Visitation

Visitation til hjemmehjælp, træning og dagcenter

Fold alle ud

Visitation til hjemmehjælp

Rødovre Kommune yder hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83 og § 84.

Kommunen yder hjemmehjælp som personlig pleje og/eller praktisk bistand til personer som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjælpen ydes som varig eller midlertidig hjælp. Den varige hjælp er gratis. Hvis du som borger fra en anden kommune, skal på besøg/ferie i Rødovre og har behov for hjemmehjælp, skal visitationen i Rødovre Kommune kontaktes senest 14 dage inden dit ophold, så hjemmehjælp og evt. behov for arbejdsredskaber kan sættes i værk. 

Du har selv ansvaret

Medarbejderne løser opgaverne for dig ud fra den forudsætning, at du selv har ansvaret for og ret til at bestemme over din egen tilværelse. Kommunen yder hjælpen for at støtte og igangsætte aktiviteter, der fremmer dine muligheder for at fungere bedst muligt i dine egne omgivelser. Du kan kun få hjælp til opgaver, som du ikke selv kan klare.

Arten og omfanget af hjælpen afhænger af: 

 • dine egne muligheder for at udføre eller tage del i opgaverne i hjemmet 
 • om der er ægtefælle/samlever eller voksne hjemmeboende børn i hjemmet 
 • dine boligforhold – hjemmets størrelse og indretning 
 • eventuel hjælp fra andre.

Sådan vurderes behovet

Har du brug for hjemmehjælp, skal du, eller den du har givet tilladelse, henvende sig til Rødovre Kommune, Visitationen. I løbet af 3 hverdage bliver du kontaktet af en visitator (sygeplejerske), der aftaler dato for besøg. Visitatoren vurderer, i samarbejde med dig, behovet for hjælp. Efterfølgende afgøres, hvilken hjælp der kan gives. Den tildelte hjælp vil fremgå af den afgørelse om hjemmehjælp, som du modtager.

Behovet for hjælp kan i øvrigt tages op til vurdering på hvilket som helst tidspunkt – enten af dig selv, af Visitationsafdelingen eller leverandørerne. Du har altid ret til at have en bisidder med, når dit behov for hjælp bliver vurderet. Hjælpen gøres ikke op i tid, men i konkrete ydelser. Kommunen fastsætter hjælpen ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Disse er en beskrivelse af den enkelte ydelse og det serviceniveau, der tilbydes i Rødovre Kommune. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser:

 • personlig pleje 
 • omsorg 
 • ernæring 
 • rengøring 
 • indkøb af dagligvarer 
 • tøjvask 
 • støtte til en aktiv dagligdag 
 • personlig hjælper BPA §§ 95 og 96 (brugerstyret personlig assistance) 
 • madservice med udbringning

Kvalitetsstandarderne kan fås ved henvendelse til Visitationen.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage over afgørelse om hjemmehjælp samt over hjælpens tilrettelæggelse og over den måde, hjælpen bliver udført på.

Kommunal eller privat leverandør af hjemmeplejeydelser

Du har mulighed for at vælge mellem Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller en privat godkendt leverandør af hjemmeplejeydelser. Præsentation af godkendte leverandører kan fås ved henvendelse til Visitationen. Du kan skifte leverandør til den første i en måned. Der er en måneds varsel ved ønske om at skifte. Du skal give Visitationen besked, hvis du ønsker at skifte leverandør.

Fleksibel hjemmehjælp

Hjælpen er fleksibel, så du fra gang til gang kan vælge, hvordan medarbejderen skal tilrettelægge hjælpen, eller om du ønsker ombytning af ydelser. Du skal aftale ændringen med medarbejderen, og det er dennes opgave at sikre, at den ombyttede ydelse holdes inden for den tidsramme, det i øvrigt vil tage at udføre den visiterede hjælp. Muligheden for at ombytte ydelser bliver naturligvis mindre, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp.

En arbejdsplads

Dit hjem er medarbejderens arbejdsplads, og ifølge Arbejdsmiljøloven skal dit hjem vurderes som arbejdsplads. En vurdering, der kan medføre behov for hjælpemidler eller ændringer i din bolig. Samtidig skal det henstilles, at du ikke ryger, når medarbejderen er i dit hjem.

Praktiske oplysninger

Medarbejderen må kun være i dit hjem, når du selv er til stede, og der skal være uhindret adgang til hjemmet. F.eks. skal der være udendørs belysning, og der skal være ryddet sne. Hvis du er forhindret i at modtage hjælpen, er det vigtigt at melde afbud til leverandøren – helst dagen før. Hvis medarbejderen ikke får kontakt med dig ved et aftalt besøg, vil leverandøren skaffe sig adgang til hjemmet ved hjælp af låsesmed.

Afhængig af årsagen afklares det efterfølgende, hvem der skal betale låsesmeden.

Det er nødvendigt for leverandøren at have korrekte oplysninger om telefonnumre til pårørende. Alle medarbejdere har tavshedspligt om de personlige forhold, de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ansættelsens ophør. Alle medarbejdere har legitimationskort, som vises efter anmodning fra dig.

Medarbejdernes privatliv skal respekteres. Det er ikke tilladt at kontakte medarbejderne i deres fritid. Medarbejderne må ikke modtage gaver, pengebeløb eller handle med borgerne.

Svar på spørgsmål

Spørgsmål omkring udførelsen af opgaverne, ændring af tidspunkter m.v. stiles til den valgte leverandør i dagtimerne. For borgere, der er visiteret til aften- og nathjælp, er der mulighed for at kontakte den valgte leverandør hele døgnet. Telefonnummeret får du, når hjælpen starter hos dig.

Visitationens telefontider:

Mandag-fredag kl. 09.00-12.00  

Skriv til:

Rødovre Kommune
Visitationen
Else Sørensens Vej 3 K
2610 Rødovre
Tlf. 36 37 74 00

Visitation til træning

Rødovre Kommune yder træning efter Lov om Social Service § 86.

Kommunen yder træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse samt hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Træning gives i tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. Træningen er tidsbegrænset og er uden udgift for borgeren. Borgeren kan efter vurdering bevilges transport til og fra træningscentret.

Du har selv ansvaret

Det forventes, at borgeren er motiveret for træning. Borgeren skal være i stand til aktivt at tage del i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny læring. Det forventes, at borgeren prioriterer træningen, og møder og deltager aktivt i træningen.

Sådan vurderes behovet

Har du brug for træning, skal du, eller den du har givet tilladelse, rette henvendelse til Visitationen. En visitator vil kontakte dig, og der aftales dato for besøg. Visitator vurderer, i samarbejde med dig, behovet for træning. Visitator træffer afgørelse ud fra en konkret individuel vurdering. Borgeren får skriftlig afgørelse med en begrundelse for bevilling eller afslag på træning.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage over afgørelsen. Vejledningen står i afgørelsesbrevet. Klager over træningens tilrettelæggelse, rettes til Rødovre Kommunes Træningscenter.

Træningscentrets adresse er:

Slotsherrens Vænge 4
2610 Rødovre
Tlf. 36 37 81 60  (kl. 8.00 - 16.00)

Tavshedspligt

Medarbejderne har tavshedspligt om forhold, de ser og hører om, i forbindelse med deres arbejde.

Tavshedspligten gælder også efter at ansættelsesforholdet er ophørt.

Visitation til dagcenter

Rødovre Kommune tilbyder dagcenter efter Lov om Social Service § 86 stk. 2 – vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder samt § 84 stk. 1 – aflastning eller afløsning af pårørende.

Kommunen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer har behov for det. Dagcenter bevilges i de tilfælde, hvor borgeren ikke er i stand til at benytte andre tilbud, såsom pensionistklub eller lignende. 

Beboere i plejebolig kan ikke tilbydes dagcenter.

Dagcenter er gratis. Nogle aktiviteter er dog forbundet med en udgift. Indtagelse af mad og drikke i cafeteria afregnes individuelt. Ved behov for kørsel skal der betales en afgift. Ansøgning om tilskud til kørsel rettes til Pensionskontoret. Behovet for dagcenter kan tages op til vurdering på hvilket som helst tidspunkt – enten af dig selv, visitationen eller dagcenterpersonalet.

Du har selv ansvaret

Det forventes, at borgeren er motiveret og prioriterer at komme i dagcentret, og at borgeren ud fra sine ressourcer er i stand til at medvirke aktivt i dagcentret efter den plan, der er aftalt.

Sådan vurderes behovet

Har du brug for dagcenter, skal du, eller den du har givet tilladelse, rette henvendelse til Visitationen, Else Sørensens Vej 3 K. En visitator vil kontakte dig, og der aftales dato for besøg. Visitator træffer en afgørelse ud fra en konkret, individuel vurdering. Borgeren får en skriftlig afgørelse med en begrundelse for bevilling eller afslag på tilbud.

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage over afgørelsen, og vejledningen står i afgørelsesbrevet. Klager over dagcentrets tilrettelæggelse rettes til Rødovre Kommunes Dagcenter.

Dagcenterets adresse er:

Medelbyvej 6
2610 Rødovre
Tlf. 36 37 78 80

Tavshedspligt

Medarbejderne har tavshedspligt om forhold, de ser og hører om i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider