Brevstemme

Brevstemme til kommunale og regionale valg

Fold alle ud

Når du vil brevstemme i Danmark

I stedet for at møde op på valgdagen og stemme, kan du vælge at brevstemme.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:

 • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Boligministeriet.

Brevstemmeafgivning (nyt vindue)

Hvornår kan jeg brevstemme?

Generelt gælder, at du kan brevstemme seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og at den sidste dag, du kan brevstemme, er fredagen før valgdagen.

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end på kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra tre uger før valgdagen og indtil fredagen før valgdagen.

Hvor kan jeg brevstemme?

I Danmark kan du brevstemme:

 • i alle landets kommuner på borgerservicecentrene, samt andre steder som fx i nogle kommuner på biblioteker - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
 • på nogle biblioteker
 • på sygehuse, hvis du er indlagt
 • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
 • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
 • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
 • i dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem
 • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted.

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme – se hvor du kan brevstemme i Danmark under ”Når du vil brevstemme i Danmark”.

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sygesikringsbevis/sundhedskort) til brevstemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler – en til det kommunale valg og en til det regionale valg – og to tilhørende konvolutter.

Når stemmesedlerne er udfyldt

Når du har udfyldt stemmesedlerne, skal du selv lægge dem i hver sin konvolut. Vær opmærksom på, at der er særskilte stemmesedler og tilhørende konvolutter til det kommunale valg (blå konvolut) og til det regionale valg (gul konvolut). Du behøver ikke stemme til begge valg - du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den brune yderkuvert.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din stemme bliver afleveret på det rette afstemningssted på valgdagen.

Ansøg om at stemme hjemme til kommunale og regionale valg

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemmefra. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme tirsdagen fire uger før valgdagen og senest kl. 18 torsdagen tolv dage før valgdagen. Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om den har fastsat en senere frist.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Boligministeriet valghjemmeside.

Hvordan kan jeg brevstemme? (nyt vindue)

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v., eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig.

Danske ambassader i udlandet (nyt vindue)

Frist for brevstemme

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Hvad siger loven

Du kan finde reglerne om stemmeret og valgbarhed i kapitel 1 i loven om kommunale og regionale valg. 

Lov om kommunale og regionale valg

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider