Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler

Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler 2015

Fold alle ud

Kapitel 1: Skolebestyrelsen

Sammensætning og valg

§ 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 repræsentanter udpeget blandt det lokale erhvervsliv, kultur- og fritidsområdet og de lokale ungdomsuddannelser. Samtlige medlemmer har stemmeret.

Stk. 2. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 3. Et kommunalbestyrelsesmedlem kan deltage i Skolebestyrelsens møder, såfremt Skolebestyrelsen anmoder derom. Kommunalbestyrelsesmedlemmet har ikke stemmeret.

§ 2. Valg af forældrerepræsentanter og stedfortrædere foregår efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse, hvortil der henvises. Forældre, der er bortrejst på valgdagen, skal have mulighed for at brevstemme.

Valgperioden for de forældrevalgte er gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Mødet indkaldes med 14 dages varsel. Valg af medarbejderrepræsentanter gælder for et skoleår. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Hvis der ved stemmelighed ikke kan udpeges det normerede antal medarbejderrepræsentanter til Skolebestyrelsen, foretages der omvalg mellem de personer, der står lige i stemmer.

Stk. 3. Valg i henhold til stk. 2 afholdes inden skolernes sommerferie.

Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til Skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen.

Stk. 5. Valg i henhold til stk. 4 afholdes i 1. uge i september.

Stk. 6. Udpegning af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, kultur- og fritidsområdet og de lokale ungdomsuddannelser foretages af skolebestyrelsen på sit første møde. Kan der ikke opnås enighed om, hvilke områder, der skal repræsenteres i skolebestyrelsen, afgøres det ved afstemning. Skolebestyrelsen sørger selv for, at de valgte områder kontaktes med hensyn til repræsentation.

Stk. 7. Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, kultur- og fritidsområdet og de lokale ungdomsuddannelser sidder for ét år af gangen. 

§ 3. På Skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg.

Mødevirksomhed

§ 4. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Stk. 3. Skolens afdelingsledere kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et Skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Medarbejder- og elevrepræsentanterne foranstalter selv deres stedfortrædere indkaldt ved forfald.

§ 6. Skolebestyrelsen afholder ordinært møde en gang månedligt i en fastsat møderække - dog normalt ikke i juli måned.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 7. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden, eller en tredjedel af medlemmerne indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

§ 10. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert medlem samt skolelederen og dennes stedfortræder kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Stk. 3. Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af loven om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere. 

Stk. 4. Skolebestyrelsen skal drage omsorg for, at forældre, elevråd og medarbejdere orienteres om Skolebestyrelsens arbejde.

Stk. 5. Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører bestyrelsens protokol.

§ 12. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

§ 13. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.

Stk. 2. Mindst 1 gang årligt indkalder Skolebestyrelsen forældrene til et fællesmøde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles bl.a. den årlige beretning. 

Kapitel 2: Skolebestyrelsens beføjelser

§ 14. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Se bilag 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan delegere sine beføjelser i henhold til lov om folkeskolen til Skolebestyrelserne, jf. Folkeskolelovens § 40. Delegeringen til samtlige kommunens skoler fremgår af bilag 1.

Kapitel 3: Rådgivende organer

§ 15. Skolens leder nedsætter de rådgivende medarbejderudvalg, som findes nødvendigt.

Elevråd/Elevforsamling

§ 16. Skolens elever danner et elevråd.

Stk. 2. Elevrådene ved alle kommunens skoler danner en elevforsamling, bestående af 2 elevrepræsentanter fra hver skole.

Stk. 3. Skolens leder inddrager eleverne gennem elevrådet i spørgsmål vedrørende sikkerhed og sundhed.

Dialogmøder/Temamøder

§ 17. Dialogmøderne/temamøderne har til formål at skabe rum for drøftelse mellem skolebestyrelserne og Børne- og Skoleudvalget vedrørende spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Skolernes kvalitetsrapport og udviklingsaftaler i forbindelse med aftalestyringen kan indgå i dialogmøderne.

Stk. 2. Der afholdes årligt to møder. 

Stk. 3. Børne- og Kulturforvaltningen er ansvarlige for indbydelser, indhold samt afvikling af dialogmøderne.

Stk. 4. Dialogmødets faste deltagere. Børne- og Skoleudvalgets medlemmer  Skolebestyrelserne Repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen

Stk. 5. Børne- og Skoleudvalgets formand kan beslutte, at andre ad hoc kan deltage i møderne

§ 18. Denne vedtægt træder i kraft 1. maj 2014. Ændringer i Styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra Skolebestyrelserne.

Bilag 1 - Styrelsen af Rødovre Kommunes Skolevæsen

1.0 De pædagogiske rammer

Kommunalbestyrelsen har vedtaget værdigrundlag og mål for Rødovre Kommunes Skolevæsen. Inden for disse rammer fastlægger den enkelte skole sine egne pædagogiske mål for undervisnings- og fritidsdelen.  

Overordnet børne- og ungepolitik.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO’en.

Værdigrundlag for Rødovre Kommunes Byggelegepladser.

Ledelsesgrundlaget. 

1.1 Skolebestyrelsens kompetence

1.1.1 Valgfag

Skolebestyrelsen fastsætter principper for udbuddet af valgfag.

1.1.2 Specialundervisning

Kommunalbestyrelsen beslutter organiseringen af specialundervisningen efter høring af skolebestyrelserne. Skolebestyrelsen fastlægger principper for afviklingen af specialundervisningen på skolen.

1.1.3 Elevernes placering i klasser

Skolebestyrelsen fastlægger principper for, hvorledes eleverne placeres i klasserne.

1.1.4 Undervisning på lørdage

Skolebestyrelsen kan efter indstilling fra skolelederen beslutte at henlægge undervisningen til en lørdag. Kommunalbestyrelsen har givet skolebestyrelserne kompetence til at træffe beslutning om i særlige tilfælde at henlægge undervisningen til en lørdag.

1.1.5 Skole-hjemsamarbejdet

Skolebestyrelsen fastsætter principper for, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal foregå.

1.1.6 Elevernes udbytte af undervisningen

Skolebestyrelsen fastlægger principper for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.

1.1.7 Arbejdets fordeling mellem lærerne

Skolebestyrelsen fastlægger principper for fagfordelingen - hvorledes arbejdet fordeles mellem lærerne. Skolebestyrelsen godkender skemalægningen efter indstilling fra skolelederen.

1.1.8 Fællesarrangementer

Skolebestyrelsen fastlægger principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold m.v.

1.1.9 Forsøgs- og udviklingsarbejder

Skolebestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejder i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

1.1.10 Undervisningsmidler 

Skolebestyrelsen godkender forslag til anskaffelse af undervisningsmidler, men ikke materialer til skolebibliotekernes fællessamlinger.

1.1.11 Ordensregler

Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler. Udarbejdelsen af ordensreglerne skal ske under hensyntagen til den pædagogiske praksis, som folkeskoleloven lægger op til. Det er i den forbindelse vigtigt, at lærerne og eleverne skaber rum til i samarbejde at skabe et godt arbejdsklima, samt at eleverne får forståelse for skolens ordensregler og for den omgangstone og de samværsformer, der ønskes på skolen. Det er endvidere væsentligt, at den enkelte elev bliver gjort medansvarlig for egen udvikling i skoleforløbet og for såvel eget som klassens arbejde.

Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 27 og vejledning nr. 14, begge af 12. januar 1995, om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.

Ligeledes henvises der til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 30 og vejledning nr. 10, begge af 10. januar 1995, om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

1.1.12 Samarbejde med foreninger m.m.

Skolebestyrelsen godkender - inden for de retningslinjer, Kommunalbestyrelsen har fastsat - om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i samarbejde med det lokale folkeoplysnings- og foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde, det kommunale kulturliv, det lokale erhvervsliv og de lokale ungdomsuddannelser.

1.1.13 Skolen som kulturcenter

Skolebestyrelsen godkender - inden for de retningslinjer, Kommunalbestyrelsen har fastsat - om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i samarbejde med andre kredse af interesserede borgere og medvirke til eller forestå og koordinere kulturcenteraktiviteter på skolen.

1.1.14 Udtalelse og forslag

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den.

1.2 De økonomiske rammer

Det er Kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

1.2.1 Budgetlægning

I begyndelsen af august fremsendes Økonomiudvalgets forslag til næste års budget. Skolebestyrelsen skal kommentere budgetforslaget og evt. foreslå ændringer. Fra kommunens administration fastsættes en tidsfrist for høringssvar til budgetforslaget. Denne ligger typisk 2-3 uger fra udsendelsen af budgetforslaget. Det er derfor en god ide, altid at planlægge et møde i skolebestyrelsen ultimo august til behandling af budgetforslaget. I oktober vedtager Kommunalbestyrelsen det endelige budget for det efterfølgende år. Heraf fremgår de økonomiske rammer for folkeskolen. Ud fra den udmeldte ramme udarbejder skolelederen et oplæg til budget for skolen.

Dette skal efterfølgende forelægges skolebestyrelsen til godkendelse. Skolebestyrelsen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem skolens målsætninger og principper og det lagte budget. Skolens budget skal lægges inden for den ramme, der er givet af Kommunalbestyrelsen og inden for rammerne af den økonomiske decentralisering. 

1.2.2 Regnskaber

Skolebestyrelsen kan løbende holde sig orienteret om forbruget på budgettet ved, f.eks. 3-4 gange om året, at modtage en regnskabsoversigt med de relevante poster fra skoleledelsen. Skolebestyrelsen kan således forholde sig til uforudsete ændringer, der måtte opstå.

1.3 Ansættelser og afskedigelser

Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger såvel ledere som medarbejdere. Kommunalbestyrelsen har uddelegeret en del af denne kompetence jf. Kompetencefordelingsplan vedr. personalefunktioner herom. Beslutninger om ansættelse af ledere og lærere træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse. Skolebestyrelserne udøver deres kompetence i forhold til de mål og rammer, kommunalbestyrelsen har fastlagt for skolernes virksomhed. jf. folkeskolelovens § 40.

Bilag 2 - Generelle bestemmelser for skolevæsenet

2.0 Undervisningsbestemmelser

2.0.1 Frit skolevalg

Lov om frit skolevalg indebærer, at forældre, såfremt det kapacitetsmæssigt er muligt, har krav på, at deres børn kan optages i en folkeskole i enten bopælskommunen eller i en anden kommune, jf. § 36 i folkeskoleloven. 

Såfremt det ikke kapacitetsmæssigt er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i andre skoler end distriktsskolen, vil optagelsen ske efter retningslinjer fastsat af Kommunalbestyrelsen for, hvilke børn der optages først.

I Rødovre Kommune er følgende retningslinjer vedtaget: 

 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre, mindre søskende går forud for ældre søskende.  
 3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.  
 4. Herefter kan man ved indskrivning til 0. klasse optages på venteliste efter ovenstående parametre.

Pladskapaciteten i Rødovre Kommune fastsættes i forbindelse med budgetlægningen forud for det kommende skoleår. Grænsen for optagelse af elever fra andet skoledistrikt er på 24 elever jf. KB beslutning af 16.12.2008

Ved valg af folkeskole i anden kommune, fastsætter Undervisningsministeren regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen. Disse regler vil blive anvendt medmindre kommunerne indgår anden aftale herom.

Endvidere har forældre krav på, at deres børn kan optages ved den skolefritidsordning (SFO), som hører til den skole, hvor barnet går, såfremt der i denne er pladskapacitet, jf. folkeskolelovens § 36 stk. 8. Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens betaling til skolekommunen, medmindre kommunerne indgår en anden aftale herom. Forældre betaler skolekommunens takst for skolefritidsordningen, dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er højest.

Ønsker om skolegang i en anden skole end distriktsskolen behandles i forbindelse med indskrivningen. I forbindelse med flytning af en elev fra en skole til en anden skole i Rødovre Kommune, er den administrative procedure som følger:

 1. Elevens nuværende (afgivende) skole afleverer ansøgningsblanket om skoleflytning til forældremyndighedens indehaver til udfyldelse.  
 2. Herefter påtegner nuværende skoles inspektør ansøgningen, og videresender den til den ønskede skole.

2.0.2 Indskrivning og skoledistrikter

Skoledistrikterne for den enkelte skole er fastlagt af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med den årlige indskrivning kan der uden formel skoleplansændring foretages mindre distriktsændringer af kommunalbestyrelsen efter indstilling af Børne- og Skoleudvalget.

Indskrivningen foregår digitalt på Rødovre Kommunes hjemmeside. 

Principper/retningslinjer for indskolingen

 • Børnene har 30 timer ugentligt på alle fire årgange
 • Der er altid to voksne i børnehaveklassen
 • Børnehaveklasselederen kan højst have 25 ugentlige timer i børnehaveklassen og skal mindst have 5 timer i 1. klasse
 • Der deltager lærere i børnehaveklassen i 10 timer ugentlig
 • Der deltager pædagoger i 1. - 3. klasse i 5-15 timer ugentlig
 • Der skal sikres kontinuitet gennem indskolingsforløbet således, at lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger følger børnene alle fire år
 • Rotationsprincippet skal sikres og bevares i indskolingen. Lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger arbejder i indskolingen i en årrække
 • Den enkelte skoleledelse udarbejder ansvars- og kompetencefordelingsplaner for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger i indskolingen. 

Beslutning om strukturen samt principper og retningslinjer blev truffet den 26. marts 2002 af kommunalbestyrelsen, efter at et forslag til skolestart havde været til høring hos alle interessenter. Retningslinjerne er ændret marts 2014.

Den enkelte skolebestyrelse fastsætter den endelige struktur for indskolingen. Såfremt skolen ønsker at anvende flere resurser end de angivne minimumstal. 

2.0.3 Udsættelse af undervisningspligt

Kommunalbestyrelsen har ved sit møde den 23. februar 1999, sag nr. 30, givet Skoleafdelingen bemyndigelse til administrativt at træffe beslutning om anmodning om udsættelse af undervisningspligten i henhold til folkeskolelovens § 34 om undervisningspligt. 

2.0.4 Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen

Der ydes psykologisk og tale- hørepædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Endvidere ydes sprogstimulering til børn af anden etnisk herkomst mellem 3 og 6 år. 

2.0.5 Vedrørende skolefrihed for skoleelever

Nedennævnte retningslinjer vil være gældende for ansøgninger om skolefrihed for skoleelever: 

 1. Forældres ferie - indtil 14 dage.
 2. Forskellige familiære forhold (skilsmisse, separation, politisager og lign.) - indtil 1 måned.
 3. Konfirmation - konfirmanden og evt. søskende har fri mandag - ellers ingen frihed.
 4. Friheder af længere varighed end ovenfor nævnt - skriftlig ansøgning sendes til Skolechefen. 

For punkt 1 - 3 kan skoleinspektørerne alene administrativt imødekomme ansøgninger, medens ansøgninger vedrørende punkt 4, som anført skal forelægges for Skolechefen. 

2.0.6 Ferieplan

Skoleåret omfatter 200 skoledage. Ferie- og fridagsplan er centralt fastlagt. Kommunalbestyrelsen har fastlagt, at vinterferie placeres i uge 8, samt at 1. maj og Grundlovsdag d. 5. juni er skolefridage. Ligeledes har Kommunalbestyrelsen fastlagt, at alle skoler starter samtidigt efter skolesommerferien. Datoen for skolestart udmeldes hvert år af Skoleafdelingen. 

2.0.7 Pædagogiske centre jf. § 20 stk. 2 i folkeskoleloven

Der er oprettet grupper efter folkeskolelovens § 20 stk. 2 på følgende skoler: Valhøj Skole (for børn med autisme), Islev Skole (for børn med ADHD), Hendriksholm Skole (for børn med generelle indlæringsvanskeligheder) og Tinderhøj Skole (for børn med ordblindhed). 

2.0.8 Skole-Socialprojekt Udviklingscenter Skiftesporet.

I Social- og Sundhedsforvaltningen er etableret et skolesocialprojekt for børn med behov for socialpædagogiske undervisnings- og behandlingstilbud. Tilbuddet er for børn mellem 6 og 18 år. Projektet er normeret til 40 børn. Det er målet, at børn og unge efter kortere eller længere ophold søges udsluset til almindelig skolegang/job/uddannelse. 

2.0.11 Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, § 20, stk. 1 + 2

Kommunen iværksætter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 til børn og unge (0-18 år), hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte. Den specialpædagogiske støtte kan gives som støttetimer på hold eller enkeltintegreret i almenklasserne med særlig støtte. Speciel tilrettelagt undervisning i særlige klasser. Speciel tilrettelagt undervisning på særlige skoler. Kommunen har kompetencen til, i samarbejde med eleven og dennes forældre, at afgøre hvilke specialpædagogiske tilbud, der er det relevante. 2.0.12 Henvisning til specialundervisning på andre skoler. Kommunen kan efter indgået overenskomst henvise elever med behov for specialundervisning i specialklasse eller specialskole i en anden kommunes skoler. 

2.0.13 Pædagogisk & Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kommunen har egen pædagogisk-psykologisk rådgivning, der varetager pædagogiske og psykologiske opgaver. PPR's opgaver kan vedrøre forebyggende arbejde, rådgivning, undersøgelse, behandling, supervision og undervisning. PPR henvender sig primært til kommunens børn mellem 0 og 18 år samt deres forældre. PPR har indgået en samarbejdsaftale med Social- og Sundhedsforvaltningen, og yder desuden bistand til elever på Frederiksberg Privatskole og Rødovre Gymnasium. 

2.0.14 Ungecenter 2610 og samarbejdsaftale mellem folkeskolen og ungecentret i Rødovre Kommune

Ungecenter2610

2.0.14  Ungecenterbestyrelsen

Sammensætning og valg

Ungecenterbestyrelsen består af;

2 repræsentanter udpeget af erhvervslivet
1 repræsentant valgt af folkeskolebestyrelserne
1 valgt af fritidsundervisningsmedarbejderne
1 valgt af dagskolens medarbejdere
1 valgt af 10. klassernes medarbejdere
3 elevrepræsentanter fra henholdsvis dagskolen, fritidsundervisningen samt 10. klasse
2 repræsentanter udpeget af Kommunalbestyrelsen. 

Samtlige medlemmer har stemmeret. For hvert af bestyrelsesmedlemmerne vælges der en suppleant.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og deres suppleanter udpeges af Kommunalbestyrelsen for en 4 årig periode. Øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen.

Medarbejderrepræsentanterne og deres suppleanter vælges ved en fælles valghandling, for henholdsvis 10. klasseafdelingen, Ungecentrets fritidsundervisning samt Ungecentrets heltidsundervisning.

Elevrepræsentanterne og suppleanterne for disse vælges ved skoleårets start, og vælges af og blandt eleverne på Ungecenter2610.

Alle medlemmer af ungecenterbestyrelsen har stemmeret. Elevrepræsentanterne deltager dog ikke og har ikke stemmeret i sager der vedrører enkeltpersoner. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

Ungecenterlederen og souschefen deltager begge ved alle bestyrelsesmøder, og fungerer som referent. 

På Ungecenterbestyrelsens første møde vælges der blandt de stemmeberettigede medlemmer, en formand for bestyrelsen. 

Mødevirksomhed og forretningsorden

Ungecenterbestyrelsens møder er lukkede. Ungecenterbestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller øvrige medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Der skal angives en motiveret dagsorden. Dagsordnen fastsættes i fællesskab og udsendes senest 1 uge inden bestyrelsesmødets afholdelse. Såfremt et medlem ønsker et punkt til dagsorden tilføjet, meddeles dette mødelederen senest 8 dage inden mødets afholdelse.

Ungecenterbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Et medlem kan kun ved personlig tilstedeværelse deltage i eventuelle afstemninger. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

Der skal føres referat over bestyrelsens beslutninger for hvert afholdt møde. I referatet skal det noteres hvem der var til stede. Referater fra foregående møder godkendes, som første punkt på efterfølgende møde. 

2.0.14.1 Ungecenterbestyrelsens beføjelser og opgaver

Ungecenterbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fremgår af lov om Ungdomsskoler, bekendtgørelse om Ungdomsskolens virksomhed, herunder almen fritidsundervisning, specialundervisning og heltidsundervisning samt 10. klasse, samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for ungecentret.

Herunder skal ungecentret tilbyde undervisning i 10. klasse samt afsluttende afgangsprøver der på alle punkter følger Folkeskolelovens kapitel 2a, § 19, stk. a-i.
Ungecenterbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed, og fungerer endvidere som en rådgivende enhed.

Ungecenterbestyrelsen udarbejder, inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme, et særskilt budget for hvert af de tre områder; 10. klasse, heltidsundervisningen og fritidsundervisningen. 

2.0.14.2 Elevråd og Ungecentrets elever kan danne et elevråd til varetagelse af deres interesser over for ungecentret og de kommunale myndigheder.

2.0.14.3 Samarbejdsaftale mellem folkeskolen og ungecentret i Rødovre KommuneUngecenter2610 tilbyder unge 14-18 årige undervisning i fritiden og underviser 24 elever på 8.-9. årgang i Dagskolen (alternativ heltidsundervisning). Der samarbejdes med ungecentret om valgfagene på 7. - 10. klassetrin og tilbudsfagene på 10. klassetrin. Pr. 1. januar 2015 blev 10. klassetrin rent organisatorisk flyttet til Ungecenter2610.

Undervisningstilbud - heltidsundervisning (undervisningspligtige). Denne undervisning er tilbud til elever, som har tilpasningsvanskeligheder i folkeskolen. Primært drejer det sig om elever, der henvises af folkeskolen.

Alle optagelser til en af de p.t. 24 elevpladser i dagskolen skal godkendes af visitationsudvalget, der består af ungecentrets inspektør og afdelingslederen for Dagskolen, en repræsentant for PPR, en repræsentant fra Børne- familieafdelingen, en repræsentant for inspektørerne i folkeskolen, en SSP konsulent og Skolechefen. 

Til ungecentret kan tilknyttes relevant rådgivningsvirksomhed.

Målgruppe

Ungecentrets Dagskole er et tilbud til "Skoletrætte" unge på 8.-9. klassetrin. Eleverne er typisk normalt begavede unge med faglige og/eller adfærdsmæssige problemer.

Indslusning af elever

Forslag om optagelse fra folkeskole, PPR eller fritidsinstitution sker ved, at en indstilling fremsendes til visitationsudvalget, der derefter evt. kan indkalde relevante medarbejdere til visitationsmødet. 

Anmodning om optagelse fra elev/forældre forelægges udvalget af ungecentrets leder. En venteliste kan etableres. Der kan ekstraordinært dispenseres fra rækkefølgen i ventelisten, såfremt der er enighed herom blandt visitationsudvalgets medlemmer.

En overordnet handlingsplan kan evt. lægges på visitationsmødet, idet der f.eks. aftales rollefordeling mellem de involverede institutioner/forvaltninger i forbindelse med arbejdet omkring de unge.

Udslusning af elever

Udslusning af elever til folkeskole, 10.klassesafdelingen, produktionsskole, uddannelse, arbejdsforhold m.v. kan ske direkte efter aftale mellem den unge/forældrene og ungecentret eller i særlige tilfælde efter forudgående drøftelse i visitationsudvalget.

Hos Ungecenter2610 er tillige oprettet et kvalificeringstilbud til ”drop outs” fra ungdomsuddannelserne. 

2.0.15 Forsøgs- og udviklingsarbejder

Dette område hører under Skolebestyrelsen, men afvigelser fra undervisningens organisering skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Skoleafdelingen tager hvert år stilling til skolernes ansøgninger om iværksættelse af forsøgs- og udviklingsarbejder i folkeskolen (såvel undervisningsdel som SFO-del) og beslutter, hvilke der skal gennemføres det kommende skoleår. 

2.0.16 SSP-samarbejdet 

SSP er et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Skoleafdelingen og Politiet. SSP-samarbejdet er et kriminalitetsforebyggende samarbejde, som med udgangspunkt i børn og unges trivsel skal være med til at sikre, at børn og unge får en god opvækst i Rødovre i henhold til kommunens vedtagne politik for børn og unge. 

2.1 Øvrige bestemmelser

2.1.1 Bespisning

Der er på de 6 almene folkeskoler mulighed for at købe et frokostmåltid og mælk.

2.1.2 Transport af elever i private køretøjer

Hvis elever, i forbindelse med skoleudflugter af enhver art, transporteres i lærernes private biler, skal følgende regler overholdes: Forældrene/forældremyndighedens indehaver skal skriftligt give tilladelse til transporten. Der skal være tegnet en "fører-passagerforsikring" for bilen. Føreren af bilen skal være fast ansat i kommunen, dvs. ikke løst tilknyttet timelønnet medarbejder. 

2.1.3 Vedrørende forholdsregler i tilfælde af brand

Forvaltningen har fundet det nødvendigt at udarbejde ensartede retningslinjer vedrørende forholdsregler i tilfælde af brand. Skoleinspektøren bedes derfor drage omsorg for, at indholdet af dette cirkulære gennemgås med skolens personale og elever. Endvidere pålægges det skoleinspektøren, at de i cirkulæret under pkt. 1-3 nævnte foranstaltninger bringes til udførelse snarest muligt.

 1. Der udarbejdes en brandinstruks for den enkelte skole. Denne instruks bekendtgøres for alle og bør gennemgås mindst 1 gang årligt. I instruksen bør klargøres for alle, hvorledes man forholder sig i tilfælde af brand, der udarbejdes en evakueringsplan og eventuelle flugtveje anvises på en skitse. Instruksen ophænges i alle klasseværelser og i friarealer. 
 2. Der afholdes en brandevakueringsøvelse på skolen 1 gang årligt. Kommunens brandtilsyn (Teknisk Forvaltning) er meget gerne behjælpelig med at tilrettelægge en sådan øvelse.
 3. Det påhviler skoleinspektøren at føre tilsyn med, at skolens brandmateriel altid er i anvendelig og forsvarlig stand. Eventuelle mangler udbedres, så snart de konstateres. Brandtilsynet giver også her råd og vejledning med hensyn til udbedring og indkøb af materiel. 
 4. Kommunens Brandtilsyn foretager uanmeldte inspektioner af brandmateriellet og er forpligtiget til straks at påtale eventuelle mangler. 

2.1.4 Musikskolen

Rødovre kommunale Musikskole tilbyder undervisning i fritiden, herunder kor. 2.2 Undervisningens Organisering. Rødovre Kommune følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Undervisningsministeriets udarbejdede mål for fagene er vedtaget at være gældende for Rødovre Kommune. 

2.2.1 Timefordelingsplan

Rødovre Kommune følger den af ministeriet udarbejdede timeplan for den fagopdelte-  og den understøttende undervisning samt udbuddet af valgfag.

2.2.2 Lokale læseplaner

Udover at Rødovre Kommune følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner har Rødovre Kommune vedtaget følgende lokale læseplaner.

Undervisningsvejledning vedrørende samordnet indskoling

Samordnet indskoling er et udtryk for et koordineret samarbejde om undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse, hvor der med hensyn til indhold og arbejdsformer er lagt stor vægt på kontinuitet.

Formålet med den samordnede indskoling er, dels at modvirke den opsplitning, som i dag i nogen grad præger børns hverdag og dels at fremme børnenes udvikling til aktivt at tage del i, hvad der rører sig omkring dem. Den samordnede indskoling skal således sikre, at eleverne i forholdet til såvel de voksne, de møder, som til indskolingens andre elever oplever en større sammenhæng i skolestarten.

Alsidighed og forpligtende virksomhed, som børnene er fælles om, kan ligeledes give dem oplevelse af sammenhæng.

Undervisningsbegrebet udvides, så også "leg og andre udviklende aktiviteter" anses for at være værdifulde og lærerige i opdragelses- og undervisningsmæssig sammenhæng. Samordning kan gennemføres på flere områder, som har det til fælles, at folkeskolelærere i et vist omfang virker i børnehaveklassen, og børnehaveklasselederen i et vist omfang virker i 1. og 2. klasse.

Overordnet kan der være samordning af:

 • a. børnehaveklasselederens og lærerens virksomhed.
 • b. eleverne fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.
 • c. undervisningens indhold og arbejdsformer.

Der er tale om samordning, når børnehaveklasselederen har ugentlige skemalagte lektioner i 1. og 2. klasse, og når lærerne har ugentlige skemalagte lektioner i børnehaveklassen. Denne form for samordning kan dog ikke stå alene, men skal kombineres med anden fælles virksomhed.

En samordnet indskoling kan også være en ordning, hvor der i perioder dannes hold bestående af elever fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse, som undervises samlet. (Værkstedsundervisning, emne eller tema-undervisning m.v.).

Omfanget af samordnet indskoling skal almindeligvis være mindst 120 lektioner om året. Børnehaveklassen deltager normalt først i samordningen i fuldt omfang fra efterårsferien.

Svømning

Der gives som minimum svømmeundervisning i 1 ugentlig lektion på 3. og 4. klassetrin inden for det til undervisningen i idræt afsatte antal lektioner.

2.2.3 Undervisning af tosprogede elever

Danskundervisning

Undervisning i dansk af tosprogede elever

Tosprogede elever, der har behov for det, modtager særlig undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen foregår på mindre hold eller i tilknytning til elevens klasse.

Rødovre Kommune har etableret tre modtagelsesklasser på Valhøj Skole for elever i bh. kl. - 10. kl.

I disse tre klasser foregår en særlig intensiv undervisning i dansk, inden eleverne for modtagelsesklassens vedkommende udsluses til en normalklasse på distriktsskolen. Eleverne i 8. – 10. klasse udsluses enten til normalklasse, erhvervsarbejde eller fortsat uddannelse.

Modersmålsundervisning

Kommunen tilbyder den lovpligtige modersmålsundervisning til tosprogede elever. Dvs. elever i lande fra EU- og EØS lande samt fra Færøerne og Grønland.
Undervisningen organiseres i et samarbejde mellem Vestegnskommunerne og Københavns Kommune. 

Tilbuddet omfatter undervisning i det sprog, som tales i barnets hjem. Hvis der i barnets hjem anvendes flere sprog, vælger forældrene og eleven, hvilket sprog eleven skal modtage undervisning i.
Forældrene skal orienteres om de lokale muligheder for modersmålsundervisning. 

2.2.4 Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU Vestegnen

I henhold til lov nr. 298 om vejledning af valg af uddannelse og erhverv skal al vejledning af elever i 6. – 10. klasse i folkeskoler og andre unge under 19 år med bopæl i kommunen gives fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre. Unge i alderen 19 – 25 år med bopæl i kommunen skal have vejledning, hvis de henvender sig herom. Elever i privatskoler, efterskoler m.m. skal have mulighed for at få vejledning samme sted.

Rødovre Kommune har sammen med kommunerne Høje-Tåstrup, Ballerup, Albertslund og Glostrup dannet et UU center, der bærer navnet UU Vestegnen. Målet med Ungdommens Uddannelsesvejledning er at sikre, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet, og at vejledningen i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning. 

2.2.5 10. klasse

10. klasse hører ledelsesmæssigt til Valhøj Skole og er et tilbud til de unge om at kvalificere sig til en ungdomsuddannelse endnu et år i folkeskolen. Undervisningen i 10. klasse omfatter som obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til 14 lektioner om ugen. 10. klasse omfatter min. 28 lektioner om ugen. Undervisningen foregår på Milestedet. Der etableres brobygningsforløb med ungdomsuddannelserne.

2.2.6 Andre aktiviteter 

Se også Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23. februar 1999 "Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser m.v. i folkeskolen".

Regler for lejrskoler

Der gennemføres mindst et lejrskoleophold i skoleforløbet 1. - 9. klasse. Hvis der afholdes mere end et lejrskoleophold, kan dette for de ældste klassers vedkommende afholdes uden for landets grænser.

Det er den enkelte skolebestyrelse, der fastsætter yderligere principper for lejrskoler. Skolen dækker alle udgifter, der er forbundet med lærernes deltagelse. Ud over en eventuel forplejning vil der ikke påhvile forældrene nogen pligt til at bidrage økonomisk i forbindelse med deres børns deltagelse i lejrskoleopholdet. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået sparet hjemmeforbrug. Beløbet er fastsat ud fra Forbrugerstyrelsens oplysninger om et rimeligt forbrug.

Beslutningen om betaling for forplejning træffes af den enkelte skolebestyrelse. Skolebestyrelsen godkender efter indstilling fra skoleleder budgettet for årets lejrskoler.

Regler for skolerejser

Den enkelte skoles skolebestyrelse fastsætter principper for eventuelle skolerejser. 

Der vil ikke kunne opkræves en individuel elevbetaling for deltagelse i en skolerejse bortset fra udgiften til forplejning. Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med lærernes deltagelse i skolerejser. I øvrigt henvises til vejledning nr. 12 af 23. februar 1999 "Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen".

Regler for ekskursioner (endagsture)

Udgifter i forbindelse med ekskursioner dækkes af skolens ekskursionskonto. 

2.3 Forsikringer og Tilsyn

2.3.1 Ulykkesforsikring

Eleverne er ulykkesforsikrede under praktikophold.

2.3.2 Rejseforsikring

I forbindelse med skolerejser i udlandet skal der rekvireres en Erhvervsrejseforsikring i Fælles Forvaltning, Juridisk Kontor, lokal 2011.Forsikringen dækker sygdom og hjemtransport, bagage - herunder forsinkelse af bagage. Turlederen modtager et kort - Business Travel Insurance Pass - som medbringes på rejsen og returneres til Fælles Forvaltning straks efter hjemkomsten. 

Bilag 3: Generelle bestemmelser for skolevæsenet, fritidsforhold og fritidsaktiviteter

3.1 Fritidsforanstaltninger i Rødovre Kommune

3.1.1 Undervisning af eleverne i fritiden

Eleverne kan modtage musikundervisning i deres fritid på Musikskolen. Ungecenter2610 tilbyder unge mellem 14 og 18 år undervisning i fritiden.

3.1.2 Skolefritidsordninger (SFO)

Rødovre Kommunes skolefritidsordninger omfatter børn fra det tidspunkt, de starter i børnehaveklassen til og med 6. klasse. SFO er en del af skolebestyrelsens kompetenceområde. Ved hver SFO kan der oprettes et forældreråd. Det er skolebestyrelserne, der træffer afgørelse om, der skal oprettes et forældreråd.

3.1.3 Byggelegepladser, 

Dagtilbudsloven § 65 

Byggelegepladser er et fritidstilbud for børn og unge. Byggelegepladsen kan optage børn fra de er fyldt 7 år, for optagelse på Byggelegepladser se under punkt 3.2.3.  

3.1.4 Ungdomsklubber

Ungdomsklubber er for børn i alderen 7. klasse til 18 år, dog med undtagelse for Milestedets Ungdomshus 12 – 23 år.

3.1.5 Fritid for Dig

Fritid for Dig er et tilbud til alle børn i alderen 10 til 14 år, som bor i Rødovre Kommune. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de lokale klubber og foreninger, som stiller instruktører og redskaber til rådighed.

Et af formålene er at præsentere børnene for de mange aktiviteter, som det frivillige foreningsliv kan tilbyde, og dermed gøre børnene interesserede i at skabe sig et aktivt fritidsliv. Den overordnede styring varetages via Milestedets Ungdomshus. 

3.1.6 Projekt Multihallen 

Projektet henvender sig til børn og unge fra 12 til 18 år, som ikke umiddelbart føler sig tiltrukket af de kommunale og de frivillige foreningers traditionelle tilbud.

Ansvaret for den daglige drift vil i høj grad være brugernes – tilsyn varetages af Milestedets Ungdomshus. 

3.1.7 Lokalhusprojekter 

På 10. klasses Skolen ”Milestedets Skole” har Foreningen Lokalhus SYD etableret et selvstyrende lokalhusprojekt, hvor man på torsdage samles om forskellige fritidsaktiviteter

3.2 Skolefritidsordninger, byggelegepladser og ungdomsklubber - optagelsesregler m.m.

Frit klubvalg (Dagtilbudsloven)

Lov om frit valg af klubtilbud eller andre socialpædagogiske fritidstilbud over kommunegrænser indebærer, at alle større børn og unge kan optages i klubber eller andre socialpædagogiske fritidstilbud uden for bopælskommunen. Det kan de gøre fra det tidspunkt hvor bopælskommunen har givet tilsagn til klub eller socialpædagogisk tilbud. En kommune kan afvise at optage børn fra andre kommuner, hvis det ikke er muligt pga. manglende pladskapacitet samt hvis væsentlige hensyn til børn i kommunen ellers vil blive tilsidesat. 

Ifølge lov om frit valg af klubtilbud eller andre socialpædagogiske fritidstilbud, har elever der flytter til en anden kommune, ret til at fortsætte i den skole og det klubtilbud i Rødovre Kommune, de hidtil har gået i.

Ifølge lov om frit skolevalg (jf. folkeskoleloven) har forældre krav på, at deres barn kan optages i en skolefritidsordning ved den skole, hvor barnet er optaget, hvis der er etableret en skolefritidsordning og der er plads i denne. Vælger forældrene en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning, betaler forældrene til skolekommunen dennes takst for skolefritidsordningen. Dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er højest.

3.2.1 SFO I og SFO II

SFO I drives efter Folkeskolelovens § 3 stk. 7.

SFO I er en del af skolens samlede virksomhed og skolebestyrelsen har i henhold til folkeskoleloven det overordnede tilsyn med SFO I.

SFO I er for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

SFO II drives efter Folkeskolelovens § 3 stk. 7.

SFO II er en del af skolens samlede virksomhed og skolebestyrelsen har i henhold til folkeskoleloven det overordnede tilsyn med SFO II.

SFO II er for børn fra 4. til 6. klasse.

Ungdomsklubber er for børn og unge i alderen 7. klasse til 18 år. 

Fremmødekontrol

For 3. klassebørn kan der etableres fremmødekontrol. Dette sker ved at SFO'en indgår en individuel aftale med enkelt-forældre om omfanget af kontrol med deres barns fremmøde.

Ved fremmødekontrol skal forstås en tilstedeværelseskontrol. SFO'ens personale er forpligtet til at reagere overfor forældrene, såfremt barnet ikke møder frem; at barnet ikke forlader SFO'en uden efter aftale med forældrene, samt at forældrene er forpligtet til at meddele SFO'en, hvis deres barn ikke kommer.

3.2.2 Optagelse i SFO I og II

Ansøgning om optagelse til SFO I og II sker på skolen og ansøgning om optagelse i SFO I sker i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse, Dvs., at alle børn har samme opskrivningsdato. SFO I starter 1. maj forud for børnehaveklassernes start august måned.

Alle børn kan optages, i det der er pladsgaranti i SFO I og II.

3.2.3 Byggelegepladser i Rødovre Kommune

Der er oprettet tre byggelegepladser, Rønneholm, Broparken og Rødovre Byggelegeplads, som drives efter Dagtilbudsloven, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Opskrivning til Byggelegeplads

Opskrivning til plads på byggelegepladserne sker på byggelegepladserne.

Ansøgning om optagelse på byggelegepladsen kan ske på alle tider af året.

Barnet kan først skrives på en eventuel venteliste, når det er begyndt i skole.

Såfremt der ikke er plads på byggelegepladsen, skrives barnet / den unge på en venteliste. Forældrene informeres om, hvornår de ca. kan forvente, at barnet / den unge vil kunne optages.

Optagelse på Byggelegeplads

Børnene / de unge optages som hovedregel på byggelegepladsen efter opskrivningsanciennitet. Barnet / den unge skal dog kunne administrere det meget frie fritidstilbud, som byggelegeplads er kendetegnet ved.

Proceduren er således, at forældrene skriftligt tilbydes plads til deres barn / den unge.

Når en plads tilbydes, skal forældrene inden 8 dage meddele, om pladsen accepteres. Meddelelse herom gives til byggelegepladsen.

Meddeles accept eller afslag ikke inden for 8 dages fristen, vil barnet blive slettet af ventelisten.

Såfremt forældrene ikke ønsker den tilbudte plads, men fortsat ønsker at barnet / den unge skal stå på ventelisten, er dette muligt. Forældrene skal i så fald selv meddele byggelegepladsen, fra hvornår de ønsker, at deres barn / den unge atter skal tilbydes plads. Der er hermed ikke givet garanti for, at Byggelegepladsen kan tilbyde plads på et bestemt tidspunkt, men alene at Byggelegepladsen vil genaktivere ansøgningen om plads til barnet / den unge. Ved accept af plads på Byggelegepladsen vil barnet / den unge automatisk blive udmeldt af SFO I / SFO II.

Opsigelse af plads

Opsigelse af en plads på Byggelegeplads skal ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt og skal afleveres til den Byggelegeplads, hvor barnet / den unge er tilmeldt. Et barn / en ung til og med 6. klasse kan som hovedregel ikke opsiges fra sin plads på Byggelegepladsen, uden at der tilbydes anden tilsvarende plads.

Hvis et barn / en ung gennem en længere periode ikke benytter sin plads, eller der mangler forældrebetaling for en længere periode, kan Rødovre Kommune udmelde barnet / den unge af Byggelegepladsen med en måneds varsel, efter der er foretaget en konkret, individuel vurdering af barnets / den unges samlede situation.

I helt særlige tilfælde kan barnets / den unges adfærd medføre, at optagelse på Byggelegepladsen ikke er muligt. Efter en konkret, individuel vurdering af barnets samlede situation, hvori der skal indgå en afklaring af eventuelle behov hos barnet / den unge for pædagogisk / psykologisk indsats eller hjælpe- eller støtteforanstaltninger, kan Rødovre Kommune udmelde barnet / den unge af Byggelegepladsen med en måneds varsel.

En afgørelse om udmeldelse skal behandles efter almindelige forvaltningsretslige principper om bl.a. partshøring, og en meddelelse om udmeldelse skal indeholde en begrundelse.

Dispensation

I særlige tilfælde kan børn overspringe ventelisten på Byggelegepladsen.

Den pædagogiske konsulent for SFO og Byggelegepladserne kan dispensere på vegne af Børne- og Kulturforvaltningen for optagelse på byggelegeplads i særlige tilfælde.

Klageadgang

Tvivl om eller fortolkning af nærværende regler forelægges Skoleafdelingen. Skoleafdelingens afgørelse kan af forældrene indbringes for Børne- og Skoleudvalget.

3.2.4 SFO III 

Organisation af SFO III

SFO III – ungdomsklubberne drives efter folkeskolelovens § 3 stk. 7.

SFO III er en del af skolens samlede virksomhed og skolebestyrelsen har i henhold til folkeskoleloven det overordnede tilsyn med SFO III. SFO III er for børn og unge fra 7. klasse til 18 år.

Vestvoldens Ungdomsklub fungerer som en selvejende institution med egen bestyrelse.

Optagelse i ungdomsklub:

Opskrivning til plads sker i klubben. Der er som udgangspunkt plads til de børn / unge, der ønsker medlemskab i en ungdomsklub. Optagelse i ungdomsklub/Milestedets Ungdomshus sker efter de af Kommunalbestyrelsen vedtagne "Regler for tildeling af plads i skolefritidsordning I, II, og ungdomsklubber". Ungdomsklubberne dækker normalt aldersgruppen 7. klasse til 18 år. Optagelse i ungdomsklub kan dog ske, når man fylder 12 år i Milestedets Ungdomshus, som dækker aldersgruppen 12 til 23 år. Optagelse kan ske på alle tidspunkter af året.

Alle Rødovre Kommunes unge kan søge medlemskab i en ungdomsklub også på tværs af skoledistrikter.

3.3 Almindelige bestemmelser

 1. Ved den digitale indskrivning til skolestart, indskrives barnet til SFO I med start d. 1.5. det år hvor barnet starter i Børnehaveklasse. Hvis barnet ikke er indskrevet ved den digitale indskrivning, kan barnet indskrives på skolen.  
 2. Ved overgang fra børnehave til SFO I eller fra SFO I til SFO II vil barnet automatisk blive udmeldt af børnehaven eller SFO I. 
 3. Ved overgang fra SFO til Byggelegeplads, bliver barnet automatisk udmeldt af SFO.
 4. Opsigelse af plads i SFO I og SFO II skal ske digitalt via RK.dk, 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.  
 5. Et barn kan ikke opsiges fra kommunens side uden tvingende grund. 

Dispensation og ankemulighed

Bestemmelserne i afsnit 3.3 kan fraviges for børn med særlige pædagogiske eller sociale behov.

Den pædagogiske konsulent for SFO og Byggelegepladserne har kompetence til på Børne- og Kulturforvaltningens vegne at dispenserer for opskrivning- og ventelisteregler.

Tvivl om nærværende regler forelægges Skoleafdelingen. Klager over trufne afgørelser kan indbringes for Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

3.4 Generelle forhold for alle SFO'er

3.4.1 Ledelsesforhold

Placering af SFO i det kommunale system

Den politiske og administrative styring af SFO henhører på det centrale plan under Børne- og Skoleudvalget og Skoleafdelingen.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, herunder SFO, jævnfør folkeskolelovens § 44.

Skolelederen

Skoleinspektøren varetager den overordnede pædagogiske og administrative ledelse af SFO i henhold til folkeskolelovens § 45.

SFO ledelsen

SFO lederen indgår i skolens ledelsesteam.

Den daglige ledelse af SFO varetages af SFO lederen i samarbejde med det øvrige SFO personale, jævnfør Rødovre Kommunes regler for MED-udvalg.

Afdelingsledere fungerer som ledere for en konkret afdeling af SFO under ansvar overfor SFO lederen.

3.4.2 Samarbejde med skolebestyrelsen

Dersom personalet i SFO ikke har valgt personalerepræsentant i skolebestyrelsen, kan skolebestyrelsen indbyde en repræsentant fra SFO til skolebestyrelsens møder, når der behandles spørgsmål af betydning for SFO.

3.4.3 SFO forældreråd

Til støtte for skolebestyrelsen i sager der specielt vedrører SFO, kan der oprettes et forældreråd ved den pågældende SFO. Skolebestyrelserne træfferafgørelse om der oprettes SFO forældreråd.

3.4.4 Betaling for materialer og særlige aktiviteter i SFO I, II og III

Såfremt SFO I arrangerer koloni eller anden form for overnatningsture, kan der opkræves særskilt betaling herfor.

SFO II kan opkræve op til 50 % af udgiften til materialeudgifter. Dette kan ske ved køb af hobbykort, eller ved særskilt betaling til SFO II.

Ved særlige arrangementer så som biografture, kolonier mv. kan SFO II og III opkræve særskilt betaling for dette.

3.4.5 Lokaleforhold 

I SFO I og indskolingen er lokalerne indrettet med fokus på at skabe helhed og læring mellem undervisnings- og fritidsdelen. 

3.4.6 Visitationsregler for tildeling af støtte- og ressourcepædagogtimer

Der er etableret et støtte- ressourcekorps i Rødovre Kommune. Der er vedtaget visitationskriterier for tildelingen af støtte- ressourcetimer.

Visitationskriterierne er gældende for både børn i førskolealderen og for undervisningspligtige børn.

Før et barn i vanskeligheder kan bevilges støtte- ressourcetimer, skal institutionen kunne dokumentere, hvordan barnets problemer og udfordringer er forsøgt afhjulpet.

De børn der kommer i kontakt med støtte- og ressourcepædagoger, er børn der ofte er blevet marginaliserede på grund af: 

 • Generelle udviklings- og indlæringsvanskeligheder.
 • Sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.
 • Fysiske vanskeligheder.
 • Kontaktvanskeligheder.  

I tilfælde af, at institutionen/skolen vurderer, at de ønsker hjælp til at håndtere en opgave, ansøges der på et særligt skema om støtte- ressourcepædagogtimer. 

Det er en forudsætning for fremsendelsen af ansøgningen, at barnets forældre er orienteret om institutionens vurdering og ansøgningen. 

Ansøgningerne fremsendes til visitationsudvalget, der er to bevillingsperioder: 

 • 1. januar – 31. juli med ansøgningsfrist den 1. november. 
 • 1. august – 31. december med ansøgningsfrist den 15. april.  

Visitationsudvalgets beslutning fremsendes til institutionsleder, som videregiver informationen til forældrene.

3.4.7 SFO’erne holder lukket mellem jul og nytår og de 3 dage op til påske.

SFO’erne holder lukket mellem jul og nytår og de 3 dage op til påske. Såfremt der er forældre, der har behov for pasning af deres barn mellem jul og nytår og op til påske, kan de ansøge Børne- og Kulturforvaltningen om pasning, hvorefter de vil få anvist en plads i én SFO. 

Ansøgningsfristen for pasning mellem jul og nytår og påske vil fremgå af skoleintra. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider