Klimapolitik

Med Rødovre Kommunes klimapolitik sætter vi fokus på både CO2-reduktion og klimatilpasning.

Klimapolitik

Fold alle ud

Forord

Klimaforandringer har i flere år været omdiskuteret, og i dag er det en realitet, at der er klimaforandringer, og at de til dels er menneskeskabte. I Danmark forventes klimaforandringerne at medføre mildere vintre og varmere somre samt flere kraftige regnskyl. Samtidig tyder det på, at der er en tendens til flere storme i Danmark.

Klimaforandringerne skyldes primært en stigende udledning af drivhusgasser som CO2, der medfører global opvarmning. Derfor er det nødvendigt at reducere CO2-udslippet for at forebygge klimaforandringerne. Samtidig er det også nødvendigt at tilpasse vores samfund til det ændrede klima, da klimaforandringerne allerede er en realitet. 

Rødovre Kommune ønsker at medvirke til at forbygge klimaforandringerne og foretage klimatilpasninger. Det betyder udfordringer inden for en række områder, Denne klimapolitik giver os mulighed for at planlægge og prioritere vores indsatser indenfor klimaområdet.

Erik Nielsen
Borgmester

Indledning

Med Rødovre Kommunes klimapolitik sætter vi fokus på forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Der er syv temaer i politikken, som dels er rettet mod udfordringen med at tilpasse vores samfund til det ændrede klima, og dels med at reducere CO2-udslippet. Temaerne er byrum, transport og infrastruktur, grønne områder, bygninger og byggeri, fjernvarmeforsyning, adfærd samt indkøb. Mange af temaerne er tæt forbundet. Eksempelvis har handlinger inden for temaerne byrum, transport og infrastruktur, grønne områder samt bygninger og byggeri alle indflydelse på byudviklingen i Rødovre.

Målet har været at få en handlingsorienteret politik, så den er brugbar i hverdagen. Politikken er derfor opbygget således, at der inden for hvert tema i politikken både er målsætninger og forslag til handlinger for at opfylde de enkelte målsætninger. 

Klimapolitikken er tværgående, idet den berører mange temaer. Derfor har den også et tæt samspil med flere af kommunens øvrige politikker og planer. Det gør sig blandt andet gældende for kommunens sundhedspolitik, trafikplan, spildevandsplan, kommuneplan og lokalplaner. Et tiltag inden for et område har ofte indflydelse på andre områder. Eksempelvis kan en forbedring af stinettet til fremme af cykeltrafik være medvirkende til både at nedbringe bilismen og dermed CO2-udledningen samt forbedre sundhedstilstanden, fordi borgerne får motion ved at vælge cykel frem for bil. En forbedring af stinettet kan således påvirke både trafik, klima og sundhed. Klimapolitikken skal ikke ses som en overordnet politik, men som en helhedsorienteret politik med snitflader til en række andre politikker og planer. Klimapolitikken giver mulighed for at sikre systematik i arbejdet med forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. 

Klimapolitikken har også en tæt sammenhæng med kommunens Agenda 21-strategi, som er indeholdt i Strategi 2007. Agenda 21-strategien indeholder målsætninger, som har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. For at følge op på kommunens Agenda 21-strategi udarbejdes der årligt en Agenda 21-plan. I den årlige Agenda 21-plan opstilles konkrete handlinger inden for klima og en række andre områder for at fremme en bæredygtig udvikling. Opfølgning på klimapolitikken vil foregå i sammenhæng med den årlige opfølgning på Agenda 21-strategien.

Hvad er forebyggelse? 

Forebyggelse handler om at gennemføre tiltag, der er med til at nedsætte CO2-udslippet. Som eksempler kan nævnes udlægning af områder til lavenergibyggeri i forbindelse med byomdannelse og arbejde for en god kollektiv trafik for at reducere bilismen.

Hvad er tilpasning? 

Tilpasning handler om at håndtere konsekvenserne af de ændringer, som klimaforandringerne medfører. Som eksempler kan nævnes etablering af grønne områder og indtænkning regnvand som en del af byens identitet i form af blandt andet kunstige søer.

Hvad er bæredygtig udvikling? 

En bæredygtig udvikling defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. En bæredygtig udvikling indebærer en helhedsorienteret sammentænkning af en miljømæssig, social- og økonomisk udvikling. De tre udviklingsområder er meget tæt forbundet, og en handling vil ofte påvirke flere af områderne. Eksempelvis kan en forbedring af stinettet til fremme af cykeltrafik være medvirkende til at flere vælger cykel frem for bilen, hvilket både har en positiv indvirkning på klimaet og sundhedstilstanden.

Byrum

Planlægningen af Rødovres byrum har betydning for både forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Planlægningen foregår primært gennem kommune- og lokalplanlægningen, hvor der både er mulighed for at fastlægge bestemmelser for den overordnede udvikling af byen og specifikke bestemmelser for de enkelte områder i byen.

Byfortætning er et tiltag, der kan være med til at nedsætte CO2- udslippet og dermed forebygge klimaforandringer. I en tæt by er der for eksempel ofte kort afstand fra boliger til dagligdagsfunktioner såsom butikker og daginstitutioner, hvilket motiverer flere til at vælge gang eller cykel frem for bil. Ligeledes er der et større kundegrundlag til den kollektive trafik i tætte byer, hvilket er med til at styrke valg af kollektive transportmidler frem for bil. Med hensyn til tilpasning til klimaforandringer kan eksempelvis regnvand indtænkes som en del af byrummets identitet i form af kunstige søer og kanaler for at mindske belastningen af kommunens kloaksystem. Dette er bare to eksempler på, hvordan det er muligt henholdsvis at forebygge klimaforandringer og tilpasse byrummene i Rødovre til det ændrede klima.

Vi vil i Rødovre Kommune:

- medvirke til at forebygge klimaforandringer gennem planlægningen af kommunens byrum 
Forslag til handlinger: 

 • Byfortætte i blandt andet stationsnære områder Sikre kort afstand fra boliger til dagligdagsfunktioner såsom butikker og daginstitutioner
 • Udlægge områder til lavenergibyggeri i forbindelse med byomdannelse 
 • Inddrage bæredygtighed, herunder klima, i den kommende kommuneplan samt i kommende lokalplaner 
 • Lade bæredygtighed, herunder klima, indgå som en parameter i idékonkurrencer
 • Udarbejde forslag til linieføring for videreførelsen af metroen gennem Rødovre, som gavner Rødovres udvikling mest muligt

- medvirke til tilpasning til klimaforandringer gennem planlægningen af kommunens byrum 
Forslag til handlinger: 

 • Indtænke regnvand som en del af byens identitet i form af kunstige søer og kanaler
 • Fastsætte krav i forbindelse med byomdannelse om, at overflader, hvor jordbundsforholdene er egnede til det, bliver udformet, så overfladevand kan sive ned
 • Informere borgerne om mulighederne for genbrug af regnvand til f.eks. toiletskyl og tøjvask
 • Informere borgerne om mulighederne for nedsivning af regnvand, herunder brug af faskiner

Rødovre er underlagt Fingerplanen

Fingerplan 2007 er hovedstadsregionens overordnede plan for byudvikling, rekreative hensyn mv. Hovedstadsområdet fungerer som én by, og kommuneplanlægningen skal derfor baseres på én samlet vision. En del af denne vision er at bygge videre på fingerbystrukturen, der blev skabt med den første Fingerplan i 1947.

Fingerplanens formål var at sikre, at byen voksede ud i “fingre” med S-bane i midten af hver finger. Mellem fingrene skulle være grønne kiler for at få et samspil mellem by og rekreative arealer langt ind i hovedstadens centrale område.

I dag bygger Fingerplanen stadig på det princip, at der skal byudvikles i de stationsnære områder, således at boliger, større arbejdspladser og større besøgsintensive byfunktioner placeres i stationsnære områder. Fingerplanen er dermed medvirkende til at forebygge klimaforandringerne, da den styrker den kollektive transport, hvorved CO2-udslippet kan reduceres. Fingerplanen er også medvirkende til tilpasning til klimaforandringer, da de grønne kiler mellem fingrene fortsat skal fastholdes.

Transport og infrastruktur

26 pct. af det samlede danske CO2-udslip stammer fra transportsektoren*. Derfor har valg af transportmiddel en væsentlig indvirkning på omfanget af CO2-udslippet. Valg af kollektiv trafik eller samkørsel frem for kørsel i egen bil er medvirkende til at reducere CO2-udslippet. For både klima og sundhed er det bedste valg dog gang eller cykling.

Valg af transportmiddel afhænger både af afstand, tid og infrastruktur. På længere ture er gang og cykling ofte ikke et realistisk valg, medmindre de kombineres med andre transportmidler. Tid og infrastruktur spiller en væsentlig rolle, og bilen vælges ofte, hvis transporttiden fra A til B er kortere med bil end med andre transportmidler. I store dele af Rødovre er der ikke gangafstand til S-tog, og derfor er gode busforbindelser nødvendige for at den kollektive trafik kan konkurrere med bilismen. Infrastrukturen har også betydning for valg af cykling og gang, da eksempelvis gode cykelstier, som føles trygge at benytte, er med til at fremme cykling frem for bilkørsel på kortere ture. 

Gennem trafikplanlægningen kan der således skabes rammer, som har indflydelse på valg af transportmiddel og dermed indflydelse på CO2-udslippet. 

Vi vil i Rødovre Kommune:

- skabe rammer, der motiverer borgerne til at vælge cykel og gang på kortere rejser 
Forslag til handlinger: 

 • Tage særligt hensyn til cyklister og fodgængere ved indretning af veje 
 • Forbedre og udbygge Rødovre Kommunes stinet 
 • Fremme et sammenhængende net af veje og stier 

- skabe rammer, der motiverer borgerne til at vælge samkørsel og kollektiv trafik frem for privatbilisme Forslag til handlinger: 

 • Forbedre busforbindelserne til S-tog og metro 
 • Arbejde for at en letbane mellem Glostrup og Lyngby bliver en realitet 
 • Arbejde for at metroen føres gennem Rødovre 
 • Etablere parkeringspladser til samkørsel

*Klima på den lokale dagsorden, KL, 2008

Byens grønne områder

Klimaforandringerne har konsekvenser for byens grønne områder, da dyr og planters vilkår ændrer sig med klimaforandringerne. Eksempelvis har selv ganske små temperaturændringer konsekvenser for, om en plante eller et dyr kan leve på et givent sted - nogle arter forsvinder og andre indvandrer. Desuden resulterer en højere gennemsnitstemperatur i en længere vækstsæson, som på sigt kan påvirke de grønne områders indhold og udseende. Derfor må der tages højde for klimaforandringerne i den langsigtede planlægning af byens natur og grønne områder, så det grønne opnår robusthed og tolerance overfor disse ændringer.

Det grønne i byen - lige fra æbletræet hjemme i haven til de større parker og naturområder på de offentlige arealer - spiller en vigtig rolle ved tilpasning til et ændret klima. For eksempel har byens træbestand betydning for sommerklimaet, da træer har en temperaturregulerende effekt og dermed mindsker konsekvenser af hedebølger. Tilmed har træer en positiv virkning for kvaliteten af den luft, vi indånder. De grønne områder og grønne overflader optager mere vand end bebyggede og befæstede arealer. Derfor kan de grønne områder eksempelvis være en del af løsningen ved håndtering af flere og kraftigere regnskyl.

Vi vil i Rødovre Kommune: 

- arbejde for at bevare og fremme en stor artsvariation 
Forslag til handlinger: 

 • Tilstræbe variation ved valg af træer og planter på offentlige arealer

- arbejde for at Rødovre fortsat er en grøn by
Forslag til handlinger: 

 • Værne om de eksisterende grønne områder 
 • Arbejde for at udlægning af grønne områder indtænkes i forbindelse med byomdannelse 
 • Minimere udbredelsen af befæstede overflader 
 • Vurdere mulighederne for plantning af træer langs flere veje og stier 
 • Stille krav om anvendelse af hæk eller levende hegn ved afgrænsning af private arealer gennem lokalplanlægningen

Bygninger og byggeri

40 pct. af det samlede danske energiforbrug anvendes i bygninger*. Derfor er miljørigtigt nybyggeri og energibesparende foranstaltninger i den eksisterende bygningsmasse vigtige indsatsområder i bestræbelserne på at reducere CO2-udslippet. Miljørigtigt byggeri er ikke kun godt for miljøet, men også for sundheden, da der ofte er et bedre indeklima i miljørigtigt byggeri. I forbindelse med byggeri er det nødvendigt at indtænke bygningernes energibehov, så der både tages højde for opvarmning om vinteren og nedkøling om sommeren.

Vi vil i Rødovre Kommune: 

- arbejde for, at renoveringer og ombygninger af kommunale bygninger foretages, så bygningerne får et mindre behov for tilført energi.
Forslag til handlinger: 

 • Foretage en miljøgennemgang ved større renoveringer og ombygninger af kommunale bygninger for at optimere energiforholdene inden for de givne rammer 
 • Prioritere hvilke energiinvesteringer, der skal afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse

- sætte fokus på, at fremtidens byggeri får et mindre energiforbrug 
Forslag til handlinger: 

 • Vurdere hvordan energibesparende tiltag kan kombineres med god arkitektur 
 • Foretage en miljøgennemgang ved større kommunale byggeopgaver for at optimere energiforholdene inden for de givne rammer 
 • Opfordre borgere og virksomheder til at foretage energibesparende løsninger ved nybyggeri

*Klima på den lokale dagsorden, KL, 2008

Fjernvarmeforsyning

I forbindelse med opvarmning af bygninger har det betydning for CO2-udslippet, om det er fossile brændsler eller biobrændsler, der anvendes - eller alternativt om der anvendes vedvarende energi. Optimering af hele fjernvarmesystemet har betydning for CO2-udslippet. Det gælder lige fra energiforbrug og afkøling hos forbrugeren til bedst mulig udnyttelse af affaldsvarme og spildvarme fra elværkerne. Reducering af varmetab fra forsyningsnettet indgår også i optimeringen.

I kommunens varmeplanlægning bestemmes områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme af samfundsøkonomiske beregninger, hvori der også indgår CO2-udslip. Samfundsøkonomien ligger også til grund for, om der kan anvendes vedvarende energi, som f.eks. solvarme i fjernvarmeområder.

Vi vil i Rødovre Kommune: 

- arbejde for at optimere fjernvarmedriften, så der opnås bedst mulig udnyttelse af fjernvarmen, og samtidig udbygge fjernvarmen på den mest samfundsøkonomiske måde
Forslag til handlinger:

 • Revurdere varmeplanlægningen for at fremme mest mulig varmeforsyning fra affald og spildvarme 
 • Undersøge mulighederne for lavtemperaturdrift af fjernvarmeforsyningen, således at der er mindre varmetab i ledningsnettet 
 • Igangsætte initiativer for at opfordre borgerne til at reducere varmeforbruget

Indkøb

Energirigtige indkøb er med til at sikre et lavere energiforbrug og dermed et mindre CO2-udslip. Kommunerne køber hvert år produkter og tjenesteydelser for et stort beløb. I 2008 købte Rødovre Kommune varer og tjenesteydelser for 487 mio. kr. Produkterne varierer lige fra bleer til lastbiler, og der er mange forskellige hensyn, der er nødvendige at inddrage i forbindelse med indkøb. Der er som regel penge at spare ved at købe energieffektive produkter som for eksempel belysning og edb-udstyr, men når det gælder de fleste andre former for miljøvenlige indkøb kan der være økonomiske barrierer. Rødovre Kommune har en indkøbspolitik, hvor et af de overordnende mål er at sikre, at der inddrages miljømæssige hensyn ved kommunens indkøb.

Vi vil i Rødovre Kommune: 

- arbejde for, at kommunen foretager energirigtige indkøb
Forslag til handlinger: 

 • Udarbejde informationsmateriale til kommunens decentrale indkøbere for at motivere til energirigtige indkøb 
 • Vurdere muligheden for leasing af CO2-besparende biler under hensyntagen til økonomi og trafiksikkerhed, når Rødovre Kommunes biler skal udskiftes 
 • Lade konsekvenserne for energiforbruget indgå som en parameter ved køb af produkter

Adfærd

Energirigtig adfærd er med til at sikre et lavere energiforbrug. Samtidig er der ofte en økonomisk genvist ved energirigtige handlinger. For nogle forekommer det naturligt at slukke unødvendigt lys, sortere affald, købe elsparepærer og indtænke energiforbrug som en parameter ved køb af elektriske produkter. For andre kræver det vaneændringer at opnå en energirigtig adfærd.

Vi vil i Rødovre Kommune: 

- arbejde for energirigtig adfærd hos medarbejderne i kommunens egen virksomhed 
Forslag til handlinger: 

 • Motivere og inddrage medarbejderne i, hvordan der kan spares på ressourcerne i kommunens egen virksomhed 

- opfordre borgere og virksomheder til energirigtig adfærd 
Forslag til handlinger: 

 • Igangsætte initiativer, herunder informere om energibesparelser på kommunens hjemmeside, for at opfordre borgere og virksomheder til at reducere deres energiforbrug
 • Understøtte det frivillige arbejde med Lokal Agenda 21
 • Iværksætte forsøgsordninger og andre initiativer for at få flere borgere til sortere affald, hvorved mere affald kan blive genanvendt

Klimapolitik

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider