Rehabilitering efter hospitalsbehandling

Dag- og træningscentre

Fold alle ud

Træningscentret i Rødovre Kommune:

Træningscentret varetager genoptræning af borgere, som udskrives fra hospital med en genoptræningsplan samt opgaver, hvor sundhedsfremme og forebyggelse falder indenfor træningsområdet.

Sideløbende med disse opgaver giver Træningscentret tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til kommunens pensionister.

En del træning foregår i Træningscentrets lokaler, men også det tidligere Dag – og Træningscenter Engskræn-tens og DTC Ørbygårds lokaler bliver benyttet.

Det er den form for træning, som den enkelte borger har behov for, der vil være afgørende for, hvor træningen kommer til at finde sted. Borgere, der er indskrevet på ”Midlertidig døgnplads på Plejehjemmet Ørbygård” vil fortsat blive tilbudt træning i det nuværende DTC Ørbygård.

Terapeuterne vil som nu, også give tilbud om træning i borgerens eget hjem eller nærmiljø, alt efter, hvor det skønnes mest hensigtsmæssigt.

I Træningscentret er der ansat ergo – og fysioterapeuter, og de opgaver, der varetages, indgår som en del af en borgers rehabilitering. Rehabilitering er en samlet, målrettet indsats, for at borgeren på trods af handicap og aldring kan opnå et meningsfyldt liv med så stort mål af selvstændighed og egenomsorg, som muligt.

Da rehabiliteringsopgaven er en samlet indsats, der skal udføres af alle medarbejdergrupper omkring borgeren, yder ergo - og fysioterapeuterne ud fra deres faglige viden konsulentbistand til Hjemmeplejen, plejeafdelinger og pårørende.

Terapeuterne varetager ikke egentlige plejeopgaver, men instruerer personalet i de tilfælde, hvor plejeopgaven har elementer af vedligeholdelse eller er af forebyggende karakter.

Samarbejdspartnere:

Træningscentrets samarbejdspartnere er primært Hjemmeplejen, plejehjemmene, afdelingen for Sundheds-fremme og Visitation, de sagsbehandlende ergoterapeuter i Hjælpemiddelgruppen og læger/hospitaler.
Der er regelmæssige møder med hjemmehjælpsgrupperne, eftersom den faste hjemmehjælp ofte er den vigtigste samarbejdspartner og den person, der er tættest på borgeren og dennes hverdag.

Træningscentrets adresse er:

Slotsherrens Vænge 4
2610 Rødovre
Tlf.: 3637 8160

Dagcentret i Rødovre Kommune:

Dagcentret er organiseret i en central dagcenterenhed med base i det nuværende Dag – og Træningscenter Ørbygård. I nogen udstrækning vil der også for dagcentrets vedkommende blive brugt lokaler i de tidligere dag –og træningscentre.

I Dagcentret er der ansat social- og sundhedsassistenter, beskæftigelsesvejledere og en pædagog, og når man kommer i dagcentret, er der mulighed for at benytte frisør og fodpleje.

I Dagcentrets daglige arbejde har man primært øje for at dække borgernes samværsmæssige behov og træne sociale funktioner samt give rammer og struktur i en hverdag, der for mange er ensom og isoleret.

Arbejdet med demensramte borgere er også en del af dagcentervirksomheden, hvor formålet er længst muligt at bibeholde borgerens evner til klare en hverdag i eget hjem.

Endelig tilgodeser dagcentret borgere, som har behov for pleje, eller hvor en ægtefælle må aflastes i den daglige pasning.

Samarbejdspartnere

Dagcentrets samarbejdspartnere er primært Hjemmeplejen, og der er regelmæssige møder med hjemmehjælpsgrupperne, eftersom det er den faste hjemmehjælp, der ofte er tættest på borgeren og dennes hverdag.