Også værd at vide

Også værd at vide

Fold alle ud

Rejsesygesikring

Rejsesygesikringen dækker udgifter ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald under ferierejser, studierejser m.v. Vær opmærksom på, at forsikringen kun omfatter rejser på op til én måneds varighed, og at ikke alle rejsemål er omfattet. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse i Borgerservice.

Ret til repræsentation

Du har ret til at lade dig bistå eller repræsentere af en anden person ved behandlingen af din sag. I sidstnævnte tilfælde kræves der dog en fuldmagt fra dig. Ved ansøgning om førtidspension vil det ikke altid være muligt at lade sig repræsentere, da en anden person ikke altid vil kunne give de nødvendige oplysninger.

I Rødovre Lokal Nyt står ofte nyttige oplysninger under rubrikken »Rødovre Kommune informerer«.

Advokatvagt

Advokatvagten giver gratis, juridisk førstehjælp i dagligdags juridiske og økonomiske spørgsmål. Den er åben for alle kommunens borgere, og man behøver ikke at opgive navn, adresse eller indtægt.

Advokatvagten træffes på

Hovedbiblioteket, Rødovre Parkvej 140. Torsdag i lige uger fra kl. 17.00-18.00.

Aktindsigt

Forvaltningsloven giver dig ret til at se dokumenter i sager, der vedrører dig selv. Henvendelse rettes til den afdeling, hvor sagen behandles.

ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension)

Førtidspensionister, der er tilkendt pension efter regler gældende til 1.1.2003, kan frivilligt indbetale ATP-bidrag. Du skal selv betale 1/3 af beløbet, Kommunen betaler 2/3, se »Takster«.

Førtidspensionister der er tilkendt pension efter regler gældende fra 1.1.2003 skal indbetale ATP-bidrag. Du skal selv betale 1/3 af beløbet, Kommunen betaler 2/3, se »Takster«. 

ATP udbetales når du bliver folkepensionist. Ægtefællepension udbetales automatisk (uden ansøgning) som et engangsbeløb til den efterlevende. Såfremt der er børn under 18 år, kan der under visse betingelser udbetales en børneydelse. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

ATP huset Kongens Vænge 83400 Hillerød Tlf. 70 11 12 13.

Gældsrådgivning

Arbejdsløshed, skilsmisse, sygdom eller dyre forbrugslån kan få enhver økonomi til at løbe af sporet. Er din gæld blevet uoverkommelig, kan du få gratis hjælp og rådgivning hos:

Forbrugerrådets Gældsrådgivning, 

tlf. 25 56 71 00, www.taenk.dk

Gældssanering

Konkursloven indeholder mulighed for at søge gældssanering. Henvendelse herom til: Sø- og Handelsretten, Bredgade 70, 1260 København K - Tlf. 33 47 92 22.

Lægeskift

Du kan skifte læge, når du ønsker det. Lægeskiftet træder i kraft med det samme.

Du kan skifte sygesikringsgruppe på samme måde, dog skal der gå ét år mellem disse gruppeskift. Der opkræves et gebyr for lægeskift, ændring af sygesikringsgruppe samt udstedelse af nyt sygesikringsbevis. Dette skal du gøre digitalt via: www.borger.dk eller henvende dig i Borgerservice.

Lønmodtagernes dyrtidsfond (ld)

Pensionister, efterlønsmodtagere m.fl. kan få udbetalt deres såkaldte »indefrosne« dyrtidsportioner. Henvendelse skal ske til LD-udbetalingen på følgende adresse:

ATP-huset
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 70 11 12 13

Partshøring

Er du part i en sag, skal du have mulighed for at gøre dig bekendt med sagens oplysninger og dermed have mulighed for at kommentere disse, inden sagen afgøres. Pligten til partshøring gælder ikke i de tilfælde, hvor du er bekendt med, hvilke oplysninger der ligger til grund for en afgørelse. Kommunen har dog pligt til partshøring, hvis der indgår oplysninger, der er til skade for dig, og som ikke er dig bekendt. Partshøring forekommer fortrinsvis ved ansøgning om førtidspension.

Pensionistbevis

Som pensionist kan du få et legitimationskort/pensionistbevis, som kan bruges ved køb af periodekort hos MOVIA. Kortet kan også bruges i andre situationer, hvor du har brug for at dokumentere, at du er pensionist. Kortet udleveres ved henvendelse til Borgerservice.

Rejsesygesikring

Rejsesygesikringen dækker udgifter ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald under ferierejser, studierejser m.v. Vær opmærksom på, at forsikringen kun omfatter rejser på op til én måneds varighed, og at ikke alle rejsemål er omfattet. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse i Borgerservice.

Ret til repræsentation

Du har ret til at lade dig bistå eller repræsentere af en anden person ved behandlingen af din sag. I sidstnævnte tilfælde kræves der dog en fuldmagt fra dig. Ved ansøgning om førtidspension vil det ikke altid være muligt at lade sig repræsentere, da en anden person ikke altid vil kunne give de nødvendige oplysninger.

I Rødovre Lokal Nyt står ofte nyttige oplysninger under rubrikken »Rødovre Kommune informerer«.

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i en sag. Denne frist er 10 arbejdsdage. Hvis tidsfristen ikke overholdes, skal du have skriftlig besked om, hvornår afgørelsen kan forventes.

Sagsbehandlingstiden kan variere fra område til område– fra under 10 arbejdsdage til 2-3 måneder for mere komplicerede sager. Sagsbehandlingstiden vil også afhænge af bestemte udbetalingsterminer, ventetider (f.eks. plejehjemsplads), indhentning af udtalelser fra særligt sagkyndige. Ansøgningen skal muligvis også behandles i udvalg og nævn.

Seniorrådet

Seniorrådet har til opgave at vejlede, når der planlægges nye aktiviteter på ældreområdet. Rådet kan drøfte og udtale sig om generelle sager inden for ældreområdet, ligesom rådet kan stille forslag om nye aktiviteter eller foreslå ændringer af de nuværende forhold for ældre i Rødovre. Seniorrådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.

Seniorrådets kontor

Den 1. torsdag i hver måned (undtagen juli måned og helligdage) kan du træffe en repræsentant fra SeniorRådet ml. kl. 10-12.

Egegårdsvej 64, 1. sal
Torsdag kl. 10-12
Tlf. 36 37 97 99

Seniorrådet har deres egen hjemmeside

Tavshedspligt

Alle ansatte har tavshedspligt om forhold, som de bliver bekendt med under udførelse af deres arbejde.

Telefonkæde

Rødovre Kirke har telefonkæder, som sikrer din og andres tryghed. Du bliver ringet op hver dag, får en lille snak, og ringer selv videre til den næste på listen. Rødovre kirke - telefonkæden.

Værgemål

Hvis du eller dine pårørende bliver ude af stand til at varetage dine økonomiske anliggender, f.eks. på grund af psykisk sygdom eller svær demens, kan der beskikkes en værge.

Henvendelse skal ske til:

Familieretshuset
Ellebjergvej 52
2450 København SV
Tlf. 72 56 70 00

Åbningstid; mandag til fredag kl. 8.00 – 14.00

Klage

Hvis kommunen træffer en afgørelse, der ikke giver dig fuldt medhold, har du krav på en begrundelse.

Ved en mundtlig afgørelse kan du kræve denne skriftligt begrundet inden 14 dage. Er du ikke tilfreds med denne afgørelse, der er truffet i Social- og Sundhedsforvaltningen, kan du i de fleste tilfælde klage.

Klagen sendes til:

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen 
Rødovre Parkvej 150 
2610 Rødovre

Social- og Sundhedsforvaltningen vil herefter vurdere din sag igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes anken til Ankestyrelsen. Du kan få hjælp hos din sagsbehandler til at udforme klageskrivelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider