Tillæg 1 til Lokalplan 136 vedtaget

07/02-2024

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2024 vedtaget Tillæg 1 til Lokalplan 136 – Rødovre Centrum. Planen er offentliggjort fra den 7. februar 2024 på rk.dk og på Erhvervsstyrelsens Planinfo. Et printet eksemplar kan ses på bibliotekerne eller i Borgerservice på rådhuset, Rødovre Parkvej 150.

Tillæg 1 til Lokalplan 136

Tillæg 1 til Lokalplan 136 har til formål at sikre, at lokalplanen giver samme mulighed for butiksstørrelsen til detailhandlen som kommuneplanrammerne 5C01 og 5C03 i Kommuneplan 2022-2032.  

Høringsperiode

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136 har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 4. oktober til og med den 1. november 2024. I perioden er der indkommet et høringssvar. Du kan finde høringssvarene i deres fulde længde samt skema med behandling af de indkomne høringssvar under 'Referater af afholdte møder' her på rk.dk.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i den endelige lokalplan. Den overordnede detailhandelsstrukturen fastlægges i kommuneplanen. I Kommuneplan 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring i den tilladte etageareal pr. butik til detailhandel. Dette er videreført i Kommuneplan 2022. Med lokalplantillægget ændres bestemmelsen for butiksstørrelserne til detailhandlen, således at lokalplanen giver samme muligheder som Kommuneplanen. Derudover er der foretaget få redaktionelle rettelser i planen.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, telefon 36 37 70 00.

Planen er ikke miljøvurderet 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Tillæg 1 til Lokalplan 136 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsvirkninger

I henhold til § 18 i Planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre Kommunalbestyrelsen har givet dispensation hertil.

Klagevejledning

Hvis du vil klage over vedtagelsen af denne lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk. Du logger på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.
    
En klage har normalt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.