Kompensation til handicappede i erhverv

Kompensation til handicappede i erhverv

Kvalitetsstandard - Kompensation til handicappede i erhverv

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om kompensation til handicappede i erhverv – kapitel
3 og kapitel 4.

Mål med ydelsen

Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Målgruppe

Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få- og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.
Det omhandler personer med funktionsnedsættelse som f.eks. synsnedsættelse, alvorlig hørenedsættelse, fysisk funktionsbegrænsning, psykiske funktionsnedsættelser, kognitive vanskeligheder, hjerneskade og ordblindhed.

Ydelsens indhold

Ydelsen gives, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.

  • Personlig assistance til handicappede i erhverv
  • Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Der kan ikke ydes tilskud til perioder, der ligger tre måneder før ansøgningstidspunktet.

Ydelsens omfang

Omfanget beror på en konkret, individuel vurdering på baggrund af dokumentation for funktionsnedsættelsen. Personlig assistance ydes som hovedregel op til 20 timer ugentligt – dog på fuld tid i særlige tilfælde.

Visitations- og bevillingskompetence

Teamchef

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Rødovre Jobcenter

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling.

Leverandør af ydelsen

Tilskud til ansættelse af personlig assistance ydes til virksomheden og refunderes af Jobcentret.
Personlig assistance til efter- og videre uddannelse aflønnes af Jobcentret.

Opfølgning på indsatsen

Jobcentret følger op på ydelsen årligt eller ved efter- eller videreuddannelsens ophør. Det påhviler modtager af ydelsen at meddele evt. ændringer i forudsætninger for ydelsen.

Sagsbehandlingsfrister

Normalt inden for en måned.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Beskæftigelsesankenævnet

Andre ydelser/foranstaltninger

Der på påregnes eventuelle foranstaltninger til udredning af behovet for kompenserende løsninger

Særlige bemærkninger

-

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider