2: Høringssvar samlet

Status på handleplan for handicappolitikken
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplan for handicappolitikken.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for handicappolitikken 2020-2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 8. oktober 2020 (sag nr. 59) handleplan for handicappolitikken 2020 - 2021. I status for handleplanen er der arbejdet med følgende indsatser:

1. Bedre livskvalitet med øget tilgængelighed til sundhedsrådgivning inkl. sundhedstjek

For at skabe større lighed i sundhed for borgere med udviklingshæmning, arbejdes der på bostederne systematisk med samtaler med beboerne, samarbejdet med Sundhedscentret er styrket og med et nyt journaliseringssystem er der øget fokus på det sundhedsfaglige felt.

2. Bedre adgang til job og uddannelse

For at fremme adgangen til job og uddannelse blandt borgere med handicap, har Jobcentret iværksat en række initiativer under overskriften "Styrket indsats". Initiativerne omhandler bl.a. optimering af Jobcentrets arbejdsgange samt tværfagligt samarbejde med Børne- Skoleområdet og Social- og Borgerservice. For at styrke indsatser og vidensdele på område er Jobcentrets medarbejder på handicapområdet opnormeret og der er iværksat og gennemført undervisning af egne medarbejdere og information til medarbejder og de virksomheder, Jobcentret samarbejder med.

3. Tilgængelighed - borgerservice og byrummet

Det nye kontaktcenter i Borgerservice har stor opmærksomhed på at hjælpe borgere, der ikke er digitale. Det sker i tæt dialog med borgerne, så Borgerservice løbende bliver opmærksom på og kan reagere på digitale løsninger, der er uhensigtsmæssige for borgere med handicap.

I byrummet har Teknisk Forvaltning forbedret tilgængeligheden på en række konkrete lokationer, herunder nedlagt ledelinjer og etableret andre tilgængelighedsløsninger såsom niveaufri adgang.

4. Læringsfællesskaber i folkeskolen

For at styrke læringsfællesskaber i folkeskolen er der iværksat kompetenceudviklingsforløb "Læringsfællesskaber for alle". Der er gennemført forskellige indsatser for elever med dysleksi (ordblindhed) og Specialpædagogisk center har, med en ny struktur, samlet en stor del at kommunens specialpædagogiske ressourcer og kompetencer.

5. Medborgerskab

På bostederne skal der arbejdes med "Selv- og medbestemmelse" for at øge viden om medborgerskab og egne rettigheder. Processen er i opstartsfasen, og materiale fra Socialstyrelsen vil indgå og understøtte dette.

For en del af områderne gælder, at COVID-19 situationen og de medfølgende restriktioner har pauseret eller besværliggjort dele af indsatserne.

Handleplanen er forelagt Handicaprådet den 18. november 2021. Tilbagemelding fra Handicaprådet vil blive forelagt skriftligt for udvalgene til orientering.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020-2021

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for handicappolitikken 2021

Diverse
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.