Teknik- og Miljøudvalget

06-10-2009

Sager 87 - 95

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 87

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny gebyrstruktur
Sag nr. 88

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29.09.2009 (sag nr. 149) blev det besluttet at ændre gebyrstrukturen for opkrævning af affaldsgebyrer ved husholdninger og erhverv.

Ændringen af gebyrstrukturen skal indarbejdes i regulativerne for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Efter vedtagelsen af regulativerne vil de blive annonceret i Rødovre Lokalnyt efter kravene herom i affaldsbekendtgørelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes, samt
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vinterberedskab 2009-2010
Sag nr. 89

Sagens kerne

Godkendelse af vinterberedskabet for vinteren 2009 – 2010.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til vinterberedskab for 2009 – 2010 godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Trafiksanering af Rødovrevej etape 3. Anlægsregnskab
Sag nr. 90

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovrevej, etape 3.
Bevilling 25.04.2006        306.000 kr.
Bevilling 27.03.2007 6.000.000 kr.

Bevilling i alt:

 6.306.000 kr.

Forbrug  6.291.128 kr.
Mindreforbrug     14.872 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Anlægsregnskab for samlede istandsættelser og renovering af vejbump
Sag nr. 91

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for samlede istandsættelser og renovering af vejbump.
Bevilling 26.06.2007   1.950.000 kr.
Bevilling 28.08.2007: 

Viemosevej

 3.880.000 kr.

Espevang     459.000 kr.
Islevdalvej  2.500.000 kr.
Rødovre Parkvej (øst)  1.021.000 kr.
Bagvej v. Milestedet     430.000 kr.
Bevilling i alt:
   
10.240.000 kr.
  
Forbrug
      

10.853.951 kr.
      

Merforbrug     613.951 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merudgiften er afholdt af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Realisering af Designmanual 2007 anlægsregnskab
Sag nr. 92

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Realisering af designmanual 2007.
     
Bevilling 14.08.2007 1.042.000 kr.
Forbrug Vejskilte     34.999 kr.
Overført den 25.03.2008 til 2008    1.007.001 kr.
Ikke forbrugt rådighedsbeløb
25.11.2008 1.007.001 kr.
I alt             0 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet .

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 93

Sagens kerne

Selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyningen senest 01.01.2010 jf. vandsektorloven.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der etableres en selskabsstruktur med et overordnet holdingselskab som benævnes Rødovre Forsyning A/S med to underliggende aktieselskaber, et for vand som benævnes Rødovre Vand A/S, og et for spildevand/kloak som benævnes Rødovre Spildevand A/S,
 2. at alle overenskomstansatte medarbejdere placeres i holdingselskabet, Rødovre Forsyning A/S,
 3. at Kommunalbestyrelsen afholder stiftende generalforsamling i forbindelse med mødet i december 2009,
 4. at generalforsamlingen vælger en bestyrelse på i alt 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen, at valg af bestyrelsesmedlemmer indgår i forbindelse med konstitueringen efter kommunevalget, og at bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode samt at der udpeges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne
 5. at bestyrelsesmedlemmerne og direktion er den samme i alle tre selskaber,
 6. at der oprettes observationspost i bestyrelsen med deltagelse af Teknisk direktør,
 7. at bestyrelsen ikke modtager vederlag,
 8. at selskabet etableres som mindste forandringsmodel i forhold til i dag, hvor Teknisk Driftschef udpeges som direktør for selskabet, og leder af drift og administration bliver Forsyningslederen,
 9. at der etableres selskaber ved indskud af vand og spildevandsforsyningernes aktiver, hvorved der ikke skal bruges indskud af kontanter, og kommunen modtager aktier i selskaberne, samt
 10. at vand- og spildevandsforsyningen omdannelse til aktieselskaber sker ved stiftende generalforsamling i december 2009 i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde, således at selskabsgørelsen sker senest 01.01.2010, jf. vandsektorloven.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forhøjelse af takster for vand og spildevand
Sag nr. 94

Sagens kerne

Forslag om forhøjelse af taksterne for vand og spildevand.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vandafgiften forhøjes svarende til generelle pris- og lønfremskrivning til 16,50 kr. (ekskl. afgift og ekskl. moms) pr. 01.01.2010, samt
 2. at vandafledningsafgiften forhøjes til 18,50 kr. (ekskl. moms) pr. 01.01.2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 95

Beslutning

Taget til efterretning.