Transport

Transport

Kvalitetsstandard - Transport

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 117.
Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Mål med ydelsen

At yde tilskud til individuelle transportudgifter.

Målgruppe

Borgere, der ikke er i stand til at benytte offentlig transport.

Ydelsens indhold

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til individuel transport i Rødovre Kommune efter denne bestemmelse. Borgerne henvises til handicapkørsel via Movia.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Ydelsens omfang

Ydes som hovedregel ikke.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen.

Egenbetaling

Leverandør af ydelsen

Opfølgning på indsatsen

Sagsbehandlingsfrister

Den forventede tid, fra ansøgningen er modtaget til, der er truffet afgørelse, er 14 dage - såfremt de nødvendige oplysninger foreligger.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Andre ydelser/foranstaltninger

Særlige bemærkninger

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider