Opstilling

Opstilling

Fold alle ud

Valgbar

Du skal være valgbar for at stille op til kommunale eller regionale valg (kommunalbestyrelsesvalget eller regionsrådsvalget). Det betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen.
Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis man:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen og
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, haft har ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Følgende personer har dog ikke valgret og kan derfor ikke stille op til kommunale og regionale valg:

 • udlændinge, der er på tålt ophold,
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

For at blive valgt

For at blive valgt til kommunalbestyrelsen/regionsrådet må du ikke have fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. Der er fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til kommunalbestyrelser eller regionråd på grund af straf. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil.  

Du mister dog ikke din valgbarhed, hvis der:

 • er gået mindst tre år, efter at straffen er udstået, ophævet eller bortfaldet. 
 • er gået mindst fem år, fra du blev idømt forvaring eller ubetinget fængsel i seks måneder eller mere.

En dom om betinget fængselsstraf medfører desuden kun tab af valgbarhed i den valgperiode, hvor straffen er idømt.

Du kan under alle omstændigheder stille op som kandidat til valget, uanset om du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed.

Hvis du bliver valgt til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, skal du underrette borgmesteren eller regionsrådsformanden, hvis du på valgdagen ikke er valgbar på grund af straf.

Du kan få flere oplysninger om kommunale og regionale valg hos Indenrigs- og Boligministeriet, kommunen eller regionen.

Opstilling til valget

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

 • opstille alene
 • opstille via et parti
 • opstille via en partineutral borgerliste.

Ligegyldigt, hvordan du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Blandt andet skal kandidatlisten have et navn (listebetegnelse).

Formular til kandidatliste og formular til anmeldelse af liste eller valgforbund kan rekvireres ved personlig henvendelse på Rødovre rådhus, stab for Politik og Kommunikation, lok. 121 eller 125. Det er også muligt at få formularen tilsendt ved henvendelse på telefon 36 37 70 06.

Frist for anmeldelse af liste eller valgforbund er mandag den 4. oktober kl.12.00.

Stillere

For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlister kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan de, hvis listerne blev valgt ved sidste kommunale eller regionale valg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ni uger før valgdagen. Anmodningen skal indgives til valgbestyrelsen eller regionen. 

Kandidatlisten skal have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op. I Aarhus, Odense og Aalborg kommuner er mindsteantallet dog 50, og i Københavns Kommune er mindsteantallet 150.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til kommunen eller regionen, hvor din liste vil stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan siden have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden, og så tæller de ikke med i kandidatlisteanmeldelsen.

Kandidater

På kandidatlisten skal stå navnene på de kandidater, der stiller op for listen. Der skal mindst være en kandidat på listen. Der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Til regionsrådet skal altid vælges 41 medlemmer, mens kommunalbestyrelsen selv bestemmer, hvor mange medlemmer der skal være i kommunalbestyrelsen.

Ud over kandidaternes fulde navn skal listen indeholde oplysninger om kandidaternes personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Det kan være, at du eller flere af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i formularen, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen. Derudover skal alle kandidater underskrive formularen.

Sådan indleverer du kandidatlisten

Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 skal du indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdag den 28. september 2021 (syv uger inden valgdagen). Du kan tidligst indlevere kandidatlisten tirsdag den 14. september 2021 (ni uger før valgdagen).

Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen senest kl. 12 tirsdag den 14. september 2021 (ni uger før valgdagen).

Kandidatlisten kan tidligst indleveres tirsdag den 31. august 2021 (11 uger før valgdagen).

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten

Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som vil stå på stemmesedlen ud for navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have. Det gælder dog ikke for lister, der stiller op for et af de partier, der kan opstille til folketingsvalg. De partier har nogle faste bogstaver til folketingsvalg, som de også kan bruge, når de stiller op til kommunale og regionale valg. Ingen lokallister kan benytte disse bogstaver.

Kommunen offentliggør snarest muligt - efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet - en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater.

Hvad siger loven

Du kan finde reglerne om stemmeret og valgbarhed i kapitel 1 i loven om kommunale og regionale valg. 

Lov om kommunale og regionale valg

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider