Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret og valgbarhed

Fold alle ud

Stemmeret

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne. 

Pr. 1/7-2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg. 

Hvis du opfylder disse betingelser, kommer du på valglisten.

Valglisten

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De borgere, der opfylder betingelserne for valgret, dvs. har stemmeret, bliver automatisk optaget på valglisten. Du skal som udgangspunkt være registreret i CPR med en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark (kommunen/regionen) for at blive optaget på valglisten.

Personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, kan dog også stemme. De vil som hovedregel være optaget på valglisten i den kommune, hvor de sidst havde en registreret adresse.

Valglisten indeholder oplysninger om vælgernes navne, adresser og fødselsdatoer.

Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med kommunale og regionale valg. Det gælder dog ikke personer uden fast opholdssted, fx hjemløse.

Udlandsdanskere

For at stemme til kommunale og regionale valg skal du have fast bopæl i en dansk kommune/region. Udlandsdanskere kan derfor ikke stemme til kommunale og regionale valg.

Personer udsendt af staten, fx diplomater, bliver ikke registreret som udrejst af landet i Det Centrale Personregister, men beholder en adresse i Danmark. Derfor kan denne gruppe godt stemme. Også andre personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet fx på grund af ferie, kan stemme.

Hvis man pga. midlertidigt ophold i udlandet ikke har mulighed for at stemme på valgdagen, kan man brevstemme.

Læs mere om at brevstemme på Social- og Indenrigsministeriets side om brevstemmeafgivning.

Brevstemmeafgivning (nyt vindue)

Valgbarhed

At være valgbar betyder, at man kan stille op til kommunale og regionale valg og blive valgt ind i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. Man er automatisk valgbar, når man har valgret (stemmeret).

Ønsker du at stille op til kommunale eller regionale valg, skal du selv anmelde dig som kandidat hos kommunen eller regionen.

Opstilling til kommunale og regionale valg

Mistet valgbarhed

Personer, der er straffet for en handling, som gør dem uværdige til at sidde i en kommunalbestyrelse eller i et regionsråd, mister deres valgbarhed. Valgbarhed mistes på baggrund af følgende lovfæstede kriterier:

  • hvis den pågældende ved endelig dom er idømt ubetinget eller betinget frihedsstraf
  • hvis den pågældende ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller
  • hvis den pågældende ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten til et motordrevet køretøj efter færdselslovens §126.

Den dømte er igen valgbar, når der er forløbet 3 år efter straffen er udstået. En betinget frihedsstraf kan dog aldrig føre til tab af valgbarhed ud over den funktionsperiode, hvor en person er dømt.

Uanset om man er straffet, er det altid muligt at stille op til kommunale valg. Opnår en opstillet kandidat valg, kan vedkommende indtræde i kommunalbestyrelsen, hvis perioden hvor valgbarheden er fortabt, er forløbet inden for den funktionsperiode, som vedkommende er valgt for.  

For yderligere information om mistet valgbarhed henvises til lov om kommunale og regionale valg.

Hvad siger loven

Du kan finde reglerne om stemmeret og valgbarhed i kapitel 1 i loven om kommunale og regionale valg. 

Lov om kommunale og regionale valg

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Politik og Kommunikation
Rødovre Parkvej 150
2610

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider