Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard -Beskyttet beskæftigelse

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 103.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Mål med ydelsen

Ydelsen skal vedligeholde og udvikle borgerens fysiske og psykiske funktioner og medvirke til at styrke borgerens kompetencer, ressourcer, interesser og sociale netværk styrkes.

Målgruppe

Borgere under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Ydelsens indhold

Beskæftigelse i særligt tilrettelagte arbejdstilbud, der tilgodeser den enkeltes behov.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Ydelser, der dækkes af § 104 (samværs- og aktivitetstilbud)
  • Behandling.

Ydelsens omfang

Tilbud om beskyttet beskæftigelse afgøres på baggrund af et individuelt skøn og kan variere:

  • fra 1-5 dage ugentligt 
  • Som et hel- eller halvdagstilbud.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen.

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling.
Personer, der modtager pension, kan modtage en individuel løn, ud fra den arbejdsindsats, der ydes.

Leverandør af ydelsen

  • Tilbud skal fremgå af tilbudsportalen
  • Borgeren inddrages i valg af arbejdssted.

Opfølgning på indsatsen

Der følges op på ydelsen minimum en gang årligt.

Sagsbehandlingsfrister

Den forventende tid, fra ansøgningen er modtaget, til der foreligger en afgørelse, er op til otte uger.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Kørsel til tilbud vurderes individuelt med vægt på muligheden for selv at transportere sig samt ud fra en vurdering af den enkeltes økonomiske forhold. Kørsel bevilges efter reglerne om personlige tillæg i Lov om social pension.

Særlige bemærkninger

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider