Kompensation til ledige og ansatte med handicap

Ydelsen skal bidrage til at borgere med funktionsnedsættelse opnår eller fastholder beskæftigelse

Kompensation til ledige og ansatte med handicap

Kvalitetsstandard - Kompensation til ledige og ansatte med handicap

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 74, 76 og 100.

Mål med ydelsen

Ydelsen skal bidrage til at borgere med funktionsnedsættelse opnår eller fastholder beskæftigelse, og at de har samme muligheder og vilkår for erhvervsudøvelse, som personer uden funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Personer med funktionsnedsættelse som f.eks. synsnedsættelse eller alvorlig hørenedsættelse, fysisk funktionsbegrænsning, psykiske funktionsnedsættelser, kognitive vanskeligheder, hjerneskade og ordblindhed.

Ydelsens indhold

§ 74: Jobcentret kan give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Det er også en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.

§ 76: I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12 (ordinær uddannelse eller kurser, virksomhedspraktik og løntilskud) kan der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

§ 100: Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær beskæftigelse, ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Tilskuddet skal være af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed og være kompenserende.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Ydelsen gives, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.

Ydelsens omfang

Omfanget beror på en konkret individuel vurdering på baggrund af dokumentation for funktionsnedsættelsen.

Visitations- og bevillingskompetence

Teamchef

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Rødovre Jobcenter

Egenbetaling

Ingen

Leverandør af ydelsen

Ydelsen leveres via Jobcentret – oftest af private leverandører

Opfølgning på indsatsen

Jobcentret følger op på ydelsen hver 3. måned ved personlig kontakt

Sagsbehandlingsfrister

Normalt indenfor 1 måned

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Beskæftigelsesankenævnet.

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

-

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider