Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om specialundervisning for voksne

Hvilke behov dækker ydelsen?

At personer med væsentlige fysiske eller psykiske handicap kan få undervisning og kompenserende specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap specifikt i forhold til tale-, høre- og synsundervisning samt erhvervet hjerneskader.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er, at borgeren lærer at leve med – og indstille sig på et liv med en varig nedsat funktion.
Specialundervisningen for voksne skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgernes funktionsnedsættelse og forbedre borgerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger muligheden for at deltage aktivt i samfundet.
Formålet er at give borgeren et tidsbegrænset, fremadskridende, målrettet undervisning, der skal være tilrettelagt og tilpasset den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Forud for iværksættelse af et undervisningsforløb, skal der fortages en afdækning af den enkelte deltagers færdigheder, behov og forudsætninger med henblik på at fastlægge undervisningens mål og indhold.
Der skal foreligge en udredning om undervisning og vejledning, der beskriver, hvordan borgeren lærer at kompensere for sin funktionsnedsættelse, eller om et andet tilbud er mere relevant.
Undervisningen retter sig specifikt mod borgere med tale-, høre-, og synsvanskeligheder og borger med vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Ydelser, der kan dækkes af anden lovgivning (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om social service, Sundhedsloven etc.).
Specialundervisning til personer, der er indlagt på hospitalet.
Prøveforberedende undervisning eller uddannelse.

Hvem kan modtage ydelsen via Visitationsafdelingen?

Borgere over den undervisningspligtige alder med fysisk eller psykisk handicap, der som følge af funktionsnedsættelser, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.
Målgruppen er voksne:

 • Med synsnedsættelser
 • Med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder
 • Med hørenedsættelser
 • Med erhvervet hjerneskade
 • Pårørende til borgere, der har fået varigt nedsat funktionstab

Hvem kan ikke modtage ydelsen via Visitationsafdelingen?

 • Voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske, og sociale vanskeligheder
 • Voksne med psykisk udviklingshæmning eller generelle indlæringsvanskeligheder

Borgere i denne målgruppe, som ansøger om specialundervisning, skal henvende sig i Social- og Psykiatriafdelingen.

Ydelsens omfang

Undervisningen retter sig specifikt mod borgere med tale-, høre- og synsvanskeligheder samt borgere med erhvervet hjerneskade.
Omfanget og varighed beror på en konkret individuel vurdering af borgerens behov og funktionsniveau.
Som udgangspunkt bevilges undervisning i første omgang for en kortere periode. På baggrund af en evaluering af borgerens udbytte, potentiale og fremgang i øvrigt, vurderes det, om borgeren har behov for yderligere undervisning.
Undervisningen kan foregå på hold eller individuelt. Periode og timetal tildeles efter behov.

Hvem leverer ydelsen?

Primære leverandører er:

 • Kommunikationscentret i Region Hovedstaden
 • Center for hjerneskade
 • Institut for Blinde og Svagsynede

Opfølgning på ydelsen?

Leverandør af undervisning skal fremsende evalueringsrapport ved undervisningsforløbets ophør. Evalueringen skal forholde sig til den enkelte borgers udbytte af undervisningen og progression i forløbet.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Befordring ydes efter behov over gældende lovgivning. Transporten arrangeres af leverandøren af undervisningen.  

Kvalitetsmål

 • Borger har fået en afgørelse inden for 2 uger efter ansøgning

Hvilke klagemuligheder er der?

Borger kan klage direkte til Klagenævnet for specialundervisning. Der kan klages over retlige spørgsmål. Klagen fremsendes til Klagenævnet for specialundervisning.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider