Teknik- og Miljøudvalget

05-04-2022

Medlemmer

Formand Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Mogens Brauer (C)

Sager 26 - 32

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Status for skybrudsprojekt i Kagsmosen (se bilag 1-5)
 2. Miljøtilsynsberetning for 2021 (se bilag 6)
 3. Referat fra 5. møde i klimaudvalget (se bilag 7)
 4. Forestående adresseændringer (se bilag 8)
 5. Mundtlig orientering om mulighederne for realisering af lokalplan 145 på Næsbyvej 20.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Bilag

Bilag 1: Status for skybrudsprojekt i Kagsmosen
Bilag 2: Myndighedsoverdragelse - Kagsmosen Kagså
Bilag 3: Dispositionsforslag Kagsmosen
Bilag 4: Eksisterende forhold Kagsmosen
Bilag 5: Oversigtskort Kagsmosen
Bilag 6: Tilsynsberetning 2021
Bilag 7: Meddelelsesnotat 5. møde i klimaudvalg 23. marts 2022
Bilag 8: Ændring af adresser i kommunen

Sti, Vej- og Parkpuljen 2021-2022 - status
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Status på Sti, Vej og Parkpuljen 2021-2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet 2. februar 2021 (sag nr. 18) orienteret om planlagte projekter på Sti, Vej og Parkpuljen. Da puljen pt er 2 årig, er denne indstilling dels en orientering om gennemførte tiltag, og dels information om planlagte aktiviteter.

I 2021 er gennemført følgende:

 • Asfaltering af del af Hvidsværmervej (fra Slotsherrensvej til Vårfluevej - delen syd herfor er udskudt på grund af renovering af boliger)
 • Asfaltering af cykelstier på Rødovre Parkvej på strækningen mellem Tårnvej og Korsdalsvej
 • Asfaltering af Fjeldhammervej og renovering af fortov på sydsiden
 • Asfaltering af Korsdalsvej nord for Rødovre Parkvej
 • Asfaltering af Ejbyvej, østlig og vestlig del
 • Asfaltering af Resenbrovej, syd for Slotsherrensvej
 • Renovering af korte stigennemgange forskellige steder i kommunen
 • Asfaltering/renovering af dele af sti langs Harrestrup Å
 • Mindre arbejder i midterrabatten på Jyllingevej
 • Asfaltering af en del af cykelstien på Rødovrevej efter gravearbejde
 • Asfaltering af sti ved Islev Skole
 • Enkelte arbejder ved Espevang
 • Asfaltering af grussti til Oplevelsescenter Vestvolden
 • Nye fliser, kantafgrænsning og afvanding på matrikel 8a (hjørnet af Roskildevej og Tårnvej, ”Juletræsgrunden”)
 • Engskrænten, ny asfalt foran hovedbygningen
 • Udskiftning af nedslidte bænke på Vestvolden, Espelunden og øvrige parker
 • Istandsættelse af 2 træbroer syd og nord for dobbeltkaponieren (dobbeltbunker) på Vestvolden.

Der vil være en del større ledningsarbejder i kommunen i 2022 og kommende år. Renoveringen af en del af Jyllingevej forventes at skulle udføres i 2022-2023. For at undgå, at nylagt asfalt skal graves op i forbindelse med ledningsarbejder m.m., er der foretaget korrektioner i forhold til de resterende vej og sti-strækninger, der var på listen ved orienteringen om sti, vej og parkpuljen i 2021.

I 2022 forventes følgende arbejder udført:

 • Asfaltering af cykelstier på Rødovre Parkvej på strækningen mellem Rødovrevej og Tårnvej
 • Asfaltering af kørebaner på Rødovre Parkvej på strækningen mellem Rødovrevej og Tårnvej, afhængig af hvordan planlagte ledningsarbejder forløber. Hvis ikke gravningerne kan få tilstrækkelig tid til at sætte sig, kan det være nødvendigt at rykke arbejdet til 2023.
 • Asfaltering af østligste del af Elvergårdsvej samt stien mod Damhussøen
 • Parkeringsplads ved Elvergårdsvej
 • Renovering af kortere stigennemgange forskellige steder i kommunen
 • Asfaltering af en del af kørebanen på Rødovrevej efter gravearbejde. Teknisk Forvaltning lavet aftale med ledningsejeren om endelig retablering, hvor ledningsejeren betaler en fast sum til dette.
 • Asfaltering af Prøvensvej, evt. kun delstrækning
 • Asfaltering af cykelstier på delstrækning af Tårnvej
 • Asfaltering af stikvej på Plovstrupvej
 • Eventuel - cykelstier på Hvidovrevej, delstrækninger med belægningssten, udskiftning til asfalt
 • Eventuel - remix af dele af kørebanen på Schweizerdalsvej - kørebanen er dårlig, men kantstenen skal renoveres, før der kan udlægges ny asfalt. Med en remixløsning, hvor eksisterende asfalt opvarmes, affræses og genudlægges, tilsat en lille mængde ny asfalt, forlænges levetiden af kørebanen nogle år. Ved heller og chikaner kan der ikke remixes.

Følgende nævnt i orienteringen i 2021, forventes ikke udført i 2022:

 • Asfaltering af Sandbækvej - udskydes, afventer færdiggørelse af ny teknisk plads
 • Asfaltering af cykelstier på Jyllingevej, forventes udført i 2023, i forbindelse med renoveringen af del af Jyllingevej. Strækningen forventes udvidet hen til Motorring 3
 • Asfaltering af Vårfluevej - udskydes på grund af renovering af institution
 • Asfaltering af Rødovre Parkvej fra Tårnvej til Korsdalvej, forventes udskudt til 2023 på grund af større ledningsarbejder.

De forventede udgifter til de arbejder, der forventes udført i 2022, vurderes lavere end bevillingen, dette skyldes bl.a. at nogle asfaltarbejder må udskydes på grund af ledningsarbejder. Derfor forventes Vinkelvænget, der har kantsten med revier (4 rækker chaussesten), at blive renoveret med ny kantsten og nyt fortov, dette sker i samarbejde med vejdriften. Dette betyder bedre forhold for gående, og vejen bliver forberedt til ny asfalt i f.eks. 2023. Der vil sandsynligvis være resterende midler til også at renovere yderligere, mindre fortovsstrækninger.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021 og 2022

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 8 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 er der afsat en driftsbevilling på 6.418.691 kr. i år 2022, til Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter. Herudover er der overført et mindreforbrug fra 2021 på omkring 400.000 kr. Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28, kommunale veje.

Tidsplan

Arbejderne udføres i 2022.

Orientering om renovering af broer og tunneller 2022
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til renovering af broer og tunneller, som er straksbevilget ved budgetvedtagelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de foreslåede arbejder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er behov for, at en række broer og tunneller renoveres indenfor en årrække.

I 2022 foreslås følgende broer og tunneler renoveret:

 • Tunnel ved Fortvej/Tinderhøj Vænge, renovering af spunsvægge og betonvægge, opretning af fliser, maling og udskiftning af plexiglas ved belysningsarmaturer. Endvidere udskiftning/renovering af trappe på nordsiden.
 • Stitunnel under Nordre Ringvej ved Harrestrup Å, bl.a. renovering af bund, da der er optrængende grundvand.
 • Maling og udskiftning af plexiglas ved lysarmaturer i tunnellerne på tværs af Tårnvej ved Nyager Skole/Grøndalslund Kirke og Lucernevej/Carlsro.

Hvis renoveringerne viser sig at blive dyrere, vil det være nødvendigt at undlade nogle af opgaverne, og hvis opgaverne viser sig at blive billigere, kan der laves yderligere renoveringer. Dette vil være broen over Harrestrup Å ved Nørrevangen, hvor der bør udføres betonreparationer og reparation af rækværk.

Renoveringen udbydes og udføres primært af en ekstern entreprenør.

De konkrete forslag for 2022 er baseret på nyeste eftersyn, og der er derfor ændringer i forhold til tidligere oplyst behov for renoveringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr., som er straksfrigivet. Herudover er der overført omkring 0,6 mio. kr. i overførte midler fra 2021. Overførelsen er indregnet som delvis finansiering af ovennævnte aktiviteter.

Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Renovering udføres i 2022.

Ordinære generalforsamlinger 2022 i HOFOR
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 31. maj 2022. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling jævnfør sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er Michel Berg repræsentanten i dag. Efter generalforsamlingen vil Rødovre Kommunes repræsentant være borgmester Britt Jensen. De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2022.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at de på generalforsamlingerne:

 • Tager bestyrelsernes beretninger til efterretning
 • Godkender selskabernes årsrapporter
 • Godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
 • Stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S: Susanne Juhl som bestyrelsens formand, Lars Gravgaard Hansen, Kent Max Magelund, Martin Wood Pedersen, Thomas Gyldal Petersen, Charlotte Munch, Britt Jensen, Henrik Rasmussen
 • Stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud

Der henvises til de vedlagte årsrapporter 2021 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2021 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 52,507 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 2,231 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Kontrakten med HOFORs hidtidige revisor (Deloitte statsautoriseret Revisionspartnerselskab) er udløbet, og HOFOR er derfor i gang med et revisorudbud. Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 31. maj 2022.

Anmodning om fristforlængelse for kloakering af Sommerhuskolonien ABC
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Naturstyrelsen har anmodet Rødovre Kommune om at forlænge fristen for kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC til 30. juni 2025. Baggrunden er, at der er opstået uforudsete problemer med den entreprenør, der havde vundet opgaven i udbud.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at fristen for kloakering af Sommerhuskolonien ABC forlænges til 30. juni 2025.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2016 meddelte Rødovre Kommune påbud til NaturErhvervstyrelsen om kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC. Påbuddet er senere overgået til Naturstyrelsen som ny grundejer. Fristen var oprindeligt sat til 31. december 2018, men på Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. december 2018 (sag nr. 92) blev den forlænget til 30. juni 2020.

Der opstod herefter tvivl om opgavefordelingen mellem Naturstyrelsen som grundejer og de enkelte haveejere som lejere af jorden, hvilket medførte yderligere forsinkelse af projektet. På den baggrund traf Teknisk Forvaltning efter anmodning fra Naturstyrelsen afgørelse om at forlænge fristen for kloakering til 30. juni 2023. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om dette på mødet 12. juni 2020 (sag nr. 47).

Naturstyrelsen har 15. februar 2022 anmodet Rødovre Kommune om yderligere forlængelse af fristen med 2 år. Naturstyrelsens anmodning er vedlagt mødesagen som bilag 1. Begrundelsen er, at den entreprenør, som havde vundet det gennemførte udbud, af Naturstyrelsen nu vurderes ude af stand til at levere den lovede ydelse. Udbuddet skal derfor gå om, og Naturstyrelsen vurderer, at dette vil medføre yderligere 2 års forsinkelse af projektet. Teknisk Forvaltning vurderer, at Naturstyrelsens ansøgning bør imødekommes.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 100 af 19. januar 2022

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1393 af 21. juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Rødovre Kommune. For haveejerne er der både økonomiske fordele og ulemper ved 2 års udsættelse af kloakering.

Tidsplan

Naturstyrelsen anmoder om, at fristen for kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC forlænges til 30. juni 2025.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om fristudsættelse for kloakering
Bilag 2: Udkast til afgørelse om fristforlængelse for kloakering

Klimatilpasning ved Rødovre Parkvej
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: TMU/KNU

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen igangsatte i junimødet 2020 en borgerproces med henblik på et klimatilpasningsprojekt ved Rødovre Parkvej. Formålet med klimatilpasningen er at forsinke og rense regnvand fra parkeringspladsen ved Rødovre Centrum via en overfladeløsning i parkstrøget, så vandet kan udledes til Harrestrup Å, og bidrage til at begrænse overløb til Harrestrup Å. Projektets formål var også at forskønne byrummet mhp. at øge den rekreative oplevelse og biodiversiteten.

Sideløbende med projektet har HOFOR i 2021 i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet en Masterplan for Rødovre Øst, som blev færdig i januar 2022. Masterplanen viser det samlede behov for klimatilpasning i området. Herunder at de nu kendte forhold og håndtering af vandmængder i blandt andet Aage Knudsens Strøg bidrager positivt i et omfang, så projektet på Rødovre Parkvej er af underordnet betydning. Samtidig vurderes det, at den måde, hvorpå projektet ved Rødovre Parkvej kan gennemføres, vil forringe biodiversiteten. Det er derfor forvaltningens vurdering, at omkostningerne ved at gennemføre projektet ikke står mål med værdien.

Sagen forelægges til orientering i Klima- og Naturudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektet ”Klimatilpasning ved Rødovre Parkvej” nedlægges med nuværende formålsbeskrivelse.

Sagsfremstilling

Masterplanen for klimatilpasninger i Rødovre Øst, som blev færdig i januar 2022, identificerer en overordnet samlet håndtering af vandmængder og i 9 konkrete projekter, der samlet set skal sikre klimatilpasning og skybrudssikring i området, hvor der er taget højde for udviklingen af Bykernen. Forvaltningen er med masterplanen tilført ny viden om, at håndtering af vandmængder i blandt andet Aage Knudsens Strøg bidrager positivt i et omfang, så projektet på Rødovre Parkvej er af underordnet betydning.

Sideløbende hermed er der nu foretaget en foreløbig beregning af "biodiversiteten" - en såkaldt biofaktorberegning, som er en metode til at vurdere de biologiske muligheder i et givent område. Ud fra disse beregninger vurderes projektet at forringe biodiversiteten på både kort og lang sigt. Dette er problematisk i forhold til, at Kommuneplanen udpeger Rødovre Parkvej, som en grøn og økologisk forbindelse, der skal styrke biodiversiteten. Årsagen til, at biodiversiteten forringes er, at de eksisterende store træer på mellem 40-50 år, bestående af hjemmehørende arter af Fyr, Eg og Fuglekirsebær, har en meget høj biologisk værdi og er hjemsted og fødekilde for mange svampe, laver, insekter, fugle og mindre pattedyr, der søger skjul. Gennemføres klimaprojektet forudsættes det, at mindst 1/3 af træerne fældes. Dette tab af biodiversitet kan ikke erstattes af naturgræs, blomstrende urter og buske og dermed få samme biologiske værdi, som der er nu. Derudover handler biodiversitet også om kontinuitet. Altså at arealer får tid til at etablere sig og flora og fauna tilpasser sig de eksisterende forhold. Når et areal, som tilfældet vil blive her, også får til funktion at rense forurenet overfladevand fra en parkeringsplads, vil det være en forudsætning, at jord med års mellemrum graves af, bortskaffes og erstattes af nyt og genplantes. Dermed fjernes den etablerede flora og fauna og man fjerner kontinuiteten og dermed forringes biodiversiteten.

Anbefaling til ny formålsbeskrivelse

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af ovenstående, at projektet redefineres fra at være et klimatilpasningsprojekt til kun at handle om byrumsfornyelse med styrkelse af den byrumsmæssige, rekreative og biologiske værdi som beskrevet i Kommuneplanen.

I det arbejde kan de input og resultater fra borgerinddragelsesprocessen, der blev gennemført i 2021, indarbejdes, så borgernes indflydelse og en lokal forankring af projektet opnås.

Borgernes (Rødovre Skole, naboer, sårbare unge, input fra Rødovredagen) input handler overordnet om:

 • Aktivt ophold
 • Mere biodiversitet og spiselige planter
 • Stier på kryds og tværs til gåture
 • Ro, tryghed, fordybelse
 • Afskærmede rum
 • Inspiration og læring om natur

Disse ønsker kan indarbejdes i et redefineret projekt og man kan i den forbindelse sikre en fortsat involvering af borgerne både i processen og selve anlægsarbejdet. Eksempelvis kunne man indgå et samarbejde med flere skoler om, at børnene bygger fuglekasser, der monteres på træerne, man kunne involvere lærere og børn i anlægs- og plantearbejderne, så de lærer noget om planter, insekter, biodiversitet mv. Dette perspektiv kunne være særligt interessant for Tinderhøj Skole, som grøn profil skole.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2022-2034.

Rødovre Parkvej er i Kommuneplan 2022-2034 udlagt som en grøn forbindelse og potentiel økologisk forbindelse. De grønne/økologiske forbindelser i Rødovre skal styrkes med henblik på biodiversitet, så de i højere grad indgår som en del af den grønne struktur i Hovedstadsregionen.

Økonomiske konsekvenser

Forundersøgelser i forbindelse med projektet har været afholdt inden for eksisterende personaleressourcer i samarbejde med HOFOR. Forudsætningen for projektet er en finansiering via spildevandstaksten.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: TMU