Brevstemme til Europa-Parlamentsvalg

Læs også

Fold alle ud

Når du vil brevstemme i Danmark

Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs - det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:
  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted (Christiansø m.fl.)
  • på danske havanlæg - fx boreplatforme - på  dansk område.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hvornår kan jeg brevstemme i Danmark?

Det næste Europa-Parlamentsvalg er i 2024.

Du kan brevstemme fra seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark til og med den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag.

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra tre uger før valgdagen til og med den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag.

Sådan brevstemmer du - husk gyldig legitimation

Når du brevstemmer, skal du huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Udlevering af stemmeseddel

Når du har fremvist gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sygesikringsbevis/sundhedskort) til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende blå konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i en lille blå konvolut.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted og kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem til Europa-Parlamentet

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemmefra fire uger før valgdagen og senest tolv dage før valgdagen (Hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag forlænges fristen til den førstkommende mandag kl. 12). Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om der er fastsat en senere frist.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme hjem til dig med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere, om hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Indenrigs- og Sundhedsministeriet valghjemmeside.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer en brevstemmeseddel og vejleder dig. 

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet fra tre måneder før valgdagen.

Du kan brevstemme ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Når du brevstemmer, skal du altid huske at medbringe gyldig legitimation, fx dit pas, kørekort eller gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.

Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg - fx en boreplatform - kan du brevstemme på skibet eller havanlægget.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren.

Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan som udgangspunkt ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Færøerne og Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Danske statsborgere, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser og efter ansøgning bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside om ansøgning om optagelse på valglisten, hvis du midlertidigt opholder dig på Færøerne eller i Grønland.  

Frist

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme i udlandet. Det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 9 på valgdagen. Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

Råd og vink om EU - Dit Europa

Her kan du få gratis og personlig rådgivning om dine rettigheder i EU - på dit eget sprog og inden for en uge efter henvendelsen.

Læs også

Lovgivning

Reglerne om Europa-Parlamentsvalg findes i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider