Demens

Hvis du har symptomer på Demens

Fold alle ud

Demens

Demens er fællesbetegnelsen for en række symptomer på sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Her kan du læse mere om symptomer på demens og om muligheder for hjælp og støtte.

Søg læge

Det er vigtigt at søge læge ved de første tegn på en demenssygdom for at finde ud af, om der er tale om demens. Symptomerne kan have en anden årsag, for eksempel depression, stress eller B12-vitaminmangel. Det er egen læge, der udfører de første undersøgelser og afgør, om der skal henvises videre til en hukommelsesklinik.

På hukommelsesklinikken vil man afklare årsagen til symptomerne, stille en diagnose og igangsætte behandling.

Omfanget af undersøgelserne kan variere meget, alt efter symptomerne. Scanning af hjernen sammenholdt med symptomerne er tit tilstrækkeligt til at stille en diagnose. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med for eksempel flere hjernescanninger, neuropsykologisk undersøgelse eller undersøgelse af rygmarvsvæske.

I Danmark lever 90.000 mennesker med en demenssygdom, og hvert år konstateres der 15.000 nye tilfælde. 400.000 danskere er i nærmeste familie til en person, der lider af en demenssygdom.

Rødovre Kommunes tilbud til borgere med demens og deres pårørende

Rødovre Kommunes tilbud til borgere med demens og deres pårørende

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg gives fast til alle borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, eller kun modtager praktisk hjælp:

  • det år borgere, der bor alene, fylder 70 år
  • det år borger fylder 75 år
  • det år borger fylder 80 år
  • hvert år fra det år borger fylder 82 år

Hvis der bliver behov for hjælp i hjemmet, stopper de forebyggende besøg, og man tilbydes i stedet kontakt til en visitator.

Hjemmehjælp

Visitation til rengøring, indkøb, tøjvask, madservice og personlig pleje.

En visitator fra Visitationen vil komme på besøg i hjemmet og sammen med borgeren og de pårørende vurdere, hvilken hjælp der er behov for.

Hjemmesygepleje

Tilbydes til medicinhåndtering, sårpleje og andre sygeplejeopgaver.

En hjemmesygeplejerske vil komme på besøg i hjemmet og hjælpe med de sygeplejeopgaver, der er behov for.

Dagtilbud

Visitation til aktivitet og samvær i Dagcenteret på Ørbygård.

I Dagcenteret findes der specielt tilrettelagte samværsgrupper for borgere med demens, som har brug for genkendelighed og overskuelige rammer. Dagcenteret vurderer sammen med borgeren, hvilket tilbud der er det rette.

En visitator fra Visitationen vil komme på besøg i hjemmet og sammen med borgeren og de pårørende vurdere, hvilket tilbud der er behov for.

Midlertidigt døgnophold

Hvis borgeren med demens ikke er i stand til at være alene hjemme, mens ægtefælle eller samlever skal på hospitalet eller på ferie, kan kommunen ved behov tilbyde døgnophold. Her er en vis egenbetaling.

Plejeboliger

Hvis behovet for pleje og omsorg ikke længere kan imødekommes af Hjemmeplejen, kan kommunen tilbyde borgeren en bolig på et af plejehjemmene Dorthe Mariehjemmet, Engskrænten, Ørbygård eller Broparken. Visitationsudvalget godkender ansøgningen om en plejebolig. Boligen tilbydes efter vurdering af behov.

Pårørendegrupper

Som pårørende er det muligt at deltage i en mindre gruppe sammen med andre pårørende. Her gives vejledning og orientering om emner, der vedrører demens. Samtidig er der lejlighed til at tale med andre, der kender problematikken.

Der starter grupper to til tre gange om året efter behov, og gruppeforløbet består af fem til syv møder. Desuden arrangeres der løbende arrangementer for pårørende med eller uden den demente ægtefælle.

Faglige ressourcepersoner

Er medarbejdere med særlig interesse og viden på demensområdet.

De faglige ressourcepersoner kommer i hjemmene, når der er behov for vejledning til såvel familien som de øvrige medarbejdere, der har kontakt til borgeren.

Demenskoordinator

Man har mulighed for at ringe til demenskoordinatoren, hvis man har behov for information, råd og vejledning, ønsker deltagelse i en pårørendegruppe eller har brug for at få formidlet kontakt til faglig ressourceperson.

Kontakt

Information om tilbud, råd og vejledning:

Demenskoordinator
Tlf.: 36 37 74 94

Tildeling eller ændring af hjemmehjælp:

Visitationen
Tlf.: 36 37 74 00

Midlertidigt døgnophold:

Visitationen
Tlf.: 36 37 77 91 (kl. 8.30-9.30)

Hjemmesygepleje:

Hjemmeplejen
Tlf.:  36 37 75 13 / 36 37 75 23

Dagcenter:

Dagcenter Ørbygård
Tlf.:  36 37 78 80

Andre kontakter:

Alzheimerforeningen

Medlemsorganisation med rådgivning og information om demens.
www.alzheimer.dk   
Tlf.: 39 40 04 88

Demenslinien

Gratis telefonrådgivning
Tlf.: 58 50 58 50
Alle hverdage kl. 9.00 – 15.00, torsdag til kl. 18.00

Ældre Sagen

www.aeldresagen.dk 
Tlf.: 33 96 86 86
Stil spørgsmål til Ældresagens Rådgivning på tlf. 80 30 15 27

Hent pjecen "Hvis du har symptomer på Demens"